Công văn 5798/BGDĐT-GDCN

Công văn 5798/BGDĐT-GDCN năm 2013 về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2013 - 2014 đối với giáo dục chuyên nghiệp do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5798/BGDĐT-GDCN năm 2013 thực hiện nhiệm vụ giáo dục chuyên nghiệp 2013 2014


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 5798/BGDĐT-GDCN
V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2013 - 2014 đối với GDCN

Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các sở giáo dục và đào tạo;
- Các trường trung cấp chuyên nghiệp và các cơ sở giáo dục khác có đào tạo trung cấp chuyên nghiệp.

Căn cứ Chỉ thị số 3004/CT-BGDĐT ngày 15/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên nghiệp năm học 2013-2014, Bộ GDĐT hướng dẫn các sở GDĐT, các trường trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) và các cơ sở giáo dục khác có đào tạo TCCN (sau đây gọi là các trường) thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014 đối với giáo dục chuyên nghiệp như sau:

1. Nhiệm vụ chung

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý về giáo dục chuyên nghiệp, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, triển khai có hiệu quả, sáng tạo, đi vào chiều sâu các phong trào, các cuộc vận động lớn của ngành; tiếp tục thực hiện nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo TCCN, đẩy mạnh công tác phân luồng, hướng nghiệp; thực hiện quy hoạch phát triển nhân lực ngành giáo dục và đào tạo theo nhu cầu phát triển xã hội.

2. Nhiệm vụ cụ thể

2.1. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả về quản lý về giáo dục chuyên nghiệp

- Tiếp tục triển khai Kết luận số 51-KL/TW ngày 29/10/2012 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 22/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Tập trung thực hiện Chương trình hành động của ngành giáo dục triển khai Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020. Xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đồng bộ làm cơ sở triển khai thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện về giáo dục và đào tạo;

- Rà soát, đánh giá sự tác động của việc thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục, thực hiện đổi mới cơ chế quản lý tài chính. Tiếp tục hoàn thiện và tăng cường tự chủ và tự chịu trách nhiệm của các cơ quan quản lý giáo dục địa phương theo Nghị định 115/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục;

- Rà soát và thực hiện các chương trình cải cách thủ tục hành chính của Chính phủ và của ngành giáo dục, hoàn thiện quy định mở ngành, tuyển sinh theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính. Tiếp tục tham mưu cho các cấp ủy, chính quyền thực hiện thống nhất đầu mối quản lý nhà nước về giáo dục, đào tạo. Nâng cao chất lượng báo cáo và thực hiện tốt chế độ báo cáo theo yêu cầu của cơ quan quản lý cấp trên;

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với việc thành lập trường (hoặc phân hiệu), cho phép trường TCCN hoạt động giáo dục, thực hiện quy chế đào tạo, mở ngành đào tạo, liên kết đào tạo, xác định chỉ tiêu tuyển sinh TCCN, kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm và công khai các sai phạm trong đào tạo TCCN;

- Đổi mới quản lý nhà nước về công tác kiểm định chất lượng giáo dục TCCN theo hướng giao cho sở GDĐT tổ chức đánh giá ngoài và công nhận cơ sở đào tạo TCCN về mức độ đáp ứng các tiêu chuẩn kiểm định;

 - Mỗi sở GDĐT cần xác định, lựa chọn vấn đề cấp bách nhất về công tác quản lý giáo dục chuyên nghiệp để giải quyết, đổi mới trong năm học.

2.2. Tổ chức các hoạt động giáo dục, đào tạo TCCN

a) Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các phong trào và các cuộc vận động lớn của ngành

- Các sở GDĐT và các trường xây dựng chương trình hành động cụ thể, cam kết và tổ chức thực hiện thường xuyên, hiệu quả, có chất lượng việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với việc làm thiết thực kỷ niệm 45 năm ngày Bác Hồ gửi bức thư cuối cùng cho ngành giáo dục (15/10/1968-15/10/2013) và các cuộc vận động của ngành: “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Hai không”.

- Tổ chức các Hội thi: Hội thi học sinh giỏi TCCN, trong đó bao gồm thi kỹ năng nghề nghiệp cho học sinh, Hội thi giáo viên dạy giỏi TCCN cấp trường và cấp tỉnh. Tổ chức rút kinh nghiệm, phổ biến phương pháp giảng dạy, học tập hiệu quả của các giáo viên, học sinh đạt giải cao trong các Hội thi. Ngoài ra, căn cứ vào điều kiện thực tế, các trường có thể tổ chức cho giáo viên tham gia thi tìm hiểu về công tác tuyển sinh, bảo đảm chất lượng đào tạo TCCN.

b) Tổ chức và nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo TCCN

- Tiếp tục mở rộng quy mô, đa dạng hóa các ngành nghề đào tạo, các hình thức đào tạo, các hệ đào tạo và các loại hình trường TCCN gắn với bảo đảm chất lượng đào tạo, phù hợp với khả năng cung ứng nhân lực của cơ sở đào tạo và quy hoạch phát triển nhân lực của Bộ, ngành và địa phương;

- Đổi mới chương trình đào tạo, phương pháp đào tạo, đánh giá kết quả của người học gắn với chuẩn đầu ra của ngành đào tạo. Tập trung đổi mới công tác thi, kiểm tra đánh giá kết quả của người học với sự tham gia của chuyên gia từ đơn vị sử dụng lao động. Tiếp tục triển khai công tác biên soạn, lựa chọn giáo trình, tài liệu tham khảo;

- Tăng cường các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo, tiếp tục xây dựng, củng cố và phát triển hệ thống các trường TCCN. Đẩy mạnh hợp tác với doanh nghiệp và hợp tác quốc tế trong giáo dục nghề nghiệp;

- Các trường triển khai xây dựng chỉ số chất lượng để theo dõi và giám sát chất lượng đào tạo, gắn trách nhiệm của nhà trường với xã hội;

- Tiếp tục thực hiện Đề án Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 - 2020. Tập trung rà soát, bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ cho giáo viên tiếng Anh TCCN, thực hiện thí điểm chương trình tiếng Anh tăng cường cho một số ngành đào tạo TCCN. Các hoạt động dạy và học ngoại ngữ cần gắn với các hoạt động dạy và học chuyên môn, nghiệp vụ và tạo thành phong trào thường xuyên, thiết thực và hiệu quả trong nhà trường;

- Triển khai việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy trong môn Pháp luật TCCN theo hướng dẫn tại Văn bản số 5571/BGDĐT-TTr ngày 13/8/2013 của Bộ GDĐT về việc thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm học 2013-2014;

- Mỗi trường cần xác định, lựa chọn vấn đề cấp bách nhất trong đào tạo TCCN để giải quyết, đổi mới trong năm học.

c) Đẩy mạnh công tác phân luồng, hướng nghiệp cho học sinh sau trung học cơ sở vào học TCCN

 - Các sở GDĐT phối hợp với các ban, ngành và các bên liên quan tổ chức tổng kết công tác phân luồng học sinh sau trung học cơ sở vào học TCCN trong thời gian 5 năm trở lại đây và  xây dựng, thực hiện các giải pháp cụ thể để nâng cao hiệu quả công tác phân luồng học sinh sau trung học cơ sở vào học TCCN theo Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị;

- Các sở GDĐT và các trường phối hợp với các bên liên quan tổ chức các ngày hội việc làm, tư vấn hướng nghiệp cho học sinh; phối hợp với các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông tổ chức tư vấn, tham quan tìm hiểu ngành nghề, cơ sở đào tạo để nâng cao hiệu quả công tác phần luồng, hướng nghiệp.

2.3. Thực hiện quy hoạch phát triển nhân lực ngành giáo dục và đào tạo theo nhu cầu phát triển xã hội

- Tổ chức thực hiện và rà soát, đánh giá kết quả việc thực hiện Chỉ thị số 895/CT-BGDĐT ngày 12/3/2013 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc thực hiện quy hoạch phát triển nhân lực ngành giáo dục và đào tạo theo nhu cầu phát triển xã hội giai đoạn 2013-2015; 

-  Tiếp tục tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ công chức Phòng Giáo dục chuyên nghiệp của Sở để thực hiện có hiệu quả chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục theo Nghị định 115/2010/NĐ-CP của Chính phủ;

- Tổ chức bồi dưỡng năng lực giáo viên, tập trung vào năng lực phát triển chương trình đào tạo, xây dựng chuẩn đầu ra, tổ chức thi, kiểm tra đánh giá gắn với chuẩn năng lực thực hiện. Các trường tăng cường hợp tác với các đơn vị sử dụng lao động để đưa giáo viên đi đào tạo, bồi dưỡng kiến thức thực tế.

3. Tổ chức thực hiện

- Các đơn vị giúp Bộ trưởng Bộ GDĐT thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục chịu trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện các nhiệm vụ theo thẩm quyền được giao;

- Các sở GDĐT phối hợp với các cơ quan quản lý trực tiếp các trường, chỉ đạo các trường trên địa bàn xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức thực hiện đầy đủ các nội dung, nhiệm vụ GDCN của đơn vị, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và nhiệm vụ chung của ngành;

- Các trường tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ và báo cáo việc thực hiện các nhiệm vụ theo hướng dẫn của văn bản này và theo hướng dẫn của Sở GDĐT địa phương.

- Báo cáo tổng kết năm học của các trường được gửi về Sở GDĐT theo quy định. Báo cáo tổng kết năm học của các sở giáo dục và đào tạo (có lồng ghép báo cáo công tác kiểm tra, thanh tra các trường trên địa bàn và báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu công tác năm học 2013-2014) gửi về Bộ GDĐT (Vụ Giáo dục chuyên nghiệp), đồng thời gửi file điện tử của báo cáo về địa chỉ email: [email protected] trước ngày 20/6/2014.

Trong quá trình triển khai nhiệm vụ năm học, nếu có vấn đề vướng mắc, đề nghị các sở, các trường phản ánh kịp thời về Bộ Giáo dục và Đào tạo để phối hợp giải quyết. Địa chỉ liên hệ: Vụ Giáo dục chuyên nghiệp - Bộ Giáo dục và Đào tạo, 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội; ĐT: 04.38694988/ 0913515815./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Bộ, ngành có cơ sở đào tạo TCCN (để p/h thực hiện);
- Các Vụ, Cục thuộc Bộ (để t/h);
- Website Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, Vụ GDCN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Văn Ga

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5798/BGDĐT-GDCN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5798/BGDĐT-GDCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/08/2013
Ngày hiệu lực23/08/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5798/BGDĐT-GDCN

Lược đồ Công văn 5798/BGDĐT-GDCN năm 2013 thực hiện nhiệm vụ giáo dục chuyên nghiệp 2013 2014


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 5798/BGDĐT-GDCN năm 2013 thực hiện nhiệm vụ giáo dục chuyên nghiệp 2013 2014
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu5798/BGDĐT-GDCN
       Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
       Người kýBùi Văn Ga
       Ngày ban hành23/08/2013
       Ngày hiệu lực23/08/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật11 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Công văn 5798/BGDĐT-GDCN năm 2013 thực hiện nhiệm vụ giáo dục chuyên nghiệp 2013 2014

          Lịch sử hiệu lực Công văn 5798/BGDĐT-GDCN năm 2013 thực hiện nhiệm vụ giáo dục chuyên nghiệp 2013 2014

          • 23/08/2013

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 23/08/2013

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực