Công văn 8631/BGTVT-TTr

Công văn 8631/BGTVT-TTr năm 2014 tăng cường công tác đảm bảo an toàn giao thông, an toàn lao động và vệ sinh môi trường đối với dự án cải tạo nâng cấp, mở rộng QL1 và QL14 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 8631/BGTVT-TTr 2014 đảm bảo an toàn giao thông lao động vệ sinh môi trường cải tạo QL1 QL14


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 8631/BGTVT-TTr
V/v: Tăng cường công tác đảm bảo ATGT, ATLĐ và VSMT đối với các dự án cải tạo nâng cấp, mở rộng QL1 và QL14.

Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các Sở GTVT, các Ban QLDA thuộc Bộ GTVT làm Chủ đầu tư, đại diện Chủ đầu tư, các đơn vị TVGS các dự án trên QL1 và QL14;
- Các Nhà đầu tư BOT, BT;
- Các Tổng công ty XDCTGT: 1, 4, 5, 6, 8;
- Tổng công ty Xây dựng Thăng Long;
- Các nhà thầu thi công các dự án trên QL1 và QL14.

Thực hiện Quyết định số 2111/QĐ-BGTVT ngày 04/6/2014 và Quyết định số 2216/QĐ-BGTVT ngày 12/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) về kiểm tra công tác đảm bảo an toàn giao thông (ATGT), an toàn lao động (ATLĐ) và vệ sinh môi trường (VSMT) đối với các dự án thi công trên Quốc lộ 1 (QL1) và Quốc lộ 14 (QL14), Đoàn kiểm tra của Bộ GTVT đã kiểm tra các dự án trên QL1 đoạn Thanh Hóa - Nghệ An từ ngày 25/6/2014 đến ngày 07/7/2014.

Sau khi xem xét Báo cáo kết quả kiểm tra của Đoàn kiểm tra tại Báo cáo số 04/BC-ĐKT-T2 ngày 11/7/2014, Bộ GTVT yêu cầu:

1. Yêu cầu các Sở GTVT, Nhà đầu tư, Ban Quản lý dự án (QLDA), Tư vấn giám sát (TVGS) các dự án cải tạo, mở rộng QL1, QL14:

a) Rà soát lại phương án đảm bảo ATGT đã phê duyệt cho các nhà thầu thi công để đảm bảo phương án được phê duyệt theo đúng các quy định tại Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT QCVN 41:2012/BGTVT và Văn bản số 5955/BGTVT-KCHT ngày 24/6/2013 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định đảm bảo giao thông khi thi công các dự án cải tạo, nâng cấp QL1 và QL14. Nếu phương án đã phê duyệt không phù hợp hoặc không đúng quy định thì phải điều chỉnh ngay.

b) Thực hiện kiểm soát chặt chẽ nhân sự, lao động; phương tiện, thiết bị thi công của nhà thầu thi công, tập trung một số nội dung sau:

- Khi có thay đổi nhân sự thì phải có văn bản báo cáo Chủ đầu tư, Nhà đầu tư và phải được chấp thuận của Chủ đầu tư, Nhà đầu tư (lưu ý nhân sự thay đổi phải có chuyên môn, kinh nghiệm tối thiểu bằng nhân sự theo cam kết của nhà thầu thi công trong hồ sơ dự thầu);

- Lao động trên công trường phải có hợp đồng lao động, đảm bảo điều kiện về sức khỏe, được trang cấp và sử dụng bảo hộ lao động, được huấn luyện về ATLĐ, VSLĐ theo quy định; nhà thầu thi công phải thực hiện đầy đủ chế độ theo quy định đối với người lao động;

- Phương tiện, thiết bị thi công trên công trường phải có đăng ký hành chính, đăng kiểm kỹ thuật theo quy định và phù hợp với cam kết của nhà thầu thi công.

c) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các nhà thầu thi công thực hiện các quy định về bảo đảm ATGT, ATLĐ, VSMT; thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ GTVT tại Văn bản số 7275/BGTVT-VT ngày 19/6/2014 về kiểm tra và xử lý vi phạm đối với hành vi tự ý thay đổi kích thước thùng chở hàng của xe ô tô tự đổ.

2. Yêu cầu các nhà thầu thi công thực hiện tốt công tác đảm bảo ATGT, ATLĐ và VSMT khi thi công công trình trên đường bộ đang khai thác theo đúng quy định tại Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT QCVN 41:2012/BGTVT, Thông tư liên tịch số 01/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT Thông tư số 27/2013/TT-BLĐTBXH và các văn bản khác có liên quan.

3. Giao Cục Y tế chủ động phối hợp với các nhà thầu thi công trên tuyến tổ chức khám sức khỏe lưu động tại công trường cho người lao động, tập trung vào người điều khiển phương tiện, thiết bị thi công, người làm công việc nặng nhọc, độc hại, công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ, VSLĐ.

4. Xử lý vi phạm, tồn tại trong công tác đảm bảo ATGT, ATLĐ và VSMT đối với các dự án cải tạo, mở rộng QL1 đoạn Thanh Hóa - Nghệ An:

a) Giao Cục Quản lý đường bộ 2 xử phạt vi phạm hành chính như sau:

- Xử phạt vi phạm hành chính về lỗi "Thi công trên đường bộ đang khai thác không bố trí đủ biển báo hiệu, cọc tiêu di dộng, rào chắn theo quy định" quy định tại khoản 3 Điều 13 Nghị định số 171/2013/NĐ-CP đối với các nhà thầu thi công Tiểu dự án 1 do Ban QLDA 1 - Bộ GTVT quản lý, gồm:

+ Gói thầu 6: Công ty xây dựng Vạn Cường;

+ Gói thầu 7: Liên danh Công ty xây lắp Dầu khí 1 (Công ty CP Việt Ren) và Công ty TNHH Đông Mê Kông;

+ Gói thầu 8: Công ty  CP tập đoàn Trường Thịnh;

+ Gói thầu 9: Liên danh Công ty CP Phương Thành và Tổng công ty ĐTXD TM Miền Trung;

+ Gói thầu 10: Liên danh Công ty CP Cầu 3 Thăng Long và Công ty CP 16;

+ Gói thầu 30: Công ty 471, Công ty 475.

- Xử phạt vi phạm hành chính về lỗi "Thi công công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ có Giấy phép thi công hết hạn" quy định tại khoản 2 Điều 13 Nghị định số 171/2013/NĐ-CP đối với nhà thầu thi công đoạn Diễn Châu - Quán Hành do Sở GTVT Nghệ An quản lý, gồm:

+ Gói thầu 1: Liên danh Công ty TNHH Phú Nguyên Hải và Công ty CP Xây dựng Trung Đức;

+ Gói thầu 2: Liên danh Công ty CP Thuận An và Công ty CP Trường Sơn;

+ Gói thầu 3: Công ty CP Tân Nam.

Báo cáo Bộ GTVT (qua Thanh tra Bộ) kết quả xử phạt vi phạm hành chính trước ngày 05/8/2014.

b) Khiển trách Ban QLDA 1 - Bộ GTVT và TVGS Tiểu dự án 1 do buông lỏng công tác kiểm tra, giám sát việc đảm bảo ATGT, ATLĐ và VSMT đối với các nhà thầu thi công; nhiều nhà thầu thi công có vi phạm trong công tác đảm bảo ATGT nhưng không khắc phục kịp thời; vẫn còn tình trạng một số nhà thầu thi công sử dụng xe thay đổi chiều cao thùng hàng để chở nguyên vật liệu.

Ban QLDA 1 tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với tập thể và cá nhân có liên quan. Báo cáo Bộ GTVT (qua Thanh tra Bộ) trước ngày 05/8/2014.

c) Cảnh cáo, nhắc nhở đối với các nhà thầu thi công sau:

- Cảnh cáo đối với Công ty 471 thuộc Cienco 4, Liên danh Công ty Phương Thành và Tổng công ty Miền Trung do có sử dụng xe thay đổi chiều cao thùng hàng để chở vật liệu thi công vượt quá nhiều lần trọng tải cho phép;

- Cảnh cáo đối với các nhà thầu thi công có nhiều vi phạm, nhưng không kịp thời khắc phục về công tác đảm bảo ATGT khi thi công trên đường bộ đang khai thác, gồm: Công ty xây dựng Vạn Cường; Liên danh Công ty xây lắp Dầu khí 1 (Công ty CP Việt Ren) và Công ty TNHH Đông Mê Kông; Công ty CP tập đoàn Trường Thịnh; Liên danh Công ty CP Phương Thành và Tổng công ty ĐTXD TM Miền Trung; Liên danh Công ty CP Cầu 3 Thăng Long và Công ty CP 16; Công ty 471, Công ty 475.

- Nhắc nhở đối với các nhà thầu thi công trong việc không kịp thời xin giấy phép hoặc thỏa thuận thi công công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ khi giấy phép hoặc thỏa thuận thi công hết hạn, gồm: Liên danh Công ty TNHH Phú Nguyên Hải và Công ty CP Xây dựng Trung Đức; Liên danh Công ty CP Thuận An và Công ty CP Trường Sơn; Công ty CP Tân Nam.

Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để báo cáo);
- Chánh Thanh tra (để báo cáo);
- Vụ VT, ATGT;
- Cục QLXD & CLCTGT;
- Tổng cục Đường bộ Việt Nam;
- Cục Y tế;
- Cục QLĐB 2;
- Báo GTVT;
- Website Bộ GTVT;
- Lưu VT, TTr (10 b).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH THANH TRA
PHÓ CHÁNH THANH TRA
Lê Văn Doãn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 8631/BGTVT-TTr

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu8631/BGTVT-TTr
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/07/2014
Ngày hiệu lực16/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 8631/BGTVT-TTr 2014 đảm bảo an toàn giao thông lao động vệ sinh môi trường cải tạo QL1 QL14


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 8631/BGTVT-TTr 2014 đảm bảo an toàn giao thông lao động vệ sinh môi trường cải tạo QL1 QL14
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu8631/BGTVT-TTr
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
        Người kýLê Văn Doãn
        Ngày ban hành16/07/2014
        Ngày hiệu lực16/07/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 8631/BGTVT-TTr 2014 đảm bảo an toàn giao thông lao động vệ sinh môi trường cải tạo QL1 QL14

           Lịch sử hiệu lực Công văn 8631/BGTVT-TTr 2014 đảm bảo an toàn giao thông lao động vệ sinh môi trường cải tạo QL1 QL14

           • 16/07/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 16/07/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực