Thông tư 157/2009/TT-BTC

Thông tư 157/2009/TT-BTC sửa đổi Thông tư 60/2007/TT-BTC hướng dẫn Luật Quản lý thuế và Nghị định 85/2007/NĐ-CP thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư 157/2009/TT-BTC sửa đổi 60/2007/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 85/2007/NĐ-CP Luật Quản lý thuế


BỘ TÀI CHÍNH   
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 85/2007/NĐ-CP Luật Quản lý thuế">157/2009/TT-BTC

Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2009

 

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 85/2007/NĐ-CP">60/2007/TT-BTC NGÀY 14/6/2007 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUẢN LÝ THUẾ VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 85/2007/NĐ-CP NGÀY 25/5/2007 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUẢN LÝ THUẾ

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006;
Căn cứ Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007;
Căn cứ Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 3 tháng 6 năm 2008;
Căn cứ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Thông tư số 85/2007/NĐ-CP">60/2007/TT-BTC ngày 14 tháng 6 năm 2007 của Bộ Tài chính như sau:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung kinh phí ủy nhiệm thu tại đoạn 2 Mục IV Phần D như sau:

“Căn cứ vào tình hình cụ thể của từng địa phương, Thủ trưởng cơ quan thuế sẽ quyết định kinh phí ủy nhiệm thu phù hợp nhưng tối đa không được vượt quá 8% tổng số thuế do bên được ủy nhiệm đã thu đối với thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế nhà đất, thuế nộp theo phương pháp khoán (bao gồm cả thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh); tối đa không vượt quá 1% số thuế thu được đối với thuế thu nhập cá nhân (không bao gồm thuế thu nhập cá nhân của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp theo phương pháp khoán).”

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị các đơn vị phản ánh về Bộ Tài chính để hướng dẫn bổ sung.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Ban chỉ đạo TW về phòng chống tham nhũng
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Viện kiểm sát NDTC, Tòa án NDTC; Kiểm toán Nhà nước; Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp;
- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính; Cục thuế, Cục Hải quan tỉnh, thành phố;
- Công báo; Website Chính phủ và Website Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, TCT (VT;CS).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 157/2009/TT-BTC

Loại văn bản Thông tư
Số hiệu 157/2009/TT-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 06/08/2009
Ngày hiệu lực 20/09/2009
Ngày công báo 21/08/2009
Số công báo Từ số 393 đến số 394
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 157/2009/TT-BTC

Lược đồ Thông tư 157/2009/TT-BTC sửa đổi 60/2007/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 85/2007/NĐ-CP Luật Quản lý thuế


Văn bản bị đính chính

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Thông tư 157/2009/TT-BTC sửa đổi 60/2007/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 85/2007/NĐ-CP Luật Quản lý thuế
Loại văn bản Thông tư
Số hiệu 157/2009/TT-BTC
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Người ký Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành 06/08/2009
Ngày hiệu lực 20/09/2009
Ngày công báo 21/08/2009
Số công báo Từ số 393 đến số 394
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 14 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Thông tư 157/2009/TT-BTC sửa đổi 60/2007/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 85/2007/NĐ-CP Luật Quản lý thuế

Lịch sử hiệu lực Thông tư 157/2009/TT-BTC sửa đổi 60/2007/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 85/2007/NĐ-CP Luật Quản lý thuế

 • 06/08/2009

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 21/08/2009

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 20/09/2009

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực