Công văn 957/SNV-XDCQ&CTTN

Công văn 957/SNV-XDCQ&CTTN năm 2016 hướng dẫn trình tự tiếp nhận, kiểm tra, tổng hợp kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021 do Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 957/SNV-XDCQ&CTTN kiểm tra tổng hợp kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội Hòa Bình 2016


UBND TỈNH HÒA BÌNH
SỞ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 957/SNV-XDCQ&CTTN
V/v hướng dẫn trình tự tiếp nhận, kiểm tra, tổng hợp kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021

Hòa Bình, ngày 16 tháng 05 năm 2016

 

Kính gửi:

- Ban bu cử đại biểu Quốc hội;
- Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh;
- Ủy ban bầu cử các huyện, thành phố.

 

Căn cứ Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG ngày 29/01/2016 của Hội đồng bầu cử quốc gia Quy định các mẫu văn bản trong công tác bầu cử; hướng dẫn về hồ sơ ứng cử và thời hạn nộp h sơ ứng cử đại biu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, các trường hợp khuyết người ng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (NQ-41); Công văn số 128/HĐBCQG-PL ngày 09/4/2016 về việc bổ sung, chỉnh lý một số mẫu văn bản phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân (do các biểu mẫu chủ yếu được b sung, chỉnh lý theo Công văn này, do đó các trích dẫn được hiểu là kèm theo Công văn 128);

Để tham mưu cho Ủy ban bầu cử tỉnh chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; Sở Nội vụ thống nhất trình tự tiếp nhận, kiểm tra, tổng hợp kết quả bầu cử; như sau:

A. CÁC LOẠI VĂN BẢN, TÀI LIỆU DO CÁC TỔ CHỨC PHỤ TRÁCH BẦU CỬ THỰC HIỆN

I. Tại Tổ bầu cử

1. Lập các biên bản về bầu cử:

Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, Tổ bầu cử tiến hành phân loại, kiểm phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; thực hiện lập các biên bản, như sau:

(1) Biên bản kiểm kê việc sử dụng phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Tổ bầu cử (Mẫu số 31/BCĐBQH&BCĐBHĐND).

S lượng 06 bản, gửi đến: Ban bầu cử đại biểu Quốc hội, đơn vị bầu cử số …; Ban bầu cử đại biu Hội đồng nhân dân tỉnh, đơn vị bầu cử số …; Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, đơn vị bầu cử số …; Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã, đơn vị bầu cử số …; Ủy ban nhân dân và Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã.

(2) Biên bản kết quả kiểm phiếu bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã (phường, thị trấn) ... khóa ... nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Tổ bầu cử (Mu số 25/BCĐBHĐND).

Số lượng 03 bản, gửi đến: Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã (phường, thị trấn) …, đơn vị bầu cử số ….; Ủy ban nhân dân và Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã.

(3) Biên bản kết quả kiểm phiếu bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện (thành phố) ... khóa ... nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Tổ bầu cử (Mu s25/BCĐBHĐND).

S lượng 03 bản, gửi đến: Ban bầu c đại biểu Hội đồng nhân dân huyện (thành phố) …, đơn vị bầu cử số …; Ủy ban nhân dân và Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã.

(4) Biên bản kết quả kiểm phiếu bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình khóa XVI nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Tổ bầu cử (Mu số 25/BCĐBHĐND).

Số lượng 03 bản, gửi đến: Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, đơn vị bầu cử số …; Ủy ban nhân dân và Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã.

(5) Biên bản kết quả kiểm phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV của Tổ bầu cử (Mu số 20/BCĐBQH).

Số lượng 03 bản, gửi đến: Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV đơn vị bầu cử số …; Ủy ban nhân dân và Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã.

2. Bàn giao hồ sơ, tài liệu kết quả bầu cử về các tổ chức bầu cử, chậm nhất sau 03 ngày bầu cử (tức là chậm nhất ngày 25/5/2016):

(1) Hồ sơ, tài liệu kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã về Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã, số lượng 01 bộ, gồm:

- Biên bản kiểm kê việc sử dụng phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Tổ bầu cử (Mu số 31/BCĐBQH&BCĐBHĐND).

- Biên bản kết quả kiểm phiếu bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã (phường, thị trấn) ... khóa ... nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Tổ bầu cử (Mu số 25/BCĐBHĐND).

(2) Hồ sơ, tài liệu kết quả bầu c đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện về Ủy ban bầu cử cấp xã, số lượng 01 bộ, gồm:

- Biên bản kiểm kê việc sử dụng phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Tổ bầu cử (Mu s 31/BCĐBQH&BCĐBHĐND).

- Biên bản kết quả kiểm phiếu bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện (thành phố) ... khóa ... nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Tổ bầu cử (Mu s 25/BCĐBHĐND).

(3) Hồ sơ, tài liệu kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình khóa XVI, đơn vị bầu cử s ... về Ủy ban bầu cử cấp xã, số lượng 01 bộ, gồm:

- Biên bản kiểm kê việc sử dụng phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Tổ bầu cử (Mu số 31/BCĐBQH&BCĐBHĐND).

- Biên bản kết quả kiểm phiếu bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình khóa XVI nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Tổ bầu cử (Mu s 25/BCĐBHĐND).

(4) Hồ sơ, tài liệu kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV về Ủy ban bầu cử cấp xã, số lượng 01 bộ, gồm:

- Biên bản kiểm kê việc sử dụng phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Tổ bầu cử (Mu s 31/BCĐBQH&BCĐBHĐND).

- Biên bản kết quả kiểm phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV của Tổ bầu cử (Mu s 20/BCĐBQH).

(5) Bàn giao về Ủy ban nhân dân và Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã nơi có Tổ bầu cử các biên bản tại điểm (1), (2), (3), (4), (5) mục 1 trên để lưu trữ, số lượng 01 bộ.

Lưu ý:

- Toàn bộ số phiếu đã được niêm phong quy định tại khoản 1, Điều 13 Thông tư số 02/2016/TT-BNV ngày 01/02/2016 của Bộ Nội vụ phải được Tổ bầu cử cho vào hòm phiếu và làm thủ tục niêm phong hòm phiếu có chữ ký của Tổ trưởng, Thư ký T bầu cử bàn giao cho Ủy ban nhân dân cấp xã, có trách nhiệm quản lý ở địa phương mình. Trong thời gian quản lý phiếu bầu, nếu không có ý kiến bằng văn bản của cấp có thẩm quyền thì tuyệt đối không được mở và kiểm tra phiếu bầu đã được niêm phong.

- Tổ bầu cử bàn giao dấu “T BU CỬ” và “ĐÃ B PHIẾU” về Ủy ban nhân dân xã để tổng hợp, bàn giao lên cấp trên (sau khi hoàn thành nhiệm vụ).

II. Tại Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã

1. Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, tài liệu bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã. Do Tổ bầu cử chuyển đến, số lượng 01 bộ, gồm:

- Biên bản kiểm kê việc sử dụng phiếu bầu c đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Tổ bầu cử (Mẫu số 31/BCĐBQH&BCĐBHĐND).

- Biên bản kết quả kiểm phiếu bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã (phường, thị trấn) ... khóa ... nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Tổ bầu cử (Mẫu số 25/BCĐBHĐND).

2. Lập Biên bản xác định kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã (phường, thị trấn) ... ở đơn vị bầu cử số ... (Mẫu số 26/BCĐBHĐND).

Số lượng 04 bản, gửi đến: Ủy ban bầu cử, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã. Chậm nhất sau 05 ngày bầu cử (tức là chậm nhất ngày 27/5/2016).

3. Bàn giao đến Ủy ban bầu cử và Ủy ban nhân dân cấp xã hồ sơ, tài liệu:

- Hồ sơ, tài liệu kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã. Chậm nhất sau 05 ngày bầu cử (tức chậm nhất ngày 27/5/2016).

- Dấu “BAN BU CỬ ĐẠI BIU HĐND ĐƠN VỊ BU CỬ SỐ ... XÃ (PHƯỜNG, THỊ TRẤN) ...” và “GIẤY CHỨNG NHẬN ĐÃ ĐĂNG KÝ MẪU DU” về Ủy ban nhân dân cấp xã để tổng hợp, bàn giao lên cấp trên (sau khi hoàn thành nhiệm vụ).

III. Tại Ủy ban bầu cử cấp xã

1. Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, tài liệu:

(1) Hồ sơ, tài liệu bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã. Do Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã bàn giao, số lượng 01 bộ.

(2) Hồ sơ, tài liệu bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện (trường hợp 1 Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện có từ 2 đơn vị cấp xã trở lên). Do Tổ bầu cử bàn giao, số lượng 01 bộ, gồm:

- Biên bản kiểm kê việc sử dụng phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Tổ bầu cử (Mu s 31/BCĐBQH&BCĐBHĐND).

- Biên bản kết quả kiểm phiếu bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện (thành phố) ... khóa ... nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Tổ bầu cử (Mu s 25/BCĐBHĐND).

(3) Hồ sơ, tài liệu bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình khóa XVI, đơn vị bầu cử số .... Do Tổ bầu cử bàn giao, số lượng 01 bộ, gồm:

- Biên bản kiểm kê việc sử dụng phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Tổ bầu cử (Mẫu số 31/BCĐBQH&BCĐBHĐND).

- Biên bản kết quả kiểm phiếu bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình khóa XVI nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Tổ bầu cử (Mu s 25/BCĐBHĐND).

(4) Hồ sơ, tài liệu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV. Do Tổ bầu cử bàn giao, số lượng 01 bộ, gồm:

- Biên bản kiểm kê việc sử dụng phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Tổ bầu cử (Mu s 31/BCĐBQH&BCĐBHĐND).

- Biên bản kết quả kiểm phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV của T bầu cử (Mu s 20/BCĐBQH).

2. Xây dựng, ban hành các văn bản:

- Lập Biên bản tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã (phường, thị trấn) ... khóa ... nhiệm kỳ 2016 - 2021 (Mu s 27/BCĐBHĐND).

Số lượng 06 bản, gửi đến: Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp và cấp trên trực tiếp. Chậm nhất sau 07 ngày bầu cử (tức là chậm nhất ngày 29/5/2016).

- Căn cứ vào Biên bản tổng kết cuộc bầu c, công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã (phường, thị trấn) ... khóa ... nhiệm kỳ 2016 - 2021 (Mẫu số 28/ BCĐBHĐND - kèm theo NQ-41). Chậm nhất sau 10 ngày bầu cử (tức là chậm nhất ngày 01/6/2016).

- Xây dựng các báo cáo của Ủy ban bầu cử cấp xã:

+ Báo cáo tình hình và kết quả sơ bộ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 trên địa bàn (Mẫu số 29/BCĐBQH&BCĐBHĐND và Mẫu số 29A/BCĐBQH&BCĐBHĐND). Chậm nhất sau 05 ngày bầu cử (tức chậm nhất ngày 27/5/2016).

S lượng 08 bản, gửi đến: Ủy ban bầu cử (phần kính gửi), Ủy ban nhân dân, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Văn phòng Hội đng nhân dân và Ủy ban nhân dân, Phòng Nội vụ cấp huyện; Thường trực Hội đng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận T quốc Việt Nam cấp xã.

+ Báo cáo Tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 trên địa bàn (Mẫu số 29B/BCĐBQH& BCĐBHĐND và Mẫu số 29C/BCĐBQH&BCĐBHĐND).

Số lượng 08 bản, gửi đến: Ủy ban bầu cử (phần kính gửi), Ủy ban nhân dân, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Văn phòng Hội đng nhân dân và Ủy ban nhân dân, Phòng Nội vụ cấp huyện; Thường trực Hội đng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã (theo đường bưu điện).

- Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016 - 2021; danh sách những người được xác nhận đủ tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân xã (phường, thị trấn) ... khóa ... nhiệm kỳ 2016 - 2021 (Mẫu số 34/BCĐBHĐND và Mẫu số 34A/BCĐBHĐND).

- Cấp Giấy chứng nhận đại biểu Hội đồng nhân dân xã (phường, thị trấn) ... khóa... nhiệm kỳ 2016 - 2021 (Mẫu số 36/BCĐBHĐND).

- Trình Hội đồng nhân dân khóa mới Báo cáo tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân và kết quả xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu tại kỳ họp đầu tiên.

- Bàn giao các biên bản tổng kết và hồ sơ, tài liệu về cuộc bầu cử đại biểu Hội đng nhân dân cấp xã cho Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp khóa mi.

3. Nhiệm vụ tổng hợp:

Ủy ban bầu cử cấp xã tổng hợp nháp kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh khóa XVI, đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện (bản nháp đóng dấu treo và giáp lai dấu của Ủy ban bầu c cấp xã). Số lượng 02 bản/loại (một bản bàn giao lên cấp trên để tổng hợp, một bản lưu tại Ủy ban bầu cử cấp xã), như sau:

(1) Đối với bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện (trường hợp 1 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện có từ 2 đơn vị hành chính cấp xã trở lên) tổng hợp nháp trên Biên bản xác định kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện (thành phố) ... ở đơn vị bầu cử số ... (Mẫu số 26/BCĐBHĐND).

(2) Đối với bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình khóa XIV tng hợp nháp trên Biên bản xác định kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình ở đơn vị bầu cử số ... (Mẫu số 26/BCĐBHĐND).

(3) Đối với bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV tổng hợp nháp trên Biên bản xác định kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV đơn vị bầu cử số ... (Mu số 21/BCĐBQH).

4. Bàn giao hồ sơ, tài liệu bầu cử:

(1) Đến Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện mà cấp xã đó trực thuộc i với trường hợp 1 đơn vị bu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện có từ 2 đơn vị hành chính cấp xã trở lên). S lượng 01 bộ.

Hồ sơ, tài liệu bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện và kết quả tổng hợp nháp trên Biên bản xác định kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện (thành ph) ... đơn vị bầu c số ... (Mẫu số 26/BCĐBHĐND).

(2) Đến Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình khóa XVI, đơn vị bu cử số …: Số lượng 01 bộ.

Hồ sơ, tài liệu bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình khóa XVI, đơn vị bầu cử số ... và kết quả tổng hợp nháp trên Biên bản xác định kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình ở đơn vị bầu cử số ... (Mẫu s26/BCĐBHĐND).

(3) Đến Ủy ban bầu cử cấp huyện: Số lượng 01 bộ.

- Hồ sơ, tài liệu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV.

- Biên bản tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã (phường, thị trấn) ... khóa ... nhiệm kỳ 2016 - 2021 (Mẫu số 27/BCĐBHĐND).

- Báo cáo tình hình và kết quả sơ bộ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 trên địa bàn (Mẫu số 29/BCĐBQH&BCĐBHĐND và Mẫu số 29A/BCĐBQH&BCĐBHĐND).

- Danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã (phường, thị trấn) ... khóa ... nhiệm kỳ 2016 - 2021 (Mẫu số 28/BCĐBHĐND - kèm theo NQ-41).

- Các loại con dấu của tổ chức phụ trách bầu cử và “GIY CHỨNG NHẬN ĐÃ ĐĂNG KÝ MẪU DU” để tổng hợp, bàn giao lên cấp trên (sau khi hoàn thành nhiệm vụ).

IV. Tại Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện

1. Tiếp nhận, kiểm tra các loại tài liệu: Do Ủy ban bầu cử cấp xã, Tổ bầu cử chuyển đến, số lượng 01 bộ, gồm:

- Biên bản kiểm kê việc sử dụng phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Tổ bầu cử (Mẫu số 31/BCĐBQH&BCĐBHĐND).

- Biên bản kết quả kiểm phiếu bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện (thành phố) ... khóa ... nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Tổ bầu cử (Mẫu số 25/BCĐBHĐND).

- Kết quả tổng hợp nháp Biên bản xác định kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện (thành phố) ... ở đơn vị bầu cử số ... (Mẫu số 26/BCĐBHĐND).

2. Lập Biên bản xác định kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện (thành phố)... ở đơn vị số ... (Mẫu số 26/BCĐBHĐND).

Số lượng 04 bản, gửi đến: Ủy ban bầu cử, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện. Chậm nhất sau 05 ngày bầu cử (tức chậm nhất ngày 27/5/2016).

3. Bàn giao đến Ủy ban bầu cử cấp huyện:

- Hồ sơ, tài liệu kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện.

- Dấu “BAN BU C ĐẠI BIU HĐND ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ ... HUYỆN (THÀNH PHỐ) ...” và “GIẤY CHỨNG NHẬN ĐÃ ĐĂNG KÝ MU DU” để tổng hợp, chuyển, bàn giao lên cấp trên (sau khi hoàn thành nhiệm vụ).

V. Tại Ủy ban bầu cử cấp huyện

1. Tiếp nhận, kiểm tra các loại tài liệu:

(1) Kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã: Do Ủy ban bầu cử cấp xã chuyển đến, số lượng 1 bộ, gồm:

- Biên bản xác định kết quả bầu c đại biểu Hội đồng nhân dân xã (phường, thị trấn) ... ở đơn vị bầu cử số ... (Mẫu số 26/BCĐBHĐND).

- Báo cáo tình hình và kết quả sơ bộ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 trên địa bàn (Mẫu số 29/BCĐBQH&BCĐBHĐND và Mu s 29A/BCĐBQH&BCĐBHĐND).

- Danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã (phường, thị trấn) ... khóa ... nhiệm kỳ 2016 - 2021 (Mẫu số 28/BCĐBHĐND - kèm theo NQ-41).

(2) Hồ sơ, tài liệu bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện: Do Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện chuyển đến, số lượng 01 bộ.

(3) Hồ sơ, tài liệu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bản tổng hợp nháp trên Biên bản xác định kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV ở đơn vị bầu cử số ... (Mu s 21/BCĐBQH): Do Ủy ban bầu cử cấp xã chuyển đến, số lượng 01 bộ.

(4) Các loại con dấu của tổ chức phụ trách bầu cử và “GIY CHỨNG NHẬN ĐÃ ĐĂNG KÝ MU DU” (sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ).

2. Xây dựng, ban hành các loại văn bản:

- Lập Biên bản tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện (thành ph) ... khóa ... nhiệm kỳ 2016 - 2021 (Mẫu số 27/BCĐBHĐND).

Số lượng 06 bản, gửi đến: Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp và cấp trên trực tiếp. Chậm nhất sau 07 ngày bầu cử (tức là chậm nhất ngày 29/5/2016).

- Căn cứ vào Biên bản tổng kết cuộc bầu cử, công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện (thành phố) ... khóa ... nhiệm k 2016 - 2021 (Mẫu số 28/BCĐBHĐND - kèm theo NQ-41). Chậm nhất sau 10 ngày bầu cử (tức là chậm nhất ngày 01/6/2016).

- Tổng hợp danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã (phường, thị trn) ... khóa ... nhiệm kỳ 2016 - 2021 (tương tự Mẫu số 28/BCĐBHĐND - kèm theo NQ-41) thuộc địa bàn huyện, thành phố.

- Xây dựng các báo cáo của Ủy ban bầu cử cấp huyện:

+ Báo cáo tình hình và kết quả sơ bộ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 trên địa bàn (Mẫu số 29/BCĐBQH&BCĐBHĐND và Mu số 29A/BCĐBQH&BCĐBHĐND). Chậm nht sau 05 ngày bu cử (tức là chậm nhất ngày 27/5/2016).

Số lượng 08 bản, gửi đến: Ủy ban bầu cử tỉnh (phần kính gửi), Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ; Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ban thường trực Ủy ban Mt trn Tổ quốc Việt Nam cấp huyện.

+ Báo cáo Tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 trên địa bàn (Mẫu số 29B/BCĐBQH& BCĐBHĐND và Mẫu số 29C/BCĐBQH&BCĐBHĐND).

Số lượng 08 bản, gửi đến: Ủy ban bầu cử tỉnh (phần kính gửi), Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ; Thường trực Hội đng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện (theo đường bưu điện).

- Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016 - 2021; danh sách những người được xác nhận đủ tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân huyện (thành phố) ... khóa ... nhiệm kỳ 2016 - 2021 (Mẫu số 34/BCĐBHĐND và Mẫu số 34A/ BCĐBHĐND).

- Cấp Giấy chứng nhận đại biểu Hội đồng nhân dân huyện (thành ph) ... khóa ... nhiệm k 2016-2021 (Mẫu số 36/BCĐBHĐND).

- Trình Hội đồng nhân dân khóa mới Báo cáo tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân và kết quả xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân huyện (thành ph) ... khóa ... được bầu tại kỳ họp đầu tiên.

- Bàn giao các biên bản tổng kết và hồ sơ, tài liệu về cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện cho Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp khóa mới.

3. Nhiệm vụ tổng hợp:

Tổng hợp nháp kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV trên Biên bản xác định kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV ở đơn vị bầu cử số ... (Mẫu số 21/BCĐBQH); bản nháp đóng dấu treo và giáp lai dấu của Ủy ban bầu cử cấp huyện, s lượng 02 bản (một bản bàn giao lên Ban bầu cử đại biểu Quc hội khóa XIV đơn vị bầu cử số... đ tng hợp, một bản lưu tại Ủy ban bầu cử cấp huyện).

4. Bàn giao hồ sơ, tài liệu bầu cử:

(1) Đến Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đơn vị bầu cử số …: Hồ sơ, tài liệu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và kết quả tổng hợp nháp trên Biên bản xác định kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV ở đơn vị bầu cử s ... (Mu s 21/BCĐBQH).

(2) Đến Ủy ban bầu cử tỉnh (trực tiếp là Sở Nội vụ - cơ quan thường trực):

- Biên bản tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện (thành phố) ... khóa ... nhiệm kỳ 2016 - 2021 (Mẫu số 27/BCĐBHĐND).

- Báo cáo tình hình và kết quả sơ bộ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 trên địa bàn (Mẫu số 29/BCĐBQH&BCĐBHĐND và Mẫu số 29A/BCĐBQH&BCĐBHĐND).

- Danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện (thành phố) ... khóa ... nhiệm kỳ 2016 - 2021 (Mu số 28/BCĐBHĐND - kèm theo NQ-41).

- Tổng hợp danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã (phường, thị trấn) ... khóa ... nhiệm kỳ 2016 - 2021 (tương tự Mu s 28/BCĐBHĐND - kèm theo NQ-41) thuộc địa bàn huyện, thành ph.

VI. Tại Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình khóa XVI

1. Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, tài liệu bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình khóa XVI và kết quả tổng hợp nháp trên Biên bản xác định kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình khóa XVI ở đơn vị bầu cử s... (Mẫu số 26/BCĐBHĐND). Do Ủy ban bầu cử cấp xã bàn giao, số lượng 01 bộ.

2. Lập Biên bản xác định kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình khóa XVI ở đơn vị bầu cử số ... (Mẫu số 26/BCĐBHĐND).

Số lượng 04 bản, gửi đến: Ủy ban bầu cử, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Chậm nhất sau 05 ngày bầu cử (tức là chậm nhất ngày 27/5/2016).

3. Bàn giao đến Ủy ban bầu cử tỉnh (trực tiếp là Sở Nội vụ - cơ quan thường trực):

- Hồ sơ, tài liệu bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình khóa XVI.

- Dấu “BAN BU CỬ ĐẠI BIU HĐND ĐƠN VỊ BU CỬ SỐ ... TNH HÒA BÌNH” và “GIẤY CHỨNG NHẬN ĐÃ ĐĂNG KÝ MU DU” (sau khi hoàn thành nhiệm vụ).

VII. Tại Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV

1. Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, tài liệu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và các tổng hợp nháp Biên bản xác định kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV đơn vị bầu cử số ... (Mu số 21/BCĐBQH). Do Ủy ban bầu cử cấp huyện thuộc đơn vị bầu cử đó chuyển đến, số lượng 01 bộ.

2. Lập các loại tài liệu:

- Biên bản xác định kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV đơn vị bầu cử số ... (Mẫu số 21/BCĐBQH).

Số lượng 03 bản, gửi đến: Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban bầu cử tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Chậm nht sau 05 ngày bầu cử (tức là chậm nht ngày 27/5/2016).

- Báo cáo về danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV (Mẫu số 23/BCĐBQH - kèm theo NQ-41).

Số lượng 03 bản, gửi đến: Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban bầu cử tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Chậm nht sau 05 ngày bầu cử (tức là chậm nhất ngày 27/5/2016).

3. Bàn giao đến Ủy ban bầu cử tnh (trực tiếp là Sở Nội vụ - cơ quan thường trực):

- Hồ sơ, tài liệu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV.

- Dấu “BAN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ ... TỈNH HÒA BÌNH” và “GIY CHỨNG NHẬN ĐÃ ĐĂNG KÝ MU DU” (sau khi hoàn thành nhiệm vụ).

VIII. Tại Ủy ban bầu cử tỉnh (trực tiếp là Sở Nội vụ - cơ quan thường trực)

1. Tiếp nhận, kiểm tra các loại tài liệu:

(1) Đi với bu cử đại biu Quốc hội khóa XIV: Do 02 Ban bầu cử đại biu Quốc hội khóa XIV chuyn đến, gm cả các bộ để bàn giao về Trung ương

- Hồ sơ, tài liệu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV.

- Biên bản xác định kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV ở Đơn vị bầu cử (Mẫu số 21/BCĐBQH).

- Báo cáo về danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV (Mẫu số 23/BCĐBQH - kèm theo NQ-41).

(2) Đối với bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI: Do 14 Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tnh chuyển đến, số lượng 01 bộ.

- Hồ sơ, tài liệu bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI.

- Biên bản xác định kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình ở đơn vị bầu cử số ... (Mẫu số 26/BCĐBHĐND).

(3) Đi với bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện và cấp xã: Do Ủy ban nhân dân bầu cử cấp huyện chuyển đến, số lượng 01 bộ.

- Biên bản tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện (thành phố) ... khóa ... nhiệm kỳ 2016 - 2021 (Mẫu số 27/BCĐBHĐND).

- Báo cáo tình hình và kết quả sơ bộ cuộc bầu cử đại biu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 trên địa bàn (Mẫu số 29/BCĐBQH&BCĐBHĐND và Mẫu số 29A/BCĐBQH&BCĐBHĐND).

- Danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện (thành phố) ... khóa ... nhiệm kỳ 2016 - 2021 (Mẫu số 28/BCĐBHĐND - kèm theo NQ-41).

- Tổng hợp danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã (phường, thị trn) ... khóa ... nhiệm kỳ 2016 - 2021 (tương tự Mu s 28/BCĐBHĐND - kèm theo NQ-41) thuộc địa bàn huyện, thành phố.

2. Xây dựng, ban hành các loại văn bản:

- Lập Biên bản xác định kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV ở tỉnh Hòa Bình (Mẫu số 22/BCĐBQH).

Số lượng 04 bản, gửi đến: Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Ủy ban trung ương Mặt trận Tquốc Việt Nam và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Chậm nhất sau 07 ngày bầu cử (tức là chậm nhất ngày 29/5/2016).

- Biên bản tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình khóa XVI nhiệm kỳ 2016 - 2021 (Mẫu số 27/BCĐBHĐND).

Số lượng 06 bản, gửi đến: Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Hội đng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Chậm nhất sau 07 ngày bu cử (tức chậm nhất ngày 29/5/2016).

- Căn cứ vào Biên bản tổng kết cuộc bầu cử, công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình khóa XVI; danh sách những người trúng cử đại biu Hội đng nhân dân tỉnh Hòa Bình khóa XVI nhiệm kỳ 2016 - 2021 (Mu số 28/BCĐBHĐND - kèm theo NQ-41). Chậm nhất sau 10 ngày bầu cử (tức là chậm nhất ngày 01/6/2016).

- Xây dựng các báo cáo của Ủy ban bu cử tỉnh:

+ Báo cáo tình hình và kết quả sơ bộ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 trên địa bàn (Mẫu số 29/BCĐBQH&BCĐBHĐND và Mẫu số 29A/BCĐBQH&BCĐBHĐND), gửi đến: Hội đồng bầu cử quốc gia, Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia, Bộ Nội vụ; Thường trực Tnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh,...

+ Báo cáo Tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 trên địa bàn (Mẫu số 29B/BCĐBQH& BCĐBHĐND và Mẫu số 29C/BCĐBQH&BCĐBHĐND), gửi đến: Hội đồng bầu cử quốc gia, Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia, Bộ Nội vụ; Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh,...

- Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016 - 2021; danh sách những người được xác nhận đủ tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân huyện (thành phố) ... khóa ... nhiệm kỳ 2016 - 2021 (Mu số 34/BCĐBHĐND và Mẫu số 34A/BCĐBHĐND).

- Cấp Giấy chứng nhận đại biểu Hội đồng nhân dân xã (phường, thị trấn) ... khóa... nhiệm kỳ 2016 - 2021 (Mẫu số 36/BCĐBHĐND).

- Trình Hội đồng nhân dân khóa mi Báo cáo tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân và kết quả xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân tnh Hòa Bình khóa XVI được bu tại kỳ họp đầu tiên.

- Bàn giao các biên bản tổng kết và h sơ, tài liệu về cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình khóa XVI cho Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh khóa mới.

3. Bàn giao về Hội đồng bầu cử quốc gia: Hồ sơ, tài liệu bầu cử theo quy định.

B. THỐNG NHẤT THỜI GIAN THỰC HIỆN, BÀN GIAO HỒ SƠ, TÀI LIỆU CỦA CÁC TỔ CHỨC PHỤ TRÁCH BẦU CỬ

Thời gian quy định tối đa, chậm nhất phải thực hiện và bàn giao về các tổ chức bầu cử, các cơ quan cấp trên đã được quy định rõ tại các biên bản, biểu mẫu, báo cáo,.... Nhưng nhằm đảm bảo kịp thời để tổng hợp ở các địa phương, bàn giao về Ủy ban bầu cử tỉnh (trực tiếp về Sở Nội vụ - cơ quan thường trực) để tiếp tục tổng hợp, bàn giao về Hội đồng bầu cử quốc gia và các cơ quan Trung ương theo quy định, có biên bản phải bàn giao chậm nhất sau 05 ngày bầu cử (tức là chậm nhất ngày 27/5/2016).

Sở Nội vụ thống nhất thời gian thực hiện, bàn giao như sau:

1. Tổ bầu cử: Bàn giao các loại biên bản, hồ sơ, tài liệu về Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã, Ủy ban bầu c cấp xã chậm nhất trước 11h30', ngày 23/5/2016 (thứ hai).

2. Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã: Bàn giao các biên bản, hồ sơ, tài liệu về Ủy ban bầu cử cấp xã chậm nhất trước 14h00', ngày 23/5/2016 (thứ hai).

3. Ủy ban bầu cử cấp xã

- Bàn giao hồ sơ, tài liệu bầu cử và các bản kết quả tổng hợp nháp đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình khóa XVI, đại biểu Hội đồng nhân dân huyện (thành phố) ... khóa ... đến Ban bầu cử tương ứng và Ủy ban bầu cử cấp huyện chậm nhất 17h00' ngày 23/5/2016 (thứ hai).

- Bàn giao Lập các biên bản, danh sách, báo cáo kết quả sơ bộ,... và các tài liệu khác; đến Ủy ban bầu cử cấp huyện chậm nhất trước 11h30’, ngày 24/5/2016 (thứ ba).

4. Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện: Bàn giao hồ sơ, tài liệu bầu cử đại biu Hội đồng nhân dân cấp huyện về Ủy ban bầu cử cấp huyện chậm nhất trước 11h30’, ngày 24/5/2016 (thứ ba).

5. Ủy ban bầu cử cấp huyện

- Bàn giao hồ sơ, tài liệu bầu cử và các bản kết quả tổng hợp nháp của đại biểu đại biểu Quốc hội khóa XIV đến Ban bầu cử đại biểu Quốc hội chậm nhất 08h00’, ngày 24/5/2016 (thứ ba).

- Lập các biên bản, danh sách, báo cáo kết quả sơ bộ,... và các tài liệu khác; bàn giao đến Ủy ban bầu cử về Ủy ban bầu cử tỉnh (trực tiếp về Sở Nội vụ - cơ quan thường trực) chậm nhất trước 17h00’, ngày 25/5/2016 (thứ tư).

6. Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tnh Hòa Bình khóa XVI: Bàn giao các biên bản, hồ sơ, tài liệu về bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình khóa XVI về Ủy ban bầu cử tỉnh (trực tiếp về Sở Nội vụ - cơ quan thường trực) chậm nhất trước 17h00’, ngày 25/5/2016 (thứ tư).

7. Ban bầu cử đại biu Quốc hội khóa XIV: Bàn giao các biên bản, h sơ, tài liệu về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV về Ủy ban bầu cử tỉnh (trực tiếp về Sở Nội vụ - cơ quan thường trực) chậm nhất trước 17h00’, ngày 25/5/2016 (thứ tư).

8. Tại Ủy ban bu cử tnh (trực tiếp là Sở Nội vụ - quan thường trực)

- Tiếp nhận các hồ sơ, tài liệu, báo cáo, kết quả,... bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021:

+ Địa điểm: Hội trường tầng 3, Sở Nội vụ.

+ Thời gian: Từ 07h00’, ngày 25/5/2016 (thứ tư).

- Bàn giao các biên bản, hồ sơ, tài liệu về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và các văn bản, tài liệu bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp về Hội đồng bầu cử quốc gia, cơ quan Trung ương chậm nhất trước 17h00’, ngày 27/5/2016 (thứ sáu).

- Các loại dấu của tổ chức phụ trách bầu cử và “GIẤY CHNG NHẬN ĐÃ ĐĂNG KÝ MU DẤU”, sau khi tổ chức phụ trách bầu cử đã hoàn thành nhiệm vụ (Sở Nội vụ sẽ ban hành lịch tiếp nhận, bàn giao sau).

Lưu ý: Khuyến khích các địa phương, các tổ chức phụ trách bầu cử bàn giao hồ sơ, tài liệu bầu cử sớm hơn; nhưng đặc biệt chú ý không bàn giao muộn hơn thời gian thống nhất tại mục này (vì cần phải có thời gian tng hợp, báo cáo Hội đồng bầu cử quốc gia và cơ quan Trung ương liên quan chậm nht trong ngày 27/5/2016).

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các tổ chức phụ trách bầu cử chủ động nhập vào máy tính hoặc ghi các thông tin đã có vào các loại biên bản, tài liệu, báo cáo,... về bu cử theo mu do Hội đồng bầu cử quốc gia quy định.

2. Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, Ban bầu cử đại biểu Hội đng nhân dân tỉnh Hòa Bình khóa XVI đôn đốc các tổ chức phụ trách bu cử ở địa phương liên quan; kịp thời phi hợp bàn giao kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình khóa XVI về Ủy ban bầu cử tỉnh (qua Sở Nội vụ).

- Ủy ban bầu cử cấp huyện hướng dẫn, đôn đốc các tổ chức phụ trách bu cử tại địa phương thực hiện; kịp thời lập, tổng hợp báo cáo, biên bản, danh sách, hồ sơ, tài liệu,... báo cáo, bàn giao về Ủy ban bầu cử tỉnh (qua Sở Nội vụ).

- Sở Nội vụ tiếp nhận, lập các loại văn bản, hồ sơ, tài liệu trình Ủy ban bầu cử tỉnh ban hành; bàn giao đến Hội đồng bầu cử quốc gia, cơ quan Trung ương liên quan các hồ sơ, tài liệu theo quy định.

3. Khi bàn giao hồ sơ, tài liệu,... về Sở Nội vụ đề nghị các tổ chức phụ trách bầu cử mang theo file số của các tài liệu, biểu mẫu,... liên quan và máy tính,... để phục vụ kiểm tra, tổng hợp được thuận tiện.

Trên đây là trình tự tiếp nhận, kiểm tra, tổng hợp kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị kịp thời phản ánh về Sở Nội vụ để cùng phối hợp giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thành viên BCĐ công tác bầu cử và UBBC t
nh;
- VP Tỉnh ủy;
- VP Đoàn ĐBQH&HĐND t
nh;
- VP UBND t
nh;
- Giám đốc, các Phó GĐ Sở;
- Phòng Nội vụ các huyện, thành phố;
- Các phòng chuyên môn Sở;
- Thành viên Tổ giúp việc của Sở;
- Lưu: VT, XDCQ&CTTN, LTh(....b).

GIÁM ĐỐC
Nguyễn Viết Trọng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 957/SNV-XDCQ&CTTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu957/SNV-XDCQ&CTTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/05/2016
Ngày hiệu lực16/05/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 957/SNV-XDCQ&CTTN kiểm tra tổng hợp kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội Hòa Bình 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 957/SNV-XDCQ&CTTN kiểm tra tổng hợp kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội Hòa Bình 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu957/SNV-XDCQ&CTTN
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hòa Bình
        Người kýNguyễn Viết Trọng
        Ngày ban hành16/05/2016
        Ngày hiệu lực16/05/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 957/SNV-XDCQ&CTTN kiểm tra tổng hợp kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội Hòa Bình 2016

           Lịch sử hiệu lực Công văn 957/SNV-XDCQ&CTTN kiểm tra tổng hợp kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội Hòa Bình 2016

           • 16/05/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 16/05/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực