Quyết định 08/2008/QĐ-NHNN

Quyết định 08/2008/QĐ-NHNN sửa đổi Điều 1 Quyết định 43/2007/QĐ-NHNN về việc sửa đổi Điều 2 Quyết định 23/2007/QĐ-NHNN Quy định về hệ thống mã ngân hàng dùng trong hoạt động, nghiệp vụ ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Quyết định 08/2008/QĐ-NHNN Quy định hệ thống mã ngân hàng sửa đổi Điều 1 QĐ 43/2007/QĐ-NHNN và điều 2 QĐ 23/2007/QĐ-NHNN đã được thay thế bởi Thông tư 17/2015/TT-NHNN hệ thống mã ngân hàng dùng trong hoạt động nghiệp vụ ngân hàng và được áp dụng kể từ ngày 01/07/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 08/2008/QĐ-NHNN Quy định hệ thống mã ngân hàng sửa đổi Điều 1 QĐ 43/2007/QĐ-NHNN và điều 2 QĐ 23/2007/QĐ-NHNN


NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 08/2008/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI ĐIỀU 1 QUYẾT ĐỊNH SỐ 43/2007/QĐ-NHNN NGÀY 23/11/2007 CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VỀ VIỆC SỬA ĐỔI ĐIỀU 2 QUYẾT ĐỊNH SỐ 23/2007/QĐ-NHNN NGÀY 05/6/2007 CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ HỆ THỐNG MÃ NGÂN HÀNG DÙNG TRONG HOẠT ĐỘNG, NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 1997 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2003;
Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng năm 1997 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 52/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Công nghệ tin học Ngân hàng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Điều 1 Quyết định số 43/2007/QĐ-NHNN ngày 23/11/2007 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi Điều 2 Quyết định số 23/2007/QĐ-NHNN ngày 5/6/2007 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Quy định về hệ thống mã ngân hàng dùng trong hoạt động, nghiệp vụ ngân hàng như sau:

“Điều 1. Sửa đổi Điều 2 Quyết định số 23/2007/QĐ-NHNN ngày 05/6/2007 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Quy định về hệ thống mã ngân hàng dùng trong hoạt động, nghiệp vụ ngân hàng như sau:

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2008, thay thế Quyết định số 02/2006/QĐ-NHNN ngày 18/01/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Quy định về hệ thống mã ngân hàng dùng trong giao dịch thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước và hủy bỏ quy định ban hành mã đơn vị báo cáo tại khoản 4 Điều 16 Chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với các đơn vị Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định 447/2004/QĐ-NHNN ngày 28/4/2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Các quyết định sửa đổi, bổ sung Quy định về hệ thống mã ngân hàng dùng trong giao dịch thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 02/2006/QĐ-NHNN ngày 18/01/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2008.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Công nghệ tin học Ngân hàng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc (Giám đốc) các tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà nước và các tổ chức khác có hoạt động ngân hàng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Ban Lãnh đạo NHNN (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (2 bản);
- Bộ Tư pháp (để kiểm tra);
- Lưu VP, THNH, PC.

KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Phùng Khắc Kế

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/2008/QĐ-NHNN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu08/2008/QĐ-NHNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/04/2008
Ngày hiệu lực03/05/2008
Ngày công báo18/04/2008
Số công báoTừ số 235 đến số 236
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/01/2016
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/2008/QĐ-NHNN

Lược đồ Quyết định 08/2008/QĐ-NHNN Quy định hệ thống mã ngân hàng sửa đổi Điều 1 QĐ 43/2007/QĐ-NHNN và điều 2 QĐ 23/2007/QĐ-NHNN


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 08/2008/QĐ-NHNN Quy định hệ thống mã ngân hàng sửa đổi Điều 1 QĐ 43/2007/QĐ-NHNN và điều 2 QĐ 23/2007/QĐ-NHNN
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu08/2008/QĐ-NHNN
     Cơ quan ban hànhNgân hàng Nhà nước
     Người kýPhùng Khắc Kế
     Ngày ban hành07/04/2008
     Ngày hiệu lực03/05/2008
     Ngày công báo18/04/2008
     Số công báoTừ số 235 đến số 236
     Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/01/2016
     Cập nhật6 năm trước

     Văn bản gốc Quyết định 08/2008/QĐ-NHNN Quy định hệ thống mã ngân hàng sửa đổi Điều 1 QĐ 43/2007/QĐ-NHNN và điều 2 QĐ 23/2007/QĐ-NHNN

     Lịch sử hiệu lực Quyết định 08/2008/QĐ-NHNN Quy định hệ thống mã ngân hàng sửa đổi Điều 1 QĐ 43/2007/QĐ-NHNN và điều 2 QĐ 23/2007/QĐ-NHNN