Quyết định 112/QĐ-NHNN

Quyết định 112/QĐ-NHNN năm 2016 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2015

Nội dung toàn văn Quyết định 112/QĐ-NHNN văn bản hết hiệu lực quản lý nhà nước 2015 2016


NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 112/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM NĂM 2015

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 03/6/2008;

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16/6/2010;

Căn cứ Nghị định số 156/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2015 gồm 44 văn bản hết hiệu lực thi hành toàn bộ và 43 văn bản hết hiệu lực thi hành một phần (Danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc (Giám đốc) tổ chức tín dụng, Tổng giám đốc (Giám đốc) chi nhánh ngân hàng nước ngoài chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Nguyễn Đồng Tiến

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM NĂM 2015

(Ban hành kèm theo Quyết định số 112/QĐ-NHNN ngày 28 tháng 01 năm 2016)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ:

Stt

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu, ngày tháng năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

I. Văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành

1

Nghị định

41/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010

Về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn

Bị thay thế bởi Nghị định s55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn

25/7/2015

II. Văn bản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

1

Quyết định

425/1998/QĐ-NHNN ngày 17/12/1998

Ban hành Hệ thống tài khoản kế toán Ngân hàng Nhà nước

Bị thay thế bởi Thông tư số 19/2015/TT-NHNN ngày 22/10/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định Hệ thống tài khoản kế toán Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Thông tư số 19/2015/TT-NhNN ngày 22/10/2015)

01/12/2015

2

Quyết định

101/1999/ QĐ-NHNN13 ngày 26/3/1999

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thị trường ngoại tệ liên ngân hàng

Bị thay thế bởi Thông tư số 15/2015/TT-NHNN ngày 02/10/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn giao dịch ngoại tệ trên thị trường ngoại tệ của các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối (Thông tư số 15/2015/TT-NhNn ngày 02/10/2015)

05/10/2015

3

Quyết định

401/1999/QĐ- NHNN10 ngày 12/11/1999

Sửa đổi một số điều tại Thông tư số 07/TT-NH1 ngày 27 tháng 12 năm 1996 và Quyết định số 101/ 1999/Qđ-NHNN13 ngày 26 tháng 3 năm 1999 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

Bị thay thế bởi Thông tư số 15/2015/TT-NHNN ngày 02/10/2015

05/10/2015

4

Thông tư

02/2000/TT- NHNN7 ngày 24/02/2000

Hướng dẫn thi hành Quyết định số 170/ 1999/QĐ-TTg ngày 19/8/1999 ca Thủ tướng Chính phủ về việc khuyến khích người Việt Nam ở nước ngoài chuyển tiền về nước

Bị thay thế bởi Thông tư số 34/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ

01/3/2016

5

Thông tư

04/2000/TT- NHNN3 ngày 28/3/2000

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 91/1999/ NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 1999 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngân hàng

Bị thay thế bởi Thông tư số 03/2015/TT-NHNN ngày 20/3/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 26/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng

07/5/2015

6

Quyết định

183/2000/QĐ- NHNN2 ngày 14/6/2000

Bổ sung và hủy bỏ một số tài khoản trong Hệ thống tài khoản kế toán Ngân hàng Nhà nước ban hành theo Quyết định số 425/1998/QĐ-NHNN ngày 17/12/1998 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

Bị thay thế bởi Thông tư số 19/2015/TT-NhNn ngày 22/10/2015

01/12/2015

7

Quyết định

206/2000/QĐ- NHNN13 ngày 11/7/2000

Sửa đổi Khoản 2 Điều 9 “Quy chế tổ chức và hoạt động của thị trường ngoại tệ liên ngân hàng” ban hành kèm theo Quyết định số 101/ 1999/QĐ-NHNN13 ngày 26 tháng 3 năm 1999 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

Bị thay thế bởi Thông tư số 15/2015/TT-NHNN ngày 02/10/2015

05/10/2015

8

Quyết định

472/2000/QĐ- NHNN7 ngày 13/11/2000

Sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 02/2000/ TT-NHNN7 ngày 24/02/2000 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thi hành Quyết định số 170/ 1999/QĐ-TTg ngày 19/8/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc khuyến khích người Việt Nam ở nước ngoài chuyển tiền về nước

Bị thay thế bởi Thông tư số' 34/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ

01/3/2016

9

Quyết định

225/2001/QĐ- NHNN ngày 23/3/2001

Hủy bỏ Bảng cân đối tài chính của Ngân hàng Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 425/1998/ QĐ-NHNN2 ngày 17/12/1998

Bị thay thế bởi Thông tư số 19/2015/TT-NHNN ngày 22/10/2015

01/12/2015

10

Quyết định

162/2002/QĐ- NHNN ngày 06/3/2002

Bổ sung và hủy bỏ một số tài khoản trong hệ thống tài khoản kế toán Ngân hàng Nhà nước

Bị thay thế bởi Thông tư số 19/2015/TT-NHNN ngày 22/10/2015

01/12/2015

11

Quyết định

878/2002/QĐ- NHNN ngày 19/8/2002

Sửa đổi, bổ sung một số điểm tại Thông tư số 02/2000/TT-NHNN7 ngày 24/02/2000 của Ngân hàng Nhà nước

Bị thay thế bởi Thông tư số 34/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ

01/3/2016

12

Quyết định

961/2002/QĐ- NHNN ngày 09/9/2002

Sửa đổi và bổ sung một số tài khoản trong Hệ thống tài khoản kế toán Ngân hàng Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 425/1998/ Q Đ-NHNN2 ngày 17/12/1998 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

Bị thay thế bởi Thông tư số 19/2015/TT-NhNn ngày 22/10/2015

01/12/2015

13

Quyết định

1579/2003/ QĐ-NHNN ngày 01/12/2003

Sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ một số tài khoản trong Hệ thống tài khoản kế toán Ngân hàng Nhà nước

Bị thay thế bởi Thông tư số 19/2015/TT-NhNn ngày 22/10/2015

01/12/2015

14

Quyết định

1638/2003/ QĐ-NHNN ngày 26/12/2003

Sửa đổi, bổ sung một số tài khoản trong Hệ thống tài khoản kế toán Ngân hàng Nhà nước

Bị thay thế bởi Thông tư số 19/2015/TT-NhNn ngày 22/10/2015

01/12/2015

15

Quyết định

648/2004/ QĐ-NHNN ngày 28/5/2004

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 679/2002/QĐ-NHNN ngày 01 tháng 7 năm 2002 về việc ban hành một số quy định liên quan đến giao dịch ngoại tệ của các tổ chức tín dụng được phép kinh doanh ngoại tệ

Bị thay thế bởi Thông tư số 15/2015/TT-NHNN ngày 02/10/2015

05/10/2015

16

Quyết định

731/2004/ QĐ-NHNN ngày 15/6/2004

Ban hành quy chế tạm thời về hoạt động cho thuê vận hành của các Công ty cho thuê tài chính

Bị thay thế bởi Thông tư số 30/2015/TT-NHNN ngày 25/12/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định việc cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng (Thông tư số 30/2015/ TT-NHNN ngày 25/12/2015)

08/02/2016

17

Quyết định

1452/2004/ QĐ-NHNN ngày 10/11/2004

Giao dịch hối đoái của các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối

Bị thay thế bởi Thông tư số 15/2015/TT-NHNN ngày 02/10/2015

05/10/2015

18

Thông tư

02/2005/ TT-NHNN ngày 11/4/2005

Hướng dẫn thực hiện việc giao, nhận nợ của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nhận bàn giao tài sản hình thành bằng nguồn vốn vay các tổ chức tín dụng trong quá trình sắp xếp, đổi mới và phát triển các nông, lâm trường quốc doanh

Bị thay thế bởi Thông tư số 11/2015/TT-NhNn ngày 20/8/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn xử lý các khoản nợ vay của công ty nông, lâm nghiệp tại tổ chức tín dụng khi thực hiện sắp xếp, đổi mới theo Nghị định số 118/2014/ NĐ-CP ngày 17 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ

05/10/2015

19

Quyết định

1130/2005/ QĐ-NHNN ngày 01/8/2005

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế dự trữ bắt buộc đối với các tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 581/2003/QĐ-NHNN ngày 09 tháng 6 năm 2003 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

Bị thay thế bởi Thông tư số 23/2015/TT-NHNN ngày 04/12/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế dự trữ bắt buộc đối với các tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 581/ 2003/ QĐ-NHNN ngày 09 tháng 6 năm 2003 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (Thông tư số 23/2015/TT-NHNN ngày 04/12/2015)

28/01/2016

20

Quyết định

1328/2005/ QĐ-NHNN ngày 06/9/2005

Ban hành “Quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân cơ sở”

Bị thay thế bởi Thông tư số 32/20 15/TT-NhNn ngày 31/12/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân

01/3/2016

21

Thông tư

01/2006/TT- NHNN ngày 20/02/2006

Hướng dẫn một số nội dung về góp vốn thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa

Bị thay thế bởi Thông tư số 05/2015/TT-NHNN ngày 04/5/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn các tổ chức tín dụng phối hợp với Quỹ bảo lãnh tín dụng trong cho vay có bảo lãnh của Quỹ bảo lãnh tín dụng theo quy định tại Quyết định số 58/2013/QĐ-TTg ngày 15/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ

18/6/2015

22

Quyết định

30/2006/QĐ-NHNN ngày 11/7/2006

Ban hành Quy chế cung ứng và sử dụng séc

Bị thay thế bởi Thông tư số 22/2015/TT-NHNN ngày 20/11/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định hoạt động cung ứng và sử dụng séc

12/01/2016

23

Thông tư

05/2006/TT-NHNN ngày 25/7/2006

Hướng dẫn một số nội dung về hoạt động cho thuê tài chính và dịch vụ ủy thác cho thuê tài chính theo quy định tại Nghị định số 16/2001/NĐ-CP ngày 02/5/2001 và Nghị định số 65/2005/ NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ

Bị thay thế bởi Thông tư số 30/2015/TT-NHNN ngày 25/12/2015

08/02/2016

24

Thông tư

07/2006/TT- NHNN ngày 07/9/2006

Hướng dẫn về hoạt động mua và cho thuê lại theo hình thức cho thuê tài chính theo quy định tại Nghị định số 16/2001/NĐ-CP ngày 02/5/2001 và Nghị định số 65/2005/ NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ

Bị thay thế bởi Thông tư số 30/2015/TT-NHNN ngày 25/12/2015

08/02/2016

25

Quyết định

56/2006/QĐ- NHNN ngày 14/12/2006

Sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ một số tài khoản trong Hệ thống tài khoản kế toán Ngân hàng Nhà nước ban hành theo Quyết định số 425/ 1998/QĐ-NHNN ngày 17/12/1998, Quyết định số 162/ 2002/QĐ-NHNN ngày 06/3/2002, Quyết định số 961/2002/ QĐ-NHNN ngày 09/9/2002, Quyết định số 1579/2003/ QĐ-NHNN ngày 01/12/2003, Quyết định số 1638/2003/ QĐ-NHNN ngày 26/12/2003 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

Bị thay thế bởi Thông tư số 19/2015/TT-NHNN ngày 22/10/2015

01/12/2015

26

Quyết định

59/2006/QĐ- NHNN ngày 21/12/2006

Ban hành Quy chế mua, bán nợ của các tổ chức tín dụng

Bị thay thế bởi Thông tư số 09/20 15/TT-nHNn ngày 17/7/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động mua, bán nợ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

01/9/2015

27

Quyết định

62/2006/QĐ- NHNN ngày 29/12/2006

Ban hành Quy chế thực hiện giao dịch hoán đổi lãi suất

Bị thay thế bởi Thông tư số 01/2015/TT-NHNN ngày 06/01/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định hoạt động kinh doanh, cung ứng sản phẩm phái sinh lãi suất của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

02/3/2015

28

Quyết định

01/2007/QĐ- NHNN ngày 05/01/2007

Ban hành Quy chế nghiệp vụ thị trường mở

Bị thay thế bởi Thông tư số 42/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về nghiệp vụ thị trường mở

30/4/2016

29

Thông tư

02/2007/TT-NHNN ngày 21/5/2007

Sửa đổi khoản 5 Thông tư số 07/2006/TT-NHNN ngày 07/9/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn về hoạt động mua và cho thuê lại theo hình thức cho thuê tài chính quy định tại Nghị định số 16/2001/ nĐ-CP ngày 02/5/2001 và Nghị định số 65/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ

Bị thay thế bởi Thông tư số 30/2015/TT-NHNN ngày 25/12/2015

08/02/2016

30

Quyết định

23/2007/QĐ-NHNN ngày 05/6/2007

Ban hành quy định về hệ thống mã ngân hàng dùng trong hoạt động nghiệp vụ ngân hàng

Bị thay thế bởi Thông tư số 17/2015/TT-NHNN ngày 21/10/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hệ thống mã ngân hàng dùng trong hoạt động, nghiệp vụ ngân hàng

01/7/2016

31

Quyết định

40/2007/QĐ-NHNN ngày 02/11/2007

Ban hành quy chế cấp Giấy phép thành lập và hoạt động tổ chức tín dụng phi ngân hàng cổ phần

Bị thay thế bởi Thông tư số 30/2015/TT-NHNN ngày 25/12/2015

08/02/2016

32

Quyết định

43/2007/QĐ- NHNN ngày 23/11/2007

Sửa đổi Điều 2 Quyết định số 23/2007/qĐ- NHNN ngày 05/6/2007 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành quy định về hệ thống mã ngân hàng dùng trong hoạt động nghiệp vụ ngân hàng

Bị thay thế bởi Thông tư số 17/2015/TT-NHNN ngày 21/10/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hệ thống mã ngân hàng dùng trong hoạt động, nghiệp vụ ngân hàng

01/7/2016

33

Quyết định

08/2008/QĐ- NHNN ngày 07/4/2008

Sửa đổi Điều 1 Quyết định số 43/2007/QĐ- NHNN ngày 23/11/2007 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi Điều 2 Quyết định số 23/2007/QĐ-NHNN ngày 05/6/2007 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành quy định về hệ thống mã ngân hàng dùng trong hoạt động nghiệp vụ ngân hàng

Bị thay thế bởi Thông tư số 17/2015/TT-NHNN ngày 21/10/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hệ thống mã ngân hàng dùng trong hoạt động, nghiệp vụ ngân hàng

01/7/2016

34

Quyết định

27/2008/QĐ- NHNN ngày 30/9/2008

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế nghiệp vụ thị trường mở ban hành kèm theo Quyết định số 01/2007/QĐ-NHNN ngày 05/01/2007

Bị thay thế bởi Thông tư số 42/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015 của Thổng đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về nghiệp vụ thị trường mở

30/4/2016

35

Thông tư

07/2009/TT- NHNN ngày 17/4/2009

Quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tài chính quy mô nhỏ

Bị thay thế bởi Thông tư số 33/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tài chính vi mô

01/3/2016

36

Thông tư

14/2010/TT-NHNN ngày 14/6/2010

Hướng dẫn chi tiết thực hiện Nghị định số 41/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn

Bị thay thế bởi Thông tư số 10/2015/TT-NHNN ngày 22/7/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 55/2015/NĐ-Cp ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn

25/7/2015

37

Thông tư

01/2011/TT- NHNN ngày 21/02/2011

Về việc ban hành Quy định việc đảm bảo an toàn, bảo mật hệ thống công nghệ thông tin trong ngành Ngân hàng

Bị thay thế bởi Thông tư số 31/2015/TT-NHNN ngày 28/12/2015 của Thng đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về đảm bảo an toàn, bảo mật hệ thống công nghệ thông tin trong hoạt động ngân hàng

01/3/2016

38

Thông tư

12/2011/TT- NHNN ngày 17/5/2011

Quy định về việc quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số của Ngân hàng Nhà nước

Bị thay thế bởi Thông tư số 28/2015/TT-NHNN ngày 18/12/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số của Ngân hàng Nhà nước

01/02/2016

39

Thông tư

36/2011/TT- NHNN ngày 12/12/2011

Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Ngân hàng

Bị thay thế bởi Thông tư số 02/2015/TT-NHNN ngày 07/01/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Ngân hàng

23/02/2015

40

Thông tư

28/2012/TT- NHNN ngày 03/10/2012

Quy định về bảo lãnh ngân hàng

Bị thay thế bởi Thông tư số 07/2015/TT-NHNN ngày 25/6/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về bảo lãnh ngân hàng

09/8/2015

41

Thông tư

20/2013/TT- NHNN ngày 09/9/2013

Quy định về cho vay tái cấp vốn trên cơ sở trái phiếu đặc biệt của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam

Bị thay thế bởi Thông tư số 18/2015/TT-NHNN ngày 22/10/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về tái cấp vốn trên cơ sở trái phiếu đặc biệt của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam

10/12/2015

42

Thông tư

31/2013/TT- NHNN ngày 13/12/2013

Quy định Báo cáo thống kê áp dụng đối với các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

Bị thay thế bởi Thông tư số 35/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định Chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

01/01/2017

43

Thông tư

43/2014/TT- NHNN ngày 25/12/2014

Quy định cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay là người cư trú

Bị thay thế bởi Thông tư số 24/2015/TT-NHNN ngày 08/12/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay là người cư trú

01/01/2016

 

B. VĂN BẢN HÉT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

Stt

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày tháng năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản/trích yếu nội dung của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

I. Văn bản do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành

1

Nghị định

53/2013/NĐ-CP ngày 18/5/2013 của Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam

Khoản 3 Điều 7; Điều 9; Điểm i Khoản 1 Điều 13; Khoản 6, Khoản 7 Điều 16; Khoản 1 Điều 18; Điểm c Khoản 1 Điều 20; Khoản 3 Điều 20; Điểm a Khoản 2 Điều 21; Điểm a Khoản 1 Điều 23; Điều 28

Bị thay thế bởi Nghị định so 34/2015/NĐ-CP ngày 31/3/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 53/2013/ nĐ-CP ngày 18/5/2013 của Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam

05/4/2015

II. Văn bản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

1

Quyết định

362/1999/QĐ-NHNN1 ngày 08/10/1999 về việc ban hành Quy chế phát hành tín phiếu Ngân hàng Nhà nước

Điều 12

Bị thay thế bởi Thông tư số 42/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về nghiệp vụ thị trường mở

30/4/2016

2

Thông tư

07/2001/TT-NHNN ngày 31/8/2001 hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý tiền của nước có chung biên giới tại khu vực biên giới và khu vực kinh tế cửa khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 140/2000/QĐ-TTg ngày 08/12/2000 của Thủ tướng Chính phủ

Điểm 3.2 Mục 3; Điểm 2.c Mục 6; Cụm từ “Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước”; Cụm từ “Chi nhánh NHNN”

Bị thay thế bởi Thông tư số 29/2015/TT-NHNN ngày 22/12/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về thành phần hồ sơ có bản sao chứng thực giấy tờ, văn bản (Thông tư so 29/2015/TT-NHNN ngày 22/12/2015)

08/02/2016

3

Thông tư

06/2002/TT-NHNN ngày 23/12/2002 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 79/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Công ty tài chính

Khoản 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43

Bị thay thế bởi Thông tư số 30/2015/TT-NHNN ngày 25/12/2015

08/02/2016

4

Quyết định

581/2003/QĐ-NHNN ngày 09 tháng 6 năm 2003 ban hành Quy chế dự trữ bắt buộc đối với các tổ chức tín dụng

Điều 3; Điều 6; Điều 8; Điều 10; Điều 16; Điều 19; Điều 20; Điều 22; Điều 24; Điều 21; Điều 26;

Cụm từ “tài khoản tiền gửi thanh toán”; Cụm từ “thừa dự trữ bắt buộc”; Biểu 2

Bị thay thế bởi Thông tư số 23/2015/TT-NHNN ngày 04/12/2015

28/01/2016

5

Quyết định

951/2003/QĐ-NHNN ngày 18/8/2003 ban hành Quy định về việc thành lập và hoạt động của Công ty kiều hối trực thuộc ngân hàng thương mại cổ phần của Nhà nước và Nhân dân

Đoạn: “- Bản sao có công chứng Giấy chấp thuận thành lập Công ty kiều hối trực thuộc của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Giấy Đăng ký kinh doanh của Công ty kiều hi trực thuộc” tại điểm b khoản 1 Điều 9

Bị thay thế bởi Thông tư số 29/2015/TT-NHNN ngày 22/12/2015

08/02/2016

6

Quyết định

17/2004/QĐ-NHNN ngày 05/01/2004 ban hành Quy chế thanh toán trong mua bán, trao đổi hàng hóa và dịch vụ thương mại tại khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

Khoản 1 Điều 8 (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 9 Thông tư số 25/2011/TT-NHNN ngày 31/8/2011 về việc thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động ngoại hối theo các Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Thông tư số 25/2011/TT-NHNN ngày 31/8/2011))

Bị thay thế bởi Thông tư số 29/2015/TT-NHNN ngày 22/12/2015

08/02/2016

7

Quyết định

845/2004/QĐ-NHNN ngày 08/7/2004 ban hành Quy chế thanh toán trong mua bán, trao đổi hàng hóa, dịch vụ, đầu tư và viện trợ giữa Việt Nam với Lào

Điểm a, b khoản 3 Điều 3 (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 8 Thông tư số 25/2011/TT-NHNN ngày 31/8/2011)

Bị thay thế bởi Thông tư số 29/2015/TT-NHNN ngày 22/12/2015

08/02/2016

8

Thông tư

06/2005/TT-NHNN ngày 12/10/2005 hướng dẫn thực hiện một số nội dung tại Nghị định số 16/2001/NĐ-CP ngày 02/5/2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Công ty cho thuê tài chính và Nghị định số 65/2005/ NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ quy định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2001/NĐ-CP ngày 02/5/2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Công ty cho thuê tài chính

Khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37

Bị thay thế bởi Thông tư số 30/2015/TT-NHNN ngày 25/12/2015

08/02/2016

9

Thông tư

08/2005/TT-NHNN ngày 30/12/2005 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 48/2001/NĐ-CP ngày 13/8/2001 về tổ chức và hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân và Nghị định số 69/2005/ NĐ-CP ngày 26/5/2005 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2001/NĐ-CP ngày 13/8/2001 về tổ chức và hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân

Các quy định về việc cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân cơ sở

Bị thay thế bởi Thông tư số 042015/TT-NHNN ngày 31/3/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về quỹ tín dụng nhân dân

01/6/2015

10

Quyết định

24/2006/QĐ-NHNN ngày 06/6/2006 ban hành quy chế cấp, thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động quỹ tín dụng nhân dân; mở, chấm dứt hoạt động sở giao dịch, chi nhánh, văn phòng đại diện và phòng giao dịch, điểm giao dịch của quỹ tín dụng nhân dân; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập quỹ tín dụng nhân dân; thanh lý quỹ tín dụng nhân dân dưới sự giám sát của Ngân hàng Nhà nước

Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9, Điều 10, Điều 11

Bị thay thế bởi Thông tư số 04/2015/TT-NHNN ngày 31/3/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về quỹ tín dụng nhân dân

01/6/2015

11

Quyết định

31/2006/QĐ-NHNN ngày 18/7/2006 ban hành Quy định về tiêu chuẩn của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và người điều hành quỹ tín dụng nhân dân

Các quy định về việc cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân cơ sở

Bị thay thế bởi Thông tư số 04/2015/TT-NHNN ngày 31/3/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về quỹ tín dụng nhân dân

01/6/2015

12

Quyết định

45/2006/QĐ-NHNN ngày 11/9/2006 ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, bộ máy điều hành quỹ tín dụng nhân dân

Các quy định về việc cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân cơ sở

Bị thay thế bởi Thông tư số 04/2015/TT-NHNN ngày 31/3/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về quỹ tín dụng nhân dân

01/6/2015

13

Thông tư

03/2007/TT-NHNN ngày 05/6/2007 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 22/2006/NĐ-CP ngày 28/02/2006 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài tại Việt Nam

Điểm 23.3 khoản 23, khoản 24 Mục X

Bị thay thế bởi Thông tư số 08/2015/TT-NHNN ngày 30/6/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2011/TT-NHNN ngày 15 tháng 12 năm 2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về việc cấp giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam

13/8/2015

 

 

 

Điểm a, b khoản 58 Mục V Phần III (đã được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 12 Điều 4 Thông tư số 24/2011/TT-NHNN ngày 31/8/2011 của Ngân hàng Nhà nước về việc thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động ngân hàng theo các nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)

Bị thay thế bởi Thông tư số 29/2015/TT-NHNN ngày 22/12/2015

08/02/2016

 

 

 

Khoản 17, 18, 19 Mục VIII Phần I

Bị thay thế bởi Thông tư số 36/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định việc tổ chức lại tổ chức tín dụng

01/3/2016

14

Thông tư

06/2007/TT-NHNN ngày 06/11/2007 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 08/2005/TT-nHNn ngày 30/12/2005 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 48/2001/NĐ-CP ngày 13/8/2001 về tổ chức và hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân và Nghị định số 69/2005/ NĐ-CP ngày 26/5/2005 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2001/NĐ-CP ngày 13/8/2001 về tổ chức và hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân

Các quy định về việc cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân cơ sở

Bị thay thế bởi Thông tư số 04/2015/TT-NHNN ngày 31/3/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về quỹ tín dụng nhân dân

01/6/2015

15

Quyết định

21/2008/QĐ-NHNN ngày 11/7/2008 ban hành Quy chế Đại lý đổi ngoại tệ

Khoản 1 Điều 7 (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 7 Thông tư số 25/2011/TT-NHNN ngày 31/8/2011)

Bị thay thế bởi Thông tư số 29/2015/TT-NHNN ngày 22/12/2015

08/02/2016

16

Quyết định

26/2008/QĐ-NHNN ngày 09/9/2008 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế cấp, thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân; mở, chấm dứt hoạt động sở giao dịch, chi nhánh, văn phòng đại diện và phòng giao dịch, điểm giao dịch của Quỹ tín dụng nhân dân; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập Quỹ tín dụng nhân dân; thanh lý Quỹ tín dụng nhân dân dưới sự giám sát của Ngân hàng Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 24/2006/qĐ-NHNN ngày 06/6/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

Khoản 4 Điều 1

Bị thay thế bởi Thông tư số 04/2015/TT-NHNN ngày 31/3/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về quỹ tín dụng nhân dân

01/6/2015

17

Thông tư

04/2010/TT-NHNN ngày 11/02/2010 quy định việc sáp nhập, hợp nhất, mua lại tổ chức tín dụng

Khoản 1, 2, 4, 5, 7 Điều 4; khoản 1, 2 Điều 6; chương II; chương III; các quy định về sáp nhập, hợp nhất tổ chức tín dụng quy định tại Điều 1, Điều 3 khoản 8 Điều 4, Điều 5, Điều 7, Điều 8, Điều 21, Điều 22, Điều 23, Điều 24

Bị thay thế bởi Thông tư số 36/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định việc tổ chức lại tổ chức tín dụng

01/3/2016

18

Thông tư

23/2011/TT-NHNN ngày 31/8/2011 về việc thực thi đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động thanh toán và các lĩnh vực khác theo Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Điều 7

Bị thay thế bởi Thông tư số 17/2015/TT-NHNN ngày 21/10/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hệ thống mã ngân hàng dùng trong hoạt động, nghiệp vụ ngân hàng

01/7/2016

Điều 2

Bị thay thế bởi Thông tư số 22/2015/TT-NHNN ngày 20/11/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định hoạt động cung ứng và sử dụng séc

12/01/2016

19

Thông tư

24/2011/TT-NHNN ngày 31/8/2011 về việc thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động ngân hàng theo các nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Khoản 4 Điều 4

Bị thay thế bởi Thông tư số 36/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định việc tổ chức lại tổ chức tín dụng

01/3/2016

Khoản 12 Điều 4

Bị thay thế bởi Thông tư số 29/2015/TT-NHNN ngày 22/12/2015

08/02/2016

Điều 5, Điều 6, Điều 7

Bị thay thế bởi Thông tư số 30/2015/TT-NHNN ngày 25/12/2015

08/02/2016

20

Thông tư

25/2011/TT-NHNN ngày 31/8/2011 về việc thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động ngoại hối theo các Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Điều 2

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 20/2015/TT-NHNN ngày 28/10/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định việc mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài của người cư trú là tổ chức

15/12/2015

 

 

 

Điều 4, Điều 12

Bị thay thế bởi Thông tư 34/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ

01/3/2016

 

 

 

Điều 7, Điều 8, Điều 9, Điều 10; Phụ lục số 09.ĐGH

Bị thay thế bởi Thông tư số 29/2015/TT-NHNN ngày 22/12/2015

08/02/2016

21

Thông tư

26/2011/TT-NHNN ngày 31/8/2011 về việc thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động tiền tệ theo các Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Điều 2

Bị thay thế bởi Thông tư số 42/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về nghiệp vụ thị trường mở

30/4/2016

22

Thông tư

34/2011/TT-NHNN ngày 28/10/2011 hướng dẫn về trình tự, thủ tục thu hồi Giấy phép và thanh lý tài sản của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; trình tự, thủ tục thu hồi Giấy phép văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng

Khoản 1 Điều 5

Bị thay thế bởi Thông tư số 29/2015/TT-NHNN ngày 22/12/2015

08/02/2016

23

Thông tư

40/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011 quy định về việc cấp Giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam

Khoản 4 Điều 13; Điểm b khoản 4 Điều 14; Điểm a khoản 1 Điều 36; Phụ lục 01

Bị thay thế bởi Thông tư số 08/2015/TT-NHNN ngày 30/6/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2011/TT-NHNN ngày 15 tháng 12 năm 2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về việc cấp Giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam

13/8/2015

24

Thông tư

45/2011/TT-NHNN ngày 30/12/2011 quy định về quản lý ngoại hối đối với việc cho vay, thu hồi nợ nước ngoài của tổ chức tín dụng

Khoản 6, 7 Điều 10

Bị thay thế bởi Thông tư số 29/2015/TT-NHNN ngày 22/12/2015

08/02/2016

25

Thông tư

02/2012/TT-NHNN ngày 27/02/2012 hướng dẫn giao dịch hối đoái giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Khoản 2, 3 Điều 6

Bị thay thế bởi Thông tư số 29/2015/TT-NHNN ngày 22/12/2015

08/02/2016

26

Thông tư

16/2012/TT-NHNN ngày 25/05/2012 hướng dẫn một số điều của Nghị định 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng

Điều 3; Tên Mục 3; Điều 8; Điều 9; Khoản 5 Điều 10; Điều 11; khoản 3

Bị thay thế bởi Thông tư số 38/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015 của Thống đốc Ngân

15/02/2016

 

 

 

Điều 12; tên Mục 4; Điều 16; Điều 17; khoản 1 Điều 18; Điều 19; Điều 20; Khoản 1 Điều 4; Cụm từ “tờ khai Hải quan” tại khoản 4 Điều 10, khoản 5 Điều 13, khoản 4 Điều 14, Phụ lục 8, Phụ lục 9; Phụ lục 6, 7, 10, 11, 12, 13, 16, 17

hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2012/tT-NHNN ngày 25 tháng 5 năm 2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn một số điều của Nghị định 24/2012/NĐ-Cp ngày 03 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng

 

27

Thông tư

26/2012/TT-NHNN ngày 13/9/2012 hướng dẫn thủ tục chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với việc niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán trong nước và nước ngoài của tổ chức tín dụng cổ phần

Khoản 1 Điều 3

Bị thay thế bởi Thông tư số 29/2015/TT-NHNN ngày 22/12/2015

08/02/2016

28

Thông tư

06/2013/TT-NHNN ngày 12/3/2013 hướng dẫn hoạt động mua, bán vàng miếng trên thị trường trong nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Khoản 1, 2 Điều 5; Khoản 1 Điều 20; Điều 25

Bị thay thế bởi Thông tư số 12/2015/TT-NHNN ngày 28/8/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2013/TT-NHNN ngày 12/3/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn hoạt động mua, bán vàng miếng trên thị trường trong nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

28/8/2015

Điểm b khoản 1 Điều 3

Bị thay thế bởi Thông tư số 29/2015/TT-NHNN ngày 22/12/2015

08/02/2016

29

Thông tư

17/2013/TT-NHNN ngày 16/7/2013 hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc phát hành trái phiếu quốc tế của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh

Điểm b, đ khoản 2 Điều 10; khoản 2, 3, 4 Điều 12;

Bị thay thế bởi Thông tư số 29/2015/TT-NHNN ngày 22/12/2015

08/02/2016

30

Thông tư

19/2013/TT-NHNN ngày 06/9/2013 quy định về việc mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam

Điều 1, Khoản 5 Điều 2; Khoản 9 Điều 3; Điểm b khoản 1 Điều 4; tên Mục 2 Chương II; Điều 10, Điều 11; Điều 14; Điều 15; Khoản 1 Điều 23; khoản 2 Điều 24; Điều 26; Điều 27; Điều 28; Điều 29; Điều 30; Điều 34; Khoản 1 Điều 35; tên Chương IV; tên Điều 42; điểm a khoản 1 Điều 43; khoản 2 Điều 44; Khoản 2 Điều 46; Khoản 5 Điều 46; Điều 47; Điểm b khoản 4 Điều 50

Bị thay thế bởi Thông tư số 14/2015/TT-NHNN ngày 28/8/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2013/TT-NHNN ngày 06 tháng 9 năm 2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về việc mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam

15/10/2015

31

Thông tư

21/2013/TT-NHNN ngày 09/9/2013 quy định về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại

Khoản 1 Điều 5

Bị thay thế bởi Thông tư số 29/2015/TT-NHNN ngày 22/12/2015

08/02/2016

32

Thông tư

22/2013/TT-NHNN ngày 24/9/2013 hướng dẫn thủ tục đăng ký, đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài và khoản phát hành trái phiếu quốc tế được Chính phủ bảo lãnh

Điểm b khoản 1 Điều 3

Bị thay thế bởi Thông tư số 29/2015/TT-NHNN ngày 22/12/2015

08/02/2016

33

Thông tư

23/2013/TT-NHNN ngày 19/11/2013 quy định việc các tổ chức tín dụng Nhà nước duy trì số dư tiền gửi tại Ngân hàng Chính sách xã hội

Khoản 1 Điều 2; Điều 5

Bị thay thế bởi Thông tư số 41/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2013/ TT-NHNN ngày 19 tháng 11 năm 2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định việc các tổ chức tín dụng Nhà nước duy trì số dư tiền gửi tại Ngân hàng Chính sách xã hội

01/01/2016

34

Thông tư

32/2013/TT-NHNN ngày 26/12/2013 hướng dẫn thực hiện quy định hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam

khoản 17 Điều 4

Bị thay thế bởi Thông tư số 16/2015/TT-NHNN ngày 19/10/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2013/ TT-NHNN ngày 26/12/2013 của Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện quy định hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam

03/12/2015

35

Thông tư

34/2013/TT-NHNN ngày 31/12/2013 quy định về phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu trong nước của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Khoản 3, 5 Điều 22

Bị thay thế bởi Thông tư số 29/2015/TT-NHNN ngày 22/12/2015

08/02/2016

36

Thông tư

36/2013/TT-NHNN ngày 31/12/2013 quy định việc mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ để thực hiện hoạt động đầu tư trực tiếp ra nước ngoài

Khoản 2, 3 Điều 8; Điểm d, e khoản 2 Điều 11; Khoản 2 Điều 14

Bị thay thế bởi Thông tư số 29/2015/TT-NHNN ngày 22/12/2015

08/02/2016

37

Thông tư

3 7/2013/TT-NHNN ngày 31/12/2013 hướng dẫn một số nội dung về quản lý ngoại hối đối với việc cho vay ra nước ngoài và thu hồi nợ bảo lãnh cho người không cư trú

Khoản 2 Điều 7; điểm b khoản 1 Điều 11

Bị thay thế bởi Thông tư số 29/2015/TT-NHNN ngày 22/12/2015

08/02/2016

38

Thông tư

11/2014/TT-NHNN ngày 28/3/2014 quy định việc mang vàng của cá nhân khi xuất cảnh, nhập cảnh

Khoản 2 Điều 5

Bị thay thế bởi Thông tư số 29/2015/TT-NHNN ngày 22/12/2015

08/02/2016

39

Thông tư

15/2014/TT-NHNN ngày 24/7/2014 hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài

Điểm b, c khoản 1 Điều 10; điểm a khoản 1 Điều 11; đoạn: “- Bản sao chứng thực Giấy phép đã được cấp còn hiệu lực;” tại điểm b khoản 2 Điều 11; đoạn: “- Bản sao có chứng thực Giấy phép còn hiệu lực tối thiểu là 01 (một) tháng trước khi làm đơn xin gia hạn;” tại điểm a khoản 3 Điều 11; điểm a khoản 3 Điều 17

Bị thay thế bởi Thông tư số 29/2015/TT-NHNN ngày 22/12/2015

08/02/2016

40

Thông tư

18/2014/TT-NHNN ngày 01/8/2014 hướng dẫn hoạt động nhập khẩu hàng hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Điểm b, c khoản 2 Điều 5; Điểm a khoản 3 Điều 5

Bị thay thế bởi Thông tư số 29/2015/TT-NHNN ngày 22/12/2015

08/02/2016

41

Thông tư

22/2014/TT-NHNN ngày 15/8/2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản

Khoản 1 Điều 1; Điểm a khoản 2 Điều 1; Khoản 1 Điều 3; Khoản 1 Điều 5; Điểm a khoản 4 Điều 5

Bị thay thế bởi Thông tư số 21/2015/TT-NHNN ngày 16/11/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2014/TT-NHNN ngày 15 tháng 8 năm 2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản

25/11/2015

42

Thông tư

04/2015/TT-NHNN ngày 31 tháng 3 năm 2015 quy định về quỹ tín dụng nhân dân

Khoản 3 Điều 37

Bị thay thế bởi Thông tư số 32/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân

01/3/2016

 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 112/QĐ-NHNN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu112/QĐ-NHNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/01/2016
Ngày hiệu lực28/01/2016
Ngày công báo27/02/2016
Số công báoTừ số 199 đến số 200
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 112/QĐ-NHNN

Lược đồ Quyết định 112/QĐ-NHNN văn bản hết hiệu lực quản lý nhà nước 2015 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 112/QĐ-NHNN văn bản hết hiệu lực quản lý nhà nước 2015 2016
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu112/QĐ-NHNN
       Cơ quan ban hànhNgân hàng Nhà nước
       Người kýNguyễn Đồng Tiến
       Ngày ban hành28/01/2016
       Ngày hiệu lực28/01/2016
       Ngày công báo27/02/2016
       Số công báoTừ số 199 đến số 200
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tiền tệ - Ngân hàng
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 112/QĐ-NHNN văn bản hết hiệu lực quản lý nhà nước 2015 2016

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 112/QĐ-NHNN văn bản hết hiệu lực quản lý nhà nước 2015 2016

           • 28/01/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/02/2016

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/01/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực