Công văn 658/SXD-KTXD

Công văn 658/SXD-KTXD năm 2013 tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công

Nội dung toàn văn Công văn 658/SXD-KTXD 2013 tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân Cà Mau điều chỉnh chi phí nhân công


UBND TỈNH CÀ MAU
SỞ XÂY DỰNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 658/SXD-KTXD
V/v tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công.

Cà Mau, ngày 08 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau.

Căn cứ Văn bản số 1649/UBND-XD ngày 10/4/2013 của UBND tỉnh Cà Mau V/v tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công;

Căn cứ Văn bản số 551/BXD-KTXD ngày 02/4/2013 Bộ Xây dựng V/v hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình quy định tại Nghị định 103/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

Sau khi tiến hành khảo sát thực tế thị trường trên toàn địa bàn tỉnh, họp trao đổi và thống nhất với các Sở chuyên ngành có liên quan, Sở Xây dựng kính trình UBND việc hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công và một số chi phí có liên quan trong dự toán chi phí xây dựng công trình như sau: Nội dung hướng dẫn và mức điều chỉnh được công bố theo Phụ lục được đính kèm tại văn bản này.

Sở Xây dựng kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau xem xét quyết định.

(Đính kèm các bảng tổng hợp và phân tích kết quả khảo sát thực tế; Biên bản làm việc với các Sở có liên quan; một số văn bản có liên quan khác)./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc Sở (báo cáo);
- Các thành viên tổ soạn thảo;
- Lưu: VT, P.KTXD, Hn 01/05.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Trần Hồng Dân

 

PHỤ LỤC

(Đính kèm Văn bản số 658/SXD-KTXD ngày 08/8/2013 của Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau)

I. CÁC CĂN CỨ ĐỂ HƯỚNG DẪN:

- Căn cứ Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác xã, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động.

- Nghị định 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

- Thông tư 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

- Căn cứ Văn bản số 551/BXD-KTXD ngày 02/4/2013 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP.

- Căn cứ Văn bản số 1649/UBND-XD ngày 10/4/2013 của UBND tỉnh Cà Mau V/v tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công.

Căn cứ Biên bản làm việc ngày 06/8/2013 giữa Sở Xây dựng với Sở Lao động - Thương binh - Xã hội, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Công thương V/v điều chỉnh dự toán công trình theo quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP của Chính phủ.

II. PHẦN HƯỚNG DẪN CHUNG:

1. Văn bản này hướng dẫn việc điều chỉnh chi phí nhân công và một số chi phí có liên quan trong dự toán các công trình, gói thầu sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước của địa phương quản lý để đầu tư. Đồng thời, khuyến khích các dự án đầu tư xây dựng công trình khác tham khảo nội dung hướng dẫn tại văn bản này để điều chỉnh dự toán.

2. Việc điều chỉnh dự toán để bổ sung cho các gói thầu không được làm vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt. Trong trường hợp thật sự cần thiết phải điều chỉnh làm vượt tổng mức đầu tư, thì chủ đầu tư căn cứ theo các quy định về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư để trình cấp quyết định đầu tư để xem xét quyết định.

3. Việc điều chỉnh giá hợp đồng, thanh toán khối lượng thực hiện hoàn thành thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và quy định của nhà nước có liên quan. Trong đó:

- Không được phép điều chỉnh giá đối với phần khối lượng thực hiện trễ tiến độ do lỗi của nhà thầu thi công hoặc không đảm bảo chất lượng theo hợp đồng đã ký.

- Không điều chỉnh giá đối với phần khối lượng ký hợp đồng với hình thức hợp đồng trọn gói hoặc theo đơn giá cố định.

4. Hệ số điều chỉnh chi phí công bố trong văn bản hướng dẫn này là mức tối đa cho phép tham khảo áp dụng để điều chỉnh dự toán.

III. PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN VÀ HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH:

1. Điều chỉnh chi phí xây dựng, thí nghiệm, khảo sát:

a) Hệ số điều chỉnh KNC, KM nằm trong khoảng từ 1,0 đến hệ số điều chỉnh tối đa cho phép được xác định tại bảng công bố dưới đây (1,0 < KNC, KM ≤ Hệ số điều chỉnh tối đa cho phép):

Loại dự toán

Tên gọi hệ số điều chỉnh được công bố

Mức công bố tối đa (áp dụng chung cho toàn tỉnh Cà Mau)

Dự toán xây dựng

Chi phí nhân công (hệ số KNC tối đa cho phép sử dụng)

1,17

Chi phí ca máy (hệ số KM tối đa cho phép sử dụng)

1,06

Dự toán khảo sát, thí nghiệm

Chi phí nhân công (hệ số KNC tối đa cho phép sử dụng)

1,17

b) Phương pháp tính toán điều chỉnh dự toán:

- Đối với dự toán áp dụng các bộ đơn giá hiện hành đang công bố: Chi phí nhân công, máy điều chỉnh mới bằng chi phí nhân công, ca máy tính toán theo các bộ đơn giá do Sở Xây dựng công bố hiện hành nhân với hệ số điều chỉnh nêu tại khoản a, mục 1 của văn bản này. Các bộ đơn giá hiện hành gồm các bộ đơn giá do Sở Xây dựng công bố tại Quyết định số 233/QĐ-SXD ngày 03/10/2011 (Đơn giá phần lắp đặt), 234/QĐ-SXD ngày 03/10/2011 (Đơn giá phần xây dựng), 263/QĐ-SXD ngày 03/10/2011 (Đơn giá phần khảo sát xây dựng); 264/QĐ-SXD ngày 08/11/2011 (Đơn giá phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng).

- Đối với dự toán đã lập theo các bộ đơn giá đã công bố trước đây (trước ngày 01/10/2011): Chi phí nhân công, máy điều chỉnh mới bằng chi phí nhân công, ca máy đã tính toán nhân các hệ số điều chỉnh theo Văn bản số 07/SXD-KTXD ngày 06/01/2012 của Sở Xây dựng, sau đó nhân tiếp với hệ số điều chỉnh nêu tại khoản a, mục 1 của văn bản này.

2. Điều chỉnh một số chi phí khác:

a) Một số chi phí khác tính bằng định mức tỉ lệ (%) trong dự toán xây dựng công trình như chi phí trực tiếp khác; chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công; thu nhập chịu thuế tính trước; chi phí quản lý dự án, thiết kế xây dựng công trình, giám sát thi công được tính theo quy định hiện hành của Nhà nước. Những mục chi phí cho những phần việc đã thực hiện hoàn thành trước khi điều chỉnh dự toán và đã được phê duyệt như: chi phí thiết kế xây dựng công trình, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật thì không được phép điều chỉnh.

b) Đơn giá vận chuyển, bốc xếp hàng hóa vật liệu xây dựng tỉnh Cà Mau công bố kèm Quyết định số 82/QĐ-SXD ngày 10/4/2012 của Sở Xây dựng được điều chỉnh đối với dự toán phê duyệt để tổ chức lựa chọn thầu thi công như sau:

- Đơn giá vận chuyển đường bộ, vận chuyển đường sông (tại Phần II và III của tập đơn giá) được nhân với hệ số điều chỉnh 1,06.

- Đơn giá bốc xếp, trung chuyển (tại Phần IV của tập đơn giá) được nhân với hệ số điều chỉnh 1,17.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 658/SXD-KTXD

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu658/SXD-KTXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/08/2013
Ngày hiệu lực08/08/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 658/SXD-KTXD 2013 tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân Cà Mau điều chỉnh chi phí nhân công


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 658/SXD-KTXD 2013 tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân Cà Mau điều chỉnh chi phí nhân công
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu658/SXD-KTXD
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
        Người kýTrần Hồng Dân
        Ngày ban hành08/08/2013
        Ngày hiệu lực08/08/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 658/SXD-KTXD 2013 tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân Cà Mau điều chỉnh chi phí nhân công

         Lịch sử hiệu lực Công văn 658/SXD-KTXD 2013 tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân Cà Mau điều chỉnh chi phí nhân công

         • 08/08/2013

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 08/08/2013

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực