Quyết định 30/2013/QĐ-UBND

Quyết định 30/2013/QĐ-UBND quy định mức khoán kinh phí hoạt động đối với Ủy ban mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội

Nội dung toàn văn Quyết định 30/2013/QĐ-UBND mức khoán kinh phí hoạt động Ủy ban mặt trận đoàn thể Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 30/2013/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC KHOÁN KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC, CÁC ĐOÀN THỂ CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;

Căn cứ Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08/04/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 159/2005/NĐ-CP ngày 17/12/2005 của Chính phủ về phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn;

Thực hiện Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND ngày 17/7/2013 của HĐND Thành phố về mức khoán kinh phí hoạt động đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính và Giám đốc Sở Nội Vụ tại Tờ trình số 4004/TTrLS:STC-SNV ngày 05/8/2013,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Quy định mức khoán kinh phí hoạt động đối với Ủy ban mặt trận Tổ quốc, Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội, như sau:

1. Mức khoán kinh phí hoạt động đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã, phường, thị trấn theo phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn, cụ thể:

- Xã, phường, thị trấn loại 1 là 48 triệu đồng/1 tổ chức/1 năm;

- Xã, phường, thị trấn loại 2 là 44 triệu đồng/1 tổ chức/1 năm;

- Xã, phường, thị trấn loại 3 là 40 triệu đồng/1 tổ chức/1 năm;

Mức khoán kinh phí hoạt động (nêu trên) không bao gồm tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ cấp xã và người hoạt động không chuyên trách tại xã, phường, thị trấn.

2. Mức khoán kinh phí hoạt động được quy định tại khoản 1 nêu trên được sử dụng chi hoạt động thường xuyên đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã, phường, thị trấn, với các nội dung gồm:

a) Chi phục vụ cho công tác chuyên môn, hội nghị sơ kết, tổng kết, kỷ niệm các ngày lễ ở xã, phường, thị trấn;

b) Chi hỗ trợ hoạt động của các tổ chức, đoàn thể ở thôn, tổ dân phố;

c) Hỗ trợ chi bồi dưỡng cho Trưởng Ban công tác Mặt trận, Chi hội trưởng các Chi hội: Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân và Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh ở thôn, tổ dân phố được hưởng mức chi bồi dưỡng như sau:

- Trưởng Ban công tác Mặt trận mức chi là 500.000 đồng/người/tháng;

- Chi hội trưởng các Chi hội: Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân và Bí thư Chi Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh mức chi là 250.000 đồng/người/tháng;

Căn cứ mức khoán kinh phí hoạt động tại khoản 1 nêu trên, mức chi bồi dưỡng được xác định theo khối lượng công việc, nhiệm vụ được giao, thời gian thực hiện nhiệm vụ của các tổ chức, đoàn thể và khả năng cân đối ngân sách cấp xã nhằm hỗ trợ, động viên người tham gia hoạt động có hiệu quả, đảm bảo dân chủ, công khai và hài hòa với các đối tượng khác cùng tham gia hoạt động trên địa bàn và số lượng hộ dân của thôn, tổ dân phố.

3. UBND quận, huyện, thị xã chỉ đạo xã, phường, thị trấn đảm bảo mức chi bồi dưỡng hàng tháng đối với người tham gia trực tiếp làm công tác ở các chi hội đoàn thể tại thôn, tổ dân phố.

Nguồn khoán kinh phí hoạt động đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ở xã, phường, thị trấn được cân đối trong dự toán ngân sách xã, phường, thị trấn hàng năm theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

Riêng năm 2013 nhu cầu kinh phí tăng thêm đối với huyện, thị xã khó khăn (Thành phố phải bổ sung cân đối ngân sách hàng năm) ngân sách Thành phố bổ sung cho ngân sách các quận, huyện, thị xã thực hiện.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2013.

Quyết định này thay thế khoản 1 Điều 1 Quyết định số 71/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của UBND thành phố Hà Nội về việc hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Ban Thanh tra nhân dân và các tổ chức, đoàn thể tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các Sở: Tài chính, Nội vụ; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành Thành phố có liên quan và Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã; Chủ tịch UBND xã, phường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Tư pháp, Tài chính, Nội vụ, Công an;
- Thường trực: Thành ủy, HĐND Thành phố;
- Chủ tịch, PCT UBND Thành phố;
- Cục Kiểm tra Văn bản-Bộ Tư pháp;
- Website Chính phủ;
- Như Điều 3;
- Văn phòng: Thành ủy, ĐĐBQH&HĐND TP;
- Trung tâm Công báo; Cổng giao tiếp điện tử TP;
- CVP, các PCVP, TH, KT, VHKG, NC;
- Lưu: VT, KT(Hùng).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Huy Tưởng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 30/2013/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu30/2013/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/08/2013
Ngày hiệu lực01/08/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 30/2013/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 30/2013/QĐ-UBND mức khoán kinh phí hoạt động Ủy ban mặt trận đoàn thể Hà Nội


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 30/2013/QĐ-UBND mức khoán kinh phí hoạt động Ủy ban mặt trận đoàn thể Hà Nội
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu30/2013/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
       Người kýNguyễn Huy Tưởng
       Ngày ban hành06/08/2013
       Ngày hiệu lực01/08/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật8 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 30/2013/QĐ-UBND mức khoán kinh phí hoạt động Ủy ban mặt trận đoàn thể Hà Nội

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 30/2013/QĐ-UBND mức khoán kinh phí hoạt động Ủy ban mặt trận đoàn thể Hà Nội

          • 06/08/2013

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 01/08/2013

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực