Công văn 6611/BTNMT-ĐCKS

Công văn 6611/BTNMT-ĐCKS năm 2017 về phối hợp thực hiện công tác quản lý nhà nước về khoáng sản do Bộ Tài nguyên và môi trường ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6611/BTNMT-ĐCKS 2017 phối hợp thực hiện công tác quản lý nhà nước về khoáng sản


BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6611/BTNMT-ĐCKS
V/v phối hợp thực hiện công tác quản lý nhà nước về khoáng sản

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2017

 

nh gửi: y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuc Trung ương.

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về khoáng sản, trong thời gian qua, Bộ Tài nguyên và môi trưng đã chtrì, phối hợp vi các Bộ, ngành, địa phương tiến hành thanh tra, kiểm tra công tác quản lý nhà nước về khoáng sản, hoạt động khoáng sản của các tổ chức, cá nhân; kết quả thanh tra, kiểm tra cho thấy công tác quản lý, cp phép hoạt động khoáng sản của các địa phương đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp Phần nâng cao hiệu lực công tác quản lý nhà nước, hiệu quả sử dụng tài nguyên, tạo việc làm và thu nhập cho người lao động, giảm tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, ổn định trật tự an ninh, giảm thiểu ô nhiễm môi trường,... Tuy nhiên, quá trình thanh tra, kiểm tra đã phát hiện một số hạn chế, bất cập trong công tác quản lý nhà nước về khoáng sản.

Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về khoáng sản, thực hiện Chiến lược khoáng sản đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 30 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, thực hiện một số nội dung sau:

1. Về thu hồi khoáng sản trong khu vực dự án đầu tư xây dựng công trình:

- Rà soát tính pháp lý của các dự án đầu tư xây dựng công trình có thu hồi khoáng sản; chỉ cấp phép khai thác để thu hồi khoáng sản trong khu vực có dự án đầuxây dựng công trình sau khi đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, xem xét, chấp thuận bằng văn bản.

- Đviệc thu hồi khoáng sản trong khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình chặt chẽ, đúng quy định, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương yêu cầu tổ chức, cá nhân trước khi lập dự án đầu tư xây dựng công trình lấy ý kiến của cơ quan quản lý nhà nước về khoáng sản có thẩm quyền cấp phép quy định tại Điều 82 Luật khoáng sản đkiểm tra, có ý kiến về khoáng sản trong khu vực dự án.

2. Việc lập, phê duyệt quy hoạch khoáng sản của tỉnh thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải tuân thủ quy định tại Điều 11, Điều 12 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ. Chỉ đưa vào Quy hoạch các khu vực thuộc thẩm quyền cấp phép của địa phương (khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường và than bùn; khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường khoanh định, công bố; khoáng sản tận thu ở bãi thải đã có quyết định đóng cửa mỏ). Trước khi phê duyệt hoặc Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phải lấy ý kiến của các Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định tại Khoản 1 Điều 15 Luật khoáng sản.

3. Hoàn thành công tác khoanh định khu vực cấm, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản theo quy định. Rà soát các khu vực cấp phép hoạt động khoáng sản, đảm bảo không thuộc khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản theo quy định tại Điều 28 Luật khoáng sản. Không chuyển đổi rừng tự nhiên sang hoạt động khoáng sản theo nội dung Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12 tháng 01 năm 2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

4. Kiểm tra, rà soát tình hình cấp phép thăm dò, khai thác đối với các khu vực khoáng sản đã được khoanh định, công bố là khu vực khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ. Kiên quyết dừng khai thác, đóng cửa mỏ, cải tạo phục hồi môi trường những khu vực khai thác không hiệu quả, gây ô nhiễm môi trường, mất trật tự an ninh. Tổ chức bảo vệ tài nguyên khoáng sản, chưa khai thác theo quy đnh. Chỉ đề xuất khoanh định, công bố là khu vực có khoáng sản phân tán nhỏ lẻ đối với các khu vực đáp ứng tiêu chí quy định tại Khoản 1 Điều 21 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ.

5. Nâng cao chất lượng thẩm định, phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường, phương án cải tạo phục hồi môi trường. Tăng cường kiểm tra, giám sát đối với công tác bảo vệ môi trường trong khai thác, chế biến khoáng sản. Rà soát, kiểm tra công tác đóng cửa mỏ đối với các Giấy phép khai thác khoáng sản đã hết hiệu lực. Yêu cầu tổ chức, cá nhân phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ, trách nhiệm trong khai thác khoáng sản, đặc biệt là nghĩa vụ tài chính, nghĩa vụ kiểm kê trữ lượng khoáng sản trước khi thực hiện công tác đóng cửa mỏ.

6. Rà soát, kiểm tra, đánh giá tình hình thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản của các tổ chức cá nhân được cấp phép khai thác khoáng sản; chỉ đo Cục thuế địa phương đôn đốc việc thực hiện nghĩa vụ nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản hàng năm, báo cáo gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 31 tháng 12 hàng năm.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp, chỉ đạo thực hiện công tác quản lý nhà nước về khoáng sản; nếu có vướng mc kịp thời phản ánh về Bộ Tài nguyên và Môi trường để tháo gỡ tạo Điều kiện cho phát triển sản xuất kinh doanh./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Công Th
ương, Xây dựng, Tài chính;
- Lưu VT, VP (TH), ĐCKS.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Linh Ngọc

 

Thuộc tính Công văn 6611/BTNMT-ĐCKS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6611/BTNMT-ĐCKS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/12/2017
Ngày hiệu lực06/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 6611/BTNMT-ĐCKS

Lược đồ Công văn 6611/BTNMT-ĐCKS 2017 phối hợp thực hiện công tác quản lý nhà nước về khoáng sản


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6611/BTNMT-ĐCKS 2017 phối hợp thực hiện công tác quản lý nhà nước về khoáng sản
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6611/BTNMT-ĐCKS
        Cơ quan ban hànhBộ Tài nguyên và Môi trường
        Người kýNguyễn Linh Ngọc
        Ngày ban hành06/12/2017
        Ngày hiệu lực06/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 6611/BTNMT-ĐCKS 2017 phối hợp thực hiện công tác quản lý nhà nước về khoáng sản

           Lịch sử hiệu lực Công văn 6611/BTNMT-ĐCKS 2017 phối hợp thực hiện công tác quản lý nhà nước về khoáng sản

           • 06/12/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 06/12/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực