Công văn 9894/BKHĐT-KTĐN

Công văn 9894/BKHĐT-KTĐN năm 2013 thực hiện chế độ báo cáo các chương trình, dự án ODA Quý III/2013 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 9894/BKHĐT-KTĐN năm 2013 chế độ báo cáo dự án ODA Quý III


BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 9894/BKHĐT-KTĐN
V/v Tình hình thực hiện chế độ báo cáo các chương trình, dự án ODA Quý III/2013.

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2013

 

Kính gửi:

- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể.

 

Thực hiện Điều 57 quy định chế độ báo cáo tình hình tiếp nhận và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi tại Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23/4/2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo tới các cơ quan liên quan việc thực hiện Chế độ báo cáo các chương trình dự án ODA và vốn vay ưu đãi Quý III năm 2013;

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN BÁO CÁO QUÝ III NĂM 2013

1. Báo cáo của các cơ quan chủ quản các chương trình, dự án ODA:

a) Về số lượng các cơ quan chủ quản gửi báo cáo:

Đến ngày 4/12/2013 có 91 cơ quan chủ quản đã gửi Báo cáo Quý III/2013, bằng 97% so với Quý III/2013 (có 94 cơ quan gửi báo cáo), trong đó:

+ Các cơ quan chủ quản Trung ương: 32 Bộ, ngành đã gửi báo cáo, bằng Quý II/2013. Hầu hết các Bộ, ngành có chương trình, dự án ODA đã gửi Báo cáo Quý III/2013. Cơ quan gửi Báo cáo sớm nhất là Trung ương Đoàn TNCS HCM (gửi ngày 3/10/2013), muộn nhất là Bảo hiểm Xã hội Việt Nam (gửi ngày 4/12/2013). Các Bộ, ngành không gửi báo cáo Quý III/2013 là Bộ Tài nguyên và Môi trường và Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

+ Các cơ quan chủ quản địa phương: Có 59/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã gửi Báo cáo Quý III/2013, Cơ quan chủ quản địa phương gửi sớm nhất là tỉnh Bình Phước (gửi ngày 3/10/2013), muộn nhất là Thành phố Hồ Chí Minh (gửi ngày 11/11/2013). Các tỉnh không gửi báo cáo Quý III/2013 là Vĩnh Phúc, Điện Biên, Thừa Thiên - Huế và Quảng Nam.

Phụ lục I liệt kê danh sách các cơ quan chủ quản đã gửi Báo cáo Quý III/2013 kèm theo thông tin về thời gian gửi, hình thức gửi, mức độ cung cấp thông tin,... của các báo cáo này.

b) Về hình thức gửi báo cáo:

+ 65 cơ quan gửi báo cáo đúng quy định (bằng văn bản và thư điện tử), chiếm 71% tổng số báo cáo.

+ 22 cơ quan gửi báo cáo bằng văn bản thuần túy, chiếm 25% tổng số báo cáo.

+ 4 cơ quan gửi báo cáo bằng thư điện tử thuần túy, chiếm 4% tổng số báo cáo.

c) Tuân thủ mẫu biểu báo cáo:

90 trong số 91 báo cáo được lập theo đúng mẫu biểu quy định, đạt tỷ lệ 97%.

d) Về mức độ đầy đủ thông tin của các báo cáo:

83 báo cáo đáp ứng cơ bản đủ thông tin, đạt tỷ lệ 91%, trong đó các cơ quan bộ ngành đạt tỷ lệ 88% và các địa phương đạt tỷ lệ 93%.

Chi tiết về tình hình gửi báo cáo của các cơ quan chủ quản từ Quý I/2008 đến Quý III/2013 liệt kê trong Phụ lục IA. Biểu đồ tại Phụ lục lA minh họa về số lượng và chất lượng (đúng mẫu biểu, đủ thông tin) của các báo cáo quý thuộc các cơ quan chủ quản từ Quý I/2008 đến Quý III/2013.

e) Về tuân thủ thời gian báo cáo:

Trong Quý III/2013 có 73/91 cơ quan chủ quản gửi Báo cáo đúng thời hạn theo quy định tại Điều 57 Nghị định 38/2013/NĐ-CP, đạt tỷ lệ 80%.

2. Báo cáo của các chương trình, dự án ODA

a) Về số lượng báo cáo:

Đã có 220 chương trình, dự án ODA và 145 tiểu dự án gửi Báo cáo Quý III/2013, bằng 84% so với Quý II/2013 (268 chương trình, dự án và 164 tiểu dự án).

Phụ lục II liệt kê danh sách các chương trình, dự án ODA đã gửi Báo cáo Quý III/2013 kèm theo thông tin về thời gian gửi, hình thức gửi, mức độ cung cấp thông tin,... của các báo cáo này.

Các Bộ, ngành có 140 chương trình, dự án ODA và 37 tiểu dự án đã gửi Báo cáo Quý III/2013. Các Bộ, ngành có nhiều chương trình, dự án ODA gửi Báo cáo là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (38 dự án có báo cáo), Bộ Y tế (14), Bộ Giao thông vận tải (12), Bộ Công Thương (10), Bộ Tài chính (9) Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (8).

Các tỉnh, thành phố có 80 chương trình, dự án ODA và 108 tiểu dự án đã gửi Báo cáo Quý III/2013. Các tỉnh, thành phố có nhiều dự án, tiểu dự án gửi Báo cáo là Quảng Trị (21 dự án và tiểu dự án gửi báo cáo), Thành phố Hồ Chí Minh (14), Yên Bái (14), Bình Định (14), Hà Tĩnh (12), Bắc Kạn (11), Hà Nội (8), và Hưng Yên (8).

Các đơn vị không có chương trình, dự án, tiểu dự án ODA nào gửi Báo cáo Quý III/2013 là Bộ Công an, Bộ Nội vụ, Bộ Xây dựng, Kiểm toán Nhà nước, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các tỉnh Hải Dương, Ninh Bình, Quảng Ninh, Bắc Giang, Điện Biên, Lai Châu, Thừa Thiên - Huế, Phú Yên, Kon Tum, Đắk Nông, Bình Phước, Long An, Tiền Giang và Hậu Giang.

b) Về hình thức gửi báo cáo:

+ 152 chương trình, dự án, tiểu dự án gửi báo cáo đúng quy định (bằng văn bản và thư điện tử) chiếm 42% tổng số báo cáo.

+ 50 chương trình, dự án, tiểu dự án gửi báo cáo bằng văn bản thuần túy, chiếm 14% tổng số báo cáo.

+ 163 chương trình, dự án, tiểu dự án gửi báo cáo bằng thư điện tử thuần túy, chiếm 45% tổng số báo cáo.

c) Về tuân thủ mẫu báo cáo:

Có 340 trong tổng số 465 báo cáo của các chương trình, dự án và tiểu dự án thực hiện đúng mẫu quy định, đạt tỷ lệ 93%, trong đó các chương trình, dự án đạt 96% (212 trong tổng số 220) và các tiểu dự án đạt 88% (128 trong tổng số 145).

Có 171 trong số 177 báo cáo của các chương trình, dự án, tiểu dự án thuộc các Bộ, ngành thực hiện đúng mẫu biểu quy định, đạt tỷ lệ 97%.

Có 169 trong số 188 báo cáo của các chương trình, dự án, tiểu dự án thuộc các tỉnh, thành phố thực hiện đúng mẫu biểu quy định, đạt tỷ lệ 90%.

d) Về mức độ đầy đủ thông tin của các báo cáo:

Số lượng báo cáo đáp ứng đủ thông tin là 189, đạt 52% tổng số báo cáo, trong đó các chương trình, dự án ODA đạt 64% và các tiểu dự án chỉ đạt 34%.

Các Bộ, ngành có nhiều báo cáo đủ thông tin là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (22 trong số 40 báo cáo), Bộ Công thương (16/40), Bộ Y tế (12/14), Bộ Giao thông vận tải (12/13) và Bộ Tài chính (7/9).

Các tỉnh, thành phố có nhiều báo cáo đủ thông tin là Thành phố Hồ Chí Minh (12 trong số 14 báo cáo), Hà Nội (8/8), Bắc Kạn (7/11) và Quảng Trị (6/21).

Chi tiết về tình hình gửi báo cáo của các Chủ dự án Quý III/2013 liệt kê trong Phụ lục IIA. Chi tiết về tình hình gửi báo cáo của các cơ quan chủ quản từ Quý I/2008 đến Quý III/2013 liệt kê trong Phụ lục IIBBiểu đồ minh họa Phụ lục IIB.

f) Về tuân thủ thời gian báo cáo:

Trong Quý III/2013 có 348 trong số 365 chủ dự án gửi Báo cáo đúng thời hạn theo quy định tại Điều 57 Nghị định 38/2013/NĐ-CP, đạt tỷ lệ 95%.

II. CÁC KIẾN NGHỊ

Bộ Kế hoạch và Đầu tư với nhiệm vụ giám sát việc tuân thủ chế độ báo cáo ODA và vốn vay ưu đãi ở các cấp và định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

1. Các cơ quan chủ quản vi phạm chế độ báo cáo có văn bản giải trình và có kế hoạch khắc phục ngay. Đề nghị các cơ quan chủ quản chưa báo cáo hoặc có báo cáo chưa đầy đủ các nội dung theo quy định sớm khắc phục trong báo cáo quý tới.

2. Đối với các chương trình, dự án ODA và vốn vay ưu đãi không gửi Báo cáo Quý III/2013, cơ quan chủ quản có biện pháp chế tài yêu cầu các chủ chương trình, dự án có văn bản giải trình nguyên nhân không gửi báo cáo và có cam kết thực hiện các biện pháp khắc phục.

3. Mặc dù trong Quý III/2013, việc gửi báo cáo của các cơ quan đã được cải thiện song vẫn còn nhiều đơn vị gửi báo cáo chưa đúng với thời gian quy định. Vì vậy, đề nghị các cơ quan chủ quản đôn đốc các chủ chương trình, dự án gửi báo cáo theo đúng thời gian quy định. Báo cáo Quý IV/2013 của các cơ quan chủ quản đề nghị gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư chậm nhất ngày 25/01/2013.

Đặc biệt đối với các Bộ, ngành, địa phương còn nhiều chương trình, dự án chưa gửi báo cáo như Bộ Công an, Bộ Nội vụ, Bộ Xây dựng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Giao thông vận tải, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam và Ủy ban nhân dân các tỉnh Hải Dương, Ninh Bình, Quảng Ninh, Bắc Giang, Điện Biên, Lai Châu, Thừa Thiên - Huế, Phú Yên, Kon Tum, Đắk Nông, Bình Phước, Long An, Tiền Giang và Hậu Giang cần có biện pháp xử lý nghiêm khắc đối với các chủ dự án vi phạm có hệ thống Chế độ Báo cáo quy định tại Nghị định 38/2013/NĐ-CP.

4. Các cơ quan chủ quản, chủ dự án có thể liên hệ Vụ Kinh tế Đối ngoại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo số điện thoại 04-38430333 hoặc gửi thư điện tử về địa chỉ oda_ferd@mpi.gov.vn để nhận được thông tin hỗ trợ công tác báo cáo.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư mong nhận được sự hợp tác của Quý Cơ quan./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ KTĐN,V.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thế Phương

 

PHỤ LỤC I

TỔNG HỢP CÁC BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ODA QUÝ III NĂM 2013 CỦA CÁC CƠ QUAN CHỦ QUẢN
(Theo mẫu báo cáo Phụ lục 4 - Quyết định 803/2007/QĐ-BKH)

STT

Tên Cơ quan chủ quản

Thời gian gửi báo cáo

Hình thức gửi báo cáo

Nội dung báo cáo

Ghi chú

Thư điện tử

Văn bản

Đúng mẫu

Không đúng mẫu

Đủ thông tin

Chưa đủ thông tin

 

I. CÁC BỘ NGÀNH TƯ

 

24

29

31

1

28

4

 

1

Bộ Công an

16/10/2013

x

x

x

 

x

 

 

2

Bộ Công thương

4/11/2013

x

x

x

 

x

 

 

3

Bộ Giáo dục và Đào tạo

21/10/2013

x

x

x

 

x

 

 

4

Bộ Giao thông vận tải

21/10/2013

 

x

x

 

x

 

 

5

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

29/10/2013

 

x

x

 

x

 

 

6

Bộ Khoa học và Công nghệ

21/10/2013

x

x

x

 

x

 

 

7

Bộ Lao động, Thương binh và XH

22/10/2013

x

x

x

 

 

x

Thiếu xếp hạng dự án

8

Bộ Ngoại giao

4/11/2013

x

x

x

 

x

 

 

9

Bộ Nội vụ

25/10/2013

x

x

x

 

x

 

 

10

Bộ Nông nghiệp và PTNT

15/10/2013

x

x

x

 

 

x

Thiếu xếp hạng dự án

11

Bộ Quốc phòng

23/10/2013

x

 

x

 

x

 

 

12

Bộ Tài chính

19/11/2013

x

x

x

 

x

 

 

13

Bộ Tài nguyên và Môi trường

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Bộ Thông tin và Truyền thông

30/10/2013

x

x

x

 

x

 

 

15

Bộ Tư pháp

28/10/2013

 

x

x

 

x

 

 

16

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

6/11/2013

x

x

x

 

x

 

 

17

Bộ Xây dựng

4/11/2013

x

x

x

 

x

 

 

18

Bộ Y tế

11/11/2013

x

x

x

 

 

x

Thiếu xếp hạng dự án

19

Ban Cơ yếu Chính phủ

15/10/2013

 

x

x

 

x

 

Không có chương trình, dự án ODA

20

Ban Quản lý Lăng Chủ tịch HCM

 

 

 

 

 

 

 

 

2!

Ban Tôn giáo Chính phủ

 

 

 

 

 

 

 

 

22

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

4/12/2013

x

 

x

 

x

 

 

23

Đài Tiếng nói Việt Nam

 

 

 

 

 

 

 

 

24

Đài Truyền hình Việt Nam

22/11/2013

x

x

x

 

x

 

 

25

Học viện CT-HC Quốc gia HCM

10/10/2013

 

x

 

x

 

x

 

26

Hội Cựu chiến binh Việt Nam

 

 

 

 

 

 

 

 

27

Hội Nông dân Việt Nam

 

 

 

 

 

 

 

 

28

Kiểm toán Nhà nước

17/10/2013

x

x

x

 

x

 

 

29

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

18/10/2013

x

x

x

 

x

 

 

30

Ngân hàng Phát triển Việt Nam

30/10/2013

x

x

x

 

x

 

 

31

Thanh tra Chính phủ

16/10/2013

 

x

x

 

x

 

 

32

Thông tấn xã Việt Nam

7/10/2013

 

x

x

 

x

 

Không có chương trình, dự án ODA

33

Tòa án nhân dân tối cao

31/10/2013

x

x

x

 

x

 

 

34

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

 

 

 

 

 

 

 

 

35

Trung ương Đoàn TNCS HCM

3/10/2013

x

 

x

 

x

 

Không có chương trình, dự án ODA

36

Trung ương Hội LH Phụ nữ VN

1/11/2013

x

x

x

 

x

 

 

37

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

 

 

 

 

 

 

 

 

38

Ủy ban Dân tộc

 

 

 

 

 

 

 

 

39

Ủy ban TƯ Mặt trận Tổ quốc VN

 

 

 

 

 

 

 

 

40

Văn phòng Chính phủ

 

 

 

 

 

 

 

 

41

Văn phòng Chủ tịch nước

 

 

 

 

 

 

 

 

42

Văn phòng Quốc hội

18/10/2013

x

x

x

 

x

 

 

43

Văn phòng Trung ương Đảng

 

 

 

 

 

 

 

 

44

Viện HL Khoa học và Công nghệ VN

22/10/2013

x

x

x

 

x

 

 

45

Viện HL Khoa học Xã hội Việt Nam

22/11/2013

 

x

x

 

x

 

 

46

Viện kiểm sát nhân dân tối cao

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ

 

45

58

59

0

55

4

 

 

Đồng bằng sông Hồng

 

5

9

9

0

8

1

 

1

Tp. Hà Nội

23/10/2013

x

x

x

 

x

 

 

2

Vĩnh Phúc

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Bắc Ninh

22/10/2013

x

x

x

 

 

x

Thiếu xếp hạng dự án

4

Hải Dương

5/11/2013

 

x

x

 

x

 

 

5

Tp. Hải Phòng

21/10/2013

x

x

x

 

x

 

 

6

Hưng Yên

25/10/2013

x

x

x

 

x

 

 

7

Thái Bình

24/10/2013

 

x

x

 

x

 

 

8

Hà Nam

23/10/2013

x

x

x

 

x

 

 

9

Nam Định

7/11/2013

 

x

x

 

x

 

 

10

Ninh Bình

25/10/2013

 

x

x

 

x

 

 

 

Đông Bắc Bộ

 

7

11

11

0

11

0

 

11

Hà Giang

18/10/2013

x

x

x

 

x

 

 

12

Cao Bằng

23/10/2013

x

x

x

 

x

 

 

13

Bắc Kạn

30/10/2013

 

x

x

 

x

 

 

14

Tuyên Quang

21/10/2013

x

x

x

 

x

 

 

15

Lào Cai

10/10/2013

x

x

x

 

x

 

 

16

Yên Bái

22/10/2013

 

x

x

 

x

 

 

17

Thái Nguyên

30/10/2013

x

x

x

 

x

 

 

18

Lạng Sơn

31/10/2013

 

x

x

 

x

 

 

19

Quảng Ninh

17/10/2013

 

x

x

 

x

 

 

20

Bắc Giang

22/10/2013

x

x

x

 

x

 

 

21

Phú Thọ

15/10/2013

x

x

x

 

x

 

 

 

Tây Bắc Bộ

 

3

3

3

0

3

0

 

22

Điện Biên

 

 

 

 

 

 

 

 

23

Lai Châu

22/10/2013

x

x

x

 

x

 

 

24

Sơn La

1/11/2013

x

x

x

 

x

 

 

25

Hòa Bình

4/11/2013

x

x

x

 

x

 

 

 

Bắc Trung Bộ

 

4

4

5

0

5

0

 

26

Thanh Hóa

1/11/2013

x

x

x

 

x

 

 

27

Nghệ An

14/10/2013

x

x

x

 

x

 

 

28

Hà Tĩnh

24/10/2013

 

x

x

 

x

 

 

29

Quảng Bình

1/11/2013

x

 

x

 

x

 

 

30

Quảng Trị

23/10/2013

x

x

x

 

x

 

 

31

Thừa Thiên - Huế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duyên hải Nam Trung Bộ

 

5

5

5

0

5

0

 

32

Tp. Đà Nẵng

14/10/2013

x

x

x

 

x

 

 

33

Quảng Nam

 

 

 

 

 

 

 

 

34

Quảng Ngãi

18/10/2013

x

x

x

 

x

 

 

35

Bình Định

17/10/2013

x

x

x

 

x

 

 

36

Phú Yên

22/10/2013

x

x

x

 

x

 

 

37

Khánh Hòa

18/10/2013

x

x

x

 

x

 

 

 

Tây Nguyên

 

5

5

5

0

5

0

 

38

Kon Tum

29/10/2013

x

x

x

 

x

 

 

39

Gia Lai

9/10/2013

x

x

x

 

x

 

 

40

Đăk Lăk

14/10/2013

x

x

x

 

x

 

 

41

Đăk Nông

15/10/2013

x

x

x

 

x

 

 

42

Lâm Đồng

21/10/2013

x

x

x

 

x

 

 

 

Đông Nam Bộ

 

5

8

8

0

7

1

 

43

Ninh Thuận

6/11/2013

x

x

x

 

x

 

 

44

Bình Thuận

29/10/2013

 

x

x

 

x

 

 

45

Bình Phước

3/10/2013

x

x

x

 

x

 

 

46

Tây Ninh

15/10/2013

 

x

x

 

 

x

Thiếu các Phụ lục

47

Bình Dương

14/10/2013

x

x

x

 

x

 

 

48

Đồng Nai

17/10/2013

x

x

x

 

x

 

 

49

Bà Rịa - Vũng Tàu

30/10/2013

x

x

x

 

x

 

Gửi kèm dữ liệu PMT

50

Tp. Hồ Chí Minh

11/11/2013

 

x

x

 

x

 

 

 

Đồng bằng sông Cửu Long

 

11

13

13

0

11

2

 

51

Long An

23/10/2013

x

x

x

 

 

x

Thiếu xếp hạng dự án

52

Tiền Giang

31/10/2013

x

x

x

 

x

 

 

53

Bến Tre

24/10/2013

x

x

x

 

x

 

 

54

Trà Vinh

29/10/2013

x

x

x

 

 

x

Thiếu các Phụ lục

55

Vĩnh Long

25/10/2013

x

x

x

 

x

 

 

56

Đồng Tháp

18/10/2013

x

x

x

 

x

 

 

57

An Giang

15/10/2013

x

x

x

 

x

 

 

58

Kiên Giang

25/10/2013

 

x

x

 

x

 

 

59

Tp. Cần Thơ

21/10/2013

x

x

x

 

x

 

 

60

Hậu Giang

18/10/2013

 

x

x

 

x

 

 

61

Sóc Trăng

31/10/2013

x

x

x

 

x

 

 

62

Bạc Liêu

23/10/2013

x

x

x

 

x

 

 

63

Cà Mau

8/10/2013

x

x

x

 

x

 

 

 

Tổng cộng (các CQCQ)

 

69

87

90

1

83

8

 

 

III. CÁC TẬP ĐOÀN KT, TỔNG CÔNG TY

 

0

2

0

0

0

0

 

1

TĐ Công nghiệp Cao su Việt Nam

15/10/2013

 

x

 

 

 

 

Không có chương trình, dự án ODA

2

TĐ Công nghiệp Than - Khoáng sản VN

6/11/2013

 

x

 

 

 

 

 

Ghi chú: Theo quy định, các Tập đoàn kinh tế, các TCT 91 là cơ quan chủ đầu tư (chủ dự án) không gửi báo cáo tổng hợp theo mẫu Phụ lục 4 (là mẫu báo cáo của CQCQ), mà gửi báo cáo riêng cho từng dự án ODA (theo mẫu Phụ lục 1-QĐ 803/2007/QĐ-BKH)

 

PHỤ LỤC IA

SỐ LƯỢNG CÁC CƠ QUAN CHỦ QUẢN GỬI BÁO CÁO QUÝ THEO QUYẾT ĐỊNH 803/2007/QĐ-BKH

Thời gian báo cáo

Tổng

Bộ ngành

Tỉnh, TP

Tổng

Đúng mẫu

Đủ Thông tin

Thư ĐT

Văn bản

Tổng

Đúng mẫu

Đủ Thông tin

Thư ĐT

VB&T ĐT

Tổng

Đúng mẫu

Đủ Thông tin

Thư ĐT

Văn bản

Q1-2008

72

61

51

14

68

22

14

12

6

4

50

47

39

8

49

Q2-2008

61

47

45

37

50

11

8

7

8

6

50

39

38

29

41

Q3-2008

57

54

46

33

51

9

7

6

4

3

48

47

40

29

43

Q4-2008

80

71

64

43

67

21

16

13

5

5

59

55

51

38

51

Q1-2009

73

69

64

42

68

16

14

13

6

6

57

55

51

36

54

Q2-2009

83

73

68

47

80

20

15

14

7

6

63

58

54

40

61

Q3-2009

72

70

53

41

69

14

13

9

6

6

58

57

44

35

55

Q4-2009

76

75

62

42

74

17

16

12

6

5

59

59

50

36

57

Q1-2010

72

72

60

46

67

15

15

10

8

8

57

57

50

38

52

Q2-2010

81

76

54

50

78

20

15

10

9

9

61

61

44

41

58

Q3-2010

77

75

63

50

70

16

15

11

9

7

61

60

52

41

56

Q4-2010

90

79

67

50

90

27

18

15

11

11

63

61

52

39

63

Q1-2011

76

73

62

47

74

18

17

13

9

9

58

56

49

38

56

Q2-2011

85

80

73

50

82

26

22

19

10

9

59

58

54

40

57

Q3-2011

74

72

61

50

72

21

19

16

12

11

53

53

45

38

52

Q4-2011

86

82

69

53

77

28

24

22

16

16

58

58

47

37

52

Q1-2012

86

84

74

62

81

24

23

17

15

13

62

61

57

47

59

Q2-2012

97

97

91

66

94

34

34

31

15

14

63

63

60

51

61

Q3-2012

86

86

76

68

77

25

25

22

18

13

61

61

54

50

57

Q4-2012

87

86

83

69

76

27

26

25

21

18

60

60

58

48

52

Q1-2013

92

91

89

79

80

30

29

27

25

21

62

62

62

54

54

Q2-2013

94

93

81

75

88

32

32

26

24

21

62

61

55

51

59

Q3-2013

91

90

83

69

87

32

31

28

24

21

59

59

55

45

58

 


Biểu đồ - PHỤ LỤC IA

Số lượng các Cơ quan chủ quản gửi báo cáo quý theo Quyết định 803/2007/QĐ-BKH

 

PHỤ LỤC II

TỔNG HỢP TÌNH HÌNH GỬI BÁO CÁO THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ODA
QUÝ III/2013 CỦA CÁC CHỦ DỰ ÁN
(Theo mẫu báo cáo Phụ lục 1 - Quyết định 803/2007/QĐ-BKH)

STT

Tên chương trình, dự án

Nhà tài trợ

Tên Cơ quan chủ quản

Tên Chủ dự án

Đơn vị gửi báo cáo

Thời gian gửi báo cáo

Hình thức gửi báo cáo

Sử dụng AMT để lập và gửi báo cáo

Chất lượng báo cáo

Thư điện tử

Văn bản

Có sử dụng AMT/AMF

Chưa sử dụng AMT

Đủ thông tin

Thiếu thông tin

 

Các chương trình, dự án

 

 

 

 

 

175

133

212

8

140

80

1

Truyền tải điện miền Bắc mở rộng

ADB

Bộ Công thương

TCT Truyền tải điện QG

TĐ Điện lực VN

23/10/2013

x

x

x

 

 

x

2

Đầu tư lưới điện truyền tải, khoản vay 1

ADB

Bộ Công thương

TĐ Điện lực VN

TĐ Điện lực VN

23/10/2013

x

x

x

 

x

 

3

Đầu tư lưới điện truyền tải, khoản vay 2

ADB

Bộ Công thương

TĐ Điện lực VN

TĐ Điện lực VN

23/10/2013

x

x

x

 

x

 

4

Đầu tư xây dựng nhà máy nhiệt điện Ô Môn và lưới điện truyền tải khu vực đồng bằng sông Cửu Long

Nhật Bản

Bộ Công thương

TĐ Điện lực VN

Chủ dự án

10/10/2013

x

x

x

 

x

 

5

Nhà máy nhiệt điện Mông Dương 1

ADB

Bộ Công thương

TĐ Điện lực VN

TĐ Điện lực VN

23/10/2013

x

x

x

 

x

 

6

Nhà máy nhiệt điện Thái Bình

Nhật Bản

Bộ Công thương

TĐ Điện lực VN

Chủ dự án

4/10/2013

x

x

x

 

x

 

7

Thủy điện Huội Quảng

Pháp

Bộ Công thương

TĐ Điện lực VN

TĐ Điện lực VN

23/10/2013

x

x

x

 

 

x

8

Thủy điện sông Bung 4

ADB

Bộ Công thương

TĐ Điện lực VN

TĐ Điện lực VN

23/10/2013

x

x

x

 

x

 

9

Thủy điện Trung Sơn

WB

Bộ Công thương

TĐ Điện lực VN

TĐ Điện lực VN

23/10/2013

x

x

x

 

x

 

10

Xây dựng nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn I

Nhật Bản

Bộ Công thương

TĐ Điện lực VN

TĐ Điện lực VN

23/10/2013

x

x

x

 

x

 

11

Giáo dục THCS vùng khó khăn nhất

ADB

Bộ GD&ĐT

Bộ GD&ĐT

Chủ dự án

4/10/2013

 

x

x

 

 

x

12

Phát triển giáo dục trung học

ADB

Bộ GD&ĐT

Bộ GD&ĐT

Chủ dự án

4/10/2013

x

x

x

 

x

 

13

Phát triển giáo viên THPT & TCCN

ADB

Bộ GD&ĐT

Bộ GD&ĐT

Chủ dự án

14/10/2013

x

x

x

 

x

 

14

Xây dựng trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội

ADB

Bộ GD&ĐT

Bộ GD&ĐT

Chủ dự án

23/10/2013

 

x

AMF

 

 

x

15

Xây dựng trường ĐH Việt Đức

WB

Bộ GD&ĐT

Bộ GD&ĐT

Chủ dự án

22/10/2013

 

x

x

 

 

x

16

Phát triển CSHT Giao thông nông thôn ĐB sông Cửu Long

WB

Bộ GTVT

Cục Đường thủy nội địa

Chủ dự án

15/10/2013

x

x

x

 

x

 

17

Phát triển giao thông vận tải khu vực đồng bằng Bắc Bộ

WB

Bộ GTVT

Cục Đường thủy nội địa

Chủ dự án

15/10/2013

x

 

x

 

x

 

18

Khôi phục các cầu trên QL1, giai đoạn 3 đoạn Cần Thơ - Cà Mau

Nhật Bản

Bộ GTVT

TC Đường bộ VN

Chủ dự án

15/10/2013

x

 

x

 

x

 

19

Xây dựng Quốc lộ 3 mới và hệ thống mạng lưới đường bộ liên quan Hà Nội - Thái Nguyên (Giai đoạn I)

Nhật Bản

Bộ GTVT

TC Đường bộ VN

Chủ dự án

15/10/2013

x

 

x

 

x

 

20

Cải tạo nâng cấp tuyến đường sắt Yên Viên - Lào Cai

ADB

Bộ GTVT

TCT Đường sắt Việt Nam

Chủ dự án

15/10/2013

x

x

x

 

x

 

21

Đoàn tàu tốc hành giai đoạn 1

Đức

Bộ GTVT

TCT Đường sắt Việt Nam

Chủ dự án

15/10/2013

x

x

x

 

x

 

22

Hệ thống thông tin tín hiệu Hà Nội - Vinh, tuyến đường sắt Thống Nhất, giai đoạn II

Pháp

Bộ GTVT

TCT Đường sắt Việt Nam

Chủ dự án

15/10/2013

x

x

x

 

x

 

23

Hiện đại hóa Thông tin tín hiệu đường sắt ba tuyến Hà Nội-Lào Cai, Hà Nội-Đồng Đăng, Hà Nội-Thái Nguyên và khu đầu mối Hà Nội

Trung Quốc

Bộ GTVT

TCT Đường sắt Việt Nam

Chủ dự án

15/10/2013

x

x

x

 

x

 

24

Hiện đại hóa Thông tin tín hiệu đường sắt đoạn Vinh - Sài Gòn, tuyến đường sắt Thống Nhất, giai đoạn I

Trung Quốc

Bộ GTVT

TCT Đường sắt Việt Nam

Chủ dự án

15/10/2013

x

x

x

 

x

 

25

Hiện đại hóa Trung tâm vận tải đường sắt

Đức

Bộ GTVT

TCT Đường sắt Việt Nam

Chủ dự án

21/10/2013

 

x

x

 

 

x

26

Nâng cao an toàn cầu đường sắt trên tuyến Hà Nội -TP. Hồ Chí Minh

Nhật Bản

Bộ GTVT

TCT Đường sắt Việt Nam

Chủ dự án

15/10/2013

x

x

x

 

x

 

27

Xây dựng đường sắt đô thị Hà Nội (tuyến số 1), giai đoạn I

Nhật Bản

Bộ GTVT

TCT Đường sắt Việt Nam

Chủ dự án

15/10/2013

x

x

x

 

x

 

28

Đối tác đổi mới sáng tạo Việt Nam - Phần Lan

Phần Lan

Bộ KH&CN

Bộ KH&CN

Chủ dự án

10/10/2013

 

x

x

 

 

x

29

Phát triển cơ sở hạ tầng khu công nghệ cao Hòa Lạc

Nhật Bản

Bộ KH&CN

Bộ KH&CN

Chủ dự án

4/10/2013

 

x

x

 

 

x

30

Tăng cường thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại VN

Nhật Bản

Bộ KH&CN

Cục Sở hữu trí tuệ

Chủ dự án

11/10/2013

x

x

x

 

 

x

31

Thăm dò và khai thác nguồn urani và các loại quặng phục vụ chương trình điện hạt nhân

lAEA

Bộ KH&CN

Viện CN Xạ hiếm

Chủ dự án

10/10/2013

 

x

x

 

 

x

32

Nâng cao năng lực cho xác định đặc trưng và đánh giá vị trí của các cơ sở hạt nhân mới ở VN

lAEA

Bộ KH&CN

Viện Năng lượng Nguyên tử VN

Chủ dự án

10/10/2013

 

x

x

 

 

x

33

TCNL Phòng chuẩn đo liều bức xạ và Phòng An toàn hạt nhân

lAEA

Bộ KH&CN

Viện Năng lượng Nguyên tử VN

Chủ dự án

10/10/2013

 

x

x

 

 

x

34

Tăng cường công tác theo dõi và đánh giá ở Việt Nam

Ôxtrâylia

Bộ KH&ĐT

Bộ KH&ĐT

Chủ dự án

16/10/2013

x

x

x

 

x

 

35

HTKT Cải cách đăng ký kinh doanh tại VN

Thụy Sĩ

Bộ KH&ĐT

Cục Đăng ký Kinh doanh

Chủ dự án

16/10/2013

x

 

x

 

x

 

36

An toàn vệ sinh lao động trong các ngành có nguy cơ cao tại VN

Nhật Bản

Bộ LĐ,TB&XH

Cục An toàn Lao động

Chủ dự án

23/10/2013

 

x

x

 

 

x

37

Hỗ trợ Bộ LĐTBXH giải quyết một số vấn đề sức khỏe xã hội trong các nhóm dân cư dễ bị tổn thương

UNFPA

Bộ LĐ,TB&XH

Cục PC Tệ nạn XH

Chủ dự án

14/10/2013

x

 

x

 

 

x

38

CT Đào tạo nghề 2008

Đức

Bộ LĐ,TB&XH

TC Dạy nghề

Chủ dự án

15/10/2013

x

x

x

 

x

 

39

Đầu tư phát triển các trường dạy nghề chất lượng cao

Pháp

Bộ LĐ,TB&XH

TC Dạy nghề

Chủ dự án

15/10/2013

x

x

x

 

 

x

40

Hỗ trợ Kỹ thuật giai đoạn II Chương trình Đào tạo nghề 2008

Đức

Bộ LĐ,TB&XH

TC Dạy nghề

Chủ dự án

15/10/2013

x

x

x

 

 

x

41

Tăng cường kỹ năng nghề

ADB

Bộ LĐ,TB&XH

TC Dạy nghề

Chủ dự án

15/10/2013

x

x

x

 

x

 

42

Thành lập 5 trường Cao đẳng nghề VN - Hàn Quốc

Hàn Quốc

Bộ LĐ,TB&XH

TC Dạy nghề

Chủ dự án

15/10/2013

x

x

x

 

x

 

43

Tư vấn Hệ thống dạy nghề giai đoạn II

Đức

Bộ LĐ,TB&XH

TC Dạy nghề

Chủ dự án

15/10/2013

x

x

x

 

 

x

44

Nâng cao năng lực lãnh đạo cho phụ nữ trong khu vực NN trong bối cảnh hội nhập KTQT

UNDP

Bộ Ngoại giao

Bộ Ngoại giao

Chủ dự án

25/10/2013

x

x

x

 

x

 

45

Nâng cao năng lực phục vụ hội nhập quốc tế sâu rộng của Việt Nam đến 2020

UNDP

Bộ Ngoại giao

Bộ Ngoại giao

Chủ dự án

10/10/2013

 

x

x

 

x

 

46

Bảa vệ tổng hợp vùng ven biển và rừng ngập mặn nhằm thích nghi với biến đổi khí hậu tại các tỉnh ĐBSCL

Đức

Bộ NN&PTNT

BQL các DA Lâm nghiệp

Chủ dự án

11/10/2013

x

 

x

 

x

 

47

Chương trình bảo tồn rừng

Nhật Bản

Bộ NN&PTNT

BQL các DA Lâm nghiệp

Chủ dự án

11/10/2013

x

 

x

 

x

 

48

Khôi phục rừng và quản lý rừng bền vững ở các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và Phú Yên

Đức

Bộ NN&PTNT

BQL các DA Lâm nghiệp

Chủ dự án

11/10/2013

x

 

x

 

x

 

49

Phát triển lâm nghiệp để cải thiện đời sống vùng Tây Nguyên

ADB

Bộ NN&PTNT

BQL các DA Lâm nghiệp

Chủ dự án

14/10/2013

x

 

x

 

x

 

50

Phát triển lâm nghiệp ở Hòa Bình và Sơn La

Đức

Bộ NN&PTNT

BQL Các DA Lâm nghiệp

Chủ dự án

11/10/2013

x

 

x

 

x

 

51

Phát triển ngành lâm nghiệp

WB

Bộ NN&PTNT

BQL các DA Lâm nghiệp

Chủ dự án

11/10/2013

x

 

x

 

x

 

52

Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ

Nhật Bản

Bộ NN&PTNT

BQL các DA Lâm nghiệp

Chủ dự án

11/10/2013

x

 

x

 

x

 

53

Thủy lợi Phước Hòa

ADB

Bộ NN&PTNT

BQL ĐT&XD Thủy lợi 9

Chủ dự án

7/10/2013

x

x

x

 

x

 

54

Kế hoạch loại trừ Methyl Bromide của Việt Nam

WB

Bộ NN&PTNT

Cục BV thực vật

Chủ dự án

9/10/2013

x

x

x

 

 

x

55

Nghiên cứu dự báo tác động của biến đổi khí hậu đối với lưu vực sông Hồng và hỗ trợ thể chế nâng cao hiệu quả tưới tại một khu vực thí điểm Gia Bình của hệ thống thủy nông Bắc Hưng Hải

Pháp

Bộ NN&PTNT

ĐH Thủy lợi

Chủ dự án

11/10/2013

x

 

x

 

x

 

56

TCNL trường Đại học Thủy Lợi trong bối cảnh biến đổi khí hậu

Hà Lan

Bộ NN&PTNT

ĐH Thủy lợi

Chủ dự án

11/10/2013

x

 

x

 

x

 

57

Đánh giá thực trạng các công ty lâm nghiệp Nhà nước nhằm đề xuất định hướng phát triển, phương thức quản lý và chính sách phù hợp

Quỹ UT ngành LN

Bộ NN&PTNT

TC Lâm nghiệp

Chủ dự án

10/10/2013

x

 

AMF

 

 

x

58

Hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện REDD+ ở Việt Nam

WB

Bộ NN&PTNT

TC Lâm nghiệp

Chủ dự án

10/10/2013

x

 

x

 

 

x

59

Hỗ trợ chương trình Đánh giá và Theo dõi lâu dài Tài nguyên rừng và cây phân tán toàn quốc tại Việt Nam

FAO

Bộ NN&PTNT

TC Lâm nghiệp

Chủ dự án

10/10/2013

x

 

x

 

 

x

60

Hỗ trợ Quản lý rừng bền vững, Thương mại và Tiếp thị các Lâm sản chính tại VN

Đức

Bộ NN&PTNT

TC Lâm nghiệp

Chủ dự án

10/10/2013

x

 

 

x

 

x

61

Tăng cường lâm nghiệp cộng đồng ở Việt Nam

Phần Lan

Bộ NN&PTNT

TC Lâm nghiệp

Chủ dự án

10/10/2013

x

 

x

 

 

x

62

Xây dựng chính sách quản lý rừng bền vững và thúc đẩy cấp chứng chỉ rừng

Quỹ UT ngành LN

Bộ NN&PTNT

TC Lâm nghiệp

Chủ dự án

10/10/2013

x

 

x

 

 

x

63

CT Môi trường QG nước sạch và VSMT nông thôn gđ 2012-2016

Phần Lan

Bộ NN&PTNT

TC Thủy lợi

Chủ dự án

24/10/2013

 

x

x

 

 

x

64

Nâng cao năng lực thể chế về quản lý rủi ro thiên tai tại VN, đặc biệt là rủi ro thiên tai liên quan đến biến đổi khí hậu, gđ 2

UNDP

Bộ NN&PTNT

TC Thủy lợi

Chủ dự án

24/10/2013

 

x

x

 

 

x

65

Nghiên cứu đề xuất giải pháp tổng thể kiểm soát ngập lũ lưu vực sông Đồng Nai

Pháp

Bộ NN&PTNT

TC Thủy lợi

Chủ dự án

24/10/2013

 

x

x

 

 

x

66

Quản lý bền vững nước hệ thống hồ chứa trên sông Hồng - sông Thái Bình thích nghi với biến đổi khí hậu

Italia

Bộ NN&PTNT

TC Thủy lợi

Chủ dự án

24/10/2013

 

x

 

x

 

x

67

TCNL Cảnh báo sớm lũ lụt giai đoạn 2 tại VN

Mỹ

Bộ NN&PTNT

TC Thủy lợi

Chủ dự án

24/10/2013

 

x

x

 

 

x

68

TCNL Quản lý rủi ro thiên tai

WB

Bộ NN&PTNT

TC Thủy lợi

Chủ dự án

24/10/2013

 

x

x

 

 

x

69

Đầu tư phát triển các trường dạy nghề chất lượng cao - Trường Cao đẳng nghề cơ khí nông nghiệp

Pháp

Bộ NN&PTNT

Trường CĐ nghề Cơ khí NN

Chủ dự án

14/10/2013

x

 

 

x

 

x

70

Cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn vùng miền Trung

ADB

Bộ NN&PTNT

TTQG Nước sạch & VSMT NT

Chủ dự án

7/10/2013

x

 

x

 

x

 

71

Cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đồng bằng sông Hồng

WB

Bộ NN&PTNT

TT QG Nước sạch & VSMT NT

Chủ dự án

7/10/2013

x

 

x

 

x

 

72

HTKT cho CT nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả tại 08 tỉnh đồng bằng sông Hồng

WB

Bộ NN&PTNT

TT QG Nước sạch & VSMT NT

Chủ dự án

7/10/2013

x

 

x

 

 

x

73

Nước sạch và Vệ sinh cho trẻ em

UNICEP

Bộ NN&PTNT

TT QG Nước sạch & VSMT NT

Chủ dự án

7/10/2013

x

 

x

 

x

 

74

Tối ưu hóa sản xuất khí sinh học thân thiện với môi trường từ phân gia súc nhằm giảm thiểu khí phát thải gây hiệu ứng nhà kính

Đan Mạch

Bộ NN&PTNT

Viện Chăn nuôi

Chủ dự án

4/10/2013

x

 

x

 

x

 

75

Hỗ trợ xây dựng quản lý rủi ro nông nghiệp thông qua liên kết công - tư ở Việt Nam

Tây Ban Nha

Bộ NN&PTNT

Viện CSCL PTNT

Chủ dự án

11/10/2013

x

x

x

 

x

 

76

Tăng cường mạng lưới phản hồi ý kiến cho chính sách phát triển nông thôn tại VN

IFAD

Bộ NN&PTNT

Viện CSCL PTNT

Chủ dự án

11/1/2013

x

x

x

 

x

 

77

Sử dụng hiệu quả nguồn dinh dưỡng để phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững ở miền Trung Việt Nam trong bối cảnh biến đổi khí hậu

Đan Mạch

Bộ NN&PTNT

Viện NCNT T.sản Bắc Bộ

Chủ dự án

11/10/2013

x

x

x

 

x

 

78

Gia hóa và nâng cao chất lượng giống tôm chân trắng

WB

Bộ NN&PTNT

Viện NCNT T.sản NT

Chủ dự án

14/10/2013

x

 

x

 

 

x

79

Nâng cao năng lực nghề nuôi cá biển Việt Nam

Na Uy

Bộ NN&PTNT

Viện NCNT Thủy sản 1

Chủ dự án

4/10/2013

x

 

x

 

x

 

80

Nâng cao tính bền vững trong chế biến là sử dụng thức ăn cho nuôi trồng hải sản tại Việt Nam và Úc

Ôxtrâylia

Bộ NN&PTNT

Viện NCNT Thủy sản 1

Chủ dự án

10/10/2013

x

 

x

 

x

 

81

Tác động của biến đổi khí hậu và các giải pháp thích ứng an toàn sinh học cho nuôi trồng thủy sản tại miền Bắc VN

Đan Mạch

Bộ NN&PTNT

Viện NCNT Thủy sản 1

Chủ dự án

10/10/2013

x

 

x

 

x

 

82

TCNL nuôi trồng thủy sản và thương mại đáp ứng yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm và phát triển bền vững sản xuất thủy sản ở quy mô nông hộ (SCAD)

Mỹ

Bộ NN&PTNT

Viện NCNT Thủy sản 1

Chủ dự án

11/10/2013

x

 

x

 

x

 

83

Nâng cao tính bền vững của hệ thống canh tác tôm-lúa ở ĐB sông Cửu Long

Ôxtrâylia

Bộ NN&PTNT

Viện NCNT Thủy sản 2

Chủ dự án

30/09/2013

 

x

 

x

 

x

84

Đầu tư nâng cấp các trường dạy nghề thuộc Bộ Quốc phòng, giai đoạn II

Áo

Bộ Quốc phòng

Cục Kinh tế

Chủ dự án

15/10/2013

x

x

x

 

x

 

85

Đầu tư trang thiết bị y tế chuyên sâu cho Bệnh viện 108, Bệnh viện 103 và Bệnh viện 175

Áo

Bộ Quốc phòng

Cục Quân y

Chủ dự án

15/10/2013

x

x

x

 

x

 

86

Cải cách DNNN và hỗ trợ quản trị công ty

ADB

Bộ Tài chính

Bộ Tài chính

Chủ dự án

14/10/2013

x

x

x

 

x

 

87

HTKT hỗ trợ triển khai Chương trình Cải cách DNNN và hỗ trợ quản trị công ty

ADB

Bộ Tài chính

Bộ Tài chính

Chủ dự án

16/10/2013

 

x

x

 

 

x

88

Quỹ đầu tư phát triển địa phương

WB

Bộ Tài chính

Bộ Tài chính

Chủ dự án

15/10/2013

x

 

x

 

x

 

89

TCNL Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán, Bộ Tài chính

WB

Bộ Tài chính

Bộ Tài chính

Chủ dự án

9/10/2013

x

 

x

 

 

x

90

Xây dựng năng lực kiểm toán nội bộ cho Thanh Bộ Tài chính

WB

Bộ Tài chính

Bộ Tài chính

Chủ dự án

14/10/2013

x

 

x

 

x

 

91

Hợp tác Kỹ thuật thực hiện hải quan điện tử

Nhật Bản

Bộ Tài chính

TC Hải quan

Chủ dự án

9/10/2013

x

x

x

 

x

 

92

Xây dựng, triển khai Hải quan điện tử và thực hiện cơ chế Hải quan một cửa phục vụ hiện đại hóa Hải quan tại Việt Nam

Nhật Bản

Bộ Tài chính

TC Hải quan

Chủ dự án

9/10/2013

x

x

x

 

x

 

93

Hiện đại hóa quản lý thuế

WB

Bộ Tài chính

TC Thuế

Chủ dự án

14/10/2013

x

x

x

 

x

 

94

Quỹ Tín thác Đa biên các Nhà tài trợ Hỗ trợ cho Hiện đại hóa Quản lý Tài chính Công tại Việt Nam, GĐ 2

Thụy Sĩ

Bộ Tài chính

TC Thuế

Chủ dự án

10/10/2013

x

x

x

 

x

 

95

Dịch vụ hệ sinh thái

Quỹ MT Toàn cầu

Bộ TN&MT

Bộ TN&MT

Chủ dự án

20/11/2013

 

x

x

 

 

x

96

Kế hoạch hành động xanh của doanh nghiệp vừa và nhỏ VN

Thụy Điển

Bộ TN&MT

Bộ TN&MT

Chủ dự án

20/11/2013

 

x

x

 

 

x

97

Loại bỏ bóng đèn sợi đốt thông qua việc chuyển đổi thị trường chiếu sáng tại VN

Quỹ MT Toàn cầu

Bộ TN&MT

Bộ TN&MT

Chủ dự án

20/11/2013

 

x

x

 

 

x

98

Hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai Việt Nam

WB

Bộ TN&MT

TC Quản lý đất đai

Chủ dự án

2/10/2013

 

x

x

 

x

 

99

Kinh nghiệm quản lý đất đai quốc tế và giải pháp để hoàn thiện hệ thống pháp luật và công cụ quản lý đất đai nhằm phát triển thị trường bất động sản lại VN

Quỹ UT gia nhập WTO

Bộ TN&MT

TC Quản lý đất đai

Chủ dự án

2/10/2013

 

x

x

 

x

 

100

TCNL quy hoạch và điều tra nước ngầm lại các khu đô thị VN, gđ 2

Đức

Bộ TN&MT

TT QH&ĐT TN nước QG

Chủ dự án

22/11/2013

 

x

x

 

 

x

101

Xử lý ô nhiễm dioxin tại các vùng nóng ở VN

Quỹ MT Toàn cầu

Bộ TN&MT

VP Ban chỉ đạo 33

Chủ dự án

16/10/2013

 

x

x

 

 

x

102

Công trình Tuyến cáp quang biển trục Bắc - Nam

Nhật Bản

Bộ TT&TT

TĐ BCVT VN

Chủ dự án

14/10/2013

 

x

x

 

x

 

103

CT Đối tác tư pháp

EC

Bộ Tư pháp

Bộ Tư pháp

Chủ dự án

28/10/2013

x

x

x

 

x

 

104

HTKT về cải cách hệ thống pháp luật và tư pháp

Nhật Bản

Bộ Tư pháp

Bộ Tư pháp

Chủ dự án

8/11/2013

x

 

x

 

 

x

105

Tăng cường tiếp cận với công lý và bảo vệ quyền tại VN

UNDP

Bộ Tư pháp

Bộ Tư pháp

Chủ dự án

14/10/2013

x

x

x

 

x

 

106

Phát triển du lịch bền vững Tiểu vùng sông Mêkông mở rộng

ADB

Bộ VH,TT&DL

Bộ VH,TT&DL

Chủ dự án

11/10/2013

x

x

x

 

x

 

107

Tăng cường năng lực nguồn nhân lực ngành du lịch và khách sạn Việt Nam

Lúc Xăm Bua

Bộ VH,TT&DL

Bộ VH,TT&DL

Chủ dự án

4/11/2013

x

x

x

 

x

 

108

Xây dựng ứng phó quốc gia với bạo lực gia đình

UNFPA

Bộ VH,TT&DL

Bộ VH,TT&DL

Bộ VH,TT&DL

6/11/2013

x

x

x

 

x

 

109

Chương trình phát triển năng lực du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội

EC

Bộ VH,TT&DL

TC Du lịch

Chủ dự án

23/10/2013

x

x

x

 

x

 

110

Hỗ trợ hệ thống y tế

Quỹ Toàn cầu

Bộ Y tế

Bộ Y tế

Chủ dự án

10/10/2013

x

 

x

 

 

x

111

Hỗ trợ y tế các tỉnh Bắc Trung Bộ

WB

Bộ Y tế

Bộ Y tế

Chủ dự án

10/10/2013

x

 

x

 

x

 

112

Hỗ trợ y tế các tỉnh Đông bắc bộ và Đồng bằng sông Hồng

WB

Bộ Y tế

Bộ Y tế

Chủ dự án

14/10/2013

x

 

x

 

x

 

113

HTKT Tăng cường hệ thống y tế tuyến tỉnh

Đức

Bộ Y tế

Bộ Y tế

Chủ dự án

7/10/2013

x

 

x

 

x

 

114

Nâng cao năng lực cho cán bộ địa phương trong việc vận động cộng đồng xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh

Anh

Bộ Y tế

Bộ Y tế

Bộ Y tế

11/10/2013

x

 

x

 

x

 

115

Nâng cao năng lực đảm bảo an toàn sinh học và xét nghiệm tác nhân gây bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho mạng lưới phòng xét nghiệm tại Việt Nam

Nhật Bản

Bộ Y tế

Bộ Y tế

Chủ dự án

11/10/2013

x

 

x

 

 

x

116

Nâng cao năng lực kiểm soát và quản lý an toàn sinh học và an ninh sinh học tại Việt Nam

Na Uy

Bộ Y tế

Bộ Y tế

Bộ Y tế

15/10/2013

x

 

x

 

x

 

117

Phòng chống dịch cúm gia cầm, cúm ở người và dự phòng đại dịch ở Việt Nam - thành phần y tế

WB

Bộ Y tế

Bộ Y tế

Bộ Y tế

11/10/2013

x

 

x

 

x

 

118

Quỹ Toàn cầu phòng chống HIV/AIDS

Quỹ Toàn cầu

Bộ Y tế

Bộ Y tế

Chủ dự án

11/10/2013

x

 

x

 

x

 

119

Quỹ Toàn cầu Vòng 9 Phòng chống lao Việt Nam

Quỹ Toàn cầu

Bộ Y tế

Bộ Y tế

Chủ dự án

11/10/2013

x

 

x

 

x

 

120

Vệ sinh hộ gia đình gắn kết nhu cầu của người dân với hỗ trợ vốn vay ưu đãi

Anh

Bộ Y tế

Bộ Y tế

Bộ Y tế

11/10/2013

x

 

x

 

x

 

121

Vì sự sống còn và phát triển trẻ em

UNICEF

Bộ Y tế

Bộ Y tế

Bộ Y tế

14/10/2013

x

 

x

 

x

 

122

Tăng cường năng lực khám chữa bệnh và đào tạo của Bệnh viện Việt Đức

Đức

Bộ Y tế

BV Việt Đức

Bộ Y tế

7/10/2013

x

 

x

 

x

 

123

TC phòng chống sốt rét dựa vào cộng đồng tập trung vào các nhóm có nguy cơ cao, nâng cao năng lực và tính bền vững của CT Phòng chống sốt rét QG

Quỹ Toàn cầu

Bộ Y tế

Viện sốt rét - KST -CT TƯ

Chủ dự án

10/10/2013

x

x

x

 

x

 

124

Nâng cao năng lực cho cán bộ Hội Phụ nữ 10 tỉnh về kỹ năng tham vấn và hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực trên cơ sở giới

Tây Ban Nha

Hội LHPN VN

Hội LHPN VN

Chủ dự án

24/10/2013

x

 

x

 

x

 

125

Ngôi nhà bình yên hỗ trợ nạn nhân bị buôn bán từ nước ngoài trở về

Tây Ban Nha

Hội LHPN VN

Hội LHPN VN

Chủ dự án

24/10/2013

x

 

x

 

x

 

126

Tăng cường vai trò của các tổ chức xã hội Việt Nam trong việc ứng phó với bạo lực giới và một số vấn đề dân số cần quan tâm

UNFPA

Hội Nông dân VN

Hội Nông dân VN

Chủ dự án

15/10/2013

x

 

x

 

x

 

127

Đầu tư cấp nước đô thị Đồng bằng sông Cửu Long

Pháp

Ngân hàng PT VN

Ngân hàng PT VN

Chủ dự án

30/10/2013

x

x

x

 

x

 

128

Sử dụng hiệu quả tiết kiệm năng lượng và phát triển năng lượng tái tạo

Nhật Bản

Ngân hàng PT VN

Ngân hàng PT VN

Chủ dự án

30/10/2013

x

x

x

 

x

 

129

Tài trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ giai đoạn III

Nhật Bản

NH NN VN

NH NN VN

Chủ dự án

2/10/2013

x

x

x

 

x

 

130

Tăng cường năng lực tổng thể của Thanh tra Chính phủ đến năm 2014

Thụy Điển

Thanh tra CP

Thanh tra CP

Chủ dự án

14/10/2013

x

x

x

 

x

 

131

Cấp nước và vệ sinh thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Phần Lan

UBND tỉnh Bắc Kạn

CT Cấp nước Bắc Kạn

Chủ dự án

8/10/2013

 

x

x

 

 

x

132

Cấp thoát nước và vệ sinh thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn

Phần Lan

UBND tỉnh Bắc Kạn

CT Cấp nước Bắc Kạn

Chủ dự án

10/10/2013

x

x

x

 

x

 

133

Đường GTNT đến các xã miền núi đặc biệt khó khăn tỉnh Bắc Kạn

Quỹ Kuwait

UBND tỉnh Bắc Kạn

Sở GTVT Bắc Kạn

Chủ dự án

7/10/2013

x

 

x

 

x

 

134

Bệnh viện đa khoa và Trung tâm đào tạo y tế tỉnh Bắc Kạn

Quỹ Ả rập Xê út

UBND tỉnh Bắc Kạn

UBND tỉnh Bắc Kạn

Chủ dự án

18/10/2013

 

x

x

 

 

x

135

Quan hệ đối tác vì người nghèo trong phát triển nông lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn

IFAD

UBND tỉnh Bắc Kạn

UBND tỉnh Bắc Kạn

Chủ dự án

17/10/2013

x

 

x

 

x

 

136

Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thị xã Bắc Ninh gđ 2003-2010

Đức

UBND tỉnh Bắc Ninh

CT CTN Bắc Ninh

Chủ dự án

17/10/2013

 

x

x

 

 

x

137

Nhà máy nước An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

Pháp

UBND tỉnh Bến Tre

CT cấp thoát nước Bến Tre

Chủ dự án

11/10/2013

x

 

x

 

 

x

138

Phát triển kinh doanh với người nghèo nông thôn tỉnh Bến Tre

IFAD

UBND tỉnh Bến Tre

UBND tỉnh Bến Tre

Chủ dự án

9/10/2013

x

x

x

 

x

 

139

Cải thiện môi trường nước Nam Bình Dương

Nhật Bản

UBND tỉnh Bình Dương

CT CTN MT Bình Dương

Chủ dự án

10/10/2013

 

x

x

 

 

x

140

Cải thiện môi trường nước Nam Bình Dương, giai đoạn II

Nhật Bản

UBND tỉnh Bình Dương

CT CTN MT Bình Dương

Chủ dự án

10/10/2013

 

x

x

 

 

x

141

Cấp nước Nam Thủ Dầu Một mở rộng công suất, tỉnh Bình Dương

ADB

UBND tỉnh Bình Dương

CT CTN MT Bình Dương

Chủ dự án

10/10/2013

 

x

x

 

 

x

142

Nâng công suất nhà máy xử lý chất thải Nam Bình Dương

Tây Ban Nha

UBND tỉnh Bình Dương

CT CTN MT Bình Dương

Chủ dự án

10/10/2013

 

x

x

 

 

x

143

Sinh kế Nông thôn Bền vững tỉnh Bình Định

Niu Di Lân

UBND tỉnh Bình Định

Sở NN&PTNT Bình Định

Chủ dự án

17/10/2013

x

 

x

 

x

 

144

Cấp nước sinh hoạt huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định

Bỉ

UBND tỉnh Bình Định

TT Nước sạch & VSMT BĐ

Chủ dự án

17/10/2013

x

 

x

 

x

 

145

Nước sạch nông thôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Hà Lan

UBND tỉnh BR- Vũng Tàu

TT Nước & VSMT NT

Chủ dự án

21/10/2013

 

x

 

x

 

x

146

Phát triển kinh doanh với người nghèo Cao Bằng

IFAD

UBND tỉnh Cao Bằng

UBND tỉnh Cao Bằng

Chủ dự án

10/10/2013

x

 

x

 

 

x

147

Mở rộng hệ thống thoát nước mưa, nước thải và đầu nối hộ gia đình TP Buôn Ma Thuột

Đan Mạch

UBND tỉnh Đắk Lắk

Cty QLDT & VSMT ĐLăk

Chủ dự án

30/09/2013

x

x

x

 

x

 

148

TT truyền hình kỹ thuật số và nâng cao năng lực cán bộ tại Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk

Đan Mạch

UBND tỉnh Đắk Lắk

Đài PT&TH Đắk Lắk

Chủ dự án

2/10/2013

x

x

x

 

x

 

149

Nhà lớp học 8 phòng và sân bê tông thuộc Trường tiểu học Lê Hồng Phong, huyện Krông Bông

Nhật Bản

UBND tỉnh Đắk Lăk

UBND huyện Krông Bông

Chủ dự án

2/10/2013

x

 

x

 

x

 

150

Hệ thống cấp nước Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

Nhật Bản

UBND tỉnh Đồng Nai

Cty Cấp nước Đồng Nai

Chủ dự án

3/10/2013

x

 

x

 

x

 

151

Hệ thống cấp nước Thiện Tân, tỉnh Đồng Nai

Hàn Quốc

UBND tỉnh Đồng Nai

Cty Cấp nước Đồng Nai

Chủ dự án

3/10/2013

x

 

x

 

x

 

152

Hệ thống thoát nước Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Na Uy

UBND tỉnh Đồng Tháp

CT Cấp nước và MTĐT ĐT

Chủ dự án

16/10/2013

x

 

x

 

 

x

153

Hỗ trợ Nông nghiệp, Nông dân và Nông thôn tỉnh Gia Lai

IFAD

UBND tỉnh Gia Lai

UBND tỉnh Gia Lai

Chủ dự án

30/09/2013

x

 

x

 

x

 

154

Mở rộng vùng phủ sóng truyền hình và nâng cao năng lực làm tin thời sự cho Đài PT-TH Hà Giang

Tây Ban Nha

UBND tỉnh Hà Giang

Đài PT-TH Hà Giang

Chủ dự án

4/10/2013

x

x

 

x

 

x

155

Cải thiện sự tham gia thị trường cho người nghèo Hà Tĩnh

IFAD

UBND tỉnh Hà Tĩnh

Ban Điều phối DA

Chủ dự án

7/10/2013

x

 

x

 

 

x

156

Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn tỉnh Hà Tĩnh

Quỹ Kuwait

UBND tỉnh Hà Tĩnh

UBND tỉnh Hà Tĩnh

Chủ dự án

9/10/2013

x

 

x

 

x

 

157

Phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu các xã vùng bãi ngang ven biển nhằm đối phó với biến đổi khí hậu tại Hà Tĩnh

OFID

UBND tỉnh Hà Tĩnh

UBND tỉnh Hà Tĩnh

Chủ dự án

9/10/2013

x

 

x

 

x

 

158

Phát triển hệ thống thủy lợi quy mô nhỏ cho các xã nghèo (ISDP) tỉnh Hà Tĩnh

OFID

UBND tỉnh Hà Tĩnh

UBND tỉnh Hà Tĩnh

Chủ dự án

9/10/2013

x

 

x

 

x

 

159

Phát triển nông nghiệp Hà Tĩnh

Canada

UBND tỉnh Hà Tĩnh

UBND tỉnh Hà Tĩnh

Chủ dự án

9/10/2013

x

 

x

 

 

x

160

Cấp nước thị trấn Cao Phong và Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình

Hàn Quốc

UBND tỉnh Hòa Bình

CT Nước sạch Hòa Bình

Chủ dự án

15/11/2013

x

x

x

 

 

x

161

CT cải thiện cung cấp dịch vụ công trong NN & PTNT tỉnh Hòa Bình (PSARD HB) gđ 2011-2015

Thụy Sĩ

UBND tỉnh Hòa Bình

Sở NN&PTNT Hòa Bình

Chủ dự án

17/10/2013

x

x

x

 

x

 

162

Phát triển nông thôn đa mục tiêu, huyện Đà Bắc tỉnh Hòa Bình

Quỹ Kuwait

UBND tỉnh Hòa Bình

UBND huyện Đà Bắc

Chủ dự án

7/10/2013

x

x

x

 

 

x

163

Hệ thống cấp nước thành phố Hưng Yên

Phần Lan

UBND tỉnh Hưng Yên

CT nước sạch Hưng Yên

Chủ dự án

27/09/2013

x

x

x

 

 

x

164

Hệ thống cấp nước thị tứ Phùng Hưng, tỉnh Hưng Yên

Phần Lan

UBND tỉnh Hưng Yên

CT nước sạch Hưng Yên

Chủ dự án

27/09/2013

x

x

x

 

 

x

165

Hệ thống cấp nước thị tứ Toàn Thắng, tỉnh Hưng Yên

Phần Lan

UBND tỉnh Hưng Yên

CT nước sạch Hưng Yên

Chủ dự án

27/09/2013

x

x

x

 

 

x

166

Hệ thống thoát nước và vệ sinh thị trấn Ân Thi, tỉnh Hưng Yên

Phần Lan

UBND tỉnh Hưng Yên

CT nước sạch Hưng Yên

Chủ dự án

27/09/2013

x

x

x

 

 

x

167

Nâng cấp đô thị VN - Tp Nam Định

WB

UBND tỉnh Nam Định

UBND TP Nam Định

Chủ dự án

15/10/2013

x

x

x

 

x

 

168

Xây dựng hệ thống thu gom, xử lý và tái sử dụng nước thải thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

Hà Lan

UBND tỉnh Ninh Thuận

UBND tỉnh Ninh Thuận

Chủ dự án

14/10/2013

x

x

x

 

 

x

169

Cấp nước sinh hoạt huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình

Hungary

UBND tỉnh Quảng Bình

UBND huyện Quảng Trạch

Sở KH&ĐT Quảng Bình

1/11/2013

x

 

x

 

 

x

170

Thoát nước và vệ sinh môi trường đô thị Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

Đan Mạch

UBND tỉnh Quảng Bình

UBND huyện Quảng Trạch

Sở KH&ĐT Quảng Bình

1/11/2013

x

 

x

 

 

x

171

Xử lý nước thải, chất thải rắn và bảo vệ môi trường thị xã Hội An, tỉnh Quảng Nam

Pháp

UBND tỉnh Quảng Nam

UBND Tp Hội An

Chủ dự án

14/11/2013

x

 

x

 

x

 

172

Xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn góp phần xóa đói giảm nghèo và ứng phó biến đổi khí hậu huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị

OFID

UBND tỉnh Quảng Trị

UBND huyện Triệu Phong

Sở KH&ĐT Quảng Trị

23/10/2013

x

 

x

 

 

x

173

Đường giao thông Thạch Kim - Hiền Hòa, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị

Quỹ Ả rập Xê út

UBND tỉnh Quảng Trị

UBND huyện Vĩnh Linh

Chủ dự án

3/10/2013

x

x

x

 

 

x

174

Xây dựng và cải tạo hệ thống thoát nước, xử lý nước thải thị xã Quảng Trị

Na Uy

UBND tỉnh Quảng Trị

UBND thị xã Quảng Trị

Chủ dự án

4/10/2013

x

x

x

 

x

 

175

Hệ thống cấp thoát nước đô thị Mộc Châu, tỉnh Sơn La

Hàn Quốc

UBND tỉnh Sơn La

CT ĐT&XD Mộc Châu

Chủ dự án

10/10/2013

 

x

x

 

 

x

176

Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Thái Nguyên

Pháp

UBND tỉnh Thái Nguyên

UBND tỉnh Thái Nguyên

Chủ dự án

15/10/2013

x

x

x

 

x

 

177

Phát triển cơ sở hạ tầng ven biển huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa

OFID

UBND tỉnh Thanh Hóa

UBND huyện Nga Sơn

Chủ dự án

14/10/2013

x

x

AMF

 

 

x

178

Phát triển toàn diện kinh tế xã hội thành phố Thanh Hóa

ADB

UBND tỉnh Thanh Hóa

UBND tỉnh Thanh Hóa

Chủ dự án

22/10/2013

x

x

x

 

x

 

179

Bệnh viện Đa khoa khu vực Trung Sơn huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

OPEC

UBND tỉnh Tuyên Quang

UBND tỉnh Tuyên Quang

Chủ dự án

15/10/2013

x

 

x

 

x

 

180

Cải thiện môi trường đầu tư Vĩnh Phúc

Nhật Bản

UBND tỉnh Vĩnh Phúc

UBND tỉnh Vĩnh Phúc

Chủ dự án

21/10/2013

 

x

x

 

 

x

181

Xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái

Hàn Quốc

UBND tỉnh Yên Bái

Sở XD Yên Bái

Chủ dự án

5/10/2013

x

 

x

 

x

 

182

Hệ thống cấp, thoát nước và vệ sinh môi trường Thị trấn Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái

Phần Lan

UBND tỉnh Yên Bái

UBND tỉnh Yên Bái

Chủ dự án

11/10/2013

 

x

x

 

 

x

183

Hệ thống cấp, thoát nước và vệ sinh môi trường Thị trấn Nông trường Nghĩa Lộ, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái

Phần Lan

UBND tỉnh Yên Bái

UBND tỉnh Yên Bái

Chủ dự án

10/10/2013

x

x

x

 

x