Quyết định 38/2017/QĐ-TTg

Quyết định 38/2017/QĐ-TTg quy định việc chuyển cửa khẩu đối với hàng nhập khẩu về làm thủ tục hải quan tại cảng cạn ICD Mỹ Đình, thành phố Hà Nội do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 38/2017/QĐ-TTg chuyển cửa khẩu hàng nhập khẩu thủ tục hải quan cảng cạn ICD Mỹ Đình


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 38/2017/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 18 tháng 08 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH VIỆC CHUYỂN CỬA KHẨU ĐỐI VỚI HÀNG NHẬP KHẨU VỀ LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN TẠI CẢNG CẠN ICD MỸ ĐÌNH, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật hải quan ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Thủ đô ngày 21 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Quyết định số 47/2014/QĐ-TTg ngày 27 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý hoạt động của cảng cạn;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định quy định việc chuyển cửa khẩu đối với hàng nhập khẩu về làm thủ tục hải quan tại cảng cạn ICD Mỹ Đình, thành phố Hà Nội.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định về việc chuyển cửa khẩu đối với hàng nhập khẩu về làm thủ tục hải quan tại cảng cạn ICD Mỹ Đình, thành phố Hà Nội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Người khai hải quan là tổ chức, cá nhân thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa và thực hiện thủ tục hải quan tại cảng cạn ICD Mỹ Đình.

2. Cơ quan hải quan, công chức hải quan.

3. Cơ quan khác của nhà nước trong việc phối hợp quản lý nhà nước về hải quan.

4. Doanh nghiệp kinh doanh cảng cạn ICD Mỹ Đình.

5. Các doanh nghiệp kinh doanh vận chuyển đáp ứng quy định tại Điều 5 Quyết định này.

6. Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Điều 3. Hàng hóa nhập khẩu được chuyển cửa khẩu về cảng cạn ICD Mỹ Đình

1. Hàng hóa nhập khẩu qua các cửa khẩu đường bộ quốc tế, ga đường sắt liên vận quốc tế, cảng hàng không quốc tế, cảng biển được chuyển cửa khẩu về cảng cạn ICD Mỹ Đình để làm thủ tục hải quan là hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập (Ban hành kèm theo Quyết định số 15/2017/QĐ-TTg ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ), trừ hàng hóa là: tàu bay, du thuyền; xăng các loại; tiền chất thuốc nổ, vật liệu nổ công nghiệp theo Danh mục do Bộ Công Thương quy định; phế liệu theo Danh mục do Thủ tướng Chính phủ quy định.

2. Việc chuyển cửa khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu quy định tại khoản 1 Điều này phải đáp ứng các quy định tại Điều 4, Điều 5, Điều 6 Quyết định này.

Điều 4. Tuyến đường, thời gian vận chuyển trên đưng và thời gian lưu giữ hàng hóa tại cảng cạn ICD Mỹ Đình

1. Tuyến đường, thời gian vận chuyển hàng hóa do người khai hải quan khai và được cơ quan hải quan nơi hàng hóa vận chuyển đi chấp thuận. Thời gian vận chuyển tối đa không quá 48 giờ kể từ thời điểm hàng qua khu vực giám sát hải quan tại cửa khẩu.

2. Thời gian lưu giữ hàng hóa để hoàn thành thủ tục hải quan tại cảng cạn ICD Mỹ Đình tối đa là 30 ngày kể từ thời điểm hàng về đến cảng cạn ICD Mỹ Đình trừ trường hợp hàng hóa phải chờ kết quả kiểm tra chuyên ngành, hoặc đang được xử lý bởi cơ quan có thẩm quyền.

3. Hàng hóa đã được chuyển cửa khẩu về cảng cạn ICD Mỹ Đình thì không được chuyển tiếp đến các địa điểm khác để thực hiện thủ tục hải quan.

Điều 5. Trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh vận chuyển

1. Bố trí phương tiện vận chuyển đáp ứng yêu cầu giám sát của cơ quan hải quan.

2. Phương tiện vận chuyển hàng hóa phải được gắn thiết bị theo dõi hành trình định vị vệ tinh GPS và được kết nối với cơ quan hải quan nơi hàng vận chuyn đi và vận chuyn đến để theo dõi quá trình vận chuyển.

3. Thông báo cho Chi cục Hải quan quản lý cảng cạn ICD Mỹ Đình, thành phố Hà Nội ngay sau khi hàng hóa được xếp lên phương tiện vận tải để vận chuyn qua khu vực giám sát tại cửa khẩu nhập đối với hàng hóa chuyển cửa khẩu mà phải kiểm tra thực tế, đưa về bảo quản hoặc đưa về địa điểm kiểm tra chuyên ngành.

4. Vận chuyn hàng hóa đi đúng tuyến đường và thời gian đã đăng ký và được cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai phê duyệt.

5. Trong trường hợp bất khả kháng mà không bảo đảm được nguyên trạng hàng hóa, niêm phong hải quan hoặc không vận chuyển hàng hóa theo đúng tuyến đường, lộ trình, thời gian quy định tại khoản 1 Điều 4 Quyết định này thì sau khi áp dụng các biện pháp cần thiết để hạn chế và ngăn ngừa tổn thất xy ra phi thông báo ngay với cơ quan hải quan nơi hàng vận chuyển đi và vận chuyển đến để xử lý; trường hợp không thể thông báo ngay với cơ quan hải quan thì tùy theo địa bàn thích hợp thông báo với cơ quan Công an, B đi biên phòng, hoặc Cảnh sát biển nơi thuận lợi nhất để xác nhận và phối hợp giải quyết.

Điều 6. Trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh cảng cạn ICD Mỹ Đình

1. Đảm bảo điều kiện kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan theo quy định của pháp luật.

2. Chỉ cho phép đưa ra khỏi khu vực cảng cạn ICD Mỹ Đình các lô hàng đã được cơ quan hải quan quyết định thông quan, giải phóng hàng, đưa hàng về bảo quản hoặc địa điểm kiểm tra chuyên ngành theo đúng quy định của pháp luật.

3. Kết nối hệ thống thông tin quản lý hàng hóa của doanh nghiệp với cơ quan hải quan để quản lý hàng hóa đưa vào, đưa ra, hoặc lưu giữ trong cảng cạn ICD Mỹ Đình.

4. Định kỳ hàng tháng báo cáo với cơ quan hải quan nơi hàng hóa vận chuyển đi và vận chuyển đến về tình hình hàng hóa đã được chuyển cửa khẩu về cảng cạn ICD Mỹ Đình.

Điều 7. Thủ tục hải quan đối với hàng nhập khẩu chuyển cửa khẩu về cảng cạn ICD Mỹ Đình

Thủ tục hải quan đối với hàng nhập khẩu chuyển cửa khẩu về cảng cạn ICD Mỹ Đình thực hiện theo quy định của Luật hải quan, Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan và các văn bản hướng dẫn liên quan.

Điều 8. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 05 tháng 10 năm 2017.

Điều 9. Điều khoản thi hành

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các tổ chức, cá nhân nêu tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- T
òa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ l
ý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,
các Vụ, Cục, đơn vị trc thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, KTTH (2b).PC

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 38/2017/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu38/2017/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/08/2017
Ngày hiệu lực05/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 38/2017/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 38/2017/QĐ-TTg chuyển cửa khẩu hàng nhập khẩu thủ tục hải quan cảng cạn ICD Mỹ Đình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 38/2017/QĐ-TTg chuyển cửa khẩu hàng nhập khẩu thủ tục hải quan cảng cạn ICD Mỹ Đình
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu38/2017/QĐ-TTg
       Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
       Người kýNguyễn Xuân Phúc
       Ngày ban hành18/08/2017
       Ngày hiệu lực05/10/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản gốc Quyết định 38/2017/QĐ-TTg chuyển cửa khẩu hàng nhập khẩu thủ tục hải quan cảng cạn ICD Mỹ Đình

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 38/2017/QĐ-TTg chuyển cửa khẩu hàng nhập khẩu thủ tục hải quan cảng cạn ICD Mỹ Đình