Công văn 564/TĐC-HCHQ

Công văn 564/TĐC-HCHQ về quản lý chất lượng đối với đồ chơi trẻ em, thiết bị điện và điện tử khi QCVN có hiệu lực thi hành do Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 564/TĐC-HCHQ quản lý chất lượng đồ chơi trẻ em, thiết bị điện


BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 564/TĐC-HCHQ
V/v Quản lý chất lượng đối với đồ chơi trẻ em, thiết bị điện và điện tử khi QCVN có hiệu lực thi hành.

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2010

 

Kính gửi: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh, thành phố

Ngày 26/6/2009, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 18/2009/TT-BKHCN về việc ban hành và thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em (QCVN: 3:2009/BKHCN). Theo quy định của quy chuẩn này, từ ngày 15/4/2010, đồ chơi trẻ em dưới 16 tuổi trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường phải được chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy và gắn dấu hợp quy (CR).

Ngày 30/9/2009, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 21/2009/TT-BKHCN về việc ban hành và thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với thiết bị điện và điện tử (QCVN 4:2009/BKHCN). Theo quy định của quy chuẩn này, từ ngày 01/6/2010, 06 loại thiết bị điện và điện tử (gồm: dụng cụ điện đun nước nóng tức thời; dụng cụ điện đun nước và chứa nước nóng; máy sấy tóc và các dụng cụ làm đầu khác; ấm đun nước; nồi cơm điện; quạt điện) trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường phải được chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy và gắn dấu CR.

Như vậy, đến thời điểm các quy chuẩn trên có hiệu lực thi hành, trên thị trường sẽ vẫn còn tồn tại đồ chơi trẻ em, thiết bị điện và điện tử được quản lý chất lượng theo quy định tại Quyết định 50/2006/QĐ-TTg ngày 07/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ.

Để thuận tiện trong công tác quản lý chất lượng đối với các sản phẩm, hàng hóa nói trên khi quy chuẩn kỹ thuật có hiệu lực, đồng thời hạn chế các sản phẩm, hàng hóa không thực hiện biện pháp quản lý chất lượng theo quy định khi lưu thông trên thị trường, được sự cho phép của Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng hướng dẫn các Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh, thành phố như sau:

I. ĐỐI VỚI ĐỒ CHƠI TRẺ EM:

Từ ngày 15/4/2010, tất cả đồ chơi trẻ em thuộc đối tượng điều chỉnh của quy chuẩn kỹ thuật trước khi lưu thông trên thị trường phải thực hiện quản lý chất lượng theo quy định quy chuẩn kỹ thuật QCVN 3:2009/BKHCN gồm:

- Chứng nhận hợp quy, gắn dấu CR.

- Công bố hợp quy.

Để quản lý đồ chơi trẻ em còn tồn trước ngày 15/4/2010, đề nghị Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thực hiện các công việc sau:

1. Thống kê: Yêu cầu doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thống kê số lượng đồ chơi trẻ em thuộc đối tượng điều chỉnh của quy chuẩn kỹ thuật QCVN 3:2009/BKHCN còn tồn trước ngày 15/4/2010 theo biểu mẫu sau:

TT

Tên loại đồ chơi trẻ em

Dưới 36 tháng tuổi

Từ 36 tháng tuổi đến 16 tuổi

Số lượng

Mô tả chủng loại

Tên cơ sở SX/nhập khẩu/phân phối, bán lẻ

Có bằng chứng chứng minh

Không có bằng chứng chứng minh

Số lượng

Mô tả chủng loại

Tên cơ sở SX/nhập khẩu/phân phối, bán lẻ

Có bằng chứng chứng minh

Không có bằng chứng chứng minh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Xử lý:

a) Đối với đồ chơi trẻ em dưới 36 tháng tuổi: Nếu có bằng chứng chứng minh đã thực hiện việc kiểm tra chất lượng theo quy định tại Quyết định số 50/2006/QĐ-TTg ngày 07/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ, có nhãn hàng hóa theo quy định tại Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30/6/2006 của Chính phủ, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện gắn dấu CR đối với đồ chơi trẻ em theo mẫu tại Phụ lục kèm theo công văn này.

b) Đối với loại đồ chơi trẻ em khác (đồ chơi trẻ em dưới 36 tháng tuổi không có bằng chứng chứng minh đã thực hiện việc kiểm tra chất lượng và đồ chơi trẻ em từ 36 tháng tuổi đến 16 tuổi): Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng gửi hồ sơ gồm các thông tin theo biểu mẫu nêu tại mục 1 phần I công văn này về tổ chức chứng nhận được chỉ định để được hướng dẫn thực hiện chứng nhận hợp quy đối với lô hàng phù hợp quy chuẩn kỹ thuật QCVN 3:2009/BKHCN và gắn dấu CR cho sản phẩm, hàng hóa.

Việc chứng nhận hợp quy và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện việc in, gắn dấu CR đối với đồ chơi trẻ em do tổ chức chứng nhận được chỉ định thực hiện theo quy định tại Quyết định số 401/QĐ-TĐC ngày 25/3/2010 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Danh sách các tổ chức chứng nhận được chỉ định được thông tin chi tiết trên trang thông tin điện tử www.tcvn.gov.vn.

c) Trường hợp, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, không thực hiện ghi nhãn theo quy định tại Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30/6/2006, không đạt chất lượng sau chứng nhận hợp quy, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng phối hợp với cơ quan quản lý thị trường, cơ quan công an hoặc cơ quan khác có thẩm quyền xử lý theo quy định tại Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg ngày 15/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phối hợp kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Thời hạn hoàn thành các công việc trên là trước ngày 15/9/2010.

Lưu ý: Từ nay đến trước ngày 15/9/2010, doanh nghiệp vẫn được tiếp tục kinh doanh đồ chơi trẻ em còn tồn trước ngày 15/4/2010 cho đến khi hoàn thành việc chứng nhận hợp quy, gắn dấu CR. Tuy nhiên, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh, thành phố cần yêu cầu doanh nghiệp thực hiện việc theo dõi, thống kê để thuận tiện cho việc thực hiện chứng nhận hợp quy, gắn dấu CR đối với đồ chơi trẻ em còn tồn trên thực tế.

II. ĐỐI VỚI THIẾT BỊ ĐIỆN VÀ ĐIỆN TỬ:

Từ ngày 01/6/2010, 06 loại thiết bị điện và điện tử (gồm: dụng cụ điện đun nước nóng tức thời; dụng cụ điện đun nước và chứa nước nóng; máy sấy tóc và các dụng cụ làm đầu khác; ấm đun nước; nồi cơm điện; quạt điện) trước khi lưu thông trên thị trường phải thực hiện quản lý chất lượng theo quy định tại quy chuẩn kỹ thuật QCVN 4:2009/BKHCN gồm:

- Chứng nhận hợp quy, gắn dấu CR.

- Công bố hợp quy: đăng ký bản công bố hợp quy đối với thiết bị điện và điện tử sản xuất hoặc đăng ký kiểm tra chất lượng đối với thiết bị điện và điện tử nhập khẩu.

Để quản lý 06 loại thiết bị điện và điện tử còn tồn trước ngày 01/6/2010, đề nghị Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thực hiện các công việc sau:

1. Thống kê:

Yêu cầu doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thống kê 06 loại thiết bị điện và điện tử (gồm: dụng cụ điện đun nước nóng tức thời; dụng cụ điện đun nước và chứa nước nóng; máy sấy tóc và các dụng cụ làm đầu khác; ấm đun nước; nồi cơm điện; quạt điện) còn tồn trước ngày 01/6/2010 theo biểu mẫu sau:

TT

Tên thiết bị điện và điện tử

Số lượng

Đặc tính kỹ thuật

Tên cơ sở SX/nhập khẩu/phân phối, bán lẻ

Có bằng chứng chứng minh

Không có bằng chứng chứng minh

 

 

 

 

 

 

 

2. Xử lý:

a) Đối với thiết bị điện và điện tử có bằng chứng chứng minh đã thực hiện kiểm tra chất lượng theo quy định tại Quyết định số 50/2006/QĐ-TTg ngày 07/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ, có nhãn hàng hóa theo quy định tại Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30/6/2006 của Chính phủ, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện gắn dấu CR đối với thiết bị điện và điện tử theo mẫu tại Phụ lục kèm theo công văn này.

b) Đối với thiết bị điện và điện tử không có bằng chứng chứng minh đã thực hiện kiểm tra chất lượng, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng gửi hồ sơ gồm các thông tin theo biểu mẫu nêu tại mục 1 phần II công văn này về tổ chức chứng nhận được chỉ định để được hướng dẫn thực hiện chứng nhận hợp quy đối với lô hàng phù hợp quy chuẩn kỹ thuật QCVN 4:2009/BKHCN và gắn dấu CR cho sản phẩm, hàng hóa.

Việc chứng nhận hợp quy và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện việc in, gắn dấu CR đối với thiết bị điện và điện tử do tổ chức chứng nhận được chỉ định thực hiện theo quy định tại Quyết định số 402/QĐ-TĐC ngày 25/3/2010 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Danh sách các tổ chức chứng nhận được chỉ định được thông tin chi tiết trên trang thông tin điện tử www.tcvn.gov.vn

c) Trường hợp, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, không thực hiện ghi nhãn theo quy định tại Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30/6/2006, không đạt chất lượng sau chứng nhận hợp quy, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng phối hợp với cơ quan quản lý thị trường, cơ quan công an hoặc cơ quan khác có thẩm quyền xử lý theo quy định tại Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg ngày 15/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phối hợp kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Thời hạn hoàn thành các công việc trên là trước ngày 15/9/2010

Lưu ý:

- Từ nay đến trước ngày 15/9/2010, doanh nghiệp vẫn được tiếp tục kinh doanh 06 loại thiết bị điện và điện tử còn tồn trước ngày 01/6/2010 cho đến khi hoàn thành việc chứng nhận hợp quy, gắn dấu CR. Tuy nhiên, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh, thành phố cần yêu cầu doanh nghiệp thực hiện việc theo dõi, thống kê để thuận lợi cho việc thực hiện chứng nhận hợp quy, gắn dấu CR đối với 06 thiết bị điện và điện tử còn tồn trên thực tế.

- Hướng dẫn và khuyến khích doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực hiện chứng nhận hợp quy đối với 13 thiết bị điện và điện tử thuộc phạm vi điều chỉnh của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 4:2009/BKHCN trước thời hạn ngày 01/6/2010 và ngày 01/01/2011.

Ghi chú: Các bằng chứng chứng minh đã thực hiện kiểm tra chất lượng theo quy định tại Quyết định số 50/2006/QĐ-TTg ngày 07/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ gồm một hoặc các loại tài liệu sau:

- Thông báo kết quả kiểm tra hàng hóa đạt chất lượng nhập khẩu do Trung tâm Kỹ thuật 1, 2, 3 cấp kèm theo hồ sơ nhập khẩu.

- Kết quả kiểm tra chất lượng hàng hóa đạt chất lượng trong sản xuất/giấy chứng nhận hợp chuẩn do Trung tâm Kỹ thuật 1, 2, 3, Trung tâm Chứng nhận phù hợp cấp.

3. Báo cáo tình hình thực hiện:

a) Định kỳ vào ngày 15 hàng tháng, đề nghị các Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng báo cáo các nội dung sau về Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng:

- Tình hình thống kê đồ chơi trẻ em, thiết bị điện và điện tử.

- Việc xử lý, gắn dấu CR đối với đồ chơi trẻ em, thiết bị điện và điện tử có bằng chứng chứng minh đã thực hiện quản lý chất lượng theo quy định tại Quyết định 50/2006/QĐ-TTg ngày 07/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ.

- Việc xử lý và chuyển hồ sơ đến tổ chức chứng nhận được chỉ định để thực hiện việc chứng nhận hợp quy, gắn dấu CR.

b) Sau khi hoàn thành các công việc nêu trên, đề nghị các Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh, thành phố tổng hợp tình hình thực hiện và gửi báo cáo về Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trước ngày 25/9/2010.

4. Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh, thành phố có trách nhiệm:

a) Thông báo đến các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh đồ chơi trẻ em, thiết bị điện và điện tử các Thông báo số 491/TB-TĐC và số 492/TB-TĐC ngày 04/5/2010 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng để doanh nghiệp biết, thực hiện.

b) Phối hợp chặt chẽ với các Trung tâm Kỹ thuật và doanh nghiệp để hoàn tất việc chứng nhận hợp quy, gắn dấu CR đối với đồ chơi trẻ em, thiết bị điện và điện tử còn tồn thuộc địa bàn quản lý.

c) Căn cứ kết quả chứng nhận hợp quy, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện công bố hợp quy theo quy định.

d) Thực hiện các công việc nêu trên đúng thời hạn và chịu trách nhiệm về tiến độ thực hiện.

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo để các Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh, thành phố biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ KHCN (để báo cáo);
- Cục QLCL SP, HH;
- Các TCCN được chỉ định (để thực hiện);
- Lưu: VT, HCHQ.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trần Văn Vinh

 

PHỤ LỤC

HƯỚNG DẪN CÁCH THỂ HIỆN DẤU HỢP QUY CR ĐỐI VỚI ĐỒ CHƠI TRẺ EM, THIẾT BỊ ĐIỆN VÀ ĐIỆN TỬ CÒN TỒN TRƯỚC KHI QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH
(kèm theo công văn số: 564/TĐC-HCHQ ngày 17 tháng 5 năm 2010 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng)

Cách thể hiện dấu CR trên sản phẩm đồ chơi trẻ em, thiết bị điện và điện tử đã thực hiện việc kiểm tra chất lượng theo quy định tại Quyết định số 50/2006/QĐ-TTg ngày 07/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ trước khi quy chuẩn kỹ thuật quốc gia có hiệu lực thi hành (trước ngày 15/4/2010 đối với đồ chơi trẻ em, trước ngày 01/6/2010 đối với thiết bị điện và điện tử), cụ thể như sau:

Trong đó:

+ No. XXX XXX XXX: Số series (do Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh, thành phố quy định) cho số lượng hàng hóa sau khi thống kê có bằng chứng chứng minh đã thực hiện việc kiểm tra chất lượng theo quy định tại Quyết định số 50/2006/QĐ-TTg ngày 07/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ, có nhãn hàng hóa theo quy định tại Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30/6/2006 của Chính phủ.

+ Tỉnh/thành phố: Tên tỉnh/thành phố của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thực hiện việc thống kê hàng hóa còn tồn và hướng dẫn doanh nghiệp gắn dấu CR.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 564/TĐC-HCHQ

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu564/TĐC-HCHQ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/05/2010
Ngày hiệu lực17/05/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 564/TĐC-HCHQ quản lý chất lượng đồ chơi trẻ em, thiết bị điện


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 564/TĐC-HCHQ quản lý chất lượng đồ chơi trẻ em, thiết bị điện
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu564/TĐC-HCHQ
        Cơ quan ban hànhTổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng
        Người kýTrần Văn Vinh
        Ngày ban hành17/05/2010
        Ngày hiệu lực17/05/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 564/TĐC-HCHQ quản lý chất lượng đồ chơi trẻ em, thiết bị điện

           Lịch sử hiệu lực Công văn 564/TĐC-HCHQ quản lý chất lượng đồ chơi trẻ em, thiết bị điện

           • 17/05/2010

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/05/2010

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực