Công văn 819/UBND-KTN

Công văn 819/UBND-KTN năm 2015 áp dụng hệ số chi phí máy làm việc trong điều kiện môi trường vùng nước mặn, nước lợ trên địa bàn tỉnh Bình Định

Công văn 819/UBND-KTN 2015 hệ số chi phí máy làm việc trong vùng nước mặn nước lợ Bình Định đã được thay thế bởi Công văn 2101/UBND-KTN Bảng giá ca máy thiết bị xây dựng công trình 2015 Bình Định và được áp dụng kể từ ngày 14/05/2015.

Nội dung toàn văn Công văn 819/UBND-KTN 2015 hệ số chi phí máy làm việc trong vùng nước mặn nước lợ Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 819/UBND-KTN
Về việc áp dụng hệ số chi phí máy làm việc trong điều kiện môi trường vùng nước mặn, nước lợ trên địa bàn tỉnh

Bình Định, ngày 05 tháng 03 năm 2015

 

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- Sở Giao thông vận tải.

 

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Văn bản số 181/SXD-QLXD ngày 02/3/2015 về việc áp dụng hệ số chi phí máy làm việc trong môi trường nước mặn, nước lợ trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Bổ sung một số nội dung tại Mục III, phần I, Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh, ban hành kèm theo Văn bản số 353/UBND-KTN ngày 24/01/2014 của UBND tỉnh, cụ thể như sau:

“- Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình áp dụng đối với các loại máy và thiết bị đang được sử dụng để thi công các công trình có điều kiện làm việc bình thường. Trong trường hợp máy và thiết bị thi công làm việc trong điều kiện ở vùng nước mặn, nước lợ thì giá ca máy trong bảng giá này được điều chỉnh với hệ số 1,055.

- Việc xác định vùng nước mặn, nước lợ, loại máy và thiết bị thi công cũng như thời điểm đưa vào làm việc trong điều kiện này, chủ đầu tư, đơn vị tư vấn tổ chức thực hiện khảo sát, đánh giá điều kiện ăn mòn do nước mặn, nước lợ căn cứ theo các tiêu chuẩn hiện hành để áp dụng.

- Các dự án, công trình có dự toán gói thầu chưa được phê duyệt hoặc đã phê duyệt nhưng chưa tổ chức lựa chọn nhà thầu thì được áp dụng hệ số điều chỉnh này.

Văn bản này điều chỉnh, bổ sung Văn bản số 353/UBND-KTN ngày 24/01/2014 của UBND tỉnh và được áp dụng trong việc lập, quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Định kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Xây dựng (b/c);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở TC, KH&ĐT, TP;
- LĐVP và CV;
- Lưu: VT, K19. (M.20b)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hồ Quốc Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 819/UBND-KTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu819/UBND-KTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/03/2015
Ngày hiệu lực05/03/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/05/2015
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 819/UBND-KTN 2015 hệ số chi phí máy làm việc trong vùng nước mặn nước lợ Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 819/UBND-KTN 2015 hệ số chi phí máy làm việc trong vùng nước mặn nước lợ Bình Định
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu819/UBND-KTN
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýHồ Quốc Dũng
        Ngày ban hành05/03/2015
        Ngày hiệu lực05/03/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/05/2015
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 819/UBND-KTN 2015 hệ số chi phí máy làm việc trong vùng nước mặn nước lợ Bình Định

             Lịch sử hiệu lực Công văn 819/UBND-KTN 2015 hệ số chi phí máy làm việc trong vùng nước mặn nước lợ Bình Định