Công văn 65/SXD-QLXD

Công văn 65/SXD-QLXD hướng dẫn áp dụng Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Định năm 2014

Nội dung toàn văn Công văn 65/SXD-QLXD năm 2014 hướng dẫn áp dụng Bộ đơn giá xây dựng công trình Bình Định


UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
SỞ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 65/SXD-QLXD
V/v: Hướng dẫn áp dụng Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Định năm 2014

Bình Định, ngày 24 tháng 01 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các Sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố;
- Các Ban quản lý đầu tư và xây dựng huyện, thị xã, thành phố;
- Các doanh nghiệp hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh.

 

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 04/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ các Công bố số 5522/UBND-KTN 5523/UBND-KTN 5524/UBND-KTN 5525/UBND-KTN 5526/UBND-KTN 5527/UBND-KTN ngày 27/12/2013 của UBND tỉnh Bình Định về việc Công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình năm 2014 bao gồm các tập đơn giá: giá ca máy và thiết bị thi công; phần xây dựng; phần lắp đặt; phần khảo sát; phần sửa chữa; phần dịch vụ công ích đô thị; phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Định; Công bố số 353/UBND-KTN ngày 24/01/2014 về việc công bố giá ca máy và thiết bị thi công năm 2014;

Căn cứ Công văn số 327/UBND-KTN ngày 22/01/2014 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh chi phí nhân công của bộ đơn giá xây dựng công trình.

Sở Xây dựng hướng dẫn việc áp dụng Bộ Đơn giá xây dựng công trình năm 2014 trong việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Định như sau:

I. Phạm vi áp dụng

1. Bộ Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Định năm 2014 là một trong các cơ sở để xác định chi phí xây dựng trong dự toán, tổng mức đầu tư của các dự án sử dụng 30% vốn nhà nước trở lên, bao gồm: vốn ngân sách nhà nước, vốn hỗ trợ phát triển chính thức (gọi tắt là vốn ODA), vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước, vốn tín dụng do nhà nước bảo lãnh và vốn đầu tư khác của nhà nước.

Đối với dự án sử dụng vốn ODA, nếu điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có những quy định khác với hướng dẫn này thì thực hiện theo các quy định tại điều ước quốc tế đó.

2. Khuyến khích các dự án do các tổ chức, cá nhân sử dụng ít hơn 30% vốn nhà nước áp dụng bộ đơn giá này.

II. Phương pháp lập tổng mức đầu tư, dự toán công trình xây dựng

Việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thực hiện theo quy định tại Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng và Hướng dẫn 01/HD-SXD ngày 25/01/2013 của Sở Xây dựng tỉnh Bình Định. Trong đó, cần chú ý một số điểm như sau:

+ Đơn giá gốc được lập theo bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Định năm 2014 (thay thế các đơn giá ban hành năm 2006, 2007, 2008);

+ Chi phí nhân công trong Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Định năm 2014 đã tính cho lương nhân công ở vùng IV là 1.650.000 đ/tháng (knc = 1,000). Do đó, khi lập dự toán các công trình xây dựng ở thành phố Quy Nhơn (vùng III) thì chi phí nhân công được nhân hệ số knc = 1,091;

+ Chi phí máy thi công trong Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Định năm 2014 đã tính giá ca máy tại các địa phương ở vùng IV, có mức lương là 1.650.000 đ/tháng. Các công trình xây dựng ở thành phố Quy Nhơn thì được tính chênh lệch giá ca máy theo Công văn số 353/UBND-KTN ngày 24/01/2014 của UBND tỉnh Bình Định. Việc bù giá nhiên nguyên liệu, năng lượng (nếu có) tại thời điểm lập dự toán thì thực hiện theo quy định.

III. Xử lý thực hiện chuyển tiếp

1. Các công trình, hạng mục công trình thực hiện lập dự toán, tổng mức đầu tư của các dự án hoặc Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình từ ngày 01/01/2014 trở về sau đều phải lập dự toán, tổng mức đầu tư theo Bộ đơn giá này. Những công trình, hạng mục công trình đang lập dự toán hoặc đã lập xong nhưng chưa phê duyệt thì Chủ đầu tư tổ chức lập lại theo Bộ đơn giá này.

2. Các công trình, hạng mục công trình xây dựng đã được cấp thẩm quyền phê duyệt dự toán, tổng mức đầu tư trước ngày 01/01/2014 và Chủ đầu tư đã triển khai công tác đấu thầu, đã ký kết hợp đồng thi công xây lắp được tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo mà không phải lập, phê duyệt lại dự toán, tổng mức đầu tư theo Bộ đơn giá này.

3. Các công trình, hạng mục công trình xây dựng đã được phê duyệt nhưng chưa triển khai các bước: tổ chức đấu thầu, chỉ định thầu, quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu, thương thảo ký hợp đồng thì Chủ đầu tư có trách nhiệm kiểm tra, rà soát lại định mức, đơn giá, dự toán theo Bộ đơn giá này để điều chỉnh lại giá gói thầu, thương thảo, ký kết hợp đồng và báo cáo cho cấp quyết định đầu tư biết.

4. Việc điều chỉnh giá hợp đồng, thanh toán khối lượng hoàn thành từ ngày 01/01/2014 trở về sau cho các loại Hợp đồng thực hiện theo điều 49, điều 57 của Luật Đấu thầu và các quy định khác của Nhà nước liên quan.

5. Văn bản này thay thế Văn bản số 12/SXD-QLXD ngày 06/01/2014 về việc Hướng dẫn áp dụng Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Định năm 2014.

Trong quá trình thực hiện, áp dụng Bộ đơn giá tỉnh Bình Định năm 2014 nếu có vướng mắc đề nghị các đơn vị gửi trực tiếp bằng văn bản về Sở Xây dựng để được hướng dẫn hoặc Sở Xây dựng tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Xây dựng (b/c);
- UBND tỉnh (b/c);
- Các Sở: TC, CT, GT, NN&PTNN, KH&ĐT;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;
- Trang thông tin điện tử SXD;
 Lưu: VT, QLXD

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Trần Viết Bảo

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 65/SXD-QLXD

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu65/SXD-QLXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/01/2014
Ngày hiệu lực24/01/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 65/SXD-QLXD năm 2014 hướng dẫn áp dụng Bộ đơn giá xây dựng công trình Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Công văn 65/SXD-QLXD năm 2014 hướng dẫn áp dụng Bộ đơn giá xây dựng công trình Bình Định
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu65/SXD-QLXD
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
       Người kýTrần Viết Bảo
       Ngày ban hành24/01/2014
       Ngày hiệu lực24/01/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThương mại, Xây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật10 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Công văn 65/SXD-QLXD năm 2014 hướng dẫn áp dụng Bộ đơn giá xây dựng công trình Bình Định

          Lịch sử hiệu lực Công văn 65/SXD-QLXD năm 2014 hướng dẫn áp dụng Bộ đơn giá xây dựng công trình Bình Định

          • 24/01/2014

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 24/01/2014

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực