Công văn 848/VACPA

Công văn 848/VACPA về việc công khai lần 1 danh sách các công ty kiểm toán đủ điều kiện thực hiện kiểm toán năm 2010 do Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 848/VACPA công khai lần 1 danh sách các công ty kiểm toán đủ điều kiện thực hiện kiểm toán năm 2010


HỘI KIỂM TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀ
VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 848/VACPA
V/v Công khai lần 1 danh sách các công ty kiểm toán đủ điều kiện thực hiện kiểm toán năm 2010

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2009

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang bộ;
- Cục Thuế các tỉnh, thành phố;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố;
- Các Tổng công ty Nhà nước.  

 

Hiện nay ở Việt Nam có gần 160 công ty kiểm toán đang hoạt động. Thực hiện quy định tại Điều 33 Nghị định số 105/2004/NĐ-CP ngày 30/3/2004 của Chính phủ về Kiểm toán độc lập, điểm 2 mục C phần II Thông tư số 105/2004/NĐ-CP">64/2004/TT-BTC ngày 29/6/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 105/2004/NĐ-CP; Điều 1 Nghị định số 133/2005/NĐ-CP ngày 31/10/2005 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2004/NĐ-CP và Điều 1, Điều 3 Quyết định số 47/QĐ-BTC ngày 14/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc chuyển giao cho Hội nghề nghiệp thực hiện một số nội dung công việc quản lý hành nghề kế toán, kiểm toán, từ 1/10/2006 các công ty kiểm toán phải thực hiện việc thông báo danh sách kiểm toán viên đăng ký hành nghề với Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA). Hiện nay chỉ những công ty kiểm toán có từ 3 người trở lên có Chứng chỉ kiểm toán viên, làm việc toàn bộ thời gian cho công ty và được VACPA ký xác nhận danh sách kiểm toán viên đăng ký hành nghề mới đủ điều kiện thực hiện kiểm toán. Các kiểm toán viên đã đăng ký hành nghề và được VACPA xác nhận mới được ký tên trong Báo cáo kiểm toán.

Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam thông báo Danh sách các công ty kiểm toán đã đăng ký hành nghề kiểm toán năm 2010 và đã được VACPA xác nhận (Danh sách kèm theo). Những công ty này đủ điều kiện thực hiện kiểm toán năm 2009 và năm 2010.

Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam đề nghị Quý cơ quan nhắc nhở các doanh nghiệp, đơn vị quy định trên và không chấp nhận báo cáo tài chính của doanh nghiệp, đơn vị do các công ty kiểm toán không có tên trong danh sách các công ty kiểm toán nói trên, thực hiện kiểm toán./.  

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các công ty Kiểm toán (có tên kèm theo);
- Bộ Tài chính (Vụ CĐKT và KT; UBCKNN; Cục TCDN; Vụ TCNH; Vụ BH; Vụ HCSN và Vụ ĐT)
- Trang web của Bộ Tài chính;
- Tạp chí Kế toán (để đăng tin);
- Hội Kế toán và Kiểm toán VN;
- VACPA tại TP HCM;
- Trang web: www.vacpa.org.vn;   
- Lưu: VP VACPA tại Hà Nội.

T/M BCH HỘI KTV HÀNH NGHỀ VIỆT NAM
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC KIÊM TỔNG THƯ KÝ
Bùi Văn Mai

 

DANH SÁCH

CÁC CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KIỂM TOÁN NĂM 2010
(Tính đến ngày 20/11/2009 kèm theo Công văn số 848/VACPA ngày 20 tháng 11 năm 2009 của VACPA)

TT

Số hiệu

Tên Công ty kiểm toán

Tên viết tắt

Ngày thành lập

1

008

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (Chuyển đổi từ Công ty Cổ phần Kiểm toán và Tư vấn)

A&C

13/02/1995

06/02/2007

2

127

Công ty TNHH Kiểm toán Vũng Tàu

VAC

10/11/2006

3

004

Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

E&Y

03/11/1992

4

010

Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC (Chuyển đổi từ DNNN)

AAC

13/02/1995

19/05/2007

5

017

Công ty TNHH Grant Thornton Việt Nam

Grant Thornton VN

29/09/1999

24/12/2007

6

009

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Kế toán (Chuyển đổi từ công ty Cổ phần Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Kế toán)

AFC

13/02/1995

07/05/2007

7

071

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (Chuyển đổi từ công ty Cổ phần Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt)

Vietvalues

20/11/2003

12/04/2007

8

006

Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam 

PwC

14/05/1994

9

018

Công ty TNHH Kiểm toán AS

AS

17/05/2000

10

005

Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học (Chuyển đổi từ DNNN)

AISC

29/04/1994

13/08/2008

11

142

Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán phía Nam (Tách ra từ chi nhánh TP Hồ Chí Minh của công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC))

AASCS

13/03/1997

30/05/2007

12

001

Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Chuyển đổi từ công ty Kiểm toán Việt Nam TNHH-VACO)

Deloitte Vietnam

13/05/1991

16/03/2007

13

148

Công ty TNHH Kiểm toán An Phú

AnPhu

08/08/2007

14

112

Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY

UHY

29/08/2006

13/04/2007

15

141

Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán, Kế toán và Tư vấn thuế AAT

AAT

04/06/2007

16

068

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Nexia ACPA

Nexia ACPA

14/04/2004

19/11/2007

17

002

Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (Chuyển đổi từ DNNN)

AASC

13/05/1991

02/07/2007

18

039

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Kế toán Thanh Đức

T.D

26/06/2002

19

126

Công ty TNHH Tư vấn Kế toán và Kiểm toán Việt Nam

AVA

10/10/2006

20

105

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thuế - A.T.A.X

A.T.A.X

30/06/2006

03/09/2008

21

042

Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán CA&A (sáp nhập với Công ty TNHH Kiểm toán và Đầu tư Tài chính Nam Việt – VIET AUDITORS)

CA&A

09/04/2003

21/08/2007

06/10/2009

22

172

Công ty TNHH Kiểm toán SCS Global (Đổi tên từ Công ty TNHH Tư vấn doanh nghiệp và kiểm toán (BCA))

SCS

13/11/2008

13/08/2009

23

034

Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (Chuyển đổi từ Công ty Cổ phần Kiểm toán và Định giá Việt Nam)

VAE

21/12/2001

14/07/2008

24

007

Công ty TNHH KPMG Việt Nam

KPMG

17/05/1994

25

143

Công ty TNHH Tài chính Kế toán và kiểm toán Việt Nam (Tách ra từ chi nhánh Thanh Hóa của Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC))

VNAAFC

10/06/1995

30/05/2007

26

079

Công ty TNHH Kiểm toán Tâm Việt (Giải thể Công ty Hợp danh Kiểm toán Tâm Việt để thành lập C.ty TNHH Kiểm toán Tâm Việt)

Tâm Việt

19/10/2004

31/01/2008

27

120

Công ty TNHH Kiểm toán Đông Dương

I.A

29/08/2006

28

026

Công ty TNHH Kiểm toán D.T.L

DTL

09/07/2001

24/10/2006

29

038

Công ty TNHH Kiểm toán PKF Việt Nam (Đổi tên từ Công ty TNHH Kiểm toán Phương Đông PCA)

PKF

09/12/2002

28/08/2007

09/09/2009

30

076

Công ty TNHH Kiểm toán ASNAF Việt Nam (Chuyển đổi từ công ty Cổ phần Kiểm toán Thăng Long)

ASNAF

22/10/2002

01/09/2008

31

075

Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam

CPA Vietnam

23/06/2004

05/11/2007

32

016

Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội

CPA-HN

01/02/1999

24/10/2006

33

089

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính

IFC-ACA Group

24/08/2001

04/07/2007

11/11/2009

34

152

Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn TCKT và Kiểm toán Nam Việt

AASCN

11/09/2007

35

045

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thăng Long (Chuyển đổi từ Công ty Cổ phần Kiểm toán và Tư vấn Thăng Long)

THANG LONG AC CO

18/06/2003

02/04/2007

36

070

Công ty TNHH Kiểm toán Mỹ

A.A

02/11/2001

02/08/2007

37

156

Công ty TNHH Kiểm toán VACO

VACO LLC

27/11/2007

38

046

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Ánh sáng Á Châu (Chuyển đổi từ công ty Cổ phần Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Ánh sáng Á Châu)

AFCC

13/08/2002

19/04/2007

39

167

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn SUP

SUP

27/05/2008

40

047

Cty TNHH Kiểm toán – Tư vấn thuế (ATC) (Chuyển đổi từ công ty Cổ phần Kiểm toán – Tư vấn Thuế)  

ATC

05/08/2003

04/10/2006

41

144

Công ty TNHH Kiểm toán Biên Hòa

BHAACC

15/06/2007

42

022

Công ty TNHH Kế toán Kiểm toán Tư vấn Việt Nam

AACC

19/02/2001

22/07/2008

43

110

Công ty TNHH Tư vấn Kiểm toán Vạn An

VACA

24/07/2006

44

181

Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Khang Việt

KVAC

16/09/2009

45

023

Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn Kế toán Bắc Đẩu

PACO

12/04/2001

46

111

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Đầu tư Tài chính Châu Á

FADACO

06/07/2006

47

157

Công ty TNHH Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Quốc tế

IAFC

03/01/2008

48

104

Công ty TNHH Kiểm toán Quang Minh

QMC

22/05/2006

49

161

Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán Hà Nội

AUS

29/05/2008

50

118

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Phan Dũng

PDAC

11/09/2006

51

048

Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Tài chính D.N.P

D.N.P

01/09/2003

52

124

Công ty TNHH Kiểm toán Thế Giới Mới

NWA

22/09/2006

53

136

Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế PNT

PNT

08/01/2007

54

158

Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tư vấn Hà Nội

HANOIAC

14/12/2007

12/11/2008

55

106

Công ty TNHH Tài chính và Kiểm toán Việt Nam

ACVIETNAM

04/07/2006

56

098

Công ty TNHH Kiểm toán Hùng Vương

HVAC

27/04/2006

57

137

Công ty TNHH Kiểm toán Quốc gia Việt Nam

NAG

03/04/2006

06/11/2009

58

078

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Kế toán An Phát (Giải thể công ty Hợp danh Kiểm toán và Tư vấn Kế toán An Phát để thành lập Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Kế toán An Phát)

APS

08/09/2004

25/07/2008

59

049

Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Phần mềm TDK

TDK

28/02/2002

60

086

Công ty TNHH Kiểm toán Độc lập Quốc gia Việt Nam (chuyển đổi từ Công ty Hợp danh Kiểm toán Quốc gia Việt Nam)

KTQGVN

24/10/2005

11/05/2006

13/05/2008

61

013

Công ty TNHH Kiểm toán Thủy Chung

Thủy Chung

28/06/1996

62

080

Công ty Hợp danh Kiểm toán Trí Tuệ

SMART

04/05/2005

63

088

Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nhất

Việt Nhất

03/11/2005

12/09/2008

64

040

Công ty TNHH Hoàng & Thắng

HOANG & THANG

14/10/2002

65

135

Công ty TNHH Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (Sáp nhập với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn AFP)

AAFC

23/01/2007

03/11/2009

66

134

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Hà Nội

HANCO

02/11/2006

26/01/2007

67

061

Công ty TNHH Kiểm toán & Kế toán Độc lập Việt Nam (Chuyển đổi từ Công ty Cổ phần Kiểm toán Quảng Ninh)

AQN

12/12/2003

14/10/2006

68

109

Công ty TNHH Kiểm toán APEC (Sáp nhập với Công ty TNHH Kiểm toán Thanh Hóa – THA)

APEC

07/01/2003

24/07/2008

20/08/2009

69

003

Công ty TNHH Tư vấn Luật và Kiểm toán Hoàng Gia

SCCT

23/09/1992

70

072

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế (năm 2002 mới đăng ký cung cấp dịch vụ Kiểm toán)

IFC

24/10/2001

06/07/2007

71

065

Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán Gia Cát

Gia Cát

07/03/2000

10/01/2003

72

146

Công ty TNHH Tư vấn Thuế, Kế toán và Kiểm toán Việt Nam

AVINA

15/08/2007

73

095

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn APEC (đổi tên từ Công ty TNHH Kiểm toán Đức Anh)

(không có tên viết tắt)

22/11/2005

04/08/2008

74

183

Công ty TNHH Kiểm toán CÁT TƯỜNG VAI

CAT TUONG VAI

22/06/2009

75

052

Công ty TNHH Kiểm toán A.B.B Việt Nam

ABB

06/06/2001

22/03/2006

76

168

Công ty TNHH Thẩm định và Kiểm toán Việt Nam

Vietnam Audit

25/07/2008

77

101

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Việt Nam

FACOM

05/05/2006

01/11/2006

78

169

Công ty TNHH Kiểm toán và Giải pháp công nghệ thông tin Đại Nam

GSAUDIT CO.,LTD

30/08/2008

79

043

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Việt Nam (Chuyển đổi từ Công ty Cổ phần Kiểm toán và Tư vấn Việt Nam)

VNAudit

06/05/2003

27/03/2006

10/01/2008

80

151

Công ty TNHH Kiểm toán Cảnh Xuân

CX AUDIT

17/05/2007

81

119

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn doanh nghiệp KTC

KTC

14/07/2006

82

035

Công ty TNHH Mekong

Mekong

05/08/2002

83

066

Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Xây dựng Việt Nam

CIMEICO

26/06/2000

12/04/2007

84

177

Công ty TNHH Mazars Việt Nam (Đăng ký lại doanh nghiệp, thay đổi tên, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp và chuyển nhượng vốn từ Công ty Mazars & Guérard Việt Nam)

Mazars Việt Nam

01/12/1998

01/06/2009

85

178

Công ty TNHH Kiểm toán Kế toán và Tư vấn Tài chính Việt Nam

VNAFC

11/08/2009

86

145

Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán kiểm toán Quảng Ninh

QNAASC

20/07/2007

11/11/2009

87

147

Công ty TNHH Dịch vụ Tài chính và Kiểm toán Hàn Việt

HANVIFA

29/06/2007

10/04/2008

88

154

Công ty TNHH Kiểm toán VFA

VFA

11/10/2007

89

131

Công ty TNHH Kiểm toán Vũ Hồng

VuHong

09/06/2004

27/09/2006

(*) Một số công ty đang làm thủ tục đăng ký hành nghề kiểm toán 2009/2010 sẽ được thông báo tiếp lần 2.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 848/VACPA

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 848/VACPA
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 20/11/2009
Ngày hiệu lực 20/11/2009
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 848/VACPA công khai lần 1 danh sách các công ty kiểm toán đủ điều kiện thực hiện kiểm toán năm 2010


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 848/VACPA công khai lần 1 danh sách các công ty kiểm toán đủ điều kiện thực hiện kiểm toán năm 2010
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 848/VACPA
Cơ quan ban hành Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam
Người ký Bùi Văn Mai
Ngày ban hành 20/11/2009
Ngày hiệu lực 20/11/2009
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 12 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 848/VACPA công khai lần 1 danh sách các công ty kiểm toán đủ điều kiện thực hiện kiểm toán năm 2010

Lịch sử hiệu lực Công văn 848/VACPA công khai lần 1 danh sách các công ty kiểm toán đủ điều kiện thực hiện kiểm toán năm 2010

  • 20/11/2009

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 20/11/2009

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực