Công văn 66/UBND-TM

Công văn số 66/UBND-TM về việc thanh toán qua tài khoản cá nhân cho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 66/UBND-TM thanh toán qua tài khoản cá nhân cho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 66/UBND-TM
V/v thanh toán qua tài khoản cá nhân cho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 01 năm 2008

 

Kính gửi

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố và các Hội, Đoàn thể;
- Thủ trưởng các sở - ban – ngành;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận – huyện.

 

Căn cứ Chỉ thị số 20/2007/CT.TTg ngày 24 tháng 8 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước;
Căn cứ Công văn số 16675/BTC-KBNN ngày 06 tháng 12 năm 2007 của Bộ Tài chính về việc thanh toán cá nhân qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước;
Để góp phần thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, từng bước hạn chế tiền mặt trong lưu thông đồng thời nâng cao hiệu quả giám sát của các cơ quan quản lý nhà nước, góp phần tích cực vào việc phòng chống tham nhũng; Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu:

1. Từ tháng 01 năm 2008 bắt buột thực hiện thanh toán qua tài khoản cá nhân các nội dung chi quy định tại điểm 2 cho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách sau đây:

- Cán bộ, công chức các sở – ban – ngành trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố.

- Cán bộ, công chức trong các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp thuộc thành phố, quận – huyện.

- Cán bộ, công chức của Ủy ban nhân dân quận – huyện, phường – xã – thị trấn.

- Cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tất cả các ngành do thành phố hoặc Ủy ban nhân dân quận – huyện quản lý (không phân biệt loại tự cân đối hay do ngân sách đài thọ).

- Các đối tượng khác hưởng lương từ ngân sách (kể cả cán bộ hợp đồng trừ hợp đồng vụ, việc, khoán gọn).

Một số trường hợp chưa bắt buộc thực hiện ngay, tùy theo điều kiện cụ thể có thể triển khai dần theo lộ trình:

- Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, quận – huyện, phường – xã – thị trấn hưởng sinh hoạt phí.

- Cán bộ, công chức thuộc các xã vùng sâu, vùng xa nơi mà các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán chưa đáp ứng được yêu cầu chi trả qua tài khoản.

- Các đơn vị thuộc thành phố nhưng có trụ sở hoạt động đóng trên địa bàn các tỉnh.

2. Nội dung thực hiện chi trả qua tài khoản:

- Tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp lương sau khi đã trừ các khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của cá nhân.

- Tiền thưởng, phúc lợi tập thể.

- Chi bổ sung thu thập; tiền điện thoại đối với các chức danh có tiêu chuẩn; khoán công tác phí và các khoản chi thanh toán cho cá nhân khác (trừ các khoản chi không mang tính ổn định).

3. Giao trách nhiệm cho các đơn vị:

3.1. Thủ trưởng các sở - ban – ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận – huyện:

a. Tổ chức quán triệt trong tất cả các đơn vị trực thuộc chủ trương thanh toán qua tài khoản cá nhân cho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 20/2007/CT-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2007 và Bộ Tài chính tại Công văn số 16675/BTC-KBNN ngày 06 tháng 12 năm 2007.

b) Phối hợp với các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán triển khai việc thanh toán qua tài khoản cá nhân cho cán bộ, công chức trong cơ quan, đơn vị.

c) Định kỳ 06 tháng và cuối năm báo cáo kết quả thực hiện cho Sở Tài chính và Kho bạc nhà nước thành phố.

3.2. Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo mạng lưới Ngân hàng, các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán:

- Tiếp tục mở rộng cung cấp, hướng dẫn sử dụng các dịch vụ thanh toán qua tài khoản cá nhân; mở rộng các điểm rút tiền tự động vào các khu dân cư, các xã ngoại thành, vùng sâu, vùng xa.

- Đầu tư phát triển công nghệ, cơ sở hạ tầng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, tổ chức kết nối các liên minh thẻ để có có thể vận hành thông suốt không chỉ tại thành phố mà trên phạm vi cả nước; phối hợp với các doanh nghiệp trên địa bàn tạo thuận lợi cho cá nhân sử dụng thẻ ATM khi thanh toán hàng hóa, dịch vụ.

- Phát triển mạnh các hình thức thanh toán tiện ích qua thẻ để có thể sử dụng nhiều tính năng của thẻ.

- Quy định rõ trách nhiệm của các bên cung ứng và sử dụng dịch vụ, bảo vệ quyền lợi của người sử dụng dịch vụ.

- Tăng cường các biện pháp phòng chống hành vi gian lận thẻ.

3.3. Sở Tài chính: Phối hợp với Kho bạc Nhà nước thành phố hướng dẫn các đơn vị hưởng lương từ ngân sách thuộc thành phố, quận – huyện thực hiện việc thanh toán cho cá nhân qua tài khoản.

3.4. Kho bạc Nhà nước thành phố:

a) Phối hợp chặt chẽ với Sở Tài chính, các tổ chức qung ứng dịch vụ thanh toán triển khai thực hiện nghiêm túc việc thanh toán qua tài khoản cá nhân cho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách.

b) Hướng dẫn các đơn vị sử dụng ngân sách quyết toán chi ngân sách khi thực hiện thanh toán qua tài khoản cho cá nhân.

c) Đến ngày 31 tháng 3 năm 2008 nếu các đơn vị chưa thực hiện thanh toán qua tài khoản cá nhân cho cán bộ, công chức thì Kho bạc Nhà nước thành phố tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố, Bộ Tài chính để xử lý tùy từng trường hợp cụ thể và định kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện trả lương qua tài khoản cho Ủy ban nhân dân thành phố.

Đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện, trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc, yêu cầu phản ánh về Sở Tài chính và Kho bạc Nhà nước thành phố để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, giải quyết.

Công văn này thay thế cho Công văn số 25/UBND-TM ngày 04 tháng 01 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực Hội đồng nhân dân TP;
- TTUB : CT, các PCT;
- VP HĐ-UB: CPVP
- Phòng TC-TM-DV , các Phòng NCTH
- Lưu: VT, (TM/P)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Hồng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 66/UBND-TM

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu66/UBND-TM
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/01/2008
Ngày hiệu lực07/01/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tiền tệ - Ngân hàng, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 66/UBND-TM

Lược đồ Công văn 66/UBND-TM thanh toán qua tài khoản cá nhân cho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 66/UBND-TM thanh toán qua tài khoản cá nhân cho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu66/UBND-TM
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Thị Hồng
        Ngày ban hành07/01/2008
        Ngày hiệu lực07/01/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tiền tệ - Ngân hàng, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 66/UBND-TM thanh toán qua tài khoản cá nhân cho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước

            Lịch sử hiệu lực Công văn 66/UBND-TM thanh toán qua tài khoản cá nhân cho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước

            • 07/01/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 07/01/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực