Công văn 5755/BGDĐT-GDQP

Công văn số 5755/BGDĐT-GDQP về việc thực hiện công tác dạy, học môn học giáo dục quốc phòng - an ninh do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5755/BGDĐT-GDQP thực hiện công tác dạy, học môn học giáo dục quốc phòng - an ninh


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 5755/BGDĐT-GDQP
V/v thực hiện công tác dạy, học môn học GDQP-AN

Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2009

 

Kính gửi: Các trường Trung cấp chuyên nghiệp

Căn cứ Chỉ thị 12-CT/TW ngày 03/5/2007 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục quốc phòng, an ninh trong tình hình mới, Nghị định 116/2007/NĐ-CP ngày 10/7/2007 của Chính phủ về giáo dục quốc phòng - an ninh; ngày 24/12/2007 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Chương trình giáo dục quốc phòng - an ninh trình độ trung cấp chuyên nghiệp theo Quyết định số 80/2007/QĐ-BGDĐT và đã tổ chức tập huấn nội dung, chương trình mới cho đội ngũ giáo viên giảng dạy môn học Giáo dục quốc phòng - an ninh (GDQP-AN) trên toàn quốc, ngày 22/7/2008 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn số 6551/BGDĐT-GDQP hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDQP-AN năm học 2008 - 2009 để các nhà trường tổ chức, thực hiện.

Thời gian qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức các đoàn kiểm tra do Vụ Giáo dục Quốc phòng chủ trì tiến hành kiểm tra công tác GDQP-AN trong các trường Trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn một số tỉnh, thành phố; đánh giá kết quả kiểm tra Bộ Giáo dục và Đào tạo có nhận xét chung như sau:

1. Kết quả thực hiện chương trình GDQP-AN

Quy mô sinh viên ngày càng tăng, nhiều trường đã phải khắc phục khó khăn để thực hiện đủ chương trình GDQP-AN ban hành theo Quyết định 80/2007/QĐ-BGDĐT: 75 tiết cho học sinh trung cấp chuyên nghiệp có đầu vào tốt nghiệp trung học phổ thông, 120 tiết cho học sinh trung cấp chuyên nghiệp có đầu vào tốt nghiệp trung học cơ sở.

2. Kế hoạch, tổ chức giảng dạy môn học GDQP-AN

Môn học GDQP-AN được nhiều trường chú trọng, thể hiện sự gắn kết trong chương trình đào tạo của các trường. Việc xây dựng kế hoạch giảng dạy và tổ chức thực hiện môn học được thực hiện khá tốt ở hầu hết các nhà trường: từ chương trình môn học; giáo án, bài giảng của giáo viên đến kế hoạch giảng dạy theo từng năm học. Một số trường do không có biên chế giáo viên cơ hữu nên môn học GDQP-AN hàng năm hợp đồng giảng dạy với các cơ quan quân sự địa phương và giáo viên thỉnh giảng, quá trình hợp đồng giảng dạy tiến hành chặt chẽ, đúng quy định.

3. Phương pháp đánh giá môn học GDQP-AN

Các trường được kiểm tra đều thực hiện nghiêm túc Quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học theo Quyết định 69/2007/QĐ-BGDĐT ngày 14/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Kết quả học tập của học sinh được theo dõi, thống kê chi tiết đầy đủ, các điểm kiểm tra thực hiện theo đúng hướng dẫn của Bộ: đầy đủ các điểm kiểm tra, điểm tổng kết môn học sau khi học xong nội dung chương trình cho từng khóa học.

4. Xây dựng, bồi dưỡng chuẩn hóa đội ngũ giáo viên GDQP-AN và đầu tư cho môn học

Một số trường đã có nhiều cố gắng biên chế được đội ngũ giáo viên kiêm nhiệm để giúp nhà trường triển khai, thực hiện giảng dạy môn học GDQP-AN và công tác quốc phòng, quân sự. Còn các trường không có biên chế giáo viên đã hợp đồng thỉnh giảng với các cơ quan quân sự địa phương để giảng dạy môn học GDQP-AN.

Bên cạnh đó một số trường chưa quan tâm, đầu tư thích đáng cho dạy và học môn học GDQP-AN, thể hiện ở một số điểm yếu sau:

- Do đội ngũ giáo viên không qua đào tạo mà chỉ được tập huấn nên việc thực hiện kế hoạch, chất lượng giảng dạy môn học có phần còn hạn chế.

- Việc đầu tư thiết bị, học cụ môn học GDQP-AN còn chưa được quan tâm đúng mức, thiếu về số lượng, chủng loại; một số thiết bị quá cũ, điều kiện sân bãi chật hẹp nên nhiều nội dung thực hành không đáp ứng yêu cầu của bài giảng. Có trường không mua đủ tài liệu, thiếu đầu tư cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy, vẫn còn sử dụng tài liệu cũ để giảng dạy.

- Đặc biệt có những trường chưa thực hiện đúng nội dung, phân phối thời gian chương trình theo quy định của Bộ, như: nội dung chương trình giảng dạy cho học sinh có đầu vào tốt nghiệp trung học cơ sở chỉ thực hiện có 75 tiết (dạy một chương trình cho học sinh có đầu vào khác nhau).

Để thực hiện đúng các quy định của ngành về môn học GDQP-AN, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị, nhà trường cần làm tốt các việc sau đây:

- Quản lý và thực hiện tốt chương trình GDQP-AN, thực hiện chương trình ban hành theo Quyết định số 80/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24/12/2007. Chương trình cho học sinh các trường trung cấp chuyên nghiệp gồm 3 học phần: 120 tiết. Học sinh trung cấp chuyên nghiệp có đầu vào tốt nghiệp trung học cơ sở thực hiện cả 3 học phần: I, II, III với 8 đơn vị học trình (120 tiết); học sinh trung cấp chuyên nghiệp có đầu vào tốt nghiệp trung học phổ thông học 2 học phần: II và III với 5 đơn vị học trình (75 tiết).

- Các trường tổ chức giảng dạy môn học GDQP-AN bằng hình thức hợp đồng, thỉnh giảng với các cá nhân và đơn vị khác, lãnh đạo nhà trường phải thực hiện trách nhiệm quản lý, phê duyệt, kiểm tra việc thực hiện chương trình và quy chế môn học đối với các cá nhân và đơn vị giảng dạy cho trường mình. Phải tiếp nhận đầy đủ kết quả GDQP-AN của học sinh khi kết thúc môn học và thanh lý hợp đồng theo đúng quy định.

- Thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra, đánh giá kết quả, môn học GDQP-AN (ban hành kèm theo Quyết định số 69/2007/QĐ-BGDĐT ngày 14/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

- Xác định biên chế, chủ động tuyển dụng giáo viên GDQP-AN ghép môn tốt nghiệp tại các trường ĐH sư phạm hoặc gửi giáo viên đi đào tạo ngắn hạn 6 tháng tại các trường ĐH sư phạm, có kế hoạch từng bước chuẩn hóa giáo viên để đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ. Tổ chức bồi dưỡng cho các giáo viên chưa tham dự lớp tập huấn chương trình, giáo trình của Bộ để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ GDQP-AN ở nhà trường.

- Có kế hoạch đầu tư kinh phí, mua sắm thiết bị giảng dạy theo Tiêu chuẩn bộ mẫu thiết bị dạy học tối thiểu môn học giáo dục quốc phòng cho các trường trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, đại học và cao đẳng đáp ứng được yêu cầu đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng GDQP-AN, để thay thế các trang thiết bị, vũ khí thật (như súng AK và CKC …) thường xuyên phải mượn của các cơ quan quân sự địa phương. Đồng thời các trường tổ chức mua đủ giáo trình dùng chung cho môn học GDQP-AN để đáp ứng yêu cầu giảng dạy, học tập của giáo viên và học sinh. Quan tâm ứng dụng công nghệ thông tin đổi mới phương pháp giảng dạy để không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục.

- Định kỳ hàng năm hoặc sau khi kết thúc giảng dạy môn học GDQP-AN của từng khóa học yêu cầu các đơn vị, nhà trường tổng hợp báo cáo kết quả giảng dạy, học tập môn học GDQP-AN (theo mẫu) về Bộ để Vụ Giáo dục Quốc phòng có cơ sở, số liệu tổng hợp báo cáo.

Địa chỉ gửi báo cáo:

Vụ Giáo dục Quốc phòng - Bộ Giáo dục và Đào tạo - 49, Đại Cồ Việt, Hà Nội

(Liên hệ đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - Điện thoại: 04.38683760 và 0983.836.889 - Fax: 04.38684158 - Email: nxtiengdqp@moet.gov.vn).

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển (để b/c);
- Lưu: VT, Vụ GDQP.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG
Hà Văn Công

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5755/BGDĐT-GDQP

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5755/BGDĐT-GDQP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/07/2009
Ngày hiệu lực10/07/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5755/BGDĐT-GDQP thực hiện công tác dạy, học môn học giáo dục quốc phòng - an ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5755/BGDĐT-GDQP thực hiện công tác dạy, học môn học giáo dục quốc phòng - an ninh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5755/BGDĐT-GDQP
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýHà Văn Công
        Ngày ban hành10/07/2009
        Ngày hiệu lực10/07/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 5755/BGDĐT-GDQP thực hiện công tác dạy, học môn học giáo dục quốc phòng - an ninh

         Lịch sử hiệu lực Công văn 5755/BGDĐT-GDQP thực hiện công tác dạy, học môn học giáo dục quốc phòng - an ninh

         • 10/07/2009

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 10/07/2009

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực