Công văn 9986/BTC-KBNN

Công văn 9986/BTC-KBNN năm 2016 về chuyển đổi môi trường vận hành hệ thống TABMIS do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 9986/BTC-KBNN chuyển đổi môi trường vận hành hệ thống TABMIS 2016


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9986/BTC-KBNN
V/v chuyển đổi môi trường vận hành hệ thống TABMIS

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2016

 

Kính gửi:

- Các Bộ, Ngành đang tham gia vận hành hệ thống TABMIS;
- Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước các Tỉnh/TP trực thuộc TW;
- Sở Giao thông vận tải, Sở Lao động thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và PTNT - TP Hà Nội;
- Sở Giao dịch - Kho bạc Nhà nước.

 

Thực hiện Quy chế chuyển đổi mới trường vận hành hệ thống TABMIS quy định tại Quyết định số 491/QĐ-BTC ngày 18/3/2015 của Bộ Tài chính, định kỳ hàng năm Bộ Tài chính tiến hành việc chuyển đổi qua lại giữa hai môi trường sản xuất và môi trường dự phòng của hệ thống TABMIS để dự phòng rủi ro và bảo trì môi trường sản xuất hàng năm.

Ngày 14/6/2016 Bộ Tài chính đã có công văn số 8060/BTC-KBNN gửi các đơn vị đang tham gia vận hành hệ thống TABMIS về việc phối hợp chuyển đổi môi trường vận hành hệ thống TABMIS trong Khoảng thời gian từ ngày 18/6/2016 đến 25/6/2016. Tuy nhiên, do phát sinh một số nội dung kỹ thuật cần thực hiện, Bộ Tài chính đã tạm hoãn việc vận hành TABMIS trên môi trường dự phòng cho đến nay.

Để đảm bảo thực hiện tốt công tác chuyển đổi môi trường TABMIS năm 2016, Bộ Tài chính thông báo kế hoạch và đề nghị các đơn vị phối hợp thực hiện một số công việc sau:

1. Thời gian thực hiện chuyển đổi:

1.1. Chuyển từ Môi trường sản xuất sang Môi trường dự phòng:

- Từ 18h00 thứ Sáu ngày 22/7/2016 ngắt truy cập của người sử dụng vào hệ thống TABMIS.

- Thực hiện chuyển đổi môi trường vào sáng thứ Bảy ngày 23/7/2016.

1.2. Vận hành hệ thống TABMIS trên Môi trường dự phòng:

Từ 07h00 thứ Hai ngày 25/7/2016 đến 18h00 thứ Sáu ngày 29/7/2016.

1.3. Chuyển từ Môi trường dự phòng về Môi trường sản xuất:

- Từ 18h00 thứ Sáu ngày 29/7/2016 ngắt truy cập của người sử dụng vào hệ thống TABMIS.

- Thực hiện chuyển đổi môi trường vào sáng thứ Bảy ngày 30/7/2016.

- Từ 07h00 thứ Hai ngày 01/8/2016, hệ thống TABMIS vận hành trên Môi trường sản xuất như thường lệ.

2. Để đảm bảo công tác chuyển đổi đạt kết quả tốt, đề nghị các đơn vị lưu ý thực hiện một số nội dung sau:

2.1. Vào các ngày trước khi chuyển đổi (Thứ Sáu ngày 22/7/2016 và 29/7/2016):

- Đối với hệ thống TABMIS: Việc nhập liệu của các đơn vị cần được thực hiện trọn vẹn, hoàn thiện, phê duyệt xong dứt Điểm trước 16h30, đảm bảo không còn sự thay đổi nào về dữ liệu phát sinh sau 17h00.

- Đối với hệ thống quản lý thu ngân sách nhà nước (TCS), thanh toán song phương, thanh toán liên ngân hàng: Các giao dịch vẫn diễn ra bình thường, tuy nhiên số liệu kết xuất vào TABMIS sau 18h sẽ được giao diện vào TABMIS sau khi hệ thống được ngắt chuyển sang môi trường đích.

- Đối với giao diện Danh Mục dùng chung (CCDB): Cn thực hiện giao diện trước 12h00 trưa.

- Sở Tài chính và KBNN các tỉnh, thành phố phải duy trì hoạt động của máy chủ trung tâm tỉnh để đảm bảo việc đồng bộ DNS thành công.

2.2. Vào các ngày sau chuyển đổi:

- Do hiệu năng của các máy chủ trên MTDP chỉ bằng 70% trên MTSX nên trong thời gian vận hành hệ thống TABMIS trên máy chủ MTDP từ ngày 25/7 đến 29/7/2016, các đơn vị lưu ý thực hiện vận hành và khai thác báo cáo trên hệ thống TABMIS cần phải chấp hành nghiêm chỉnh quy định của Bộ Tài chính tại công văn số 17940/BTC-KBNN ngày 25/12/2013 về việc hướng dẫn khai thác báo cáo trên TABMIS, quy định của KBNN tại công văn số 106/KBNN-TABMIS ngày 17/01/2014 về việc hướng dẫn kết sổ thủ công và kết sổ tự động trên hệ thống TABMIS, công văn số 2986/KBNN-CNTT ngày 17/11/2014 về việc hướng dẫn khai thác báo cáo trên bộ tiện ích KTSLTAB-WEB để tránh ảnh hưởng đến hiệu năng hệ thống (tương tự hướng dẫn trong giai đoạn Xử lý cuối năm), không nên chạy các báo cáo tùy chỉnh có dải tham số quá dài. Trong trường hợp cần thiết, Bộ Tài chính và KBNN sẽ có thông báo hướng dẫn cho Kế toán trưởng, người sử dụng chính tại các đơn vị Bộ, Ngành, Kho bạc Nhà nước và Sở Tài chính các tỉnh, thành phố.

- Trong quá trình sử dụng hệ thống sau khi chuyển đổi, nếu các đơn vị phát hiện có sự cố, đề nghị liên hệ ngay với Đội hỗ trợ theo địa chỉ thư điện tử hotrocntt@vst.gov.vn; và điện thoại 0462764300 - Máy lẻ 88323, 88609, 88611, 88612. Ngoài ra, đối với lỗi kết nối mạng và ứng dụng có thể liên hệ các đầu mối hỗ trợ theo Phụ lục đính kèm.

3. Kiểm tra kết quả chuyển đổi:

Để đảm bảo tính sẵn sàng vận hành của hệ thống sau mỗi mốc chuyển đổi qua lại giữa 2 môi trường, đề nghị các đơn vị Sở Tài chính và KBNN 2 tỉnh Hưng Yên, Bình Phước cử cán bộ phối hợp thực hiện kiểm thử trực tiếp trên hệ thống, với các nội dung cụ thể như sau:

- Thành phần tham gia kiểm thử:

+ Đối với KBNN tỉnh: Phòng Tin học, Phòng Kế toán, 02 đơn vị KBNN huyện trực thuộc: Mỗi đơn vị cử 01 cán bộ.

+ Đối với Sở Tài chính: Phòng Tin học, Phòng QLNS, 02 Phòng TCKH huyện trực thuộc; Mỗi đơn vị cử 01 cán bộ.

- Thời gian kiểm thử: 14h chiều ngày 23/7/2016 và 30/7/2016 (Thứ 7).

- Nội dung kiểm thử: Đăng nhập vào hệ thống TABMIS, mở các màn hình nhập và phê duyệt giao dịch, truy vấn số dư của một đơn vị có phát sinh ngày gần nhất để đối chiếu số liệu đảm bảo sự đồng nhất giữa 2 môi trường trước và sau khi ngắt chuyển. Sau khi hoàn thành, gửi báo cáo kết quả kiểm tra kết nối hệ thống, các màn hình kiểm thử hệ thống TABMIS của các ngày 23/7/2016 và 30/7/2016 vào địa chỉ thư điện tử hotrocntt@vst.gov.vn.

Đề nghị các đơn vị phối hợp tổ chức thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ NSNN, ĐT, HCSN, TCNH&TCTC, Cục TCDN, KHTC, TH&TKTC, QLN&TCĐN;
- Tổng cục Dự trữ QG;
- Tổng cục Hải quan;
- Tổng cục Thuế;
- KBNN (Cục KTNN, QLNQ Vụ KSC, Vụ TVQT);
- Lưu: VT, KBNN.

TL.BỘ TRƯỞNG
KT.TỔNG GIÁM ĐỐC KHO BẠC NHÀ NƯỚC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đặng Thị Thủy

 

PHỤ LỤC

DANH SÁCH TỔ HỖ TRỢ NGẮT CHUYỂN HỆ THỐNG TABMIS SANG MÔI TRƯỜNG DỰ PHÒNG
(Kèm theo Công văn số 9986/BTC-KBNN ngày 19/7/2016 của Bộ Tài chính)

Nhóm

Họ và tên

Điện thoại

Trưởng nhóm chuyển đổi DR Drill

Nguyễn Tuấn Anh

0913 519 787

Phó trưởng Nhóm chuyển đổi. Phụ trách chuyển đổi PDC tại 32 Cát Linh

Phạm Quang Huy

098 515 2468

 

I. Nhóm Oracle:

1. Phạm Hải Thái (Phụ trách)

2. Cao Thị Xuyến

3. Hoàng Thị Mai Dung

4. Nguyễn Thị Hạnh

II. Nhóm Hạ tầng:

A. Mạng LAN, WAN, Firewall

1. Phạm Huy Sơn (Phụ trách)

2. Dương Đức Cường

3. Vũ Tuấn Trung

4. Nguyễn Thị Luyến

B. DNS Hệ thống KBNN

1. Phạm Viết Phan (Phụ trách)

2. Đào Đức Cường

3. Nguyễn Văn Tuyền

C. Máy chủ UNIX

1. Nguyễn Công Minh (Phụ trách)

2. Đỗ Trọng Minh Hoàng

3. Lê Xuân Biên

4. Nguyễn Thị Cẩm Tú

III. Nhóm giao diện và ứng dụng

1. Vũ Linh (Phụ trách)

2. Nguyễn Thế Huynh

3. Lê Hải Hà

IV. Nhóm hỗ trợ người sử dụng, kiểm tra kết nối sau ngắt chuyển

1. Dương Văn Tuấn (Phụ trách)

2. Lê Quang Tôn

3. Tạ Thị Thu Hà

4. Nguyễn Văn Khoa

5. Vũ Tùng Anh

6. Nguyễn Duy Long

 

0913 515 131

0983 540 929

0912 808 009

0902 244 848

 

 

0983 888 980

0978 450 482

0986 457 986

0974 470 710

 

0913 383 606

0912 634 300

0948 161 239

 

0976 515 459

0962 858 089

0934 297 288

0983 112 638


0
915 326 851

0904 159 958

0916 509 8910912725779

0989285398

0978649664

0906164488

0904409323

0905608733

Phó trưởng Nhóm chuyển đổi. Phụ trách chuyển đổi DRDC tại Hòa Lạc

Trần Văn Trình

0914315304

 

I. Nhóm Oracle

1. Trần Văn Trình (Phụ trách)

2. Nguyễn Minh Tùng

II. Nhóm Hạ tầng:

A. Mạng LAN, WAN, Firewall

1. Vũ Huy Cường (Phụ trách)

2. Nguyễn Đình Thắng

B. DNS

*. DNS tại Bộ TC

1. Trần Anh Thư (Phụ trách)

2. Nguyễn Hoàng Hải

3. Đinh Ngọc Tú

*. DNS tại Sở TC

1. Mai Vĩnh Hoàng (Trưởng nhóm)

2. Nguyễn Trung Hưng

III. Nhóm hỗ trợ môi trường (điện, Điều hòa)

1. Nguyễn Hoàng Hải (Trưởng nhóm)

2. Nguyễn Trung Dũng

 

0914315304

0912344133

 

 

0915638133

0974429448

 

 

0904166160

0988550648

0912671092

 

0983837117

0984885633

 


0988550648

0936166663

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 9986/BTC-KBNN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu9986/BTC-KBNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/07/2016
Ngày hiệu lực19/07/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 9986/BTC-KBNN chuyển đổi môi trường vận hành hệ thống TABMIS 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 9986/BTC-KBNN chuyển đổi môi trường vận hành hệ thống TABMIS 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu9986/BTC-KBNN
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýĐặng Thị Thủy
        Ngày ban hành19/07/2016
        Ngày hiệu lực19/07/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 9986/BTC-KBNN chuyển đổi môi trường vận hành hệ thống TABMIS 2016

             Lịch sử hiệu lực Công văn 9986/BTC-KBNN chuyển đổi môi trường vận hành hệ thống TABMIS 2016

             • 19/07/2016

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 19/07/2016

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực