Công văn 8169/BQP-DT

Công văn 8169/BQP-DT năm 2014 đề nghị phối hợp kiểm tra, xác nhận hiện trạng sử dụng nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ Quốc phòng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 8169/BQP-DT 2014 hiện trạng sử dụng nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước các đơn vị quân đội


BỘ QUỐC PHÒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 8169/BQP-DT
V/v đề nghị phối hợp kiểm tra, xác nhận hiện trạng sử dụng nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2014

 

Kính gửi:

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bộ Tài chính.

 

Căn cứ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 và số 140/2008/QĐ-TTg ngày 21/10/2008 về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước (gọi tắt là Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg); Nghị định số 106/2009/NĐ-CP ngày 16/11/2009 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại đơn vị vũ trang nhân dân; Chỉ thị số 2407/CT-TTg ngày 30/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước;

Để thực hiện các Thông tư của Bộ Tài chính: số 09/2007/QĐ-TTg">83/2007/TT-BTC ngày 16/7/2007, số 09/2007/QĐ-TTg sắp xếp lại xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước">175/2009/TT-BTC ngày 09/9/2009, số 39/2011/TT-BTC ngày 22/3/2011 về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg và Quyết định số 934/QĐ-BTC ngày 04/5/2011 của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư số 39/2011/TT-BTC,

Bộ Quốc phòng đã có Chỉ thị số 102/CT-BQP ngày 22/8/2011, yêu cầu tất cả các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ triển khai thực hiện nghiêm túc theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg; đồng thời có văn bản số 13/BQP-DT ngày 03/01/2012, gửi Bộ Tài chính, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị phối hợp với các đơn vị quân đội thực hiện Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg.

Sau 03 năm thực hiện, đến nay, các cơ quan, đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn 33/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã hoàn thành việc kê khai, được đại diện Sở Tài chính và các cơ quan có liên quan của Ban chỉ đạo 09 địa phương cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ký Biên bản kiểm tra hiện trạng nhà, đất (Mẫu 03/BB); còn lại 30 tỉnh (thành phố) chưa hoàn thành, trong đó nhiều nhất là ở các tỉnh, nơi có nhiều đơn vị quân đội đóng quân như: Hải Phòng, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh,....

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 486/TTg-NN ngày 19/4/2007 về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng cơ sở dữ liệu bản đồ phục vụ quy hoạch, quản lý sử dụng đất quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ban hành Quyết định số 1904/QĐ-BQP ngày 04/7/2008 phê duyệt Dự án “Xây dựng cơ sở dữ liệu bản đồ phục vụ quy hoạch, quản lý, sử dụng đất quốc phòng” (viết tắt là Dự án 1904); Cục Bản đồ/Bộ Tổng Tham mưu/Bộ Quốc phòng là Chủ đầu tư Dự án 1904, đã và đang triển khai đo đạc và làm thủ tục cấp đổi, cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (viết tắt là Giấy chứng nhận) cho các cơ quan, đơn vị quân đội trên địa bàn 45/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đối chiếu diện tích các điểm (khu) đất đo đạc theo Dự án 1904 và số liệu kê khai của các đơn vị quân đội đã được đại diện Sở Tài chính và các cơ quan liên quan của Ban chỉ đạo 09 cấp tỉnh kiểm tra, xác nhận còn chưa thống nhất.

Để việc kê khai, sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định tại Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg của các cơ quan, đơn vị Quân đội đạt hiệu quả và bảo đảm thời gian sớm hoàn thành, Bộ Quốc phòng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo:

- Sở Tài chính và các cơ quan liên quan của Ban chỉ đạo 09 cấp tỉnh (thành phố) tích cực phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ CHQS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn kiểm tra, xác nhận hiện trạng sử dụng nhà, đất kê khai theo Mẫu 03/BB, đẩy nhanh tiến độ thực hiện;

- Các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương các cấp liên quan phối hợp chặt chẽ với Bộ CHQS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị quân đội trên địa bàn giải quyết, xử lý dứt điểm những điểm đất quốc phòng đang bị tranh chấp, lấn chiếm, tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan, đơn vị quân đội sớm hoàn chỉnh thủ tục để được xin cấp Giấy chứng nhận;

- Từng bước tiếp nhận các khu gia đình quân đội theo đề nghị của Bộ Quốc phòng để quản lý theo quy định;

- Xem xét, cho ý kiến tham gia bằng văn bản về Phương án tổng thể sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các đơn vị quân đội trên địa bàn do Ban chỉ đạo 09/BQP lập.

Bộ Quốc phòng ủy quyền cho Bộ Tư lệnh các Quân khu, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ CHQS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giúp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Ban chỉ đạo 09/BQP trực tiếp làm việc với Ban chỉ đạo 09 và UBND cấp tỉnh (thành phố) cho ý kiến về Phương án tổng thể sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn theo đề nghị của Ban chỉ đạo 09/BQP.

Sau khi có ý kiến thống nhất của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về Phương án tổng thể sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các đơn vị quân đội trên địa bàn, Bộ Quốc phòng sẽ gửi hồ sơ xin ý kiến Bộ Tài chính theo trình tự quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Đỗ Bá Tỵ (để b/c);
- Thứ trưởng Lê Hữu Đức (để b/c);
- BTTM;
- TCHC;
- Các đầu mối trực thuộc BQP;
- Cục: Tài chính, KH&ĐT, Kinh tế/BQP;
- Cục: Tác chiến, Bản đồ/BTTM;
- Cục Cán bộ/TCCT;
- Cục Doanh trại/TCHC (02);
- Lưu: VT, NCTH, THBĐ, Trg155

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Thượng tướng Lê Hữu Đức

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 8169/BQP-DT

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 8169/BQP-DT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 02/10/2014
Ngày hiệu lực 02/10/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 8169/BQP-DT 2014 hiện trạng sử dụng nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước các đơn vị quân đội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 8169/BQP-DT 2014 hiện trạng sử dụng nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước các đơn vị quân đội
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 8169/BQP-DT
Cơ quan ban hành Bộ Quốc phòng
Người ký Lê Hữu Đức
Ngày ban hành 02/10/2014
Ngày hiệu lực 02/10/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 6 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản gốc Công văn 8169/BQP-DT 2014 hiện trạng sử dụng nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước các đơn vị quân đội

Lịch sử hiệu lực Công văn 8169/BQP-DT 2014 hiện trạng sử dụng nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước các đơn vị quân đội

  • 02/10/2014

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 02/10/2014

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực