Công văn 7088/NHNN-THNH

Công văn 7088/NHNN-THNH về việc hướng dẫn cung cấp, trao đổi thông tin ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7088/NHNN-THNH hướng dẫn cung cấp, trao đổi thông tin ngân hàng


NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------

Số: 7088/NHNN-THNH
V/v hướng dẫn cung cấp, trao đổi thông tin ngân hàng

Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các đơn vị Ngân hàng Nhà nước;
- Các tổ chức tín dụng;
- Kho bạc Nhà nước Trung ương

 

Thực hiện Quyết định số 23/2007/QĐ-NHNN ngày 05/6/2007 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy định về hệ thống mã ngân hàng dùng trong hoạt động, nghiệp vụ ngân hàng (QĐ23) và Quyết định số 08/2008/QĐ-NHNN ngày 07/4/2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi Điều 1 Quyết định 43/2007/QĐ-NHNN Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn việc cung cấp, trao đổi thông tin ngân hàng như sau:

1. Đề nghị cấp mới, hủy bỏ mã ngân hàng, thay đổi thông tin ngân hàng

- NHNN Chi nhánh tỉnh, thành phố, trụ sở chính của đối tượng được cấp mã theo QĐ23 (sau đây gọi chung là đơn vị) gửi văn bản đề nghị và các hồ sơ theo quy định về Cục Công nghệ Tin học Ngân hàng (CNTH), địa chỉ: 64 Nguyễn Chí Thanh – Đống Đa – Hà Nội, bao gồm:

+ Văn bản đề nghị cấp mã ngân hàng (Phụ lục 01), văn bản đề nghị hủy mã ngân hàng (Phụ lục 02), văn bản đề nghị điều chỉnh thông tin ngân hàng (Phụ lục 03). Văn bản đề nghị có thể lập và gửi thông qua ứng dụng Quản lý mã ngân hàng tại trang thông tin mã ngân hàng trong website của Ngân hàng Nhà nước (ứng dụng Quản lý mã ngân hàng) hoặc gửi qua đường công văn. Trường hợp lập và gửi qua ứng dụng Quản lý mã ngân hàng, đơn vị in và làm thủ tục lưu tại đơn vị như đối với công văn đi.

+ Các hồ sơ gửi kèm theo trong cả hai trường hợp trên, đơn vị gửi qua đường công văn về Cục CNTH.

2. Thông báo mã và thông tin ngân hàng

2.1. Lập thông báo mã ngân hàng

- Mã ngân hàng và thông tin ngân hàng được thông báo công khai trên trang thông tin mã ngân hàng trong Website của Ngân hàng Nhà nước.

- Cục CNTH thông báo những thay đổi về mã ngân hàng, thông tin ngân hàng cho các đơn vị tại ứng dụng Quản lý mã ngân hàng.

2.2. Tiếp nhận thông báo mã ngân hàng

Các đơn vị truy nhập ứng dụng Quản lý mã ngân hàng để nhận thông báo về mã ngân hàng. Cụ thể như sau:

- Hàng ngày, cá nhân được giao quản lý thông tin ngân hàng phải kiểm tra các thông báo về mã ngân hàng ít nhất 1 lần vào đầu giờ làm việc buổi chiều, xử lý thông báo nhận được (nếu có) và hồi báo đã nhận được thông báo trong vòng 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo.

- Sau khi nhận được thông báo về mã ngân hàng, cá nhân được giao quản lý thông tin ngân hàng phải thông báo những thay đổi nhận được trên toàn hệ thống của tổ chức mình.

3. Quản lý, thông báo danh sách thành viên tham gia hoạt động, nghiệp vụ qua Ngân hàng Nhà nước

Khi có biến động về thành viên tham gia hoạt động, nghiệp vụ qua NHNN như bổ sung, hủy bỏ thành viên; các đơn vị, tổ chức quản lý hoạt động, nghiệp vụ truy nhập ứng dụng Quản lý mã ngân hàng để bổ sung, hủy bỏ thành viên, đăng ký ngày hiệu lực thành viên tham gia các nghiệp vụ do đơn vị mình quản lý.

4. Đăng ký cá nhân được giao quản lý thông tin ngân hàng

Các đơn vị gửi văn bản đề nghị đăng ký danh sách cá nhân được giao quản lý thông tin ngân hàng (Phụ lục 04) đến Cục CNTH trước ngày 15/8/2008. Những người sử dụng này sẽ được cấp tài khoản để truy cập vào ứng dụng Quản lý mã ngân hàng.

5. Địa chỉ trang ứng dụng Quản lý mã ngân hàng

- Website Internet: http://www.sbv.gov.vn/vn/MaNH/web: tất cả các đơn vị đều có thể truy nhập vào địa chỉ này nếu có kết nối Internet.

- Website nội bộ: http://135.1.1.139:8888/web: Chỉ các đơn vị thuộc NHNN mới có thể truy nhập địa chỉ này thông qua mạng WAN của NHNN.

- Các đơn vị có thể tải Hướng dẫn sử dụng ứng dụng Quản lý mã Ngân hàng sau khi truy nhập ứng dụng Quản lý mã ngân hàng.

Trên đây là hướng dẫn cung cấp trao đổi thông tin ngân hàng, đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện. Mọi vướng mắc hoặc yêu cầu xin liên hệ theo địa chỉ: Cục Công nghệ Tin học Ngân hàng, điện thoại: 04.8345179, Fax: 04.8345180.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, THNH.

TL. THỐNG ĐỐC
CỤC TRƯỞNG CỤC CÔNG NGHỆ TIN HỌC NH
Tạ Quang Tiến

 

PHỤ LỤC SỐ 01

(Tên đơn vị chủ quản hoặc NHNN)
-----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------

Số:
V/v: Đề nghị cấp mã ngân hàng

Hà Nội, ngày … tháng … năm ….

 

ĐỀ NGHỊ CẤP MÃ NGÂN HÀNG

Kính gửi: Cục Công nghệ Tin học Ngân hàng

Căn cứ Quyết định số 23/2007/QĐ-NHNN ngày 05/06/2007 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc Ban hành Quy định về hệ thống mã ngân hàng dùng trong hoạt động, nghiệp vụ ngân hàng.

Ngân hàng … (tên đơn vị chủ quản hoặc NHNN Chi nhánh tỉnh/thành phố) … kính đề nghị Cục Công nghệ Tin học Ngân hàng cấp mã ngân hàng cho các đơn vị sau:

1. Tên giao dịch: (Tên giao dịch của đơn vị thứ nhất)

Địa chỉ: ................................................................................................................................

Số giấy phép thành lập, ngày giấy phép thành lập (đối với đơn vị phải có giấy phép): .................

............................................................................................................................................

Số điện thoại: .......................................................................................................................

Số Fax: ...............................................................................................................................

Địa chỉ email liên hệ của đơn vị (nếu có): ................................................................................

Cấp độ: … (Trụ sở chính, sở giao dịch, chi nhánh cấp…) ………

Hồ sơ kèm theo bao gồm: .....................................................................................................

2. Tên giao dịch: (Tên giao dịch của đơn vị thứ hai) (nếu có)

(như Mục 1)

3. ….

Xin trân trọng cảm ơn

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu.

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 

PHỤ LỤC SỐ 02

(Tên đơn vị chủ quản hoặc NHNN)
-----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------

Số:
V/v: Đề nghị hủy mã ngân hàng

Hà Nội, ngày … tháng … năm ….

 

ĐỀ NGHỊ HỦY MÃ NGÂN HÀNG

Kính gửi: Cục Công nghệ Tin học Ngân hàng

Căn cứ Quyết định số 23/2007/QĐ-NHNN ngày 05/06/2007 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc Ban hành Quy định về hệ thống mã ngân hàng dùng trong hoạt động, nghiệp vụ ngân hàng.

Ngân hàng … (tên đơn vị chủ quản hoặc NHNN Chi nhánh tỉnh/thành phố) … kính đề nghị Cục Công nghệ Tin học Ngân hàng hủy mã ngân hàng cho các đơn vị sau:

STT

Tên đơn vị

Mã ngân hàng

Hồ sơ kèm theo

Ghi chú

1

(Tên đơn vị cần hủy mã ngân hàng thứ nhất)

(Mã ngân hàng)

(Danh sách tên các hồ sơ kèm theo)

 

2

(Tên đơn vị cần hủy mã ngân hàng thứ 2)

(Mã ngân hàng)

(Danh sách tên các hồ sơ kèm theo)

 

………………….

……………….

……………..

 

Xin trân trọng cảm ơn

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu.

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 

PHỤ LỤC SỐ 03

(Tên đơn vị chủ quản hoặc NHNN)
-----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------

Số:
V/v: Đề nghị điều chỉnh thông tin ngân hàng 

Hà Nội, ngày … tháng … năm ….

 

ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN NGÂN HÀNG

Kính gửi: Cục Công nghệ Tin học Ngân hàng

Căn cứ Quyết định số 23/2007/QĐ-NHNN ngày 05/06/2007 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc Ban hành Quy định về hệ thống mã ngân hàng dùng trong hoạt động, nghiệp vụ ngân hàng.

Ngân hàng … (tên đơn vị chủ quản hoặc NHNN) kính đề nghị Cục Công nghệ Tin học Ngân hàng điều chỉnh thông tin ngân hàng cho các đơn vị sau:

1. (Tên đơn vị xin điều chỉnh 1)    (Mã ngân hàng)

STT

Thông tin cần điều chỉnh

Thông tin cũ

Thông tin mới

1

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Hồ sơ kèm theo bao gồm: .....................................................................................................

2. (Tên đơn vị xin điều chỉnh 2)    (Mã ngân hàng)

STT

Thông tin cần điều chỉnh

Thông tin cũ

Thông tin mới

1

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Hồ sơ kèm theo bao gồm: .....................................................................................................

3. …………

Xin trân trọng cảm ơn

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu.

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 

PHỤ LỤC SỐ 04

(Tên đơn vị chủ quản hoặc NHNN)
-----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------

Số:
V/v: đăng ký danh sách cá nhân được giao quản lý thông tin ngân hàng  

Hà Nội, ngày … tháng … năm ….

 

GIẤY ĐĂNG KÝ DANH SÁCH CÁ NHÂN
ĐƯỢC GIAO QUẢN LÝ THÔNG TIN NGÂN HÀNG

Kính gửi: Cục Công nghệ Tin học Ngân hàng

Tên Tổ chức tín dụng/Đơn vị NHNN:

Mã ngân hàng:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Fax:

Xin đăng ký danh sách cá nhân được giao quản lý thông tin ngân hàng.

STT

Họ và tên

Chức vụ

Quyền nhập đề nghị

Quyền duyệt đề nghị

Quyền lấy số công văn

Quyền xác nhận thông báo

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xin trân trọng cảm ơn

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu.

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Lưu ý:

- Một cá nhân có thể đăng ký nhiều quyền đồng thời. Tuy nhiên người có quyền nhập đề nghị thì không có quyền duyệt đề nghị.

- Đối với các đơn vị, tổ chức quản lý hoạt động, nghiệp vụ qua NHNN chỉ đăng ký họ tên, chức vụ.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 7088/NHNN-THNH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7088/NHNN-THNH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/08/2008
Ngày hiệu lực06/08/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 7088/NHNN-THNH

Lược đồ Công văn 7088/NHNN-THNH hướng dẫn cung cấp, trao đổi thông tin ngân hàng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 7088/NHNN-THNH hướng dẫn cung cấp, trao đổi thông tin ngân hàng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu7088/NHNN-THNH
        Cơ quan ban hànhNgân hàng Nhà nước
        Người kýTạ Quang Tiến
        Ngày ban hành06/08/2008
        Ngày hiệu lực06/08/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 7088/NHNN-THNH hướng dẫn cung cấp, trao đổi thông tin ngân hàng

           Lịch sử hiệu lực Công văn 7088/NHNN-THNH hướng dẫn cung cấp, trao đổi thông tin ngân hàng

           • 06/08/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 06/08/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực