Công văn 6774/BYT-YDCT

Công văn 6774/BYT-YDCT về việc hướng dẫn kiểm tra bệnh viện Y học cổ truyền năm 2009 do Bộ Y tế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6774/BYT-YDCT hướng dẫn kiểm tra bệnh viện Y học cổ truyền năm 2009


BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 6774/BYT-YDCT
V/v hướng dẫn kiểm tra BV YHCT năm 2009

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2009

 

Kính gửi:

- Bệnh viện YHCT Trung ương, Bệnh viện Châm cứu Trung ương,
- Bệnh viện Tuệ Tĩnh - Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam,
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,
- Cục Y tế Bộ Công An,
- Bệnh viện YHCT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Thực hiện Quyết định số 3657/QĐ-BYT ngày 01 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành bảng kiểm tra bệnh viện Y học cổ truyền năm 2009, Bộ Y tế hướng dẫn nội dung kiểm tra hệ bệnh viện YHCT cụ thể như sau:

1. Mục đích:

- Đánh giá toàn diện các lĩnh vực hoạt động của bệnh viện, bao gồm: Điều hành, nhân lực, cơ sở vật chất, thực hiện chức năng nhiệm vụ, thực hiện quy chế chuyên môn và các quy định của Nhà nước trong lĩnh vực khám, chữa bệnh.

- Lựa chọn những bệnh viện đạt tiêu chuẩn Bệnh viện xuất sắc toàn diện (BVXSTD) và Bệnh viện xuất sắc (BVXS) để đề xuất với Bộ Y tế xem xét khen thưởng.

2. Phương pháp kiểm tra:

a/ Tự kiểm tra:

- Đoàn tự kiểm tra của bệnh viện do Giám đốc bệnh viện ra quyết định thành lập; thành phần đoàn kiểm tra gồm: Trưởng đoàn là lãnh đạo bệnh viện, thư ký đoàn là lãnh đạo phòng kế hoạch tổng hợp (KHTH), thành viên là lãnh đạo các khoa, phòng của BV.

- Đoàn tổ chức đánh giá, cho điểm theo bảng kiểm tra bệnh viện Y học cổ truyền năm 2009 và kiểm tra các tài liệu, số liệu, bằng chứng về việc thực hiện của BV đối với từng tiêu chuẩn kiểm tra.

b/ Tiến hành kiểm tra:

- Đối tượng kiểm tra:

Bộ Y tế kiểm tra Bệnh viện YHCT trung ương, bệnh viện châm cứu trung ương, bệnh viện Tuệ Tĩnh - Học viện YDHCT Việt Nam.

Bệnh viện YHCT Bộ Công an do Cục Y tế Bộ Công an kiểm tra.

Bệnh viện YHCT các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương do Sở Y tế tổ chức kiểm tra.

- Thành lập đoàn kiểm tra:

Đoàn kiểm tra của Bộ Y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ra quyết định thành lập gồm: Lãnh đạo, Chuyên viên Vụ YDCT, Lãnh đạo và Chuyên viên một số Vụ, Cục, Công đoàn Y tế Việt Nam.

Đoàn kiểm tra của Sở Y tế do Giám đốc Sở Y tế ra quyết định thành lập thành phần đoàn gồm: Lãnh đạo Sở Y tế, Lãnh đạo và Chuyên viên một số Phòng, Ban, Công đoàn ngành Y tế và có thể mời một số chuyên gia chuyên ngành YHCT tham gia đoàn kiểm tra.

Đoàn kiểm tra của Bộ Công an do Cục trưởng Cục Y tế ra quyết định thành lập.

3. Nội dung kiểm tra:

- Phần A: Thông tin hoạt động bệnh viện:

a) Số liệu năm 2009 lấy từ 01/10/2008 đến hết 30/9/2009 (Bộ Y tế sẽ cung cấp phần mềm Excel nhập số liệu, bảng kiểm tra BV YHCT năm 2009 và đưa lên Website của Bộ Y tế www.moh.gov.vn. Các BV truy cập để nhập số liệu).

b) Trưởng phòng kế hoạch tổng hợp chịu trách nhiệm kiểm tra và ký tên xác nhận các số liệu về thông tin chung và hoạt động chuyên môn của bệnh viện

c) Trưởng phòng Kế toán tài chính chịu trách nhiệm kiểm tra và ký tên xác nhận về các thông tin hoạt động tài chính của BV

d) Trưởng phòng Tổ chức cán bộ có trách nhiệm kiểm tra và ký tên xác nhận về các thông tin về nhân lực bệnh viện

- Phần B: nội dung bảng kiểm tra gồm

Nội dung I: Điều hành, nhân lực, cơ sở vật chất với tổng số 24 điểm

Nội dung II: Thực hiện chức năng nhiệm vụ bệnh viện với tổng số điểm 24 điểm

Nội dung III: Thực hiện các quy chế chuyên môn với tổng số 52 điểm.

(Ghú chú: Phần A Thông tin chung và tổng hợp điểm phần III trong công văn gửi các đơn vị có sự nhầm lẫn và thiếu một số nội dung, do đó đơn vị sẽ sử dụng nội dung bổ sung của Phần A và tổng hợp điểm được đính kèm theo công văn này)

4. Kết quả kiểm tra được phân loại thành 4 loại như sau:

LOẠI TỐT

- BV hạng I : ≥ 90% điểm trở lên

- BV hạng II: ≥ 85% điểm trở lên

- BV hạng III, hạng IV: ≥ 80% điểm trở lên

LOẠI TRUNG BÌNH

- BV hạng I ≥ 70 đến < 80%

- BV hạng II: ≥ 65 đến < 75%

- BV hạng III, hạng IV: từ 60 đến <70%

LOẠI KHÁ

- BV hạng I: từ 80 đến < 90%

- BV hạng II: từ 75 đến < 85%

- BV hạng III, hạng IV: từ 70 đến < 80%

LOẠI YẾU

- BV hạng I < 70 %

- BV hạng II: < 65%

- BV hạng III, hạng IV: < 60 %

5. Thời gian kiểm tra: từ ngày 20/10/2009 - 20/12/2009

6. Xếp lịch kiểm tra:

- Thời gian kiểm tra:

Bộ Y tế xếp lịch kiểm tra cụ thể như sau:

Ngày 08/12/2009 kiểm tra bệnh viện YHCT Trung ương

Ngày 09/12/2009 kiểm tra bệnh viện Châm cứu Trung ương

Ngày 10/12/2009 kiểm tra bệnh viện Tuệ Tĩnh - Học viện YDHCT Việt Nam.

Bệnh viện YHCT Bộ Công an do Cục Y tế Bộ Công an kiểm tra.

Bệnh viện YHCT các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương do Sở Y tế tổ chức kiểm tra.

7. Tự kiểm tra của các bệnh viện

a) Đoàn kiểm tra của BV do giám đốc BV ra quyết định thành lập, trưởng đoàn là lãnh đạo BV, thư ký đoàn là Lãnh đạo phòng Kế hoạch tổng hợp

b) Đoàn kiểm tra thực hiện công tác kiểm tra tại các khoa, phòng liên quan.

c) Đoàn kiểm tra các số liệu phần A và chuẩn bị đầy đủ các tài liệu, số liệu liên quan và kết quả phần B của từng tiêu chuẩn kiểm tra BV năm 2009.

d) Báo cáo kết quả tự kiểm tra của BV cần nêu rõ tổng số điểm đạt, số điểm trừ, nội dung trừ và tự phân loại của BV cho đoàn kiểm tra cấp trên.

8. Thành lập đoàn kiểm tra của cấp trên

a) Đoàn kiểm tra của Bộ Y tế: Bộ trưởng Bộ Y tế ra Quyết định thành lập. Thành phần đoàn kiểm tra gồm Lãnh đạo, Chuyên viện Vụ YDCT, Lãnh đạo và Chuyên viên một số Vụ, Cục, Thanh tra Bộ, Công đoàn Y tế Việt Nam và một số chuyên gia. Lãnh đạo Vụ YDCT làm trưởng đoàn, chuyên viên Vụ YDCT làm thư ký đoàn kiểm tra.

b) Đoàn kiểm tra của Sở Y tế do Giám đốc Sở Y tế ra quyết định thành lập. Thành phần đoàn gồm Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo và Chuyên viên của các phòng, ban, Công đoàn ngành Y tế và có thể mời một số chuyên gia lĩnh vực YDCT tham gia. Lãnh đạo Sở làm trưởng đoàn, phòng Nghiệp vụ Y hoặc phòng quản lý Y dược cổ truyền làm thư ký đoàn kiểm tra.

9. Quy trình kiểm tra của đoàn kiểm tra cấp trên

a) Đoàn kiểm tra giới thiệu thành phần đoàn và thống nhất kế hoạch làm việc với BV được kiểm tra.

b) BV được kiểm tra báo cáo tóm tắt hoạt động của BV và kết quả tự kiểm tra, thời gian báo cáo 20 phút.

c) Đoàn kiểm tra chia các tổ kiểm tra

- Tổ 1 kiểm tra hoạt động của BV năm 2009 (phần A) và nội dung kiểm tra I phần B: Điều hành, nhân lực, cơ sở vật chất; điểm 14 của nội dung III (y đức giao tiếp và văn hóa nghề nghiệp).

- Tổ 2 kiểm tra nội dung II, phần B: thực hiện chức năng nhiệm vụ BV.

- Tổ 3 kiểm tra nội III, phần B: thực hiện quy chế chuyên môn và một số quy định của Nhà nước.

d) Đoàn kiểm tra họp với với các thành viên để tổng hợp kết quả kiểm tra.

đ) Đoàn kiểm tra trao đổi trước với Lãnh đạo BV về kết quả kiểm tra và những kiến nghị của đoàn kiểm tra trước khi công bố kết quả kiểm tra.

e) Hoàn thành biên bản kiểm tra BV năm 2009.

10. Báo cáo kết quả kiểm tra

Hồ sơ kết quả kiểm tra được lập thành 04 bộ; 01 bộ gửi Vụ Y dược cổ truyền (do bệnh viện được kiểm tra gửi); 01 bộ lưu tại BV; 01 bộ đoàn kiểm tra lưu; 01 bộ gửi Hội đồng xét thi đua khen thưởng (BVXSTD hoặc BVXS); hồ sơ gồm:

a) 01 bộ kết quả kiểm tra BV YHCT năm 2009 (phần A thông tin số liệu và phần B bảng điểm kiểm tra BV YHCT năm 2009).

b) 01 đĩa CD nhập đầy đủ các thông tin theo quy định hoặc qua email theo địa chỉ: ([email protected]).

c) Phiếu tổng hợp đánh giá sự hài lòng của người bệnh.

d) Biên bản kiểm tra BV năm 2009.

Chú ý:

- Không nhập số liệu trên chương trình Word, hoặc chương trình do BV tự tạo

- Không sử dụng đơn vị tính là đồng đối với các số liệu hoạt động tài chính

- Không sử dụng đĩa mềm để gửi số liệu về Bộ Y tế.

11. Tiêu chuẩn xét khen thưởng năm 2009

a) Tiêu chuẩn BVXSTD năm 2009

- Kết quả điểm kiểm tra: BV hạng I≥95%; BV hạng II≥93%; BV hạng III, IV và chưa phân hạng ≥90%.

- Chi bộ, Đảng bộ đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh

- Công đoàn cơ sở đạt tiêu chuẩn đơn vị vững mạnh xuất sắc

- BV đạt danh hiệu đơn vị văn hóa.

b) Tiêu chuẩn BV xuất sắc năm 2009

Kết quả điểm kiểm tra: BV hạng I ≥90%; BV hạng II 85%; BV hạng III. IV và chưa phân hạng ≥80%. Các tiêu chuẩn về Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên, đơn vị văn hóa như tiêu chuẩn của BVXSTD năm 2009.

c) Điều kiện xét BVXSTD năm 2009 và BVXS năm 2009

Các BV ngoài việc đạt tiêu chuẩn thi đua năm 2009, phải đảm bảo các điều kiện sau: không có đơn thư khiếu kiện hoặc có đơn thư khiếu kiện nhưng kết luận không có sai sót (tính từ 01/10/2008 đến thời điểm xét khen thưởng).

- Đối với BVXSTD năm 2009 phải có công văn đề nghị của Hội đồng thi đua cấp BV đối với BV trực thuộc Bộ; Hội đồng thi đua cấp Sở Y tế đối với các BV thuộc Sở Y tế kiểm tra; Công văn đề nghị của Y tế Bộ, Ngành chủ quản đối với BV thuộc các Bộ, Ngành.

- Các bản chính hoặc các bản phô tô có công chứng hoặc xác nhận của cơ quan có thẩm quyền là BV đã đạt các tiêu chuẩn quy định tại mục a hoặc b.

- Hồ sơ và quy trình theo nội dung công văn số 768/KCB-NV ngày 15/9/2009 của Cục Quản lý Khám chữa bệnh - Bộ Y tế về việc hướng dẫn kiểm tra bệnh viện năm 2009.

Sau khi có kết quả kiểm tra BV, khi xét thấy cần thiết, Bộ Y tế sẽ tổ chức phúc tra một số BV thuộc Sở Y tế.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị các đơn vị liên hệ với Vụ Y dược cổ truyền Bộ Y tế qua số điện thoại: 04 62732273 máy lẻ 2303, di động 0912081218, Email: [email protected] , Ths Hoàng Thị Hoa Lý. Hoặc đơn vị có công văn gửi về Vụ Y dược cổ truyền Bộ Y tế 138 A Giảng Võ - Ba Đình - Hà Nội để được giải đáp

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu (Để B/cáo);
- TT Nguyễn Thị Xuyên (Để B/cáo);
- Các Vụ, Cục, VP, TTra Bộ, CĐYTVN;
- Lưu: VT, YDCT (03 bản).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ Y DƯỢC CỔ TRUYỀN
Phạm Vũ Khánh

 

PHẦN A: THÔNG TIN CHUNG VÀ SỐ LIỆU HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN, TÀI CHÍNH, NHÂN LỰC

 

I. Thông tin chung về bệnh viện.

1. Tên bệnh viện (chữ in hoa)....................................................................................

2. Mã số của bệnh viện (Do Bộ Y tế ghi) Ÿ-ŸŸŸ-ŸŸŸ

3. Họ và tên Giám đốc BV : ........................................... Điện thoại:.........................

E-mail ........................................................... Điện thoại di động ................................

4. Địa chỉ của BV: Đường phố/ phường/ xã/thị trấn..................................

 Quận/ Huyện/Thị xã..................................Mã số: Ÿ-ŸŸ-ŸŸ

 Tỉnh/Thành phố................ .......................Mã số: Ÿ-ŸŸ-ŸŸ

5. Thuộc Vùng (Khoanh tròn vào một trong các vùng được liệt kê dưới đây).

1. Vùng đồng bằng sông Hồng                5. Vùng duyên hải miền Trung

2. Vùng Tây Bắc                                    6. Tây nguyên

3. Vùng Đông Bắc                                  7. Đông Nam bộ

4. Vùng Bắc Trung bộ                             8. Đồng bằng sông Cửu long

6. Tuyến trực thuộc của BV (Chọn 1 trong 3):

1. BV trực thuộc Bộ Y tế Ÿ                     2. BV thuộc tỉnh, TP       Ÿ

3. BV thuộc các Bộ, Ngành Ÿ Ghi cụ thể Bộ, Ngành nào:.................................

7. Hạng BV (Chọn 1 trong 5):

Hạng đặc biệt    Ÿ

Hạng I               Ÿ

Hạng II              Ÿ

Hạng III             Ÿ

 Hạng IV            Ÿ

 

PHẦN B: BẢNG ĐIỂM KIỂM TRA

 BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN NĂM 2009

Nội dung

Điểm chuẩn

Điểm đạt

I/ điều hành, nhân lực, cơ sở vật chất

24,0

 

1/ Quản lý điều hành chung

1,0

 

2/ Tổ chức bộ máy

3,5

 

3/ Đội ngũ cán bộ

5,0

 

4/ Công tác thi đua

3,0

 

5/ Công tác hành chính văn thư

2,0

 

6/ Công tác quản lý kế hoạch và kiểm tra

3,5

 

7/ Đảm bảo cơ sở vật chất cho hoạt động BV

6,0

 

II/ Thực hiện chức năng nhiệm vụ bệnh viện

24,0

 

1/ Công tác khám chữa bệnh

5,0

 

2/ Công tác thừa kế và nghiên cứu khoa học

3,5

 

3/ Công tác bồi dưỡng và đào tạo cán bộ

3,0

 

4/ Công tác chỉ đạo tuyến và thực hiện đề án 1816 của Bộ Y tế

4,5

 

5/ Phòng chống dịch, thảm hoạ, tuyên truyền GDSK

2,0

 

6/ Công tác cung ứng và bào chế thuốc

3,0

 

7/ Công tác quản lý tài chính

3,0

 

III/ Thực hiện các qui chế chuyên môn

52,0

 

1. Qui chế thường trực, cấp cứu

5,0

 

2. Qui chế chẩn đoán bệnh, làm hồ sơ bệnh án và kê đơn điều trị

6,5

 

3. Qui chế hội chẩn

2,0

 

4. Qui chế chống nhiễm khuẩn bệnh viện

3,5

 

5. Qui chế sử dụng thuốc

3,0

 

6. Qui chế chăm sóc bệnh nhân toàn diện

2,5

 

7. Qui chế quản lý buồng bệnh

3,0

 

8. Quy định hội đồng thuốc và điều trị

5,0

 

9. Quy chế công tác khoa dược

6,0

 

10. Quy chế công tác Khoa khám bệnh

2,5

 

11. Quy chế công tác khoa dinh dưỡng

2,0

 

12. Quy chế trang phục y tế

2,0

 

13. Quy định hội đồng người bệnh

1,0

 

14. Y đức giao tiếp và văn hoá nghề nghiệp

8,0

 

 

100,0

 

Điểm trừ

14,5

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6774/BYT-YDCT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6774/BYT-YDCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/10/2009
Ngày hiệu lực06/10/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 6774/BYT-YDCT

Lược đồ Công văn 6774/BYT-YDCT hướng dẫn kiểm tra bệnh viện Y học cổ truyền năm 2009


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 6774/BYT-YDCT hướng dẫn kiểm tra bệnh viện Y học cổ truyền năm 2009
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu6774/BYT-YDCT
       Cơ quan ban hànhBộ Y tế
       Người kýPhạm Vũ Khánh
       Ngày ban hành06/10/2009
       Ngày hiệu lực06/10/2009
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThể thao - Y tế
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật11 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 6774/BYT-YDCT hướng dẫn kiểm tra bệnh viện Y học cổ truyền năm 2009

            Lịch sử hiệu lực Công văn 6774/BYT-YDCT hướng dẫn kiểm tra bệnh viện Y học cổ truyền năm 2009