Quyết định 655/QD-BXD

Decision No. 655/QD-BXD dated July 25, 2019 abrogation of plannings for investment in and development of specific goods, services and products, and determination of volume of produced, provided and sold goods, services and products under the authority of the Minister of Construction

Nội dung toàn văn Decision 655/QD-BXD 2019 abrogation of plannings for investment in specific goods


BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 655/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ CÁC QUY HOẠCH VỀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HÀNG HÓA, DỊCH VỤ, SẢN PHẨM CỤ THỂ, ẤN ĐỊNH KHỐI LƯỢNG, SỐ LƯỢNG HÀNG HÓA, DỊCH VỤ, SẢN PHẨM ĐƯỢC SẢN XUẤT, TIÊU THỤ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017;

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 05/02/2018 của Chính phủ về triển khai thi hành Luật Quy hoạch;

Căn cứ Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Vật liệu xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ các quy hoạch về đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể, ấn định khối lượng, số lượng hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm được sản xuất, tiêu thụ theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Xây dựng tại phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Giao Vụ Vật liệu xây dựng chủ trì, phối hợp với Vụ Khoa học công nghệ và môi trường và các đơn vị liên quan rà soát, nghiên cứu, trình cấp có thẩm quyền ban hành các quy định về điều kiện tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật chuyên ngành được phân công, bảo đảm thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước hiệu quả, thông suốt khi các quy hoạch nêu tại Điều 1 của Quyết định này bị bãi bỏ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các PTTg Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Công báo; website Bộ Xây dựng;
- Lưu: VT, PC, Vụ V
LXD (5b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Sinh

 

DANH MỤC

CÁC QUY HOẠCH VỀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HÀNG HÓA, DỊCH VỤ, SẢN PHẨM CỤ THỂ, ẤN ĐỊNH KHỐI LƯỢNG, SỐ LƯỢNG HÀNG HÓA, DỊCH VỤ, SẢN PHẨM ĐƯỢC SẢN XUẤT TIÊU THỤ THEO QUY ĐỊNH TẠI ĐIỂM D KHOẢN 1 ĐIỀU 59 LUẬT QUY HOẠCH THUỘC THẨM QUYỀN BỘ CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG BÃI BỎ
(Kèm theo Quyết định số 655/QĐ-BXD ngày 26 tháng 7 năm 2019)

STT

Tên quy hoạch

Quyết định phê duyệt

1

Quy hoạch phát triển vật liệu gốm, sứ xây dựng và đá ốp lát ở Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

Quyết định s 1586/QĐ-BXD ngày 30/12/2014

2

Quy hoạch phát triển công nghiệp vôi đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

Quyết định số 507/QĐ-BXD ngày 27/4/2015

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 655/QD-BXD

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu655/QD-BXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/07/2019
Ngày hiệu lực25/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 655/QD-BXD

Lược đồ Decision 655/QD-BXD 2019 abrogation of plannings for investment in specific goods


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Decision 655/QD-BXD 2019 abrogation of plannings for investment in specific goods
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu655/QD-BXD
       Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
       Người kýNguyễn Văn Sinh
       Ngày ban hành25/07/2019
       Ngày hiệu lực25/07/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Decision 655/QD-BXD 2019 abrogation of plannings for investment in specific goods

            Lịch sử hiệu lực Decision 655/QD-BXD 2019 abrogation of plannings for investment in specific goods

            • 25/07/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 25/07/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực