Công văn 807/BTP-KHTC

Công văn 807/BTP-KHTC năm 2018 hướng dẫn chuyển đổi số dư từ Mục lục ngân sách nhà nước cũ sang Mục lục ngân sách nhà nước mới do Bộ Tư pháp ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 807/BTP-KHTC 2018 hướng dẫn chuyển đổi số dư Mục lục ngân sách nhà nước


BỘ TƯ PHÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 807/BTP-KHTC
V/v hướng dẫn chuyển đổi số dư từ Mục lục NSNN cũ sang Mục lục NSNN mới

Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2018

 

Kính gửi:

- Thủ trưởng các đơn vị dự toán thuộc Bộ;
- Giám đốc các Ban quản lý dự án thuộc Bộ.

Thực hiện Công văn số 17809/BTC-KBNN ngày 29/12/2017 và Công văn số 2170/BTC-KBNN ngày 26/02/2018 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chuyển đổi từ Mục lục NSNN cũ sang Mục lục NSNN mới, Bộ hướng dẫn các đơn vị một số nội dung như sau:

1. Đối với các Chương trình, mục tiêu, dự án quốc gia được giao dự toán theo Chương trình, mục tiêu, dự án quốc gia có mã số riêng, thì phải hạch toán theo đúng mã số có nội dung Chương trình, mục tiêu, dự án được giao. Số dư kinh phí của các Chương trình, mục tiêu, dự án quốc gia đang thực hiện dở dang được chuyển sang Chương trình, mục tiêu, dự án quốc gia mới theo chế độ quy định, thì chuyển số dư kinh phí của Chương trình, mục tiêu, dự án đó vào mã số Chương trình, mục tiêu, dự án mới tương ứng quy định tại Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 của Bộ Tài chính.

2. Đối với các đơn vị dự toán có số dư kinh phí NSNN năm 2017 được chuyển sang năm 2018 sử dụng, Bộ đề nghị các đơn vị làm thủ tục gửi Kho bạc nhà nước giao dịch hồ sơ chuyển nguồn, đề nghị xác định rõ số kinh phí thuộc diện được chuyển nguồn thuộc Khoản nào của Mục lục NSNN mới theo Thông tư số 324/2016/TT-BTC và Công văn hướng dẫn số 2341/BTP-KHTC ngày 06/7/2017 của Bộ (ghi rõ mã Loại, Khoản cũ và mới vào cột số 2 mẫu biểu số 58 hoặc cột số 4 của mẫu biểu số 59 ban hành kèm theo Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước) để Kho bạc nhà nước nơi giao dịch có căn cứ xác nhận và hạch toán chuyển nguồn kinh phí năm 2017 sang ngân sách năm 2018 theo Loại, Khoản mới.

(Nội dung Công văn số 17809/BTC-KBNN và Công văn số 2170/BTC- của Bộ Tài chính được đăng tải cùng Công văn này trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp, trang thông tin Hướng dẫn nghiệp vụ, mục Kế hoạch tài chính)

Bộ thông báo cho các đơn vị được biết để tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu VT, Cục KHTC.

TL. BỘ TRƯỞNG
Q. CỤC TRƯỞNG CỤC KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH
Phan Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 807/BTP-KHTC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu807/BTP-KHTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/03/2018
Ngày hiệu lực14/03/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 807/BTP-KHTC

Lược đồ Công văn 807/BTP-KHTC 2018 hướng dẫn chuyển đổi số dư Mục lục ngân sách nhà nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 807/BTP-KHTC 2018 hướng dẫn chuyển đổi số dư Mục lục ngân sách nhà nước
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu807/BTP-KHTC
        Cơ quan ban hànhBộ Tư pháp
        Người kýPhan Anh Tuấn
        Ngày ban hành14/03/2018
        Ngày hiệu lực14/03/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 807/BTP-KHTC 2018 hướng dẫn chuyển đổi số dư Mục lục ngân sách nhà nước

           Lịch sử hiệu lực Công văn 807/BTP-KHTC 2018 hướng dẫn chuyển đổi số dư Mục lục ngân sách nhà nước

           • 14/03/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/03/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực