Công văn 566/SXD-QLHĐXD

Công văn 566/SXD-QLHĐXD công bố Hệ số điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01/10/2011 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Nội dung toàn văn Công văn 566/SXD-QLHĐXD công bố Hệ số điều chỉnh dự toán xây dựng công trình


UBND TỈNH TRÀ VINH
SỞ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 566/SXD-QLHĐXD
V/v Công bố Hệ số điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01/10/2011 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Trà Vinh, ngày 30 tháng 11 năm 2011

 

Kính gửi:

- Các Sở, Ban ngành tỉnh;
- Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố.

 

Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật số 38/2009/QH12 ngày 19/06/2009 của Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản;

Căn cứ Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức thuê mướn lao động;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26 tháng 5 năm 2010 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 23/2011/TT-BLĐTBXH ngày 16 tháng 9 năm 2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động;

Căn cứ Quyết định số 977/QĐ-UBND ngày 27/5/2009 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc Phê duyệt đề án tổ chức bộ máy và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh.

Căn cứ Công văn số 1730/BXD-KTXD ngày 20 tháng 10 năm 2011 của Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01/10/2011 theo quy định tại Nghị định số 70/2011/NĐ-CP;

Căn cứ Công văn số 3188/UBND-KTKT ngày 04 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ 01/10/2011;

Căn cứ Bộ đơn giá xây dựng công trình – Phần xây dựng công bố kèm theo Văn bản số 572/SXD-GĐXD ngày 12/11/2007; Đơn giá xây dựng công trình – Phần lắp đặt công bố kèm theo Văn bản số 573/SXD-GĐXD ngày 12/11/2007; Đơn giá xây dựng công trình – Phần khảo sát xây dựng công bố kèm theo Văn bản số 574/SXD-GĐXD ngày 12/11/2007; Đơn giá tạm thời về sửa chữa trong xây dựng cơ bản các công trình trên địa bàn tỉnh Trà Vinh công bố kèm theo Văn bản số 575/SXD-GĐXD ngày 12/11/2007 của Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh;

Căn cứ Biên bản họp ngày 22/11/2011 của Sở Xây dựng Trà Vinh phối hợp cùng các đơn vị: Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Cục Thuế tỉnh về việc đóng góp ý kiến cho dự thảo Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Sở Xây dựng Trà Vinh công bố các hệ số điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, cụ thể như sau:

I- PHẠM VI ÁP DỤNG:

Các dự án đầu tư xây dựng công trình (bao gồm cả Báo cáo kinh tế - kỹ thuật XDCT) sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, vốn tín dụng do Nhà nước bảo lãnh, vốn đầu tư phát triển của Doanh nghiệp Nhà nước có dự toán được tính theo bộ đơn giá xây dựng: Phần xây dựng, phần lắp đặt, phần khảo sát công bố kèm theo Văn bản số 572/SXD-GĐXD ngày 12/11/2007; Văn bản số 573/SXD-GĐXD ngày 12/11/2007; Văn bản số 574/SXD-GĐXD ngày 12/11/2007 và đơn giá tạm thời về sửa chữa trong xây dựng cơ bản các công trình trên địa bàn tỉnh Trà Vinh công bố kèm theo Văn bản số 575/SXD-GĐXD ngày 12/11/2007 của Sở Xây dựng Trà Vinh.

Các hệ số điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trước đây, được áp dụng cho các dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Hướng dẫn các chủ đầu tư, các tổ chức và cá nhân lập và điều chỉnh khối lượng trong dự toán xây dựng công trình thực hiện từ ngày 01/10/2011 theo mức lương tối thiểu vùng (nơi xây dựng công trình) quy định tại Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011 của Chính phủ.

II- CÁC HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH

1- HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ TRÀ VINH.

1.1. Hệ số điều chỉnh chi phí nhân công: Knc3 = 4,403

1.2. Hệ số điều chỉnh chi phí máy thi công: Kmtc3 = 1,858

1.3. Hệ số điều chỉnh chi phí nhân công khảo sát: Kks3 = 4,403

1.4. Hệ số điều chỉnh chi phí khảo sát, đo đạc hiện trạng phục vụ cho công tác thiết kế các công trình cải tạo, nâng cấp, sửa chữa: Kksht3 = 7,470. Áp dụng để điều chỉnh chi phí trên, trong dự toán xây dựng công trình lập theo Công văn số 1198/UBT-KTKT ngày 27/6/2003 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh.

1.5. Hệ số điều chỉnh chi phí nhân công và máy thi công trong dự toán xây dựng công trình – Phần sửa chữa, lấy bằng hệ số điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công trong dự toán xây dựng công trình (Kscnc3 = 4,403 ; Kscmtc3 = 1,858).

2- HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CÁC ĐỊA BÀN CÒN LẠI TRONG TỈNH TRÀ VINH.

2.1. Hệ số điều chỉnh chi phí nhân công: Knc4 = 4,000

2.2. Hệ số điều chỉnh chi phí máy thi công: Kmtc4 = 1,783

2.3. Hệ số điều chỉnh chi phí nhân công khảo sát: Kks4 = 4,000

2.4. Hệ số điều chỉnh chi phí khảo sát, đo đạc hiện trạng phục vụ cho công tác thiết kế các công trình cải tạo, nâng cấp, sửa chữa: Kksht4 = 6,750. Áp dụng để điều chỉnh chi phí trên, trong dự toán xây dựng công trình lập theo Công văn số 1198/UBT-KTKT ngày 27/6/2003 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh.

2.5. Hệ số điều chỉnh chi phí nhân công và máy thi công trong dự toán xây dựng công trình – Phần sửa chữa, lấy bằng hệ số điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công trong dự toán xây dựng công trình (Kscnc4 = 4,000; Kscmtc4 = 1,783).

III- XỬ LÝ CHUYỂN TIẾP:

1. Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình:

a) Đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình thực hiện việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 và Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thì việc điều chỉnh dự toán công trình do Chủ đầu tư thực hiện nhưng không được vượt tổng mức đầu tư phê duyệt.

b) Đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình thực hiện việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định trước ngày Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình có hiệu lực thi hành, Chủ đầu tư thực hiện điều chỉnh dự toán xây dựng trên cơ sở điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công (phần nhân công) theo mức lương tối thiểu mới đối với những khối lượng còn lại của dự án, gói thầu thực hiện từ ngày 01/10/2011. Nếu dự toán công trình điều chỉnh làm vượt tổng mức đầu tư thì Chủ đầu tư báo cáo Người quyết định đầu tư xem xét, quyết định.

2. Điều chỉnh dự toán chi phí khảo sát: Chi phí nhân công trong dự toán khảo sát xây dựng cũng được điều chỉnh theo nguyên tắc trong mục 1 nêu trên.

3. Một số chi phí khác tính bằng định mức tỷ lệ (%) trong dự toán xây dựng công trình được tính theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

4. Việc điều chỉnh giá hợp đồng, thanh toán khối lượng thực hiện hoàn thành từ ngày 01/10/2011 thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và quy định của Nhà nước có liên quan.

IV- TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Văn bản này hướng dẫn các chủ đầu tư, các tổ chức và cá nhân lập và điều chỉnh khối lượng trong dự toán xây dựng công trình thực hiện từ ngày 01/10/2011 theo mức lương tối thiểu vùng (nơi xây dựng công trình) quy định tại Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011 của Chính phủ.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị Chủ đầu tư, các tổ chức cá nhân gửi kiến nghị về Sở Xây dựng để tổng hợp và nghiên cứu giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh Trà Vinh (B/c);
- Các đơn vị Tư vấn thiết kế, xây lắp;
- Hiệp hội nhà thầu xây dựng tỉnh Trà Vinh;
- Lưu: VT; Phòng QLHĐXD&CLCT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Lê Minh Tân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 566/SXD-QLHĐXD

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu566/SXD-QLHĐXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/11/2011
Ngày hiệu lực30/11/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 566/SXD-QLHĐXD công bố Hệ số điều chỉnh dự toán xây dựng công trình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 566/SXD-QLHĐXD công bố Hệ số điều chỉnh dự toán xây dựng công trình
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu566/SXD-QLHĐXD
        Cơ quan ban hànhTỉnh Trà Vinh
        Người kýLê Minh Tân
        Ngày ban hành30/11/2011
        Ngày hiệu lực30/11/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 566/SXD-QLHĐXD công bố Hệ số điều chỉnh dự toán xây dựng công trình

           Lịch sử hiệu lực Công văn 566/SXD-QLHĐXD công bố Hệ số điều chỉnh dự toán xây dựng công trình

           • 30/11/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 30/11/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực