Công văn 5703/BGDĐT-TTr

Công văn 5703/BGDĐT-TTr năm 2013 về Hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra năm học 2013 - 2014 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5703/BGDĐT-TTr năm 2013 thực hiện công tác thanh tra 2013 2014 Bộ Giáo dục thanh tra giáo dục


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5703 /BGDĐT-TTr
V/v Hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra năm học 2013 - 2014

Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi: Các Sở Giáo dục và Đào tạo

Căn cứ các văn bản pháp luật về thanh tra và Chỉ thị số 3004/CT-BGDĐT ngày 15/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT) về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2013 - 2014, Bộ GD&ĐT hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra đối với các Sở Giáo dục và Đào tạo (Sở GD&ĐT) như sau:

I. NHIỆM VỤ CHUNG

1. Tăng cường tuyên truyền, quán triệt Luật Thanh tra, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Phòng chống tham nhũng, Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 09/5/2013 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục và các văn bản pháp luật về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, phòng chống tham nhũng.

2. Tiếp tục kiện toàn tổ chức, biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ thanh tra viên, cộng tác viên thanh tra giáo dục các cấp.

3. Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động thanh tra; tăng cường thanh tra đối với hoạt động giáo dục chuyên nghiệp, giáo dục đại học theo phân cấp tại Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục và các vấn đề bức xúc được nêu tại Kết luận số 51-KL/TW ngày 29/10/2012 Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương khóa XI, Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 22/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 29/10/2012; xử lý sai phạm kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật.

4. Nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

5. Phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan trong hoạt động thanh tra; triển khai hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra.

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Công tác kiện toàn tổ chức thanh tra

Sở GD&ĐT chủ động triển khai, thực hiện một số nhiệm vụ sau đây:

a) Rà soát, bổ sung quy định chức năng, nhiệm vụ của Thanh tra Sở GD&ĐT theo Luật Thanh tra năm 2010, Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra, Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 09/5/2013 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục và các quy định hiện hành;

b) Phối hợp với Sở Nội vụ, Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là tỉnh) trình Ủy ban nhân dân tỉnh (UBND tỉnh) phê duyệt biên chế công chức Thanh tra Sở đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được quy định tại Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 09/5/2013; bổ nhiệm chánh thanh tra và phó chánh thanh tra, đề nghị bổ nhiệm thanh tra viên theo quy định; thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong Thanh tra Sở theo Thông tư số 1680/2009/TT-TTCP ngày 17/7/2009 của Thanh tra Chính phủ, khi thật cần thiết mới chuyển thanh tra viên khỏi ngạch thanh tra;

c) Tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho thanh tra viên, cộng tác viên thanh tra giáo dục; cấp giấy chứng nhận cộng tác viên thanh tra giáo dục; xây dựng mạng lưới cộng tác viên thanh tra giáo dục đủ số lượng và chất lượng, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ thanh tra.

2. Hoạt động thanh tra

2.1. Thanh tra hành chính

Thực hiện thanh tra hành chính theo quy định tại Điều 11, Điều 12 Nghị định số 42/2013/NĐ-CP và hướng dẫn của Thanh tra tỉnh.

2.2. Thanh tra chuyên ngành

Thực hiện nội dung thanh tra chuyên ngành quy định tại Điều 14 Nghị định số 42/2013/NĐ-CP, trong đó cần tập trung vào một số nội dung cụ thể sau:

a) Đối với Giáo dục mầm non

Thanh tra việc thành lập cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập; việc chuyển đổi trường mầm non ngoài công lập sang công lập theo quy định tại Thông tư số 11/2009/TT-BGDĐT ngày 08/5/2009; việc thực hiện Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi giai đoạn 2010 - 2015; việc xây dựng và công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia; việc thực hiện các quy định về điều kiện cần thiết đảm bảo chất lượng chăm sóc sức khoẻ, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ; việc quản lý, sử dụng thiết bị dạy học và đồ chơi trẻ em; việc đánh giá theo chuẩn đối với giáo viên, hiệu trưởng;

b) Đối với Giáo dục phổ thông

Thanh tra việc thực hiện nội dung giáo dục linh hoạt, phù hợp với đối tượng, thực tế địa phương theo hướng dẫn của Bộ; việc triển khai Đề án Tiếng Anh trong giáo dục phổ thông; việc đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá; việc triển khai xây dựng và phát triển trường trung học phổ thông chuyên, trường phổ thông dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc bán trú, dạy học có yếu tố nước ngoài; việc quản lý, sử dụng thiết bị dạy học; quy định về tuyển sinh, quản lý dạy thêm, học thêm, thu chi kinh phí ngoài học phí và lệ phí tuyển sinh; việc thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục; thực hiện việc đánh giá theo chuẩn đối với giáo viên, hiệu trưởng; việc xây dựng trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia;

c) Đối với Giáo dục thường xuyên

Thanh tra việc thực hiện chương trình, nội dung, kế hoạch giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông; việc thực hiện các chương trình, nội dung, cấp phát văn bằng, chứng chỉ tin học, ngoại ngữ; việc xóa mù chữ cho người lớn, dạy học đáp ứng yêu cầu của người học; việc đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học viên; đánh giá theo chuẩn giám đốc trung tâm, chuẩn nghề nghiệp giáo viên;

d) Đối với Giáo dục chuyên nghiệp, đại học

Thanh tra việc thực hiện cam kết thành lập trường; mở ngành đào tạo, liên kết đào tạo, liên kết đào tạo có yếu tố nước ngoài; việc thực hiện quy định công khai chất lượng giáo dục, các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục; việc thực hiện quy định về chỉ tiêu tuyển sinh; việc kiểm định chất lượng giáo dục; việc thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong quản lý tài chính, tài sản, cơ sở vật chất được giao theo quy định của pháp luật; việc thực hiện quy hoạch và phát triển nguồn nhân lực theo nhu cầu của xã hội;

e) Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo

 - Thanh tra công tác tham mưu với Ủy ban nhân dân huyện (UBND huyện) về quy mô phát triển giáo dục, quy hoạch mạng lưới trường lớp ở địa phương; thành lập, giải thể đối với các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở thuộc thẩm quyền; bảo đảm đủ biên chế công chức, viên chức sự nghiệp, cân đối về chuyên môn đào tạo; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách của Nhà nước, ban hành các chủ trương, biện pháp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý; bảo đảm các điều kiện về tài chính, cơ sở vật chất cho phát triển giáo dục;

- Thanh tra công tác triển khai, tổ chức thực hiện chương trình, nội dung, kế hoạch, chuyên môn, nghiệp vụ, các hoạt động giáo dục, phổ cập giáo dục; công tác tuyển sinh, thi cử, xét duyệt, cấp văn bằng, kiểm định chất lượng giáo dục, dạy thêm, học thêm, thu chi ngoài học phí, dạy trước chương trình đối với lớp 1; đánh giá chuẩn giáo viên, hiệu trưởng; xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia đối với các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý;

- Thanh tra công tác phối hợp với Thanh tra huyện tham mưu cho UBND huyện về công tác thanh tra trong lĩnh vực giáo dục; thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục khi được UBND huyện giao; thực hiện nhiệm vụ thanh tra giáo dục và giải quyết khiếu nại, tố cáo khi được UBND huyện giao;

- Thực hiện công tác thống kê, báo cáo theo định kỳ và hàng năm về tổ chức và hoạt động giáo dục theo hướng dẫn của UBND tỉnh và Sở GD&ĐT.

3. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng

a) Tập trung rà soát, phân loại các vụ việc để giải quyết theo thẩm quyền, giải quyết dứt điểm những vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, kiên quyết xử lý người lợi dụng dân chủ để vu khống và khiếu nại, tố cáo trái quy định của pháp luật, không để tình trạng khiếu nại vượt cấp, đông người. Các vụ việc không thuộc thẩm quyền phải hướng dẫn cụ thể để công dân thực hiện khiếu nại, tố cáo đến đúng cơ quan có thẩm quyền. Các vụ việc đã có quyết định giải quyết nhưng công dân không đồng ý và tiếp tục khiếu kiện, cần thận trọng xem xét, xác minh; nếu vụ việc đã được giải quyết đúng pháp luật, có văn bản trả lời công dân theo quy định.

b) Các cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục bố trí địa điểm tiếp công dân, công khai lịch, nội quy tiếp công dân; phải có sổ theo dõi tiếp công dân và thực hiện đúng quy trình tiếp công dân theo hướng dẫn tại Thông tư số 07/2011/TT-TCTP ngày 28/7/2011 của Thanh tra Chính phủ.

c) Thực hiện phòng chống tham nhũng qua việc tổ chức thực hiện kê khai, xử lý thông tin về thu nhập và tài sản cá nhân trong đơn vị; chi trả nguồn thu cá nhân qua thẻ ATM; thực hiện chuyển đổi vị trí công tác; thực hiện quy chế dân chủ; thực hiện công khai, minh bạch trong xây dựng kế hoạch, kết quả công tác, thu nhập, tăng lương, đi học, khen thưởng và các quyền lợi khác.

d) Thanh tra Sở làm đầu mối phối hợp, triển khai việc thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung phòng chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm học 2013 - 2014 theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giám đốc Sở GD&ĐT tổ chức quán triệt, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra năm học 2013 - 2014, phê duyệt Kế hoạch thanh tra, tạo điều kiện cần thiết đảm bảo chất lượng hoạt động thanh tra giáo dục tại địa phương.

2. Thanh tra Sở GD&ĐT xây dựng Kế hoạch thanh tra năm học; chủ động phối hợp, triển khai công tác thanh tra theo quy định của pháp luật; thực hiện thanh tra hành chính đạt khoảng 15% đơn vị trực thuộc; giúp Giám đốc Sở GD&ĐT tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; tham mưu với Giám đốc Sở GD&ĐT đảm bảo kinh phí cho hoạt động thanh tra của Sở và thực hiện chế độ đối với cộng tác viên thanh tra giáo dục theo quy định tại Thông tư số 54/2012/TT-BGDĐT ngày 21/12/2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; tham mưu Giám đốc Sở GD&ĐT phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan trong công tác thanh tra.

3. Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Thanh tra huyện tham mưu Chủ tịch UBND huyện thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục; nội dung thanh tra cơ sở giáo dục. Phòng Giáo dục và Đào tạo thực hiện chức năng kiểm tra thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước do UBND huyện giao; thực hiện nhiệm vụ thanh tra giáo dục khi được UBND huyện giao.

4. Chế độ báo cáo:

a) Báo cáo định kỳ: Báo cáo sơ kết công tác thanh tra học kỳ I trước ngày 19/01/2014; báo cáo tổng kết công tác thanh tra năm học và kết quả thực hiện chỉ tiêu công tác thanh tra năm học 2013 - 2014 trước ngày 15/6/2014; báo cáo kết luận các cuộc thanh tra hành chính theo quy định.

b) Báo cáo đột xuất khi được yêu cầu và khi có vụ việc xảy ra (kể cả khi đã giải quyết).

Mọi phản ánh, báo cáo gửi về Bộ GD&ĐT qua Phòng Thanh tra Giáo dục Mầm non - Phổ thông - Thường xuyên, Thanh tra Bộ. Điện thoại: 0436 231 285; FAX: 0438 684 763; Email của thanh tra viên theo dõi vùng thi đua./.

 

 

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thanh tra Chính phủ (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng (để chỉ đạo thực hiện);
- Các đơn vị thuộc Bộ (để thực hiện);
- Chủ tịch UBND tỉnh (để phối hợp);
- Website Bộ GD&ĐT;
- Lưu: VT, TTr.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Mạnh Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5703/BGDĐT-TTr

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5703/BGDĐT-TTr
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/08/2013
Ngày hiệu lực20/08/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5703/BGDĐT-TTr

Lược đồ Công văn 5703/BGDĐT-TTr năm 2013 thực hiện công tác thanh tra 2013 2014 Bộ Giáo dục thanh tra giáo dục


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5703/BGDĐT-TTr năm 2013 thực hiện công tác thanh tra 2013 2014 Bộ Giáo dục thanh tra giáo dục
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5703/BGDĐT-TTr
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýPhạm Mạnh Hùng
        Ngày ban hành20/08/2013
        Ngày hiệu lực20/08/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 5703/BGDĐT-TTr năm 2013 thực hiện công tác thanh tra 2013 2014 Bộ Giáo dục thanh tra giáo dục

         Lịch sử hiệu lực Công văn 5703/BGDĐT-TTr năm 2013 thực hiện công tác thanh tra 2013 2014 Bộ Giáo dục thanh tra giáo dục

         • 20/08/2013

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 20/08/2013

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực