Công văn 966/CV-NHNN1

Công văn về việc hướng dẫn thực hiện nghiệp vụ kinh doanh công trái của các tổ chức tín dụng

Nội dung toàn văn Công văn 966/CV-NHNN1 hướng dẫn thực hiện nghiệp vụ kinh doanh công trái của các tổ chức tín dụng


NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 966/CV-NHNN1

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 1999

 

CÔNG VĂN

CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM SỐ 966/CV-NHNN1 NGÀY 08 THÁNG 10 NĂM 1999 VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHIỆP VỤ KINH DOANH CÔNG TRÁI CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG

Kính gửi: Tổng giám đốc (giám đốc) các tổ chức tín dụng Nhà nước,tổ chức tín dụng cổ phần của Nhà nước và nhân dân,tổ chức tín dụng hợp tác, tổ chức tín dụng liên doanh.

Ngày 24 tháng 9 năm 1999, Bộ Tài chính có Thông tư số 115/1999/TT-BTC "Hướng dẫn việc kinh doanh mua, bán công trái giữa các tổ chức được phép kinh doanh công trái với tổ chức, cá nhân", theo đó các tổ chức tín dụng (TCTD ) là pháp nhân Việt Nam hoạt động theo Luật các TCTD được phép kinh doanh mua công trái.

Để việc kinh doanh mua, bán công trái của các Tổ chức tín dụng được thuận lợi, đảm bảo an toàn trong hoạt động, NHNN hướng dẫn cụ thể thêm một số điểm như sau:

1- Các TCTD được phép kinh doanh công trái theo quy định tại Thông tư 115/1999/TT-BTC gồm: Tổ chức tín dụng Nhà nước, Tổ chức tín dụng cổ phần Nhà nước và nhân dân, Tổ chức tín dụng hợp tác, Tổ chức tín dụng liên doanh.

2- Trường hợp TCTD dùng nguồn vốn ngắn hạn để mua công trái và giữ không bán ra trong thời gian từ 12 tháng trở lên thì nguồn vốn này được coi là sử dụng để cho vay trung và dài hạn và phải tuân theo quy định về tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung, dài hạn tại Quyết định số 297/1999/QĐ-NHNN5 ngày 25 tháng 8 năm 1999 của Thống đốc NHNN "V/v ban hành quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của Tổ chức tín dụng".

3- Các TCTD thực hiện kinh doanh công trái phải mở sổ sách theo dõi riêng hoạt động này và định kỳ hàng tháng (vào ngày 05 hàng tháng) báo cáo về NHNN (thông qua Vụ Các Ngân hàng và Thanh tra Ngân hàng) các nội dung sau:

- Tổng giá trị công trái mua trong tháng; số luỹ kế, trong đó:

+ Theo giá mua thực tế,

+ Theo mệnh giá công trái.

- Tổng giá trị công trái bán trong tháng, số luỹ kế, trong đó:

+ Theo giá bán thực tế

+ Theo mệnh giá công trái.

- Tổng giá trị công trái đang giữ, trong đó:

+ Giữ dưới 12 tháng:

Theo giá mua thực tế,

Theo mệnh giá công trái

+ Giữ trên 12 tháng:

Theo giá mua thực tế,

Theo mệnh giá công trái

4- Các TCTD thực hiện việc hạch toán, mở sổ kế toán theo dõi nghiệp vụ kinh doanh công trái trên tài khoản 115 "Đầu tư vào tín phiếu NHNN và chứng khoán Chính phủ", cụ thể theo dõi trên tài khoản cấp IV: tài khoản 1154: đầu tư vào Trái phiếu Kho bạc trong hệ thống tài khoản của các TCTD ban hành kèm theo Quyết định số 435/1998/QĐ-NHNN2 ngày 25/12/1998 của Thống NHNN "V/v ban hành Hệ thống tài khoản kế toán của các TCTD";

5- Các TCTD kinh doanh công trái có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập theo Thông tư số 115/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính;

6- Các TCTD kinh doanh công trái có nghĩa vụ chấp hành sự kiểm tra, kiểm soát của cơ quan tài chính, Thanh tra Ngân hàng trong việc thực hiện các quy định về nghiệp vụ này;

7- Các khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện, đề nghị phản ánh về NHNN đề có biện pháp xử lý kịp thời.

 

Dương Thu Hương

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 966/CV-NHNN1

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 966/CV-NHNN1
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 08/10/1999
Ngày hiệu lực 08/10/1999
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 966/CV-NHNN1

Lược đồ Công văn 966/CV-NHNN1 hướng dẫn thực hiện nghiệp vụ kinh doanh công trái của các tổ chức tín dụng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 966/CV-NHNN1 hướng dẫn thực hiện nghiệp vụ kinh doanh công trái của các tổ chức tín dụng
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 966/CV-NHNN1
Cơ quan ban hành Ngân hàng Nhà nước
Người ký Dương Thu Hương
Ngày ban hành 08/10/1999
Ngày hiệu lực 08/10/1999
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 13 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 966/CV-NHNN1 hướng dẫn thực hiện nghiệp vụ kinh doanh công trái của các tổ chức tín dụng

Lịch sử hiệu lực Công văn 966/CV-NHNN1 hướng dẫn thực hiện nghiệp vụ kinh doanh công trái của các tổ chức tín dụng

  • 08/10/1999

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 08/10/1999

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực