Công văn 734/TCTL-QLNN

Công văn 734/TCTL-QLNN báo cáo thực hiện 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm Chương trình mục tiêu Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn năm 2014 do Tổng cục Thủy lợi ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 734/TCTL-QLNN kế hoạch 6 tháng cuối nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn 2014


BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
TỔNG CỤC THỦY LỢI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 734/TCTL-QLNN
V/v: Báo cáo thực hiện 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm Chương trình MTQG Nước sạch & VSMTNT năm 2014.

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh, thành phố trực thuộc TW

Căn cứ Quyết định số 366/QĐ-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2012-2015;

Căn cứ Quyết định số 2337/QĐ-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2014 và Quyết định số 1898/QĐ-BKHĐT ngày 17 tháng 12 năm 2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao vốn thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia năm 2014;

Để có cơ sở báo cáo Chính phủ theo quy định tại Quyết định số 135/2009/QĐ-TTg ngày 04 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế quản lý, điều hành thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, Tổng cục Thủy lợi đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm và kế hoạch trọng tâm 6 tháng cuối năm 2014 Chương trình MTQG Nước sạch và VSMTNT, trong đó lưu ý báo cáo kết quả tình hình thực hiện Thông tư 54/2013/TT-BTC ngày 04/5/2013 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung và tình hình triển khai công tác cấp nước và vệ sinh tại các xã nông thôn mới.

Đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký theo quy định hiện hành về quy chế quản lý, điều hành thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia gửi về Văn phòng thường trực trước ngày 27/6/2014 theo địa chỉ:

Văn phòng thường trực Chương trình MTQG nước sạch & VSMTNT - Tổng cục Thủy lợi. Số 02 Ngọc Hà - Ba Đình - Hà Nội.

Điện thoại: 04.7336735. Fax: 04.37336794.

 


Nơi nhận:

- Như trên,
-
UBND tỉnh (để chỉ đạo),
- TTN các tỉnh, TP trực thuộc TW (để thực hiện),
- Lưu: VT, QLNN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Tỉnh

 

BIỂU 1: KẾT QUẢ THỰC HIỆN VÀ KẾ HOẠCH VỀ MỤC TIÊU
(Kèm theo công văn số 734/TCTL-QLNN ngày 17/6/2014 của Tổng cục Thủy lợi)

TT

Hạng mục

Đơn vị

Kế hoạch 2014

Thực hiện 2014

6 tháng

ước cả năm

I

Cấp nước

 

 

 

 

1

Tổng dân s nông thôn

người

 

 

 

 

Tổng số người nghèo nông thôn

người

 

 

 

2

Tổng s hộ dân nông thôn

h

 

 

 

3

Số dân được cấp nước HVS trong năm

người

 

 

 

 

Luỹ tích số dân được cấp nước HVS

người

 

 

 

4

Tỷ lệ % s dân được cấp nước HVS trong năm

%

 

 

 

 

Luỹ tích tỷ lệ % số dân được cấp nước HVS

%

 

 

 

 

Tỷ lệ % số người nghèo được cấp nước HVS trong năm

%

 

 

 

 

Luỹ tích tỷ lệ % số người nghèo được cấp nước HVS

%

 

 

 

5

Số dân được cấp nước QC02 trong năm

người

 

 

 

 

Luỹ tích số dân được cấp nước QC02

người

 

 

 

6

Tỷ lệ % số dân được cấp nước QC02 trong năm

%

 

 

 

 

Luỹ tích tỷ lệ % số dân được cấp nước QC02

%

 

 

 

 

Tỷ lệ % số người nghèo được cấp nước QC02 trong năm

 

 

 

 

 

Luỹ tích tỷ lệ % số người nghèo được cấp nước QC02

 

 

 

 

II

V sinh

 

 

 

 

 

S hộ gia đình (HGĐ) có nhà tiêu HVS trong năm

h

 

 

 

 

Luỹ tích số HGĐ có nhà tiêu HVS

h

 

 

 

 

Tỷ lệ % số HGĐ có nhà tiêu HVS trong năm

%

 

 

 

 

Luỹ tích tỷ lệ % số HGĐ có nhà tiêu HVS

%

 

 

 

 

Tỷ lệ % số HGĐ nghèo có nhà tiêu HVS trong năm

%

 

 

 

 

Luỹ tích tỷ lệ % số HGĐ nghèo có nhà tiêu HVS

%

 

 

 

III

Các công trình công cộng có công trình cấp nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh

 

 

 

 

1

Trường học mầm non

 

 

 

 

 

Tổng số trường học mầm non

cái

 

 

 

 

Số trường học mầm non có công trình

cái

 

 

 

 

Luỹ tích số trường học mầm non có công trình

cái

 

 

 

 

Tỷ lệ % s trường học mầm non có công trình

%

 

 

 

 

Luỹ tích tỷ lệ % số trường học mầm non có công trình

%

 

 

 

2

Trường học phổ thông (tương tự mục 1)

 

 

 

 

3

Trạm y tế (tương tự mc 1)

 

 

 

 

IV

Môi trường

 

 

 

 

 

Số hộ gia đình có chuồng trại chăn nuôi HVS

 

 

 

 

 

Tỷ lệ % số HGĐ có chuồng trại chăn nuôi HVS

 

 

 

 

 

Tỷ lệ % số HGĐ nghèo có chuồng trại chăn nuôi HVS

 

 

 

 

 

Tỷ lệ % số HGĐ chăn nuôi có hầm Biogas

 

 

 

 

 

Tỷ lệ % số HGĐ nghèo chăn nuôi có hầm Biogas

 

 

 

 

 

BIỂU 2: KẾT QUẢ THỰC HIỆN VÀ KẾ HOẠCH VỀ NGUỒN VỐN
(Kèm theo công văn số 734/TCTL-QLNN ngày 17/6/2014 của Tổng cục Thủy lợi)

TT

Hạng mục

Kế hoạch 2014

Thực hiện 2014

6 tháng

ước cả năm

 

 

 

 

 

1

Vốn hỗ trợ của ngân sách TW

 

 

 

 

- Chương trình MTQG NS&VSMTNT

 

 

 

 

- Chương trình, dự án khác (ghi cụ thể)

 

 

 

2

Vốn hỗ trợ của ngân sách địa phương

 

 

 

3

Vốn hỗ trợ Quốc tế (ghi cụ thể-nếu có)

 

 

 

 

- Đan Mạch, Úc, DFID

 

 

 

 

- WB

 

 

 

 

- Unicef

 

 

 

 

- ADB

 

 

 

 

- JICA

 

 

 

 

- Tổ chức phi chính phủ

 

 

 

 

- …

 

 

 

4

Vốn tín dụng ưu đãi

 

 

 

5

Vốn dân đóng góp

 

 

 

6

Vốn tư nhân đầu tư

 

 

 

7

Vốn khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng:

 

 

 

 


BIỂU 3: TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2014
(Kèm theo công văn số 734/TCTL-QLNN ngày 17/6/2014 của Tổng cục Thủy lợi)

Đơn vị: Triệu đng

TT

Danh mục các hot động, dự án

Kế hoạch năm 2014

Khối lượng thực hiện t 01/01/2014 đến 30/06/2014

Giải ngân từ 01/01/2014 đến 30/06/2014

Ước thực hiện từ 30/06/2014 đến 31/12/2014

Tổng s

Trong đó: NSNN

Tổng s

Trong đó: NSNN

Tổng số

Trong đó: NSNN

Tổng số

Trong đó: NSNN

ĐTPT

Sự nghiệp

ĐTPT

Sự nghiệp

ĐTPT

Sự nghiệp

ĐTPT

Sự nghiệp

Trong nước

Ngoài nước

Trong nước

Ngoài nước

Trong nước

Ngoài nước

Trong nước

Ngoài nước

Trong nước

Ngoài nước

Trong nước

Ngoài nước

Trong nước

Ngoài nước

Trong nước

Ngoài nước

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

13

14

15

16

17

 

TỔNG SỐ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Dự án 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Ctrình cấp nước

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mục tiêu/Dự án....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Ctrình cấp nước và

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vệ sinh trường học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mục tiêu/Dự án....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Chuồng trại c.nuôi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mục tiêu/Dự án....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Biogas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mục tiêu/Dự án....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Dự án 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Ctrình cp nước và

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vệ sinh trạm y tế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mục tiêu/Dự án....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Vệ sinh hộ gia đình

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mục tiêu/Dự án....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

D án 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

IEC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Đtạo năng lực

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Giám sát đánh giá

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Qui hoạch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Vận hành bdưỡng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 734/TCTL-QLNN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu734/TCTL-QLNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/06/2014
Ngày hiệu lực17/06/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 734/TCTL-QLNN kế hoạch 6 tháng cuối nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn 2014


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 734/TCTL-QLNN kế hoạch 6 tháng cuối nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn 2014
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu734/TCTL-QLNN
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thủy lợi
        Người kýNguyễn Văn Tỉnh
        Ngày ban hành17/06/2014
        Ngày hiệu lực17/06/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 734/TCTL-QLNN kế hoạch 6 tháng cuối nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn 2014

         Lịch sử hiệu lực Công văn 734/TCTL-QLNN kế hoạch 6 tháng cuối nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn 2014

         • 17/06/2014

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 17/06/2014

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực