Công văn 717/BTP-THA

Công văn số 717/BTP-THA của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn nâng bậc lương trước thời hạn

Nội dung toàn văn Công văn 717/BTP-THA hướng dẫn nâng bậc lương trước thời hạn


BỘ TƯ PHÁP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 717/BTP-THA
V/v hướng dẫn nâng bậc lương trước thời hạn

 

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2007

 

Kính gửi: Giám đốc sở tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

 

Thực hiện chế độ nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức cơ quan thi hành án dân sự địa phương, Bộ Tư pháp đề nghị các đồng chí áp dụng theo tinh thần Thông tư số 03/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng lương thường xuyên và nâng lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức (sau đây gọi tắt là Thông tư số 03/2005/TT-BNV); Thông tư số 83/2005/TT-BNV ngày 10/8/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ nâng lương và chế độ phụ cấp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức (sau đây gọi tắt là Thông tư số 83/2005/TT-BNV); Quyết định số 2105/QĐ-BTP ngày 20 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Quy chế thực hiện chế độ nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức Bộ Tư pháp (sau đây gọi tắt là Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 2105/QĐ-BTP) Tuy nhiên, để đảm bảo phù hợp với đặc thù của các cơ quan thi hành án dân sự địa phương, Bộ Tư pháp đề nghị các đồng chí lưu ý một số nội dung như sau:

1. Chỉ tiêu xét nâng bậc lương trước thời hạn

Chỉ tiêu xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức các cơ quan thi hành án dân sự địa phương thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư số 83/2005/TT-BNV và các văn bản có liên quan. Vì vậy, những đơn vị (kể cả Thi hành án dân sự cấp tỉnh, cấp huyện) có từ 20 biên chế trả lương trở lên thì chỉ tiêu xét nâng bậc lương trước thời hạn được thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 3 mục I Thông tư số 83/2005/TT-BNV.

Trường hợp cả tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương không có đơn vị nào đủ 20 biên chế trả lương trở lên thì xét chung trên tổng biên chế của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đó; trường hợp có một hoặc một số đơn vị có từ 20 biên chế trả lương trở lên thì đối với những đơn vị còn lại trong địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (kể cả Thi hành án dân sự cấp tỉnh, cấp huyện) không xét nâng bậc lương trước thời hạn cho từng đơn vị mà tổ chức xét chung trên tổng số biên chế còn lại của các cơ quan thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đó.

Giám đốc Sở Tư pháp căn cứ vào các quy định của pháp luật, hướng dẫn tại Công văn văn này và tổng biên chế trả lương để ấn định cụ thể số chỉ tiêu xét nâng bậc lương trước thời hạn của các cơ quan thi hành án dân sự thuộc địa phương, đảm bảo chính xác, công bằng.

2. Về cấp độ thành tích

Cấp độ thành tích tương ứng với thời gian nâng bậc lương trước thời hạn thực hiện theo quy định tại Điều 8 của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 2105/QĐ-BTP. Tuy nhiên, để động viên, khuyến khích công chức đã nghiêm chỉnh chấp hành quyết định điều động, luân chuyển, biệt phái của ngành, thì ngoài các thành tích quy định tại khoản 1 Điều 8 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 2105/QĐ-BTP, căn cứ vào tình hình thực tế của từng địa phương, Hội đồng xét nâng bậc lương trước thời hạn có thể bổ sung tiêu chí nâng bậc lương trước thời hạn 12 tháng đối với công chức của các cơ quan thi hành án dân sự miền xuôi tình nguyện hoặc được điều động, luân chuyển, biệt phái lên công tác ở các huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa và đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

3. Về thứ tự ưu tiên

Thứ tự ưu tiên xét nâng bậc lương trước thời hạn thực hiện theo quy định tại Điều 9 của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 2105/QĐ-BTP. Tuy nhiên, để phù hợp với đặc thù của các cơ quan thi hành án, trong trường hợp có cùng cấp độ thành tích như nhau mà tỷ lệ vượt quá 5% biên chế trả lương, thì ưu tiên số 2 có thể dành cho đối tượng là người dân tộc đang công tác ở các huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa, hoặc những người ở miền xuôi tình nguyện hoặc được điều động, luân chuyển, biệt phái lên công tác ở các huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa, sau đó mới tính đến các thứ tự ưu tiên khác được quy định tại Điều 9 của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 2105/QĐ-BTP.

Đối với thứ tự ưu tiên được quy định ở khoản 3 Điều 8 của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 2105/QĐ-BTP, Hội đồng có thể căn cứ vào một số thành tích như có nhiều sáng kiến trong đổi mới, cải tiến lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả công tác thi hành án hoặc căn cứ vào mức độ tiền, tài sản thu được, địa bàn hoạt động và các thành tích khác (nếu có).

4. Thành phần Hội đồng

Giám đốc Sở Tư pháp đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định thành lập Hội đồng xét nâng bậc lương trước thời hạn của cán bộ, công chức các cơ quan thi hành án dân sự tại địa phương (sau đây gọi là Hội đồng) gồm các thành phần sau đây:

- Giám đốc Sở Tư pháp – Chủ tịch Hội đồng;

- Đại diện lãnh đạo Thi hành án dân sự cấp tỉnh – Phó Chủ tịch Hội đồng;

- 01 Trưởng Thi hành án dân sự cấp huyện - Uỷ viên;

- Đại diện Chi uỷ Chi bộ Đảng Thi hành án dân cấp tỉnh, Uỷ viên;

- Đại diện Công đoàn Thi hành án dân sự cấp tỉnh, Uỷ viên.

Thư ký Hội đồng: Cán bộ làm công tác tổ chức của Thi hành án dân sự cấp tỉnh.

5. Nhiệm vụ của Hội đồng

Hội đồng thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 2105/QĐ-BTP. Khi thực hiện, đối với đơn vị có đủ từ 20 biên chế trả lương trở lên, Hội đồng căn cứ quy định tại Điều 8, Điều 9 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 2105/QĐ-BTP và hướng dẫn tại khoản 3 mục I Thông tư số 83/2005/TT-BNV để xem xét.

Đối với các đơn vị có biên chế trả lương dưới 20 người, Hội đồng căn cứ tổng chỉ tiêu nâng bậc lương trước thời hạn của tất cả các đơn vị đã được Giám đốc Sở Tư pháp quy định để xem xét. Quá trình xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với các đơn vị này, ngoài việc phải đảm bảo đúng các quy định tại Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 2105/QĐ-BTP khoản 3 mục I Thông tư số 83/2005/TT-BNV thì còn phải đáp ứng các yêu cầu sau:

- Đảm bảo sự công bằng, khách quan giữa các đơn vị có cán bộ thuộc diện được xét nâng bậc lương trước thời hạn;

- Số người đ­ược nâng bậc lư­ơng trư­ớc thời hạn do lập thành tích xuất sắc ở các cơ quan thi hành án dân sự trong địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ư­ơng không v­ượt quá 5% tổng số biên chế trả lương của theo quy định tại Mục 1 của Công văn này;

6. Trình tự xét nâng bậc lương trước thời hạn

Việc xem xét nâng bậc lương trước thời hạn cho cán bộ, công chức thi hành án dân sự địa phương được tiến hành như sau:

a) Định kỳ vào Quý I hàng năm, Hội đồng họp xem xét, dự kiến phân bổ chỉ tiêu nâng bậc lương trước thời hạn cho từng cơ quan thi hành án dân sự (đối với những đơn vị có từ 20 biên chế trả lương trở lên) và dự kiến tổng số chỉ tiêu nâng bậc lương trước thời hạn đối với tất cả các đơn vị có chỉ tiêu biên chế trả lương dưới 20 người trình Giám đốc Sở Tư pháp quyết định;

b) Người đứng đầu cơ quan thi hành án dân sự địa phương căn cứ vào những quy định tại Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 2105/QĐ-BTP hướng dẫn tại Công văn này và chỉ tiêu được giao, vào tháng 12 hàng năm phối hợp với cấp uỷ, công đoàn cùng cấp tổ chức họp bình xét trong tập thể đơn vị, lập danh sách cán bộ, công chức đủ điều kiện nâng lương trước thời hạn để đề nghị Hội đồng xem xét việc nâng lương trước thời hạn.

Danh sách cán bộ công chức được đề nghị nâng lương trước thời hạn được gửi về Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chậm nhất là ngày 31 tháng 12 hàng năm để tổng hợp trình Hội đồng xem xét;

c) Căn cứ kết quả xét nâng bậc lương trước thời hạn của Hội đồng, Trưởng Thi hành án dân sự cấp tỉnh lập danh sách cán bộ, công chức được đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn của các đơn vị báo cáo Giám đốc Sở Tư pháp để trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt việc nâng bậc lương trước thời hạn trong Quý I của năm tiếp theo, liền kề năm xét nâng bậc lương;

d) Sau khi danh sách cán bộ, công chức nâng bậc lương trước thời hạn được Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt, Bộ trưởng sẽ ra quyết định nâng bậc lương trước thời hạn đối với trường hợp người được nâng bậc lương trước thời hạn thuộc thẩm quyền quyết định nâng bậc lương của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Giám đốc Sở Tư pháp ra quyết định nâng bậc lương trước thời hạn đối với trường hợp người được nâng bậc lương trước thời hạn thuộc thẩm quyền quyết định nâng bậc lương của Giám đốc Sở Tư pháp theo quy định tại Quyết định số 1148/2005/QĐ-BTP ngày 18 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp;

Trưởng Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm hoàn tất thủ tục, báo cáo Giám đốc Sở Tư pháp quyết định thành lập Hội đồng xét nâng bậc lương trước thời hạn để thực hiện các nhiệm vụ được quy định trong Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 2105/QĐ-BTP và Công văn này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các địa phương báo cáo về Bộ Tư pháp để được hướng dẫn./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Trưởng THADS cấp tỉnh (để thực hiện);
- Lưu: VT Bộ, Cục THADS.

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Thị Thu Ba

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 717/BTP-THA

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu717/BTP-THA
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/02/2007
Ngày hiệu lực28/02/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 717/BTP-THA

Lược đồ Công văn 717/BTP-THA hướng dẫn nâng bậc lương trước thời hạn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 717/BTP-THA hướng dẫn nâng bậc lương trước thời hạn
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu717/BTP-THA
        Cơ quan ban hànhBộ Tư pháp
        Người kýLê Thị Thu Ba
        Ngày ban hành28/02/2007
        Ngày hiệu lực28/02/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 717/BTP-THA hướng dẫn nâng bậc lương trước thời hạn

           Lịch sử hiệu lực Công văn 717/BTP-THA hướng dẫn nâng bậc lương trước thời hạn

           • 28/02/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/02/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực