Công văn 6705/BYT-KCB

Công văn 6705/BYT-KCB giải quyết vướng mắc thực hiện cấp chứng chỉ hành khám, chữa bệnh theo quy định của Luật Khám, chữa bệnh do Bộ Y tế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6705/BYT-KCB giải quyết vướng mắc khi thực hiện cấp chứng chỉ hành khám


BỘ Y TẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 6705/BYT-KCB
V/v giải quyết vướng mắc khi thực hiện cấp chứng chỉ hành khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của Luật khám bệnh, chữa bệnh.

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2012

 

Kính gửi: Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Thực hiện Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23/9/2009; Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27/9/2011 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh; Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế Hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, Bộ Y tế hướng dẫn một số nội dung quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề như sau:

1. Cấp chứng chỉ hành nghề đối với thợ trồng răng, nhân viên y tế thôn bản:

Thợ trồng răng, nhân viên y tế thôn bản không thuộc đối tượng cấp chứng chỉ hành nghề quy định tại Điều 17 Luật khám bệnh, chữa bệnh, vì vậy không cấp chứng chỉ hành nghề.

2. Xác nhận quá trình thực hành trước ngày 01/01/2012 đối với người hành nghề làm việc trong tổ chức hoặc cơ quan không phải là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc tại phòng khám chuyên khoa tư nhân quy định tại Phụ lục 10 ban hành kèm theo Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế như sau:

Đối với tổ chức hoặc cơ quan không phải là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, nhưng có phòng y tế hoạt động khám bệnh, chữa bệnh (ví dụ: Phòng y tế Cục Quản trị A Văn phòng TW Đảng hoặc phòng y tế Trung tâm sức khỏe nghề nghiệp thuộc Viện nghiên cứu khoa học kỹ thuật bảo hộ lao động hoặc phòng y tế Trung tâm y tế Bách Khoa...) việc xác nhận thời gian thực hành đối với người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề phải có xác nhận của tổ chức hoặc cơ quan đó kèm theo quyết định thành lập cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của cơ quan có thẩm quyền. Đối với người hành nghề y tư nhân chỉ có một người làm việc tại phòng khám chuyên khoa thì có xác nhận thời gian thực hành của Sở Y tế hoặc Phòng y tế quận, huyện (nếu Sở Y tế ủy quyền cho Phòng y tế quận, huyện) nơi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoạt động kèm theo giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân và chứng chỉ hành nghề được cấp theo quy định của Pháp lệnh hành nghề y, dược tư nhân.

3. Công nhận bác sỹ được hành nghề khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa nếu có thời gian khám bệnh, chữa bệnh trước ngày 01/01/2012 như sau:

- Bác sỹ đã thực hành khám bệnh, chữa bệnh ít nhất 05 năm tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, trong đó có 03 năm thực hành khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa.

- Bác sỹ có thời gian thực hành ít nhất 05 năm chuyên khoa X quang hoặc CT - Scanner hoặc siêu âm hoặc nội soi hoặc xét nghiệm tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

- Bác sỹ có thời gian thực hành ít nhất 05 năm trong đó có 03 năm thực hành chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ và có thêm chứng chỉ chuyên môn về phẫu thuật thẩm mỹ hoặc giấy chứng nhận chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ hoặc giấy chứng nhận, chứng chỉ sơ bộ sau đại học về phẫu thuật tạo hình.

4. Quy định phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế như sau:

- Bác sỹ chuyên khoa nội tổng hợp, bác sỹ gia đình: Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa, không làm thủ thuật chuyên khoa.

- Bác sỹ chuyên khoa thuộc hệ nội: Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa nội tim mạch, nội hô hấp...

- Bác sỹ chuyên khoa xét nghiệm, kỹ thuật viên xét nghiệm (tốt nghiệp đại học): Chuyên khoa xét nghiệm.

- Bác sỹ chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh hoặc X quang hoặc siêu âm..: Chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh hoặc X quang hoặc siêu âm...

- Bác sỹ chuyên khoa ngoại, chuyên khoa thuộc hệ ngoại: Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa ngoại hoặc khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa ngoại tiêu hóa, thần kinh, tiêu hóa, hô hấp...

- Điều dưỡng hoặc kỹ thuật viên, y sỹ đa khoa, y sỹ sản nhi, y học cổ truyền... có thời gian hành nghề điều dưỡng ít nhất là 12 tháng tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trước ngày 01/01/2012 thì thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng.

- Hộ sinh:

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế Quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ sinh.

- Kỹ thuật viên:

Kỹ thuật viên gây mê hồi sức; kỹ thuật viên vật lý trị liệu - phục hồi chức năng hoặc kỹ thuật viên xét nghiệm hoặc kỹ thuật viên chuyên khoa khác.

- Bác sĩ y học cổ truyền, y sĩ y học cổ truyền, lương y: Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền.

- Người hành nghề bằng bài thuốc gia truyền: Thực hiện khám bệnh, chữa bệnh bằng bài thuốc gia truyền.

- Người hành nghề bằng phương pháp chữa bệnh gia truyền: Thực hiện khám bệnh, chữa bệnh bằng phương pháp chữa bệnh gia truyền.

- Người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh bằng dinh dưỡng, tiết chế: Khám bệnh, chữa bệnh bằng dinh dưỡng, tiết chế.

- Người hành nghề chuyên khoa y học hạt nhân: Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học hạt nhân.

- Người làm việc tại khoa hoặc đơn vị kiểm soát nhiễm khuẩn đồng thời trực tiếp khám bệnh, chữa bệnh thì phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề ghi khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa đó (VD: nếu trực tiếp khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa nội thì ghi khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa nội).

- Người hành nghề có chứng nhận, chứng chỉ các kỹ thuật điện tim, điện não đồ, lưu huyết não, siêu âm, nội soi chẩn đoán …: không ghi nội dung nêu trên trong phạm vi hoạt động chuyên môn của chứng chỉ hành nghề, mà được ghi trong phạm vi hoạt động chuyên môn của giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

- Người hành nghề chuyên khoa gây mê hồi sức: Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa gây mê hồi sức hoặc khám bệnh, chữa bệnh nội khoa.

- Bác sỹ y khoa hành nghề tại bệnh viện huyện, trạm xá, trạm y tế cấp xã: Phạm vi hoạt động chuyên môn cho phép phù hợp với bằng cấp chuyên khoa đào tạo và thực hiện khám bệnh, chữa bệnh phù hợp với công việc được phân công.

- Cá nhân có bằng y sỹ y học cổ truyền đồng thời có bằng bác sỹ chuyên khoa nội hoặc cá nhân có bằng bác sỹ chuyên khoa ngoại đồng thời có bằng, giấy chứng nhận chuyên khoa nội nếu có đủ thời gian thực hành quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 16 Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế: Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền và nội khoa hoặc khám bệnh, chữa bệnh nội khoa, ngoại khoa.

- Y sỹ trực tiếp khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện huyện, trạm xá, trạm y tế cấp xã: Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. Nếu là người phụ trách chuyên môn cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ thì chỉ được thực hiện dịch vụ tiêm (chích) thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp.

5. Đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thành lập mới, nếu có đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, nhân lực (trường hợp cá nhân trực tiếp khám bệnh, chữa bệnh đã nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề nhưng chưa được cấp chứng chỉ hành nghề ) thì Sở Y tế tiến hành thẩm định, khi có đủ chứng chỉ hành nghề sẽ cấp giấy phép hoạt động.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh lập thời về Bộ Y tế (Cục Quản lý khám, chữa bệnh) để nghiên cứu, giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- BT. Nguyễn Thị Kim Tiến (để báo cáo);
- Lưu: VT, KH&ĐT, PC, YDCT, TCCB, TTB-CTYT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Xuyên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6705/BYT-KCB

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6705/BYT-KCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/10/2012
Ngày hiệu lực04/10/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 6705/BYT-KCB giải quyết vướng mắc khi thực hiện cấp chứng chỉ hành khám


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Công văn 6705/BYT-KCB giải quyết vướng mắc khi thực hiện cấp chứng chỉ hành khám
     Loại văn bảnCông văn
     Số hiệu6705/BYT-KCB
     Cơ quan ban hànhBộ Y tế
     Người kýNguyễn Thị Xuyên
     Ngày ban hành04/10/2012
     Ngày hiệu lực04/10/2012
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcThể thao - Y tế
     Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
     Cập nhật12 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được căn cứ

       Văn bản hợp nhất

        Văn bản gốc Công văn 6705/BYT-KCB giải quyết vướng mắc khi thực hiện cấp chứng chỉ hành khám

        Lịch sử hiệu lực Công văn 6705/BYT-KCB giải quyết vướng mắc khi thực hiện cấp chứng chỉ hành khám

        • 04/10/2012

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 04/10/2012

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực