Công văn 5976/BTC-TCT

Công văn 5976/BTC-TCT hướng dẫn chi trả tỷ lệ trích thù lao ủy nhiệm thu thuế do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5976/BTC-TCT hướng dẫn chi trả tỷ lệ trích thù lao ủy nhiệm thu thuế


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 5976/BTC-TCT
V/v hướng dẫn chi trả tỷ lệ trích thù lao ủy nhiệm thu thuế

Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2010

 

Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trả lời công văn số 438/CT-THNVDT ngày 28/1/2010 của Cục thuế tỉnh Đồng Nai đề nghị hướng dẫn về chi trả tỷ lệ trích thù lao ủy nhiệm thu thuế, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Tại điểm 1, điểm 5, Điều 3, Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 quy định:

“1. Cơ quan quản lý thuế ủy nhiệm cho cơ quan, tổ chức, cá nhân thu một số loại thuế theo quy định của Bộ Tài chính.

5. Cơ quan, tổ chức, cá nhân được ủy nhiệm thu thuế quy định tại Điều này được hưởng kinh phí ủy nhiệm thu trích từ kinh phí hoạt động của cơ quan quản lý thuế. Bộ Tài chính hướng dẫn việc trích và sử dụng kinh phí ủy nhiệm thu quy định tại khoản này.”

Tại Điểm 1, Thông tư số 85/2007/NĐ-CP Luật Quản lý thuế">157/2009/TT-BTC ngày 06/8/2009 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 85/2007/NĐ-CP">60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế quy định:

“Căn cứ vào tình hình cụ thể của từng địa phương, Thủ trưởng cơ quan thuế sẽ quyết định kinh phí ủy nhiệm thu phù hợp nhưng tối đa không được vượt quá 8% tổng số thuế do bên được Ủy ban ủy nhiệm đã thu đối với thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế nhà đất, thuế nộp theo phương pháp khoán (bao gồm cả thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh)…”

Căn cứ quy định nêu trên, nguồn kinh phí ủy nhiệm thu được trích Cục thuế cân đối và phân bổ cho phù hợp theo từng địa bàn cụ thể, đảm bảo việc chi đúng đối tượng quy định.

Bộ Tài chính thông báo để Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế - BTC;
- Vụ Pháp chế - TCT;
- Lưu: VT, TCT (VT, CS(3b)).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5976/BTC-TCT

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 5976/BTC-TCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 13/05/2010
Ngày hiệu lực 13/05/2010
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5976/BTC-TCT

Lược đồ Công văn 5976/BTC-TCT hướng dẫn chi trả tỷ lệ trích thù lao ủy nhiệm thu thuế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 5976/BTC-TCT hướng dẫn chi trả tỷ lệ trích thù lao ủy nhiệm thu thuế
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 5976/BTC-TCT
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Người ký Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành 13/05/2010
Ngày hiệu lực 13/05/2010
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 14 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 5976/BTC-TCT hướng dẫn chi trả tỷ lệ trích thù lao ủy nhiệm thu thuế

Lịch sử hiệu lực Công văn 5976/BTC-TCT hướng dẫn chi trả tỷ lệ trích thù lao ủy nhiệm thu thuế

  • 13/05/2010

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 13/05/2010

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực