Công văn 8611/BTC-VP

Công văn 8611/BTC-VP năm 2019 về triển khai Nghị định 09/2019/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 8611/BTC-VP 2019 triển khai Nghị định 09/2019/NĐ-CP


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8611/BTC-VP
V/v hướng dẫn triển khai Nghị định số 09/2019/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2019

 

Kính gửi: Thủ trưng các đơn vị thuộc Bộ

Ngày 24/1/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 09/2019/NĐ-CP quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà (sau đây gọi là Nghị định số 09/2019/NĐ-CP) đã quy định nguyên tắc, thẩm quyền và nội dung chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước trong việc thực hiện công tác báo cáo giữa các cơ quan hành chính nhà nước với nhau và giữa cơ quan hành chính nhà nước với các tổ chức, cá nhân liên quan. Để thực hiện Nghị định này, yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ thực hiện các nội dung sau:

1. Các đơn vị thuộc Bộ được giao ch trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hành chính có quy định chế độ báo cáo định kỳ có trách nhiệm thực hiện như sau:

1.1. Căn cứ Điều 1, Điều 4, Điều 10 và Điều 11 của Nghị định số 09/2019/NĐ-CP, đơn vị được giao chủ trì xây dựng các văn bản thực hiện phân loại và xác định chế độ báo cáo định kỳ, báo cáo chuyên đề cần được quy định trong văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL).

1.2. Căn cứ phân loại chế độ báo cáo định kỳ, báo cáo chuyên đề được xác định, trong quá trình xây dựng VBQPPL đơn vị được giao chủ trì xây dựng văn bản cụ thể hóa các nội dung chế độ báo cáo theo quy định tại các Điều 7, Điều 8, Điều 10, Điều 11 và Điều 12 Nghị định số 09/2019/NĐ-CP trước khi gửi xin ý kiến của các bên có liên quan.

Riêng với chế độ báo cáo đột xuất, báo cáo chuyên đề được phép quy định trong văn bản hành chính và phải đảm bảo tuân thủ đúng quy định tại Điều 9, Điều 10 Nghị định số 09/2019/NĐ-CP.

1.3. Về việc tham gia, lấy ý kiến đối với văn bản có quy định về chế độ báo cáo

- Đối với các VBQPPL có quy định về chế độ báo cáo định kỳ, báo cáo chuyên đề đơn vị được giao chủ trì soạn thảo có trách nhiệm phân tích sự cần thiết và tính phù hợp của quy định về chế độ báo cáo theo quy định tại Nghị định số 09/2019/NĐ-CP (nội dung này phải được thể hiện tại dự thảo Tờ trình Bộ), trên cơ sđó gửi xin ý kiến của Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ và các đơn vị có liên quan.

- Đối vi chế độ báo cáo đột xuất, báo cáo chuyên đề được quy định tại văn bản hành chính đơn vị được giao chủ trì xây dựng văn bản có thể thực hiện việc lấy ý kiến Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ và các đơn vị có liên quan hoặc căn cứ hướng dẫn tại Điều 9, Điều 10 Nghị định số 09/2019/NĐ-CP để quy định cụ thể nội dung báo cáo và trình cấp có thẩm quyền ký ban hành.

1.4. Thường xuyên rà soát, sửa đổi các chế độ báo cáo định kỳ để đảm bảo các chế độ báo cáo định kỳ đáp ứng đầy đủ các yêu cầu tại Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ; Dự tho Quyết định và trình cấp có thẩm quyền ban hành quyết định công bố danh mục chế độ báo cáo định kỳ khi có sự thay đổi, thời hạn công bố chậm nhất 15 ngày làm việc kể từ ngày văn bản quy định chế độ báo cáo có hiệu lực thi hành; Kịp thời công khai trên website của Bộ Tài chính theo đúng quy định tại Điều 30 Ngh định số 09/2019/NĐ-CP .

1.5 Chủ trì, phối hợp với Cục Tin học và Thống kê Tài chính trong việc triển khai thực hiện chế độ báo cáo điện tử theo đúng quy định tại Chương III về ứng dụng công nghệ thông tin thực hiện chế độ báo cáo và hệ thng thông tin báo cáo quốc gia tại Nghị định số 09/2019/NĐ-CP .

1.6 Thực hiện các nhiệm vụ theo Quyết định số 801/QĐ-BTC ngày 14/5/2019 của Bộ Tài chính ban hành kế hoạch hành động thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/1/2019 của Chính phủ.

2. Vụ Pháp chế có trách nhiệm

- Thẩm định dự thảo Thông tư có nội dung quy định về chế độ báo cáo do Bộ Tài chính chủ trì ban hành theo đúng quy định ca Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP , Quy chế xây dựng, ban hành văn bn QPPL của Bộ Tài chính và Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/1/2019 quy định về chế độ báo cáo.

- Nghiên cứu sa đổi, bổ sung quy chế xây dựng, ban hành văn bn QPPL của Bộ Tài chính ngay sau khi Luật ban hành văn bản QPPL (sửa đổi) được thông qua.

3. Văn phòng Bộ có trách nhiệm

- Nghiên cứu, tham gia ý kiến đối với quy định về chế độ báo cáo thuộc phạm vi Nghị định số 09/2019/NĐ-CP theo đề nghị của đơn vị chủ trì soạn thảo.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ hướng dẫn, xây dựng Quyết định công b danh mục chế độ báo cáo định kỳ tại các văn bản QPPL của Bộ Tài chính làm cơ sở cho các đơn vị theo dõi, thực hiện công bố lại danh mục chế độ báo cáo đnh kỳ khi có sự thay đổi.

4. Cục Tin học và Thống kê tài chính có trách nhiệm

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Tài chính đảm bảo kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia theo Điều 15 và Điều 18 Nghị định số 09/2019/NĐ-CP.

5. Cục Kế hoạch Tài chính có trách nhiệm

- Hướng dẫn các đơn vị thuộc Bộ lập dự toán để triển khai các nhiệm vụ hàng năm theo quy định tại Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/1/2019 của Chính phủ.

- Thực hiện quản lý cấp phát, thanh toán, quyết toán nguồn kinh phí trên theo đúng quy định của quản lý ngân sách nhà nước.

Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc, Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm kịp thời báo cáo Bộ (qua Văn phòng Bộ) để điều chỉnh cho phù hợp./.

 


Nơi nhận:
- Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng (để b/c);
-
nh đạo Bộ (để b/c);
- Thủ trư
ng các đơn vị thuộc Bộ;
- Lưu: VT, VP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 8611/BTC-VP

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu8611/BTC-VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/07/2019
Ngày hiệu lực26/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 8611/BTC-VP 2019 triển khai Nghị định 09/2019/NĐ-CP


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 8611/BTC-VP 2019 triển khai Nghị định 09/2019/NĐ-CP
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu8611/BTC-VP
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýĐỗ Hoàng Anh Tuấn
        Ngày ban hành26/07/2019
        Ngày hiệu lực26/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 8611/BTC-VP 2019 triển khai Nghị định 09/2019/NĐ-CP

         Lịch sử hiệu lực Công văn 8611/BTC-VP 2019 triển khai Nghị định 09/2019/NĐ-CP

         • 26/07/2019

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 26/07/2019

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực