Công văn 87/SXD-QLXD

Công văn 87/SXD-QLXD năm 2015 về tuân thủ quy định của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong lĩnh vực xây dựng Dân dụng - Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật đô thị do Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 87/SXD-QLXD 2015 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong lĩnh vực xây dựng Dân dụng Công nghiệp


UBND TỈNH KON TUM
SỞ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 87/SXD-QLXD
V/v tuân thủ các quy định của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong lĩnh vực XD DD-CN và HTKTĐT.

Kon Tum, ngày 06 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi:

- UBND các huyện và thành phố Kon Tum;
- Các Sở, Ban ngành trên địa bàn tỉnh;
- Các đơn vị hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh.

 

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 79/VPKTN, ngày 16/01/2015 của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong hoạt động đầu tư xây dựng.

Căn cứ nội dung Văn bản số 3497/BXD-KHCN ngày 31/12/2014 của Bộ Xây dựng về việc tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong hoạt động đầu tư xây dựng.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia là văn bản pháp quy về kỹ thuật bắt buộc phải tuân thủ trong hoạt động đầu tư xây dựng. Nhằm đảm bảo chất lượng công trình, đảm bảo an toàn, tiện nghi sử dụng tối thiểu cho người sử dụng và các yêu cầu khác theo quy định của pháp luật, Sở Xây dựng đề nghị các cơ quan quản lí nhà nước về xây dựng và các đơn vị hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn tuân thủ các quy định của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, trong đó tập trung vào các nội dung:

1. Thẩm định các đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị.

2. Thẩm tra, thẩm định các dự án đầu tư xây dựng công trình, thẩm tra, thẩm định thiết kế các công trình hạ tầng kỹ thuật, nhà ở và công trình công cộng, công trình công nghiệp trước khi cấp giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật hiện hành.

3. An toàn trong hoạt động thi công xây dựng công trình.

4. Kiểm tra, nghiệm thu và đưa công trình vào sử dụng.

Hệ thống các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong lĩnh vực xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành được công bố và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng.

Để các đơn vị hoạt động đầu tư xây dựng thuận lợi trong việc cập nhật, áp dụng các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng Dân dụng - Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật đô thị, Sở Xây dựng Kon Tum cung cấp các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành bắt buộc phải tuân thủ áp dụng (có danh mục kèm theo).

Trong quá trình thực hiện, kiểm tra và giám sát quy chuẩn Việt Nam trong hoạt động đầu tư xây dựng, đề nghị đặc biệt chú ý đến các quy chuẩn QCXDVN 01:2002 Xây dựng công trình đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng (có hiệu lực đến ngày 01/07/2015), QCXDVN 05:2008/BXD Nhà và công trình công cộng. An toàn sinh mạng và sức khỏe, QCVN 06:2010/BXD An toàn cháy cho nhà và công trình, QCVN 09:2013/BXD Các công trình xây dựng sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Sở Xây dựng Kon Tum báo đến các đơn vị hoạt động trong đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh để biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên.
- UBND tỉnh (thay B/c);
- Lãnh đạo Sở (thay B/c);
- Các Phòng chuyên môn;
- Đăng Trang TTĐT Sở XD;
- Lưu VT, QLXD.ptnghia.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Lưu Xuân Hoài

 

DANH MỤC

CÁC QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ XÂY DỰNG DÂN DỤNG CÔNG NGHIÊP VÀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ
(kèm theo Văn bản số 87/SXD-QLXD, ngày 06/01/2015 của Sở Xây dựng Kon Tum )

TT

Ký hiệu quy chuẩn

Tên quy chuẩn

Cơ quan ban hành

Số văn bản và ngày ban hành

1

QCXDVN 01:2008/BXD

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng.

Bộ Xây dựng

04/2008/QĐ-BXD

03/04/2008

2

QCVN 02:2009/BXD

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng.

Bộ Xây dựng

29/2009/QĐ-BXD

14/08/2009

3

QCVN 08:2009/BXD

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về công trình ngầm đô thị

Bộ Xây dựng

28/2009/QĐ-BXD

14/08/2009

4.1

QCXDVN 01:2002

Quy chuẩn xây dựng công trình đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng.

Bộ Xây dựng

01/2002/QĐ-BXD

17/01/2002

4.2

QCVN 10:2014/BXD

Quy chuẩn xây dựng công trình đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng.

Bộ Xây dựng

21/2014/TT-BXD

29/12/2014

5

QCVN 18:2014/BXD

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn trong xây dựng.

Bộ Xây dựng

14/2014/TT-BXD

05/9/2014

6

QCVN 12:2014/BXD

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Hệ thống điện của nhà ở và nhà công cộng.

Bộ Xây dựng

20/2014/TT-BXD

29/12/2014

7

QCXDVN 09:2013/BXD

Quy chuẩn xây dựng Việt Nam- Các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả.

Bộ Xây dựng

15/2013/TT-BXD

26/09/2013

8

QCXDVN 01:2008/BXD

Nhà ở và công trình công cộng – An toàn sinh mạng và sức khỏe.

Bộ Xây dựng

08/2008/QĐ-BXD

06/06/2008

9

QCVN 01:2013/BCT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu.

Bộ Công thương

11/2013/TT-BCT

18/6/2013

10

QCVN 17:2013/BXD

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phương tiện quảng cáo ngoài trời.

Bộ Xây dựng

19/2013/TT-BXD

31/10/2013

11

QCVN 14:2009/BXD

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch nông thôn.

Bộ Xây dựng

32/2009/QĐ-BXD

10/09/2009

12

QCVN 03:2012/BXD

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nguyên tắc phân loại, phân cấp công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng ĐT.

Bộ Xây dựng

12/2012/TT-BXD

28/12/2012

13

QCVN 07:2010/BXD

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị.

Bộ Xây dựng

02/2010/TT-BXD

05/02/2010

14

QCVN 06:2010/BXD

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình.

Bộ Xây dựng

07/2010/TT-BXD

28/07/2010

15

QCVN 11:2008/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng lưới độ cao.

Bộ tài nguyên và môi trường

11/2008/QĐ-BTNMT

18/12/2008

16

 

Quy chuẩn hệ thống cấp thoát nước trong nhà và công trình.

Bộ Xây dựng

47/1999/QĐ-BXD

21/12/1999

 

(QCVN 10:2014/BXD : có hiệu lực sau ngày 01/07/2015)

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 87/SXD-QLXD

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu87/SXD-QLXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/01/2015
Ngày hiệu lực06/01/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 87/SXD-QLXD

Lược đồ Công văn 87/SXD-QLXD 2015 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong lĩnh vực xây dựng Dân dụng Công nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 87/SXD-QLXD 2015 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong lĩnh vực xây dựng Dân dụng Công nghiệp
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu87/SXD-QLXD
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
        Người kýLưu Xuân Hoài
        Ngày ban hành06/01/2015
        Ngày hiệu lực06/01/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 87/SXD-QLXD 2015 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong lĩnh vực xây dựng Dân dụng Công nghiệp

           Lịch sử hiệu lực Công văn 87/SXD-QLXD 2015 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong lĩnh vực xây dựng Dân dụng Công nghiệp

           • 06/01/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 06/01/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực