Công văn 6551/TCHQ-GSQL

Công văn 6551/TCHQ-GSQL năm 2017 về hướng dẫn thực hiện Quyết định 38/2017/QĐ-TTg do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6551/TCHQ-GSQL 2017 hướng dẫn thực hiện Quyết định 38/2017/QĐ-TTg


B TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6551/TCHQ-GSQL
V/v hướng dẫn thực hiện Quyết định số 38/2017/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Thực hiện Quyết định số 38/2017/QĐ-TTg ngày 18/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc chuyển cửa khẩu đối với hàng nhập khẩu về làm thủ tục hải quan tại cảng cạn ICD Mỹ Đình, thành phố Hà Nội, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thủ tục hải quan, giám sát hải quan, kết nối hệ thống giám sát đối với phương tiện vận chuyển hàng chuyển cửa khẩu về cảng cạn ICD Mỹ Đình gắn thiết bị theo dõi hành trình định vị vệ tinh GPS với cơ quan hải quan, cụ thể như sau:

I. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu chuyển cửa khẩu về cảng cạn ICD Mỹ Đình theo Quyết định số 38/2017/QĐ-TTg:

1. Trách nhiệm của Cục Hải quan thành phố Hà Nội:

Chủ động phối hợp với Cục Hải quan các tỉnh, thành phố trong việc thực hiện thủ tục hải quan quy định tại Luật Hải quan, Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 23/01/2015 của Chính phủ, Quyết định số 38/2017/QĐ-TTg ngày 18/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính và các văn bản hướng dẫn liên quan; thông báo với Cục Hải quan các tỉnh, thành phố quản lý cửa khẩu nhập hàng chuyn cửa khu về cảng cạn ICD Mỹ Đình danh sách doanh nghiệp và phương tiện vận tải được phép vận chuyn hàng hóa chuyển cửa khẩu về cảng cạn ICD Mỹ Đình; chỉ đạo Chi cục Hải quan quản lý cảng cạn ICD Mỹ Đình, Đội Kiểm soát Hải quan tổ chức, phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu nhập để truy tìm các lô hàng quá thời hạn vận chuyển theo quy định tại Quyết định số 38/2017/QĐ-TTg.

2. Trách nhiệm của Cục Hải quan các tỉnh, thành phố quản lý cửa khẩu nhập:

Phối hợp với Cục Hải quan thành phố Hà Nội tổ chức lực lượng thực hiện giám sát hải quan theo hướng dẫn tại công văn này; tiếp nhận danh sách doanh nghiệp và phương tiện vận tải được phép vận chuyển hàng chuyển cửa khẩu về cảng cạn ICD Mỹ Đình do Cục Hải quan thành phố Hà Nội gửi; chỉ đạo các Chi cục Hải quan cửa khẩu trực thuộc phối hợp với Chi cục Hải quan quản lý cảng cạn ICD Mỹ Đình trong việc thực hiện thủ tục hải quan; chỉ đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu trực thuộc chủ trì, phối hợp với Chi cục Hải quan quản lý cảng cạn ICD Mỹ Đình, Đội Kiểm soát hải quan thuộc Cục Hải quan thành phố Hà Nội thực hiện truy tìm hàng hóa quá thời gian vận chuyển theo quy định tại Quyết định số 38/2017/QĐ-TTg.

3. Chi cục Hải quan quản lý cảng cạn ICD Mỹ Đình thực hiện:

3.1. Về việc kết nối, giám sát phương tiện vận chuyển hàng hóa gắn thiết bị định vị GPS theo dõi hành trình:

a) Phối hợp, hướng dẫn doanh nghiệp vận chuyển lắp đặt thiết bị giám sát hành trình và duy trì tình trạng kỹ thuật tốt, đảm bảo truyền dẫn, cung cấp đầy đủ, chính xác, liên tục các thông tin (gồm: hành trình, tốc độ vận hành, thời gian lái xe liên tục, số lần dừng, đỗ phương tiện) theo quy định tại Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 7/11/2014 của Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.

b) Phối hợp, hướng dẫn doanh nghiệp vận chuyển đăng ký số lượng, biển kiểm soát các phương tiện tham gia vận chuyển hàng hóa chuyển cửa khẩu về cảng cạn ICD Mỹ Đình và kết nối thiết bị giám sát hành trình phương tiện vận chuyển hàng chuyển cửa khẩu về cảng cạn ICD Mỹ Đình bằng cách cung cấp tên đăng nhập và mật khẩu truy cập vào phần mềm xử lý dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của phương tiện để theo dõi, giám sát trong quá trình vận chuyển hàng hóa.

c) Thông báo thông qua thư bảo đảm tài khoản đăng nhập, mật khẩu truy cập vào phần mềm xử lý dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của phương tiện và danh sách phương tiện vận chuyển đã được doanh nghiệp vận chuyển đăng ký cho Chi cục Hải quan cửa khẩu nhập thuộc Cục Hải quan các tỉnh, thành phố đ theo dõi, giám sát trong quá trình vận chuyển hàng hóa.

d) Niêm yết công khai tại trụ sở làm việc Chi cục Hải quan quản lý cảng cạn ICD Mỹ Đình danh sách các phương tiện đủ điều kiện giám sát hành trình theo quy định và đã đăng ký với cơ quan Hải quan trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày doanh nghiệp vận chuyển đăng ký.

đ) Trường hợp hàng hóa chuyển cửa khẩu về cảng cạn ICD Mỹ Đình quá thời hạn đã được chấp thuận, Chi cục Hải quan quản lý cảng cạn ICD Mỹ Đình kịp thời báo cáo Cục Hải quan thành phố Hà Nội để chỉ đạo Đội Kiểm soát hải quan phối hợp truy tìm hàng hóa.

e) Báo cáo Cục Hải quan thành phố Hà Nội danh sách doanh nghiệp và phương tiện vận tải được phép vận chuyển hàng hóa chuyển cửa khẩu về cảng cạn ICD Mỹ Đình.

3.2. Thủ tục hải quan, giám sát hải quan:

a) Hướng dẫn doanh nghiệp đăng ký tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu chuyển cửa khẩu về cảng cạn ICD Mỹ Đình theo mã loại hình A12.

b) Thực hiện thủ tục hải quan theo quy định tại Luật Hải quan, Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 23/01/2015 của Chính phủ, Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính và Quyết định số 1966/QĐ-TCHQ ngày 10/7/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.

c) Trên cơ sở thông tin tuyến đường vận chuyển, thời gian dự kiến vận chuyn hàng hóa về cảng cạn ICD Mỹ Đình do người khai hải quan khai báo để xác nhận tuyến đường và thời gian vận chuyển hàng hóa trên Hệ thống phù hợp với thực tế. Thông báo qua hệ thống hoặc fax thông báo phê duyệt (trong trường hợp Hệ thống gặp sự cố) cho Chi cục Hải quan cửa khẩu nhập

d) Tổ chức thực hiện việc theo dõi, giám sát phương tiện vận chuyển hàng hóa bằng tài khoản đăng nhập và mật khẩu truy cập vào phần mềm xử lý dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của phương tiện vận chuyển hàng hóa do doanh nghiệp vận chuyển đăng ký.

4. Trách nhiệm của Chi cục Hải quan cửa khẩu nhập thuộc Cục Hải quan các tỉnh, thành phố:

4.1. Về việc kết nối, giám sát phương tiện vận chuyển hàng hóa gắn thiết bị định vị GPS theo dõi hành trình:

a) Tiếp nhận danh sách doanh nghiệp kinh doanh vận tải và phương tiện vận chuyển hàng hóa chuyển cửa khẩu về cảng cạn ICD Mỹ Đình do Chi cục Hải quan quản lý cảng cạn ICD Mỹ Đình thuộc Cục Hải quan thành phố Hà Nội gửi.

b) Khi hàng hóa đã qua khu vực giám sát, tổ chức thực hiện việc theo dõi, giám sát phương tiện vận chuyển hàng hóa bằng tài khoản đăng nhập và mật khẩu truy cập vào phần mềm xử lý dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của phương tiện vận chuyển hàng hóa chuyển cửa khẩu về cảng cạn ICD Mỹ Đình do Chi cục Hải quan quản lý cảng cạn ICD Mỹ Đình thông báo.

c) Trường hp hàng hóa chuyển cửa khẩu về cảng cạn ICD Mỹ Đình quá thời hạn Chi cục Hải quan quản lý cảng cạn ICD MĐình xác nhận, kịp thời phối hợp Chi cục Hải quan quản lý cảng cạn ICD Mỹ Đình và Đội Kiểm soát hải quan truy tìm hàng hóa.

4.2. Giám sát hải quan:

a) Thực hiện giám sát hải quan đối với hàng hóa thuộc tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu chuyển cửa khẩu về cảng cạn ICD Mỹ Đình được phân luồng đỏ theo đúng quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 51 và khoản 2 Điều 52 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính; Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 1966/QĐ-TCHQ ngày 10/7/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan. Phương tiện vận chuyển hàng hóa này phải thuộc danh sách doanh nghiệp và phương tiện vận tải được phép vận chuyển hàng hóa chuyển cửa khẩu về cảng cạn ICD Mỹ Đình do Cục Hải quan thành phố Hà Nội cung cấp. Trường hợp phát hiện lô hàng có dấu hiệu vi phạm pháp luật, Chi cục Hải quan ghi nhận rõ căn cứ xác định dấu hiệu vi phạm trên Biên bản bàn giao để thông báo cho Chi cục Hải quan quản lý cảng cạn ICD Mỹ Đình làm căn cứ để thực hiện kiểm tra hàng hóa.

b) Đối với hàng hóa nhập khẩu thuộc tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu chuyn cửa khẩu về cảng cạn ICD Mỹ Đình luồng xanh và luồng vàng, nếu đã được cơ quan hải quan xác nhận thông quan, giải phóng hàng hoặc đưa hàng về bảo quản, người khai hải quan thực hiện thủ tục đưa hàng qua khu vực giám sát hải quan tại cửa khẩu nơi lưu giữ hàng hóa theo đúng quy định tại khoản 2 Điều 52 Thông tư 38/2015/TT-BTC và tự chịu trách nhiệm về hàng hóa kể từ thời điểm Chi cục Hải quan xác nhận hàng hóa đã qua khu vực giám sát.

II. Tổ chức thực hiện:

Cục Hải quan các tỉnh, thành phố có trách nhiệm triển khai, thực hiện Quyết định số 38/2017/QĐ-TTg ngày 18/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc chuyn cửa khẩu đối với hàng nhập khẩu về làm thủ tục hải quan tại cảng cạn ICD Mỹ Đình, thành phố Hà Nội; tổ chức quản lý, theo dõi và triển khai thực hiện nội dung hướng dẫn tại công văn này.

Trong quá trình thực hiện, có vướng mắc phát sinh, đề nghị báo cáo về Tổng cục Hải quan (qua Cục Giám sát quản lý về hải quan) để được hướng dẫn, giải quyết.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty Cổ phần đầu tư thương mại và Dịch
vụ -Interserco (Đ/c: 17 Phạm Hùng, Cầu Giấy, Hà Nội) (để biết);
- L
ưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6551/TCHQ-GSQL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6551/TCHQ-GSQL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/10/2017
Ngày hiệu lực05/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 6551/TCHQ-GSQL

Lược đồ Công văn 6551/TCHQ-GSQL 2017 hướng dẫn thực hiện Quyết định 38/2017/QĐ-TTg


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 6551/TCHQ-GSQL 2017 hướng dẫn thực hiện Quyết định 38/2017/QĐ-TTg
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu6551/TCHQ-GSQL
       Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
       Người kýVũ Ngọc Anh
       Ngày ban hành05/10/2017
       Ngày hiệu lực05/10/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Công văn 6551/TCHQ-GSQL 2017 hướng dẫn thực hiện Quyết định 38/2017/QĐ-TTg

          Lịch sử hiệu lực Công văn 6551/TCHQ-GSQL 2017 hướng dẫn thực hiện Quyết định 38/2017/QĐ-TTg

          • 05/10/2017

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 05/10/2017

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực