Công văn 5889/BTC-QLCS

Công văn 5889/BTC-QLCS năm 2015 về xử lý, sắp xếp lại nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước của doanh nghiệp nhà nước thuộc trung ương khi thực hiện cổ phần hóa do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5889/BTC-QLCS 2015 sắp xếp lại nhà đất doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5889/BTC-QLCS
V/v xử lý, sắp xếp lại nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước của các doanh nghiệp nhà nước thuộc trung ương khi thực hiện cổ phần hóa.

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2015

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan khác ở Trung ương;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Tập đoàn, Tổng Công ty nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập;

 

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 12/3/2014 về việc đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước và Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 25/8/2014 về việc tăng cường công tác quản lý các trụ sở, cơ sở hoạt động sự nghiệp; căn cứ quy định tại điểm 1 và điểm 7 khoản 6 Điều 1 Nghị định số 189/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần; Bộ Tài chính hướng dẫn việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước của các doanh nghiệp nhà nước thuộc trung ương quản lý khi thực hiện cổ phần hóa như sau:

1. Đối với các cơ sở nhà, đất của doanh nghiệp nhà nước đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg:

a) Trường hợp phương án sử dụng đất của doanh nghiệp cổ phần hóa phù hợp với phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ văn bản đề nghị của Bộ, ngành, Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước (kèm theo phương án sử dụng đất của doanh nghiệp) để xem xét, có ý kiến về việc sử dụng đất của doanh nghiệp sau khi cổ phần hóa theo quy định tại điểm 7 khoản 6 Điều 1 Nghị định số 189/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

b) Trường hợp phương án sử dụng đất của doanh nghiệp cổ phần hóa có sự điều chỉnh, thay đổi so với phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc không phù hợp với quy hoạch của địa phương tại thời điểm xây dựng phương án sử dụng đất thì Bộ, cơ quan trung ương, Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước có văn bản đề xuất phương án xử lý gửi Bộ Tài chính để phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xem xét, thống nhất lại phương án đối với từng trường hợp cụ thể.

2. Đối với các cơ sở nhà, đất của doanh nghiệp nhà nước chưa được cấpthẩm quyền phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg:

Đề nghị Bộ, cơ quan trung ương, Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước chỉ đạo các doanh nghiệp nhà nước thuộc phạm vi quản lý khẩn trương thực hiện ngay việc sắp xếp lại, xử lý theo quy định tại Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Việc sắp xếp lại các cơ sở nhà, đất trong trường hợp này sẽ được ưu tiên xử lý để đảm bảo tiến độ chuyển đổi sở hữu đối với doanh nghiệp nhà nước theo Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 12/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể:

b) Đối với các cơ sở nhà đất do các doanh nghiệp nhà nước thuộc trung ương quản lý, sử dụng trên địa bàn thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh: doanh nghiệp thực hiện rà soát, kê khai hiện trạng nhà đất (theo Mẫu số 01/HC-SN-DN và Mẫu số 02/THH ban hành kèm theo Thông tư số 09/2007/QĐ-TTg">83/2007/TT-BTC ngày 16/7/2007 của Bộ Tài chính), phối hợp với Tổ chuyên viên Ban Chỉ đạo 09 thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra hiện trạng (Biên bản kiểm tra theo Mẫu số 03/BB ban hành kèm theo Thông tư số 09/2007/QĐ-TTg">83/2007/TT-BTC ngày 16/7/2007 của Bộ Tài chính), đề xuất phương án xử lý (gắn với việc cổ phần hóa doanh nghiệp), báo cáo cơ quan chủ quản có văn bản đề xuất phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất gửi Bộ Tài chính để xem xét, phê duyệt theo quy định.

Bộ Tài chính hướng dẫn để các Bộ, ngành, Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước thuộc trung ương quản lý biết và thực hiện theo quy định. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để phối hợp xử lý./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Tài chính các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Sở TN&MT các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Cục TCDN;
- Lưu VT, QLCS.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Chí

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5889/BTC-QLCS

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 5889/BTC-QLCS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 06/05/2015
Ngày hiệu lực 06/05/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5889/BTC-QLCS 2015 sắp xếp lại nhà đất doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 5889/BTC-QLCS 2015 sắp xếp lại nhà đất doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 5889/BTC-QLCS
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Người ký Nguyễn Hữu Chí
Ngày ban hành 06/05/2015
Ngày hiệu lực 06/05/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản gốc Công văn 5889/BTC-QLCS 2015 sắp xếp lại nhà đất doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa

Lịch sử hiệu lực Công văn 5889/BTC-QLCS 2015 sắp xếp lại nhà đất doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa

  • 06/05/2015

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 06/05/2015

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực