Công văn 879/LS:TC-NV

Công văn 879/LS:TC-NV năm 2013 hướng dẫn cụ thể mức chi bồi dưỡng trách nhiệm đối với Trưởng Ban công tác Mặt trận, Trưởng các đoàn thể tại thôn, tổ dân phố (khu dân cư) theo Quyết định 71/2008/QĐ-UBND do Sở Tài chính - Sở Nội vụ thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 879/LS:TC-NV 2013 mức chi bồi dưỡng Trưởng Ban công tác Mặt trận 71/2008/QĐ-UBND Hà Nội


UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
LIÊN SỞ: TÀI CHÍNH - NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 879/LS: TC-NV
V/v: hướng dẫn cụ thể mức chi bồi dưỡng trách nhiệm đối với Trưởng Ban công tác Mặt trận, Trưởng các đoàn thể tại thôn, tổ dân phố (khu dân cư) theo QĐ 71/2008/QĐ-UBND của UBND TP

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2013

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã

Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố tại Công văn số 700/VP-KT ngày 27/02/2013 của Văn phòng UBND Thành phố về việc thực hiện Quyết định số 71/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của UBND Thành phố. Trong đó UBND Thành phố “Chấp thuận đề xuất của Sở Tài chính tại công văn số 764/STC-QHXP ngày 08/02/2013. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ rà soát, ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện Quyết định 71/2008/QĐ-UBND của UBND Thành phố đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành”.

Liên Sở: Tài chính - Nội vụ đã rà soát tình hình thực hiện hướng dẫn của Liên sở tại công văn số 485/LS:NV-TC ngày 17/4/20091; Quyết định 71/2008/QĐ-UBND của UBND Thành phố và nhận thấy có một số tồn tại vướng mắc tại một số quận, huyện, thị xã về:

- Mức kinh phí hỗ trợ: chưa cân đối đảm bảo đủ định mức phân bổ theo quy định tại QĐ 55/2010/QĐ-UBND ngày 15/12/2010 của UBND Thành phố về việc ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách; tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách và định mức phân bổ dự toán chi ngân sách thuộc thành phố Hà Nội giai đoạn 2011 - 2015; Quyết định số 71/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của UBND Thành phố về việc hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Ban Thanh tra nhân dân và các tổ chức, đoàn thể tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn Thành phố.

- Mức chi bồi dưỡng Trưởng Ban công tác Mặt trận, Trưởng các đoàn thể tại các thôn, tổ dân phố (khu dân cư): tại nhiều xã mức chi bồi dưỡng cho các đối tượng trên quá thấp (có nơi chi bồi dưỡng mức 33.000đ/người/tháng) so với mức chi tại QĐ 31/2008/QĐ-UBND ngày 30/5/2008.

Trong khi chờ UBND Thành phố trình HĐND Thành phố trong kỳ họp gần nhất để thông qua Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 12/2008/NQ-HĐND ngày 09/12/2008, là cơ sở để UBND Thành phố ban hành quyết định sửa đổi, bổ sung thay thế Quyết định số 71/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008. Để khắc phục một số tồn tại về mức kinh phí hỗ trợ, mức chi bồi dưỡng đã nêu ở trên, tiếp theo công văn số 485/LS:NV-TC ngày 17/4/2009, liên Sở: Tài chính - Nội vụ đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện một số nội dung cụ thể như sau:

1. Về mức kinh phí hỗ trợ:

Yêu cầu UBND quận, huyện, thị xã và các xã, phường, thị trấn cân đối đảm bảo mức kinh phí hỗ trợ tại Quyết định số 55/2010/QĐ-UBND ngày 15/12/2010; Quyết định số 71/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của UBND Thành phố. Cụ thể như sau:

- Hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với Ủy ban MTTQ, Ban TTND và các tổ chức đoàn thể tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn Thành phố: xã loại 1 là 24 triệu đồng/1 tổ chức/1 năm; xã loại 2 là 22 triệu đồng/1 tổ chức/1 năm; xã loại 3 là 20 triệu đồng/1 tổ chức/1 năm.

- Ngoài định mức chi khác ngân sách cấp xã, bổ sung hỗ trợ thêm 30 triệu đồng/xã, phường, thị trấn để hỗ trợ thêm hoạt động các hội, đoàn thể ở cơ sở.

Căn cứ số lượng các chi hội tổ chức, đoàn thể tại xã, mức kinh phí hoạt động từ hai nguồn nêu trên, khả năng ngân sách xã và tình hình thực tế tại địa phương; Ủy ban nhân dân cấp xã phối hợp với các tổ chức, đoàn thể cùng cấp xác định và bố trí kinh phí hàng năm cho phù hợp với từng tổ chức, đoàn thể.

2. Về mức chi bồi dưỡng trưởng Ban công tác Mặt trận, Trưởng các đoàn thể tại các thôn, tổ dân phố (khu dân cư):

Trên cơ sở mức kinh phí hỗ trợ tại Quyết định số 55/2010/QĐ-UBND ngày 15/12/2010; Quyết định số 71/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của UBND Thành phố, liên Sở đề nghị UBND các quận, huyện thị xã chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn đảm bảo mức chi bồi dưỡng bằng (không được thấp hơn) mức chi bồi dưỡng như sau:

- Trưởng ban công tác Mặt trận tại thôn, tổ dân phố hoặc khu dân cư: mức bồi dưỡng 200.000 đồng/người/tháng.

- Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh, Chi hội Phụ nữ, Bí thư Chi đoàn Thanh niên Cộng sản HCM tại thôn, tổ dân phố hoặc khu dân cư; Chi hội trưởng Chi hội Nông dân tại thôn: mức bồi dưỡng 100.000 đồng/người/tháng.

Mức chi trên thực hiện đến khi Thành phố ban hành quyết định mới. Đối với những địa bàn xã, phường, thị trấn có điều kiện kinh tế phát triển, nếu thực tế đang chi mức bồi dưỡng cao hơn các mức trên thì được giữ nguyên mức chi đến khi có Quyết định mới của UBND Thành phố.

Trên đây là hướng dẫn tạm thời mức chi bồi dưỡng trách nhiệm đối với Trưởng Ban công tác Mặt trận và Chi hội trưởng các đoàn thể ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội (Hướng dẫn này và các văn bản có liên quan được đăng tải trên Website: Sotaichinh.hanoi.gov.vn)

Đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Liên Sở (phòng Ngân sách quận, huyện, xã, phường - Sở Tài chính; phòng Xây dựng chính quyền - Sở Nội vụ) để kịp thời tháo gỡ, giải quyết theo thẩm quyền./.

 

KT. GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ
PHÓ GIÁM ĐỐC
Phùng Văn Thiệp

KT. GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Thọ

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND Thành phố; (để b/c)
- Ủy ban MTTQ Thành phố; (để b/c)
- Đ/c Nguyễn Huy Tưởng, PCT UBNDTP; (để b/c)
- Đ/c Nguyễn Thị Bích Ngọc, PCT UBND TP; (để b/c)
- Đ/c Giám đốc Sở: TC, NV; (để b/c)
- Website sở TC, NV
- Lưu VT, NSQH.

 1 Công văn số 485/LS:NV-TC ngày 17/4/2009 của liên S: Nội vụ - Tài chính hướng dẫn sử dụng nguồn kinh phí hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), Ban Thanh tra nhân dân (TTND) và các tổ chức, đoàn thể tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn Thành phố Hà Nội theo QĐ 71/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của UBND Thành phố.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 879/LS:TC-NV

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu879/LS:TC-NV
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/02/2013
Ngày hiệu lực28/02/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 879/LS:TC-NV 2013 mức chi bồi dưỡng Trưởng Ban công tác Mặt trận 71/2008/QĐ-UBND Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 879/LS:TC-NV 2013 mức chi bồi dưỡng Trưởng Ban công tác Mặt trận 71/2008/QĐ-UBND Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu879/LS:TC-NV
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội, ***
        Người kýNguyễn Văn Thọ, Phùng Văn Thiệp
        Ngày ban hành28/02/2013
        Ngày hiệu lực28/02/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 879/LS:TC-NV 2013 mức chi bồi dưỡng Trưởng Ban công tác Mặt trận 71/2008/QĐ-UBND Hà Nội

           Lịch sử hiệu lực Công văn 879/LS:TC-NV 2013 mức chi bồi dưỡng Trưởng Ban công tác Mặt trận 71/2008/QĐ-UBND Hà Nội

           • 28/02/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/02/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực