Công văn 6305/TCHQ-GSQL

Công văn 6305/TCHQ-GSQL xác nhận vị trí đặt cửa hàng miễn thuế, kho chứa hàng miễn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6305/TCHQ-GSQL xác nhận vị trí đặt cửa hàng miễn thuế


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6305/TCHQ-GSQL
V/v xác nhận vị trí đặt cửa hàng miễn thuế, kho chứa hàng miễn thuế

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2011

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng

Trả lời công văn số 1333/HQĐN-GSQL ngày 18/11/2011 của Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ quy định tại khoản 1, Điều 3 Quy chế về kinh doanh bán hàng miễn thuế ban hành kèm theo Quyết định số 24/2009/QĐ-TTg ngày 17/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ và Điều 4, Mục II Thông tư số 24/2009/QĐ-TTg">120/2009/TT-BTC ngày 16/6/2009 của Bộ Tài chính; căn cứ công văn số 1333/HQĐN-GSQL ngày 18/11/2011 của Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng báo cáo kết quả kiểm tra thực tế địa điểm, vị trí dự kiến đặt cửa hàng miễn thuế, kho chứa hàng miễn thuế tại khu nhà ga mới sân bay quốc tế Đà Nẵng của Công ty Dịch vụ hàng không Đà Nẵng thuộc Tổng công ty Cảng hàng không miền Trung, Tổng cục Hải quan xác nhận:

Địa điểm đặt cửa hàng miễn thuế, kho chứa hàng miễn thuế tại khu nhà ga mới sân bay quốc tế Đà Nẵng của Công ty Dịch vụ hàng không Đà Nẵng đủ điều kiện kiểm tra, kiểm soát của cơ quan Hải quan.

2. Về phần mềm quản lý của cơ quan Hải quan đối với hoạt động kinh doanh bán hàng miễn thuế:

Đặc biệt Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng phối hợp với thương nhân kinh doanh bán hàng miễn thuế thực hiện nội dung hướng dẫn tại điểm 1, công văn số 7420/TCHQ-GSQL ngày 07/12/2009 của Tổng cục Hải quan.

Sau khi thương nhân xây dựng phần mềm quản lý và kết nối mạng phần mềm quản lý hàng hóa kinh doanh bán hàng miễn thuế với Chi cục Hải quan quản lý kinh doanh bán hàng miễn thuế thì Chi cục Hải quan phối hợp với thương nhân tiến hành vận hành thử nghiệm công tác quản lý của Hải quan trên phần mềm hệ thống.

Căn cứ tình hình thực tế, sau thời gian vận hành thử nghiệm phần mềm hệ thống, nếu phần mềm hệ thống quản lý đáp ứng đủ điều kiện kiểm tra, kiểm soát của cơ quan Hải quan thì Cục Hải quan Đà Nẵng có trách nhiệm báo cáo Tổng cục Hải quan về kết quả thử nghiệm để Tổng cục xem xét quyết định.

Tổng cục Hải quan trả lời nội dung trên để Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6305/TCHQ-GSQL

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 6305/TCHQ-GSQL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 12/12/2011
Ngày hiệu lực 12/12/2011
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 6305/TCHQ-GSQL xác nhận vị trí đặt cửa hàng miễn thuế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 6305/TCHQ-GSQL xác nhận vị trí đặt cửa hàng miễn thuế
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 6305/TCHQ-GSQL
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải quan
Người ký Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành 12/12/2011
Ngày hiệu lực 12/12/2011
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 12 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 6305/TCHQ-GSQL xác nhận vị trí đặt cửa hàng miễn thuế

Lịch sử hiệu lực Công văn 6305/TCHQ-GSQL xác nhận vị trí đặt cửa hàng miễn thuế

  • 12/12/2011

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 12/12/2011

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực