Công văn 5744/UBND-ĐT

Công văn số 5744/UBND-ĐT về việc đăng tải bản tin "Thông tin đấu thầu trên địa bàn thành phố" do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5744/UBND-ĐT đăng tải bản tin "Thông tin đấu thầu trên địa bàn thành phố"


UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------

Số: 5744/UBND-ĐT
Về đăng tải bản tin "Thông tin đấu thầu trên địa bàn thành phố.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 8 năm 2006

 

Kính gởi:

 

- Các Sở ban - ngành thành phố;
- Uỷ ban nhân dân các quận - huyện;
- Các Tổng Công ty trực thuộc thành phố;
- Các Ban Quản lý dự án trực thuộc thành phố.

 

Ngày 22 tháng 7 năm 2005, Uỷ ban nhân dân thành phố đã có Công văn số 4326/UBND-ĐT chỉ đạo các Sở - ngành, quận - huyện, các Tổng Công ty và các chủ đầu tư cung cấp thông tin để đăng tải trên Bản tin "Thông tin đấu thầu”. Tuy nhiên, trong thời gian qua còn nhiều đơn vị chưa thực hiện đúng quy định về đăng tải thông tin đấu thầu.

Hiện nay, trong khi chưa có tờ báo về đấu thầu theo quy định tại Điều 5 của Luật Đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư vẫn tiếp tục phát hành Bản tin "Thông tin đấu thầu”. Để thực hiện theo quy định của Luật Đấu thầu, đồng thời để tiết kiệm chi phí trong việc đăng tải thông tin, theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 3923/KHĐT-TH ngày 02 tháng 8 năm 2006; Uỷ ban nhân dân thành phố yêu cầu các Sở - ngành, quận - huyện, các Tổng Công ty và các chủ đầu tư thực hiện nghiêm túc việc cung cấp thông tin về đấu thầu của các dự án đầu tư (kể cả các dự án nhóm C) để đăng tải trên Bản tin "Thông tin đấu thầu” theo đúng quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; cụ thể như sau:

1. Chủ dự án (chủ đầu tư) có trách nhiệm cung cấp các thông tin sau:

- Kế hoạch đấu thầu dự án.

- Thông báo mời sơ tuyển và kết quả sơ tuyển.

- Thông báo mời thầu đối với đấu thầu rộng rãi.

 - Danh sách nhà thầu được mời tham gia đấu thầu.

- Kết quả lựa chọn nhà thầu.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư và các Sở - ngành, quận - huyện, các Tổng Công ty Nhà nước được phân công quản lý công tác đấu thầu có trách nhiệm cung cấp các thông tin:

- Thông tin xử lý vi phạm về đấu thầu.

- Văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu hiện hành.

 - Các thông tin liên quan khác.

3. Nhà thầu có trách nhiệm cung cấp các dữ liệu thông tin của mình để xây dựng hệ thống dữ liệu thông tin về nhà thầu.

4. Nội dung, biểu mẫu, trình tự, thời gian đăng tải, thời gian gửi thông tin được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 01/2004/TT-BKH ngày 02 tháng 02 năm 2004, Công văn số 7304/BKH-QLĐT ngày 16 tháng 11 năm 2004 và Công văn số 8183/BKH-QLĐT ngày 20 tháng 12 năm 2004 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

5. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện; đồng thời, tổng hợp các vướng mắc, kiến nghị, kịp thời báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Uỷ ban nhân dân thành phố xem xét giải quyết.

(Kèm Công văn số 7304/BKH-QLĐT ngày 16 tháng 11 năm 2004 và Công văn số 8183/BKH-QLĐT ngày 20 tháng 12 năm 2004 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Đua

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5744/UBND-ĐT

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 5744/UBND-ĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 11/08/2006
Ngày hiệu lực 11/08/2006
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Đầu tư
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5744/UBND-ĐT đăng tải bản tin "Thông tin đấu thầu trên địa bàn thành phố"


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 5744/UBND-ĐT đăng tải bản tin "Thông tin đấu thầu trên địa bàn thành phố"
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 5744/UBND-ĐT
Cơ quan ban hành Thành phố Hồ Chí Minh
Người ký Nguyễn Văn Đua
Ngày ban hành 11/08/2006
Ngày hiệu lực 11/08/2006
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Đầu tư
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 15 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 5744/UBND-ĐT đăng tải bản tin "Thông tin đấu thầu trên địa bàn thành phố"

Lịch sử hiệu lực Công văn 5744/UBND-ĐT đăng tải bản tin "Thông tin đấu thầu trên địa bàn thành phố"

  • 11/08/2006

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 11/08/2006

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực