Công văn 5462/UBND-ĐTMT

Công văn 5462/UBND-ĐTMT năm 2012 về chủ trương và giải pháp xử lý các dự án chậm triển khai trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung toàn văn Công văn 5462/UBND-ĐTMT năm 2012 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5462/UBND-ĐTMT
 Về chủ trương và giải pháp xử lý các dự án chậm triển khai trên địa bàn thành phố

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 10 năm 2012

 

Kính gửi:

- Giám đốc các Sở-ngành của thành phố;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện.

Thực hiện Nghị quyết số 16/2012/NQ-HĐND ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Hội đồng nhân dân thành phố Khóa VIII về Công tác lập, tổ chức thực hiện và quản lý quy hoạch đô thị; Kế hoạch số 5100/KH-UBND ngày 06 tháng 10 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc giải quyết một số vấn đề cấp bách cần khắc phục theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI.

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 5347/TNMT-QLSDĐ ngày 11 tháng 9 năm 2012 và Báo cáo số 5451/TNMT-QLSDĐ ngày 14 tháng 9 năm 2012 về việc gia hạn hiệu lực văn bản chấp thuận địa điểm đầu tư các dự án trên địa bàn thành phố; Ủy ban nhân dân thành phố có ý kiến như sau:

I. Đối với các dự án nhà ở đã có văn bản chấp thuận địa điểm đầu tư trước ngày Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ có hiệu lực thi hành (ngày 08 tháng 8 năm 2010) xử lý như sau:

1. Đối với các dự án nhà ở có tiến độ thỏa thuận bồi thường chậm, đạt dưới 50% diện tích đất của dự án. Ủy ban nhân dân thành phố không tiếp tục giai hạn thỏa thuận địa điểm. Giao Sở Xây dựng phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân các quận - huyện, kiểm tra, xem xét, hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện dự án, theo đúng quy định của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ

2. Đối với các dự án nhà ở có tiến độ thỏa thuận bồi thường từ 50% diện tích trở lên: Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài chính và Ủy ban nhân dân các quận - huyện thực hiện cơ chế phối hợp liên ngành, xem xét cụ thể từng trường hợp, đề xuất trình Ủy ban nhân dân thành phố gia hạn hiệu lực văn bản chấp thuận địa điểm đầu tư với các điều kiện sau:

- Các chủ đầu tư phải có văn bản cam kết tiến độ, thời gian thực hiện hoàn tất các nội dung yêu cầu tại văn bản chấp thuận địa điểm đầu tư trước đó.

- Các Sở - ngành, quận - huyện có liên quan phải thực hiện đúng thủ tục, thời gian quy định trong việc hỗ trợ chủ đầu tư.

- Từ nay trở về sau chỉ xem xét gia hạn văn bản chấp thuận địa điểm
đầu tư 01 lần và thời hạn tối đa không quá 12 tháng. Trường hợp
đặc biệt, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định.

3. Đối với các dự án thuộc diện thu hồi đất (theo quy định tại Điều 40, Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 của Chính phủ)mà chủ đầu tư đã tự thỏa thuận bồi thường được từ 80% diện tích đất trở lên (cả dự án nhà ở và dự án khác) nay không thể tiếp tục thỏa thuận bồi thường, nhưng dự án cần thiết phải bảo đảm về quy hoạch của khu vực. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn Ủy ban nhân dân quận - huyện thực hiện thủ tục thu hồi phần diện tích đất còn lại theo quy định.

4. Đối với các dự án đã hoàn tất công tác bồi thường hoặc các dự án mà chủ đầu tư đang thuê đất của Nhà nước nay có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án: Giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp các Sở - ngành, Ủy ban nhân dân các quận-huyện có liên quan hướng dẫn chủ đầu tư hoàn tất các thủ tục theo quy định.

5. Kiểm tra theo dõi tình hình thực hiện dự án: Giao Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch-Kiến trúc, Sở Kế hoạch và Đầu tư và Ủy ban nhân dân các quận-huyện kiểm tra rà soát lập kế hoạch thu hồi, hủy bỏ chấp thuận địa điểm, hoặc gia hạn (có điều kiện) đối với các dự án có sử dụng đất đai, trình Ủy ban nhân dân thành phố trong tháng 11 năm 2012.

II. Đối với các dự án khác (không sử dụng mục đích làm nhà ở)

1. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân quận - huyện rà soát, xem xét đề xuất xử lý từng trường hợp cụ thể và cũng báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố trong tháng 11 năm 2012 để xem xét quyết định.

2. Giao Sở Tài nguyên Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở-ngành liên quan, hỗ trợ và giải quyết các thủ tục hành chính để nhà đầu tư thực hiện đúng quy định pháp luật.

III. Đối với trường hợp các chủ đầu tư dự án (nêu tại mục I và II trên) không báo cáo xin gia hạn, không chủ động thực hiện các nội dung yêu cầu của văn bản chấp thuận địa điểm đầu tư: giao Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản thông báo cho chủ đầu tư biết việc chấm dứt hiệu lực của văn bản chấp thuận địa điểm đầu tư. Giao Ủy ban nhân dân các quận - huyện quản lý việc sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Giám đốc các Sở - ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo nêu trên, trường hợp có khó khăn vướng mắc vượt thẩm quyền có báo cáo gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng tổng hợp báo cáo đề xuất trình Ủy ban nhân dân thành phố./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND.TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Các Ban HĐND.TP;
- Ủy ban MTTQ VN thành phố;
- VPUB: CPVP;
- Các Phòng Chuyên viên;
- Lưu: VT, (ĐTMT/VH) D.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Nguyễn Hữu Tín

 

Thuộc tính Công văn 5462/UBND-ĐTMT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5462/UBND-ĐTMT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/10/2012
Ngày hiệu lực26/10/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5462/UBND-ĐTMT

Lược đồ Công văn 5462/UBND-ĐTMT năm 2012 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5462/UBND-ĐTMT năm 2012 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5462/UBND-ĐTMT
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Hữu Tín
        Ngày ban hành26/10/2012
        Ngày hiệu lực26/10/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 5462/UBND-ĐTMT năm 2012 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

           Lịch sử hiệu lực Công văn 5462/UBND-ĐTMT năm 2012 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

           • 26/10/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/10/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực