Quyết định 07/2021/QĐ-TTg

Quyết định 07/2021/QĐ-TTg năm 2021 sửa đổi Quyết định 38/2017/QĐ-TTg quy định việc chuyển cửa khẩu đối với hàng nhập khẩu về làm thủ tục hải quan tại cảng cạn ICD Mỹ Đình, thành phố Hà Nội do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 07/2021/QĐ-TTg 2021 sửa đổi Quyết định 38/2017/QĐ-TTg chuyển cửa khẩu cảng cạn ICD Mỹ Đình


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/2021/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 02 tháng 3 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 38/2017/QĐ-TTG NGÀY 18 THÁNG 8 NĂM 2017 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VIỆC CHUYỂN CỬA KHẨU ĐỐI VI HÀNG NHẬP KHẨU VỀ LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN TẠI CẢNG CẠN ICD MỸ ĐÌNH, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tchức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phvà Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Hải quan ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Thủ đô ngày 21 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Nghị định s 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Nghị định số 38/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về đầu tư xây dựng, quản lý khai thác cảng cạn;

Căn cứ Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thtục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 38/2017/QĐ-TTg ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Thtướng Chính phủ quy định việc chuyển cửa khẩu đối với hàng nhập khẩu về làm thủ tục hải quan tại cảng cạn ICD Mỹ Đình, thành phHà Nội.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 38/2017/QĐ-TTg ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc chuyển cửa khẩu đối với hàng nhập khẩu về làm thủ tục hải quan tại cảng cạn ICD Mỹ Đình, thành phố Hà Nội (sau đây gọi là Quyết định số 38/2017/QĐ-TTg)

1. Điều 1 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 1. Phm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định về việc chuyển cửa khẩu đối với hàng nhập khẩu về làm thủ tục hải quan tại cảng cạn ICD Mỹ Đình và cảng cạn Long Biên, thành phố Hà Nội.”.

2. Khoản 1, khoản 4 Điều 2 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“1. Người khai hải quan là tổ chức, cá nhân thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa và thực hiện thủ tục hải quan tại cảng cạn ICD Mỹ Đình và cảng cạn Long Biên.

4. Doanh nghiệp kinh doanh cảng cạn ICD Mỹ Đình và doanh nghiệp kinh doanh cảng cạn Long Biên.”.

3. Tên và khoản 1 Điều 3 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 3. Hàng hóa nhập khẩu được chuyển cửa khẩu về cảng cạn ICD Mỹ Đình và cảng cạn Long Biên

1. Hàng hóa nhập khẩu qua các cửa khẩu đường bộ quốc tế, ga đường sắt liên vận quốc tế, cảng hàng không quốc tế, cảng biển được chuyển cửa khẩu về cảng cạn ICD Mỹ Đình và cảng cạn Long Biên để làm thủ tục hải quan là hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập (Ban hành kèm theo Quyết định số 23/2019/QĐ-TTg ngày 27 tháng 6 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ), trừ hàng hóa là tàu bay, du thuyn; xăng các loại; tin chất thuc n, vật liệu nổ công nghiệp theo Danh mục do Bộ Công Thương quy định; phế liệu theo Danh mục do Thủ tướng Chính phủ quy định.”.

4. Tên và khoản 2, khoản 3 Điều 4 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 4. Tuyến đường, thời gian vận chuyển trên đường và thời gian lưu giữ hàng hóa tại cảng cạn ICD Mỹ Đình và cảng cạn Long Biên

2. Thời gian lưu giữ hàng hóa để hoàn thành thủ tục hải quan tại cảng cạn ICD Mỹ Đình và cảng cạn Long Biên tối đa là 30 ngày kể từ thời điểm hàng về đến cảng cạn ICD Mỹ Đình và cảng cạn Long Biên trừ trường hợp hàng hóa phải chờ kết quả kim tra chuyên ngành, hoặc đang được xử lý bởi cơ quan có thẩm quyền.

3. Hàng hóa đã được chuyển cửa khẩu về cảng cạn ICD Mỹ Đình và cảng cạn Long Biên thì không được chuyển tiếp đến các địa điểm khác để thực hiện thủ tục hải quan.”.

5. Khoản 3 Điều 5 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“3. Thông báo cho Chi cục Hải quan quản lý cảng cạn ICD Mỹ Đình hoặc Chi cục Hải quan quản lý cảng cạn Long Biên, thành phHà Nội ngay sau khi hàng hóa được xếp lên phương tiện vận tải để vận chuyển qua khu vực giám sát tại cửa khẩu nhập đối với hàng hóa chuyển cửa khẩu mà phải kiểm tra thực tế, đưa về bảo quản hoặc đưa vđịa điểm kim tra chuyên ngành.”.

6. Tên và khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 6 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 6. Trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh cảng cạn ICD Mỹ Đình và doanh nghiệp kinh doanh cảng cạn Long Biên

2. Chỉ cho phép đưa ra khỏi khu vực cảng cạn ICD MĐình, cảng cạn Long Biên các lô hàng đã được cơ quan hải quan quyết định thông quan, giải phóng hàng, đưa hàng về bảo quản hoặc địa điểm kiểm tra chuyên ngành theo đúng quy định của pháp luật.

3. Kết ni hệ thống thông tin quản lý hàng hóa của doanh nghiệp với cơ quan hải quan để quản lý hàng hóa đưa vào, đưa ra, hoặc lưu gitrong cảng cạn ICD Mỹ Đình, cảng cạn Long Biên.

4. Định kỳ hàng tháng báo cáo với cơ quan hải quan nơi hàng hóa vận chuyển đi và vận chuyển đến về tình hình hàng hóa đã được chuyển cửa khẩu về cảng cạn ICD Mỹ Đình, cảng cạn Long Biên.”.

7. Điều 7 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 7. Thủ tục hải quan đối với hàng nhập khẩu chuyển cửa khẩu về cảng cn ICD Mỹ Đình và cảng cạn Long Biên

Thủ tục hải quan đối với hàng nhập khẩu chuyển cửa khẩu về cảng cạn ICD Mỹ Đình và cảng cạn Long Biên thực hiện theo quy định của Luật Hải quan, Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ và Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan và các văn bản hướng dẫn liên quan.”.

Điều 2. Tên Quyết định số 38/2017/QĐ-TTg được bổ sung như sau:

“Quyết định số 38/2017/QĐ-TTg ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc chuyển cửa khẩu đối với hàng nhập khẩu về làm thủ tục hi quan tại cảng cạn ICD MĐình, cảng cạn Long Biên, thành phố Hà Nội.”.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 5 năm 2021.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Th trưng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc chuyển cửa khẩu đối với hàng nhập khẩu về làm thủ tục hải quan tại cảng cạn ICD Mỹ Đình và cảng cạn Long Biên, thành phố Hà Nội có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Th
tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các t
nh, thành phố trực thuộc trung ương;
-
Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Ch
tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ l
ý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, KTTH (2b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07/2021/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu07/2021/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/03/2021
Ngày hiệu lực01/05/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 tháng trước
(01/05/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 07/2021/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 07/2021/QĐ-TTg 2021 sửa đổi Quyết định 38/2017/QĐ-TTg chuyển cửa khẩu cảng cạn ICD Mỹ Đình


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 07/2021/QĐ-TTg 2021 sửa đổi Quyết định 38/2017/QĐ-TTg chuyển cửa khẩu cảng cạn ICD Mỹ Đình
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu07/2021/QĐ-TTg
       Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
       Người kýNguyễn Xuân Phúc
       Ngày ban hành02/03/2021
       Ngày hiệu lực01/05/2021
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 tháng trước
       (01/05/2021)

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 07/2021/QĐ-TTg 2021 sửa đổi Quyết định 38/2017/QĐ-TTg chuyển cửa khẩu cảng cạn ICD Mỹ Đình

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 07/2021/QĐ-TTg 2021 sửa đổi Quyết định 38/2017/QĐ-TTg chuyển cửa khẩu cảng cạn ICD Mỹ Đình

          • 02/03/2021

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 01/05/2021

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực