Công văn 578/BVTV-TV

Công văn 578/BVTV-TV hướng dẫn thực hiện Quyết định 1459/QĐ-TTg do Cục Bảo vệ thực vật ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 578/BVTV-TV hướng dẫn thực hiện Quyết định 1459/QĐ-TTg


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 578/BVTV-TV
V/v Hướng dẫn thực hiện Quyết định 1459/QĐ-TTg ngày 07/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2010

 

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành

Để thực hiện quy định tại Quyết định 1459/QĐ-TTg ngày 07/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ phòng, trừ dập dịch rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá lúa và các văn bản 1486/TTg-KTN ngày 09/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh mức hỗ trợ phòng, trừ dập dịch rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá trên lúa và văn bản số 291/TTg-KTN ngày 11/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ phòng, trừ bệnh vàng lùn, lùn xon lá và bệnh lùn sọc đen hại lúa trên phạm vi cả nước; Cục Bảo vệ thực vật hướng dẫn lập hồ sơ xin hỗ trợ chống dịch, gồm một trong các loại sau:

1. Hồ sơ xin hỗ trợ thuốc bảo vệ thực vật từ nguồn dự trữ quốc

a) Quyết địch công bố dịch của UBND cấp tỉnh (còn hiệu lực);

b) Tờ trình xin hỗ trợ thuốc bảo vệ thực vật từ nguồn dự trữ quốc gia để phòng, trừ dập dịch rầy, bệnh ………………………. Tại tỉnh, thành …………………..;

c) Báo cáo về tình hình dịch tại địa phương của UBND cấp tỉnh kèm theo Tờ trình;

Nơi gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (có thể đồng gửi một số nơi khác có liên quan như thay báo cáo).

2. Hồ sơ xin kinh phí mua thuốc bảo vệ thực vật:

a) Quyết định công bố dịch của UBND cấp tỉnh (còn hiệu lực);

b) Văn bản của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt về chủng loại, slượng, thuc bảo vệ thực vật được mua tại địa phương, sau khi địa phương có văn bản trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và gửi Cục Bảo vệ thực vật xin mua thuc bảo vệ thực vật hỗ trợ chống dịch (theo khoản 1, Điều 3, của Quyết định 1459).

Ghi chú: Về chủng loại thuốc trừ rầy thực hiện theo: Phụ lục 2: Danh mục các hoạt chất phổ biến trừ rầy (trong đó có rầy lưng trắng) hại lúa, ban hành kèm theo Thông tư số 17/2010/TT-BNN-BVTV ngày 26/3/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn các biện pháp phòng trừ bệnh lùn sọc đen hại lúa; Phụ lục: Tên hoạt chất, dạng thuốc thương phẩm, độc tính của một sloại thuốc trừ rầy nâu phổ biến; tại cuốn sổ tay hướng dẫn phòng trừ ry nâu truyền bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá của Bộ Nông nghiệp và PTNT, xuất bản năm 2007. Tên thương mại có chứa các hoạt chất trên, căn cứ vào danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam hàng năm, của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

c) Tờ trình xin hỗ kinh phí mua thuốc bảo vệ thực vật để phòng, trừ dập dịch rây, bệnh ………..  Tại tỉnh, thành ……………….. (theo phụ lục 1, kèm văn bản này);

d) Báo cáo về tình hình dịch tại địa phương của UBND cấp tỉnh kèm theo Tờ trình (theo phụ lục 2, kèm văn bản này);

Nơi gửi: Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (có thể đồng gửi một số nơi khác có liên quan như thay báo cáo).

3. Tờ trình xin kinh phí hỗ trợ tiêu hủy lúa bị bệnh

a) Quyết định công bố dịch của UBND cấp tỉnh (còn hiệu lực).

b) Tờ trình xin kinh phí hỗ trợ tiêu hủy lúa bị bệnh (theo phụ lục 1, kèm văn bản này);

c) Báo cáo về tình hình dịch tại địa phương của UBND cấp tỉnh kèm theo Tờ trình (theo phụ lục 2, kèm văn bản này);

Nơi gửi: Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (có thể đồng gửi một số nơi khác có liên quan như thay báo cáo).

Ngoài ra: Tờ trình có thể có xin kinh phí hỗ trợ tiêu hủy lúa bị bệnh, kinh phí mua thuốc BVTV và xin hỗ trợ gạo cứu đói. Nếu xin kinh phí mua thuốc BVTV, thì trong hồ sơ phải có văn bản phê duyệt của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tại điểm b, khoản 2 của văn bản này).

Cục Bảo vệ thực vật đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tại địa phương tham mưu với y ban nhân dân cp tỉnh đảm bảo thực hiện đúng trình tự, thủ tục khi áp dụng chính sách htrợ phòng, trừ dập dịch ry, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá và lùn sọc đen hại lúa.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT (để báo cáo);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Bùi Bá Bổng (để báo cáo);
- Chi cục BVTV các tnh, thành;
- Lưu: VT, BVTV.

PHÓ CỤC TRƯỞNG PHỤ TRÁCH CỤC
Bùi Sĩ Doanh

 

Phụ lục 1: Dự thảo Tờ trình xin hỗ trợ chống dịch

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
.....................

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:       /TTr-UBND

……….., ngày    tháng     năm 20 …

 

TỜ TRÌNH

Về việc đề nghị (xin thuốc) hỗ trợ kinh phí phòng, chống rầy, bnh lùn sc đen và bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá hại lúa Đông Xuân/Hè Thu/Mùa năm 20...

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
- Bộ Tài chính
-

 

Điểm qua tình hình, như: Dịch bệnh phát sinh ra sao, tổng diện tích nhiễm, nặng ở đâu, hậu quả, khả năng tới ra sao? Trước tình hình trên, UBND tỉnh đã có QĐ công bố dịch số     /QĐ-UBND và đang huy động lực lượng phòng chống; đồng thời xuất kinh phí, thuốc dự phòng của địa phương chống dịch; tuy nhiên, ngân sách địa phương còn gặp nhiều khó khăn.

Thực hiện Quyết định số 1459/QĐ-TTg ngày 07/11/2006, văn bản 1486/TTg- KTN ngày 9/9/2008 văn bản 291/TTg-KTN ngày 11/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ phòng, trừ dập dịch rầy nâu, bệnh vàng lùn và lùn xoắn lá trên lúa.

Để ngăn chặn …………, UBND tỉnh đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính, …………… htrợ cho tỉnh ………………..

1. Hỗ trợ tiền mua thuốc là: Diện tích cần phun thuốc, chủng loại, kg, ………………………… thành tiền (triệu đồng).

Hoặc xin hỗ trợ thuốc dự trữ quốc gia.

2. Diện tích lúa phải tiêu hủy từ ngày ....tháng....đến ngày ………. tháng năm.... là: .........ha x 4 triệu =  …………. triệu đồng.

Tng ………………

y ban nhân dân tỉnh ……………..

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, PCT UBND;
- SNN và PTNT;
- Lưu: VP.

CHỦ TỊCH
(ký tên, đóng dấu)

 

Phụ lục 2: Mu báo cáo kết quả thực hiện phòng, trừ dập dịch

UBND TỈNH (THÀNH PHỐ) ……………………………

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN

PHÒNG, TRỪ DẬP DỊCH RẦY, BỆNH VÀNG LÙN, LÙN XOẮN LÁ VÀ LÙN SỌC ĐEN HẠI LÚA VỤ ……………………

từ ngày ………. tháng ……. năm ….. đến ngày ….. tháng ….. năm …..
(kèm theo Tờ trình số ……../………. ngày …… tháng ...... năm của ……………………..)

TT

Chỉ tiêu

Hỗ trợ thuốc bảo vệ thực vật

Hỗ trợ tiêu hủy

Hỗ trợ cứu đói

Kinh phí tập huấn, tuyên truyền bồi dưỡng (triệu đồng)

Tng kinh phí phòng, trừ dập dịch (triệu đồng)

Đnghị NSTW htrợ

Diện tích phải phun thuốc BVTV

Tng skinh phí mua thuốc (triệu đồng)

Trong đó: Chi tiết theo từng loại thuốc BVTV

Diện tích lúa phải tiêu hủy (ha)

Kinh phí tiêu hủy (triệu đồng)

Shộ nông dân phải cứu đói (hội)

Slượng gạo cứu đói (tấn)

Thành tiền (triệu đồng)

Kinh phí hỗ trợ từ NSTW (Tr.đồng)

Số lượng gạo (tấn)

Tên thuốc

Tên thuc

Số lượng

Đơn giá

Số lượng

Đơn giá

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

Tổng số

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Huyện (A)...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Huyện (B)...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Chi tiết theo từng huyện)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Nếu có nhận thuốc BVTV từ nguồn dự trữ quốc gia thì ghi rõ là không kê vào bảng kê này.

 

 

…….., ngày ….. tháng .... năm......
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (thành ph)
(Ký tên và đóng dấu)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 578/BVTV-TV

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu578/BVTV-TV
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/04/2010
Ngày hiệu lực16/04/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 578/BVTV-TV hướng dẫn thực hiện Quyết định 1459/QĐ-TTg


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Công văn 578/BVTV-TV hướng dẫn thực hiện Quyết định 1459/QĐ-TTg
     Loại văn bảnCông văn
     Số hiệu578/BVTV-TV
     Cơ quan ban hànhCục Bảo vệ thực vật
     Người kýBùi Sĩ Doanh
     Ngày ban hành16/04/2010
     Ngày hiệu lực16/04/2010
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcLĩnh vực khác
     Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
     Cập nhật10 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được căn cứ

       Văn bản hợp nhất

        Văn bản gốc Công văn 578/BVTV-TV hướng dẫn thực hiện Quyết định 1459/QĐ-TTg

        Lịch sử hiệu lực Công văn 578/BVTV-TV hướng dẫn thực hiện Quyết định 1459/QĐ-TTg

        • 16/04/2010

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 16/04/2010

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực