Quyết định 71/2008/QĐ-UBND

Quyết định 71/2008/QĐ-UBND về hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Ban Thanh tra nhân dân và các tổ chức, đoàn thể tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội

Nội dung toàn văn Quyết định 71/2008/QĐ-UBND hỗ trợ kinh phí hoạt động Ủy ban Mặt trận Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 71/2008/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HỖ TRỢ KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC, BAN THANH TRA NHÂN DÂN VÀ CÁC TỔ CHỨC, ĐOÀN THỂ TẠI XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị quyết số 12/2008/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2008 của HĐND Thành phố Hà Nội về hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Ban thanh tra nhân dân và các tổ chức, đoàn thể tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn Thành phố Hà Nội;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ và Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 837/TTr-LS ngày 30/12/2008,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Ban Thanh tra nhân dân và các tổ chức, đoàn thể tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn Thành phố, như sau:

1. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã, phường, thị trấn được hưởng kinh phí hỗ trợ hoạt động từ 20 đến 24 triệu đồng/1 năm theo phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn.

1.1. Xã, phường, thị trấn loại 1 là 24 triệu đồng/1 đoàn thể/1 năm;

1.2. Xã, phường, thị trấn loại 2 là 22 triệu đồng/1 đoàn thể/1 năm;

1.3. Xã, phường, thị trấn loại 3 là 20 triệu đồng/1 đoàn thể/1 năm;

Kinh phí hỗ trợ cho các tổ chức, đoàn thể nêu trên không bao gồm tiền lương, phụ cấp cho các chức danh cán bộ chuyên trách, không chuyên trách làm việc tại xã, phường, thị trấn đã được quy định tại Nghị định 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 của Chính phủ.

2. Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ được hưởng kinh phí hỗ trợ 10 triệu đồng/01 đoàn thể/1 năm.

3. Ban Thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn được hưởng kinh phí hỗ trợ hoạt động hàng tháng là 600.000 đồng.

4. Nguồn kinh phí hỗ trợ hoạt động cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Ban Thanh tra nhân dân và các tổ chức, đoàn thể cấp xã được cân đối trong dự toán ngân sách xã, phường, thị trấn hàng năm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2009.

Các quy định trước đây áp dụng trên địa bàn thành phố Hà Nội trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Giao Sở Nội vụ và Sở Tài chính phối hợp các sở, ngành liên quan hướng dẫn thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các sở: Nội vụ, Tài chính, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành Thành phố có liên quan và Chủ tịch UBND cấp quận, huyện, xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Công an;
- TT Thành ủy;
- TT HĐND TP;
- Đ/c Chủ tịch và các đ/c PCT UBND TP;
- VP Thành ủy, VPĐĐBQH&HĐND TP;
- Trung tâm công báo; Cổng giao tiếp điện tử TP;
- Đ/c Nguyễn Danh Cơ - Phó Chánh VP UBND TP;
- KT, VHKG, NC, TH;
- Lưu: VT, KTh.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Mạnh Hiển

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 71/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu71/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/12/2008
Ngày hiệu lực01/01/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 71/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 71/2008/QĐ-UBND hỗ trợ kinh phí hoạt động Ủy ban Mặt trận Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 71/2008/QĐ-UBND hỗ trợ kinh phí hoạt động Ủy ban Mặt trận Hà Nội
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu71/2008/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
       Người kýHoàng Mạnh Hiển
       Ngày ban hành31/12/2008
       Ngày hiệu lực01/01/2009
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật14 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 71/2008/QĐ-UBND hỗ trợ kinh phí hoạt động Ủy ban Mặt trận Hà Nội

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 71/2008/QĐ-UBND hỗ trợ kinh phí hoạt động Ủy ban Mặt trận Hà Nội