Công văn 9762/BKHĐT-KTĐPLT

Công văn 9762/BKHĐT-KTĐPLT về trả lời kiến nghị của địa phương tại hội nghị trực tuyến của Chính phủ ngày 03 tháng 7 năm 2017 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 9762/BKHĐT-KTĐPLT 2017 trả lời kiến nghị của địa phương tại hội nghị trực tuyến


BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9762/BKHĐT-KTĐPLT
V/v trả lời các kiến nghị của địa phương tại hội nghị trực tuyến của Chính phủ ngày 03 tháng 7 năm 2017

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố Lạng Sơn

Văn phòng Chính phủ có văn bản số 7796/VPCP-QHĐP ngày 26/7/2017 về việc giải quyết kiến nghị của địa phương tại Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với địa phương ngày 03 tháng 7 năm 2017. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời các kiến nghị của địa phương (phụ lục gửi kèm theo).

Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo để Quý Ủy ban biết và cùng phối hợp thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Vụ THKTQD; KTĐN; KTCN; PC; KTNN; KCHT&ĐT; KHGDTN&MT; QLKKT; TCTT; LĐVHXH; GSTĐ&ĐT; QPAN; KTDV; QLQH; ĐTNN;
- Lưu: VT, KTĐPLT. (N4
7)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Thế Phương

 

PHỤ LỤC

TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ TẠI HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN CỦA CHÍNH PHỦ VỚI CÁC ĐỊA PHƯƠNG NGÀY 03 THÁNG 7 NĂM 2017
(Kèm theo Văn bản số 9762/BKHĐT-KTĐPLT ngày 28/11/2017 của BKHĐT)

Kiến nghị 1: Quan tâm, b trí vốn đầu tư hoàn thành hệ thống đường tuần tra biên giới

Trả lời:

Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 313/QĐ-TTg ngày 14/3/2017 phê duyệt điều chỉnh quy hoạch đường tuần tra biên giới giai đoạn 2016-2020, trong đó tập trung triển khai 431 km cho 07 dự án khu vực tuyến biên giới Việt Nam Campuchia. Tuyến biên giới phía Bắc trong đó có tỉnh Lạng Sơn sẽ được triển khai sau khi cân đối được vốn.

Kiến nghị 2: Về việc xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Hỗ trợ kỹ thuật 'Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kn, Lạng Sơn' do ADB tài trợ. Xem xét h trợ từ ngân sách trung ương cho phần thuế VAT đối với chi phí xây lắp của dự án trên

Trả lời:

Dự án hỗ trợ kỹ thuật “Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1205/QĐ-TTg ngày 17/8/2017, theo đó tại Khoản 6 Điều 1 có nêu cơ chế tài chính trong nước của dự án quy định: (1) vốn đối ứng cho khoản cấp phát do các tỉnh tự bố trí theo quy định tại Luật Ngân sách Nhà nước và Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020. (2) Vốn đối ứng cho khoản vay lại do Ủy ban nhân dân các tỉnh tham gia Dự án tự bố trí. Do đó, đề nghị tỉnh thực hiện theo đúng quy định tại Luật Ngân sách Nhà nước và Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Kiến nghị 3: Về việc ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù về đầu tư hạ tầng, cơ chế hoạt động của khu trung chuyển hàng hóa, khu chế xuất để thúc đẩy trao đổi thương mại Việt Nam - Trung Quc - ASEAN; chính sách h trợ phát triển các sản phẩm chủ lực của vùng trung du, miền núi Bắc Bộ, Nam Bộ theo chuỗi giá trị để huy động nguồn lực đầu tư, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền; hỗ trợ công tác xúc tiến và kêu gọi đầu tư các dự án đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp phụ trợ phục vụ cho các ngành dệt may, điện tử gia dụng; thu hút các dự án du lịch tâm linh tại Khu du lịch Quốc gia

Trả lời:

Hiện nay, đầu tư hạ tầng nói chung và khu kinh tế cửa khẩu nói riêng thực hiện theo Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Do nguồn vốn NSTW giai đoạn 2016-2020 còn hạn hẹp vì vậy, ngoài phần vốn NSTW cân đối thì các địa phương cần huy động các nguồn vốn hp pháp khác để thực hiện.

Cơ chế, chính sách tài chính áp dụng đối với Khu kinh tế cửa khẩu thực hiện theo quy định tại Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế, Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/QĐ-TTg ngày 26/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ chế, chính sách tài chính đối với Khu kinh tế cửa khẩu.

Về phát triển công nghiệp hỗ trợ: Thực hiện theo Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 03/11/2015 của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ.

Đối với việc ban hành cơ chế, chính sách đặc thù về đầu tư hạ tầng, cơ chế hoạt động khu trung chuyển... Bộ Kế hoạch và Đầu tư ghi nhận kiến nghị của các địa phương trong quá trình sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách hiện hành.

Kiến nghị 4: Về đề nghị tăng mức vốn hỗ trợ ca Trung ương cho đầu tư kết cấu hạ tầng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, nhất là đầu tư hạ tầng tại các cửa khẩu quốc tế song phương và các cửa khẩu phụ có lưu lượng người, phương tiện, hàng hóa lớn; h trợ nguồn lực để sớm hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng tại cửa khẩu chính Chi Ma; xây dựng hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng ga vận tải quốc tế Đồng Đăng đạt tiêu chuẩn ga hạng I để thuận lợi cho xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước

Trả lời:

Về đầu tư kết cấu hạ tầng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn: Hàng năm NSTW dành một khoản hỗ trợ có mục tiêu đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng Khu Kinh tế cửa khẩu, trong đó Lạng Sơn là một trong những tỉnh nhận được hỗ trợ cao nhất trong các năm qua. Trong giai đoạn từ năm 2004 đến năm 2015, Trung ương đã phân bổ 953 tỷ đồng từ nguồn vốn này để phát triển kết cấu hạ tầng các khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn.

Căn cứ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 2236/TTg-KTTH ngày 08/12/2015, Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn tiếp tục nằm trong danh sách các Khu kinh tế cửa khẩu được ưu tiên tập trung đầu tư trong giai đoạn 2016-2020. Tuy nhiên, NSTW còn hạn hẹp, khó đáp ứng được nhu cầu rất ln của các địa phương. Vì vậy, UBND tỉnh Lạng Sơn cần chủ động huy động bằng các nguồn vốn hp pháp khác để thực hiện các dự án.

Về hỗ trợ nguồn lực để sớm hoàn thiện kết cấu hạ tầng tại cửa khẩu chính Chi Ma: Hiện nay, để đảm bảo tập trung đầu tư, mỗi địa phương được sử dụng từ nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng Khu Kinh tế cửa khẩu để đầu tư cho 01 Khu kinh tế ca khẩu. Hiện nay, Tỉnh Lạng Sơn đang tập trung nguồn vốn ngày để hoàn thiện các dự án kết cấu hạ tầng tại Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng. Do đó, đối với các dự án nằm ngoài Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng, đề nghị tỉnh Lạng Sơn huy động các nguồn vốn hp pháp khác để thực hiện.

Kiến nghị 5: Đề nghị xem xét, bố trí vốn cho dự án xây dựng nút giao khác mức giữa đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng (Km162+052) với Quốc lộ 1B (Km1+115) giai đoạn 3 được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định 3354/QĐ-BGTVT ngày 25/10/2013

Trả lời:

Tại Tờ trình số 136/TTr-CP ngày 17/4/2017, Chính phủ đã báo cáo Quốc hội về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020. Trong đó, nguồn vốn ngân sách nhà nước dự kiến bố trí cho Bộ Giao thông vận tải chỉ đáp ứng được một phần nhu cầu vốn đầu tư của Bộ (chỉ đủ bố trí để thanh toán số nợ đng XDCB, thu hồi một phần vốn ứng trước; bố trí tối thiểu vốn đối ứng cho các dự án sử dụng vốn ODA theo Hiệp định đã được ký kết; số dự kiến còn lại chỉ có thể bố trí cho một số dự án cấp bách chuyển tiếp, dở dang). Do nguồn vốn trong kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020 dành cho Bộ rất hạn hẹp nên chưa thể cân đối và bố trí được cho nhiều dự án, trong đó có Dự án nêu trên. Đề nghị UBND tỉnh Lạng Sơn làm việc với Bộ Giao thông vận tải để chủ động tìm các nguồn vốn hp pháp khác và có thể nghiên cứu đầu tư theo hình thức đối tác công tư để đầu tư Dự án.

Kiến nghị 6: Tăng nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016- 2020 để các địa phương giảm bớt khó khăn về nguồn vốn, đảm bảo cân đối đủ vốn cho các dự án của địa phương

Trả lời:

Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 đã được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 26/2016/QH14 ngày 10 tháng 11 năm 2016 về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, trong đó đã quyết nghị: vốn ngân sách trung ương là 1.120.000 tỷ đồng, gồm vốn nước ngoài 300.000 tỷ đồng, vốn trong nước 820.000 tỷ đồng, đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương là 880.000 tỷ đồng. Trên cơ sở Nghị quyết của Quốc hội, Nghị quyết số 1023/NQ-UBTVQH13 ngày 28 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban thường và Quốc hội và Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu tư trung hạn 2016- 2020 cho các địa phương thực hiện.

Đối với kiến nghị về việc tăng nguồn vốn đầu tư công trung hạn 2016- 2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ghi nhận và sẽ báo cáo Quốc hội, Chính phủ khi khả năng nền kinh tế cho phép.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 9762/BKHĐT-KTĐPLT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu9762/BKHĐT-KTĐPLT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/11/2017
Ngày hiệu lực28/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 9762/BKHĐT-KTĐPLT

Lược đồ Công văn 9762/BKHĐT-KTĐPLT 2017 trả lời kiến nghị của địa phương tại hội nghị trực tuyến


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 9762/BKHĐT-KTĐPLT 2017 trả lời kiến nghị của địa phương tại hội nghị trực tuyến
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu9762/BKHĐT-KTĐPLT
        Cơ quan ban hànhBộ Kế hoạch và Đầu tư
        Người kýNguyễn Thế Phương
        Ngày ban hành28/11/2017
        Ngày hiệu lực28/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 9762/BKHĐT-KTĐPLT 2017 trả lời kiến nghị của địa phương tại hội nghị trực tuyến

           Lịch sử hiệu lực Công văn 9762/BKHĐT-KTĐPLT 2017 trả lời kiến nghị của địa phương tại hội nghị trực tuyến

           • 28/11/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/11/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực