Công văn 5795/VPCP-V.III

Công văn 5795/VPCP-V.III năm 2016 về chuẩn bị nội dung Kỳ họp thứ 1, Quốc hội khóa XIV do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5795/VPCP-V.III chuẩn bị nội dung Kỳ họp thứ 1 Quốc hội khóa XIV 2016


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5795/VPCP-V.III
V/v chun bị nội dung Kỳ họp thứ 1, QH khóa XIV

Hà Nội, ngày 13 tháng 07 năm 2016

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Quốc phòng, Công an;
- Thanh tra Chính phủ.

 

Thực hiện kết luận của Ủy ban thường vụ Quốc hội tại Phiên họp thứ 50 ngày 12 tháng 7 năm 2016 về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 1, Quốc hội khóa XIV (dự kiến khai mạc vào ngày 20 tháng 7 năm 2016, bế mạc vào ngày 29 tháng 7 năm 2016). Về việc này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giao các Bộ trưởng, Thủ trưng cơ quan ngang Bộ thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị: Báo cáo của Chính phủ về tình hình kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2016 và các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2016.

2. Bộ trưởng Bộ Tài chính chuẩn bị:

a) Báo cáo của Chính phủ về tình hình kết quả thực hiện ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2016 và các giải pháp thực hiện kế hoạch ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2016;

b) Tờ trình của Chính phủ về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2014 (bao gồm Danh mục và Công trình với tổng mức 26.000 tỷ đồng);

c) Báo cáo của Chính phủ về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (gửi đại biểu Quốc hội tự nghiên cứu);

d) Báo cáo của Chính phủ về việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (gửi đại biểu Quốc hội tự nghiên cứu).

3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ chuẩn bị:

a) Tờ trình của Chính phủ về cơ cấu tổ chức Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV (kèm theo Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của Chính phủ khóa 13 đã được trình bày tại Kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIII, Phụ lục về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 22 bộ, cơ quan ngang bộ và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội);

b) Tờ trình của Thủ tướng Chính phủ về cơ cấu, số lượng thành viên Chính phủ; danh sách Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ (kèm theo các dự thảo Nghị quyết của Quốc hội);

c) Báo cáo của Chính phủ về công tác cải cách hành chính (gửi đại biểu Quốc hội tự nghiên cứu).

4. Bộ trưởng Bộ Tư pháp phối hợp chuẩn bị Tờ trình về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016.

5. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ về tình hình, nguyên nhân, hậu quả và giải pháp khắc phục tình trạng cá chết tại các tnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế (gửi đại biểu Quốc hội tự nghiên cứu).

6. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ về nguyên nhân của vụ tai nạn máy bay SU-30MK2, CASA 212, công tác tìm kiếm cứu nạn và các giải pháp khắc phục, phòng tránh (gửi đại biểu Quốc hội tự nghiên cứu).

7. Bộ trưởng Bộ Công An chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật (gửi đại biểu Quốc hội tự nghiên cứu),

8. Tổng Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ về công tác đu tranh phòng, chống tham nhũng (gửi đại biểu Quốc hội tự nghiên cứu).

9. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2016; các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2016 do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trình bày tại Hội trường.

10. Về chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ: các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ khẩn trương chuẩn bị Báo cáo được phân công, báo cáo đồng chí Phó Thủ tướng phụ trách lĩnh vực cho ý kiến trước khi trình Thủ tướng quyết định theo quy định về chuẩn bị tài liệu báo cáo Quc hội.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan ngang Bộ biết, thực hiện (kèm theo bản chụp Văn bản s 240/TTKQH-TH ngày 23 tháng 6 năm 2016 của Tổng Thư ký Quốc hội, số 257/BC-TTKQH ngày 08 tháng 7 năm 2016). Văn bản này thay thế Văn bản số 5345/VPCP-VIII ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Văn phòng Chính phủ về việc chuẩn bị nội dung Kỳ họp thứ 1 Quốc hội Khóa XIV./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch Quốc hội;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ
;
- HĐDT và các Ủy ban của Quốc hội;
- TTKQH;
- VPQH: các Vụ: TH, HC;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, Thư ký các PTTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, KTN, PL, TH, KGVX,
ĐMDN, TCCV, NC, V.I, TKBT, QHQT;
- Lưu: VT, V.III (3b).H

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

THÔNG BÁO VỀ CÁCH THỨC, QUY TRÌNH CHUẨN BỊ, GỬI TÀI LIỆU

(Ban hành kèm theo Công văn số 5795/VPCP-VIII ngày 13 tháng 7 năm 2016 của Văn phòng Chính phủ)

1. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ chuẩn bị nội dung các Báo cáo, Tờ trình trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

2. Sau khi các Báo cáo, Tờ trình được Thủ tướng Chính phủ đồng ý trình Quốc hội, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ thay mặt Chính phủ, ký thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, đóng dấu Chính phủ, gửi tài liệu như sau:

a) Tất cả tài liệu phục vụ Kỳ họp này gửi dưới dạng điện tử (trừ các tài liệu mật) đến địa chỉ: Vụ Hành chính, Văn phòng Quốc hội, email: vanth[email protected] và Trung tâm Tin học, Văn phòng Quốc hội, email: tinhocVPQ[email protected] để lập cơ sở dữ liệu điện tử phục vụ Kỳ họp (kèm theo 05 bộ tài liệu đầy đủ bằng văn bản giấy của mỗi nội dung để đối chiếu và nộp lưu trữ);

b) Gửi tài liệu là văn bản giấy, bao gồm:

- Các tài liệu mật với số lượng 650 bản (có đóng dấu “Tài liệu cần thu hồi” đối với các tài liệu liên quan đến công tác nhân sự).

- Các Báo cáo, Tờ trình về các nội dung trình bày tại Hội trường với số lượng 720 bản, riêng Báo cáo về kinh tế - xã hội do Thủ tướng Chính phủ trình bày là 1.200 bản.

- Bản tóm tắt trình bày tại Hội trường với số lượng 550 bản.

3. Về thời gian trình bày các Báo cáo, Tờ tnh tóm tắt để trình bày tại Hội trường (trừ Báo cáo về kinh tế - xã hội và các tài liệu liên quan đến công tác nhân sự): thời gian tối đa là 15 phút/Báo cáo, Tờ trình.

4. Về thời gian gửi tài liệu thực hiện theo yêu cầu tại Danh mục tài liệu phục vụ Kỳ họp thứ 1, Quốc hội khóa XIV của Văn phòng Quốc hội quy định tại Văn bản số 240/TTKQH-TH (xin gửi kèm theo)./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5795/VPCP-V.III

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5795/VPCP-V.III
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/07/2016
Ngày hiệu lực13/07/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5795/VPCP-V.III chuẩn bị nội dung Kỳ họp thứ 1 Quốc hội khóa XIV 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Công văn 5795/VPCP-V.III chuẩn bị nội dung Kỳ họp thứ 1 Quốc hội khóa XIV 2016
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu5795/VPCP-V.III
       Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
       Người kýNguyễn Văn Tùng
       Ngày ban hành13/07/2016
       Ngày hiệu lực13/07/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật8 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 5795/VPCP-V.III chuẩn bị nội dung Kỳ họp thứ 1 Quốc hội khóa XIV 2016

             Lịch sử hiệu lực Công văn 5795/VPCP-V.III chuẩn bị nội dung Kỳ họp thứ 1 Quốc hội khóa XIV 2016

             • 13/07/2016

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 13/07/2016

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực