Công văn 7730/BTP-PBGDPL

Công văn 7730/BTP-PBGDPL năm 2013 triển khai Quyết định 09/2013/QĐ-TTg về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở do Bộ Tư pháp ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7730/BTP-PBGDPL năm 2013 triển khai 09/2013/QĐ-TTg chuẩn tiếp cận pháp luật người dân


BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7730/BTP-PBGDPL
V/v triển khai Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở.

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2013

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo Điều 12 Quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở ban hành kèm theo Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm xây dựng xã, phường, thị trấn tiếp cận pháp luật trong phạm vi quản lý hành chính của tỉnh, thành phố mình; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc và Ủy ban nhân dân quận, huyện thực hiện có hiệu quả Quyết định này, Quyết định số 1932/QĐ-BTP ngày 25/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg cũng xác định rõ các nhiệm vụ mà Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải tổ chức triển khai thực hiện định kỳ hàng năm hoặc theo giai đoạn tại địa phương.

Để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong cả nước, đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ việc đánh giá, công nhận, khen thưởng và xếp hạng địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong năm đánh giá đầu tiên 2014, Bộ Tư pháp trân trọng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Đẩy mạnh thông tin, truyền thông, phổ biến, quán triệt sâu sắc nội dung, nhiệm vụ, quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở theo Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg đến cán bộ, công chức chủ chốt của các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã (cấp huyện), Ủy ban nhân dân xã, phường thị trấn (cấp xã), cơ quan, đơn vị và nhân dân để thống nhất nhận thức, nâng cao trách nhiệm trong chỉ đạo, quản lý, hướng dẫn, triển khai và tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

2. Căn cứ điều kiện thực tế của địa phương, ban hành văn bản triển khai thực hiện Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1932/QĐ-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, trong đó tập trung:

a) Chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện trong việc tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc địa phương thực hiện các tiêu chí quy định tại Điều 5 và Khoản 4 Điều 6; chỉ đạo, hướng dẫn để Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao theo quy định tại Khoản 5 và 6 Điều 12 Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg; xác định cụ thể mục tiêu, tỷ lệ cấp xã, huyện, tỉnh phấn đấu đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong năm 2014.

b) Chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức rà soát, đánh giá thực trạng, khả năng đáp ứng các tiêu chí tiếp cận pháp luật quy định tại Điều 5; căn cứ vào điều kiện công nhận địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, tiêu biểu về tiếp cận pháp luật quy định tại Điều 6, Điều 7 và Điều 8 của Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg và điều kiện thực tế của địa phương để đề ra giải pháp khắc phục tồn tại, cải thiện điều kiện tiếp cận pháp luật, xây dựng địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật ở cả ba cấp xã, huyện, tỉnh trong năm 2014 tạo tiền đề cho việc đánh giá, công nhận, biểu dương trong những năm tiếp theo.

3. Có giải pháp củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ của Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp, công chức tư pháp - hộ tịch để có đủ nguồn lực tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ giúp Ủy ban nhân dân cùng cấp quản lý nhà nước về xây dựng địa phương đạt chuẩn và tiêu biểu về tiếp cận pháp luật, thực hiện đánh giá, công nhận địa phương đạt chuẩn và đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thực hiện nhiệm vụ xây dựng địa phương đạt chuẩn và tiêu biểu về tiếp cận pháp luật theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ.

Quan tâm bố trí đủ kinh phí, cơ sở vật chất để triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng địa phương đạt chuẩn và tiêu biểu về tiếp cận pháp luật và triển khai Quyết định số 09/2011/QĐ-TTg tại địa phương.

4. Thành lập Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật cấp tỉnh; chỉ đạo, hướng dẫn thành lập Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật cấp huyện, cấp xã theo quy định tại Điều 11 Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg và hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

5. Đánh giá, công nhận, cấp giấy chứng nhận và khen thưởng cho cấp xã, cấp huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2014; đánh giá và gửi đề xuất về Bộ Tư pháp để xem xét, đánh giá, công nhận tỉnh, thành phố đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và xếp hạng; gửi danh sách kết quả cấp xã, cấp huyện được công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật về Bộ Tư pháp để công bố theo quy định.

6. Định kỳ 06 tháng, 01 năm tổ chức kiểm tra, đánh giá việc thực hiện chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân ở cơ sở theo Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg và báo cáo kết quả về Bộ Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc vấn đề mới phát sinh, đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phản ánh về Bộ Tư pháp để hướng dẫn kịp thời./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc (để báo cáo);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (để tham mưu);
- Cục CNTT (để đăng lên Cổng thông tin điện tử);
- Lưu: VT, Vụ PBGDPL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thúy Hiền

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 7730/BTP-PBGDPL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7730/BTP-PBGDPL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/11/2013
Ngày hiệu lực18/11/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 7730/BTP-PBGDPL năm 2013 triển khai 09/2013/QĐ-TTg chuẩn tiếp cận pháp luật người dân


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 7730/BTP-PBGDPL năm 2013 triển khai 09/2013/QĐ-TTg chuẩn tiếp cận pháp luật người dân
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu7730/BTP-PBGDPL
        Cơ quan ban hànhBộ Tư pháp
        Người kýNguyễn Thúy Hiền
        Ngày ban hành18/11/2013
        Ngày hiệu lực18/11/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 7730/BTP-PBGDPL năm 2013 triển khai 09/2013/QĐ-TTg chuẩn tiếp cận pháp luật người dân

           Lịch sử hiệu lực Công văn 7730/BTP-PBGDPL năm 2013 triển khai 09/2013/QĐ-TTg chuẩn tiếp cận pháp luật người dân

           • 18/11/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 18/11/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực