Công văn 8142/BTC-HCSN

Công văn 8142/BTC-HCSN về quản lý, sử dụng kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2012 do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 8142/BTC-HCSN quản lý sử dụng kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia


BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 8142/BTC-HCSN
V/v quản lý, sử dụng kinh phí CTMTQG năm 2012

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2012

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan ở Trung ương;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Trong khi chờ Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mục tiêu, nhiệm vụ của từng CTMTQG làm căn cứ hướng dẫn cơ chế tài chính từng CTMTQG của cả giai đoạn 2012 - 2015; Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, sử dụng kinh phí CTMTQG 2012 được giao dự toán theo Quyết định số 512/QĐ-TTg ngày 29/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1222/QĐ-TTg ngày 17/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính như sau:

1. Đối với các Dự án thuộc các CTMTQG được phê duyệt tại Quyết định số 2406/QĐ-TTg mà các dự án này đã được thực hiện trong giai đoạn 2006 - 2010 và năm 2011: Nội dung, mức chi và cơ chế quản lý tài chính tiếp tục thực hiện theo quy định tại các Thông tư hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí CTMTQG của giai đoạn 2006 - 2010 và năm 2011; (danh mục các Thông tư theo phụ lục đính kèm). Riêng đối với nội dung mua sắm hiện vật (mua sách cho thư viện các cấp; cung cấp sản phẩm văn hóa thông tin ...) đã bố trí trong dự toán chi Chương trình MTQG văn hóa năm 2012 của các địa phương theo Quyết định số 512/QĐ-TTg ngày 29/4/2011 của Thủ tướng Chính phủ, đề nghị căn cứ các chỉ tiêu chuyên môn, nghiệp vụ do Bộ VHTTDL hướng dẫn; năng lực của từng cơ quan đơn vị được giao dự toán, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định theo thẩm quyền hoặc giao cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc quyết định việc mua sắm trong phạm vi nguồn NSNN đã được cấp có thẩm quyền giao và các nguồn tài chính hợp pháp khác, phù hợp với chế độ chi tiêu tài chính hiện hành.

2. Đối với các Dự án được phê duyệt tại Quyết định số 2406/QĐ-TTg là các dự án mới (giai đoạn 2006 - 2010 và năm 2011 chưa có): Đề nghị các Bộ, ngành, địa phương vận dụng nội dung và mức chi quy định hiện hành để triển khai thực hiện dự án. Trường hợp dự án có nội dung chi đặc thù, riêng biệt, đề nghị cơ quan được giao quản lý CTMTQG chủ động đề xuất bằng văn bản nội dung và mức chi gửi về Bộ Tài chính để phối hợp hướng dẫn thực hiện.

Trên đây là nội dung hướng dẫn của Bộ Tài chính về cơ chế quản lý tài chính các Chương trình MTQG trong khi chưa ban hành các Thông tư hướng dẫn của từng Chương trình MTQG giai đoạn 2012-2015, trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các Bộ, ngành, địa phương có văn bản báo cáo kịp thời về cơ quan được giao quản lý CTMTQG và Bộ Tài chính để phối hợp xử lý kịp thời./

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ NSNN, Vụ I, Vụ PC, KBNN;
- Lưu: VT, Vụ HCSN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Minh

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG KINH PHÍ CTMTQG GIAI ĐOẠN 2006 - 2010 VÀ NĂM 2011
(Kèm theo công văn số 8142/BTC-HCSN ngày 18 tháng 6 năm 2012 của Bộ Tài chính)

(1) Thông tư liên tịch số 142/2007/TTLT/BTC-BCT ngày 30/11/2007 của Bộ Tài chính - Bộ Công thương hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp Chương trình MTQG về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;

(2) Thông tư liên tịch số 80/2007/TTLT-BTC-BNN ngày 11/7/2007 của Bộ Tài chính - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chi cho Chương trình MTQG nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2006-2010; Thông tư liên tịch số 48/2008/TTLT-BTC-BNN ngày 12/6/2008 sửa đổi bổ sung một số điểm Thông tư liên tịch số 80/2007/TTLT-BTC;

(3) Thông tư liên tịch số 32/2008/TT-LT/BTC-BYT ngày 17/4/2008 của Bộ Tài chính - Bộ Y tế hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình MTQG Dân số và Kế hoạch hoá gia đình giai đoạn 2006-2010; Thông tư liên tịch số 233/2009/TTLT-BTC-BYT ngày 9/12/2009 của Bộ Tài chính, Bộ Y tế hướng dẫn quản lý về sử dụng kinh phí thực hiện Đề án kiểm soát dân số vùng biển, đảo, ven biển giai đoạn 2009-2020.

(4) Thông tư liên tịch số 12/2008/TT-LT/BTC-BYT ngày 31/01/2008 của Bộ Tài chính - Bộ Y tế hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình MTQG Vệ sinh an toàn thực phẩm giai đoạn 2006-2010.

(5) Thông tư liên tịch số 147/2007/TT-LT/BTC-BYT ngày 12/12/2007 của Bộ Tài chính - Bộ Y tế hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình MTQG Phòng, chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS giai đoạn 2006-2010;

(6) Thông tư Liên tịch số 13/2008/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 31/01/2008 của Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với một số dự án và hoạt động của Chương trình MTQG về việc làm đến năm 2010.

(7) Thông tư liên tịch số 102/2007/TTLT/BTC-BLĐTBXH ngày 20/8/2007 của liên Bộ Tài chính- Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với một số dự án của Chương trình MTQG giảm nghèo; Thông tư liên tịch số 44/2010/TTLT/BTC-BLĐTBXH ngày 29/3/2010 sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 102/2007/TTLT-BTC-BLĐTBXH.

(8) Thông tư liên tịch số 25/2008/TTLT/BTC-BVHTTDL ngày 25/3/2008 của Bộ Tài chính, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch hướng dẫn nội dung, mức chi và công tác quản lý kinh phí thực hiện Chương trình MTQG về văn hoá giai đoạn 2006 -2010.

(9) Thông tư liên tịch số 125/2008/TTLT-BTC-BGD&ĐT ngày 22/12/2008 của Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn nội dung, mức chi và cơ chế quản lý tài chính đối với các dự án thuộc Chương trình MTQG Giáo dục và Đào tạo đến năm 2010.

(10) Thông tư liên tịch số 90/2008/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 16/10/2008 của Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn nội dung, mức chi và cơ chế quản lý tài chính đối với dự án tăng cường năng lực đào tạo nghề thuộc Chương trình MTQG Giáo dục và Đào tạo đến năm 2010.

(11) Thông tư liên tịch số 57/2008/TTLT-BTC-BCA ngày 25/6/2008 của Bộ Tài chính, Bộ Công an hướng dẫn chế độ quản lý và sử dụng kinh phí Chương trình MTQG phòng, chống ma tuý.

(12) Thông tư liên tịch số 07/2010/TTLT/BTNMT-BTC-BKHĐT ngày 15/3/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn CTMTQG ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2009 - 2015.

(13) Thông tư liên tịch số 112/2010/TTLT/BTC-BLĐTBXH ngày 30/7/2010 của Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 ban hành theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

(14) Thông tư liên tịch số 31/2009/TTLT/BLĐTBXH-BTC ngày 09/9/2009 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Quyết định số 71/2009/QĐ-TTg ngày 29/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Hỗ trợ các huyện nghèo đẩy mạnh xuất khẩu lao động góp phần giảm nghèo bền vững giai đoạn 2009 - 2020.

(15) Thông tư liên tịch số 36/2010/TTLT-BTC-BYT ngày 17/3/2010 của Liên tịch Bộ Tài chính - Bộ Y tế hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện các dự án: Phòng, chống sốt xuất huyết; Phòng, chống bệnh đái tháo đường và Phòng, chống bệnh tăng huyết áp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS giai đoạn 2006-2010.

(16) Thông tư liên tịch số 131/2011/TTLT/BTC-BKHĐT-BTTTT ngày 29/9/2011 của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thông tin Truyền thông hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí NSNN thực hiện CTMTQG đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo năm 2011

(17) Thông tư liên tịch số 61/1999/TTLT/BTC-BCA ngày 03/6/1999 hướng dẫn quản lý, sử dụng chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 8142/BTC-HCSN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu8142/BTC-HCSN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/06/2012
Ngày hiệu lực18/06/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 8142/BTC-HCSN quản lý sử dụng kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 8142/BTC-HCSN quản lý sử dụng kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu8142/BTC-HCSN
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýNguyễn Thị Minh
        Ngày ban hành18/06/2012
        Ngày hiệu lực18/06/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 8142/BTC-HCSN quản lý sử dụng kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia

           Lịch sử hiệu lực Công văn 8142/BTC-HCSN quản lý sử dụng kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia

           • 18/06/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 18/06/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực