Hướng dẫn 02/HD-VKSTC

Hướng dẫn 02/HD-VKSTC về công tác kiểm sát việc giải quyết vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình năm 2020 do Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

Nội dung toàn văn Hướng dẫn 02/HD-VKSTC 2019 kiểm sát giải quyết vụ việc dân sự hôn nhân và gia đình


VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
TỐI CAO

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/HD-VKSTC

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2020

 

HƯỚNG DẪN

CÔNG TÁC KIM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ VIỆC DÂN SỰ, HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH NĂM 2020

Căn cứ Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 17/12/2019 về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2020 và Kế hoạch số 01/KH-VKSTC ngày 20/12/2019 về công tác trọng tâm của Viện kiểm sát nhân dân tối cao năm 2020 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Vụ kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình, Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 9) hưng dẫn triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ và giải pháp về công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình năm 2020 như sau:

I. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Viện kiểm sát nhân dân các cp tập trung chỉ đạo đi mới công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình

Triển khai thực hiện nghiêm các Chthị, Nghị quyết của Đảng, của Quốc hội, của Ngành, đề ra các biện pháp nhm thực hiện, hoàn thành và vượt chtiêu, nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân trong Nghị quyết số 96/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của VKSND, của TAND và công tác thi hành án. Chú trọng nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho Kiểm sát viên, Kiểm tra viên làm công tác này; chỉ đạo Kiểm sát viên, Kim tra viên phải thực hiện đầy đnhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát theo đúng quy định của Bộ luật tố tụng dân sự để khc phục hạn chế, thiếu sót, kiểm sát chặt chẽ các thủ tục ttụng dân sự, kiên quyết trong thực hiện quyền yêu cầu, kiến nghị. Thực hiện những biện pháp thiết thực đphát hiện kịp thời, đầy đủ những vi phạm pháp luật trong các bản án, quyết định nhằm nâng cao chất lượng kháng nghị phúc thẩm, nhất là kháng ngh phúc thm ngang cấp; chú trọng kiểm sát đối với những bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật để kịp thời phát hiện vi phạm pháp luật, đề nghị kháng nghị giám đốc thm, tái thm; các đơn vị trong phạm vi thẩm quyền cần đẩy mạnh công tác giải quyết đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm, kịp thời phát hiện vi phạm pháp luật của bn án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án, nhất là của Tòa án cấp huyện để thực hiện quyền kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm. Tăng cường hơn nữa trách nhiệm của Viện kim sát trong kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự.

2. Nâng cao chất lưng phát biểu của Kiểm sát viên tại các phiên tòa, phiên họp, nhất là đối với các vụ án về tranh chấp đất đai

Viện kiểm sát nhân dân các cấp tăng cường các biện pháp và chđạo, hướng dẫn để nâng cao chất lượng phát biểu của Kiểm sát viên khi tham gia phiên tòa, phiên họp giải quyết vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình (sau đây viết tt là vụ việc dân sự). Đối với những vụ án dân sự phức tạp, kéo dài, có nhiều quan điểm cần phải có ý kiến của tập thể Lãnh đạo Viện, Ủy ban Kim sát hoặc thỉnh thị Viện kiểm sát cp trên trước khi Kim sát viên tham gia phiên tòa. Dự tho Bài phát biểu của Kiểm sát viên khi tham gia phiên tòa phải lập luận chặt chẽ, đúng căn cứ pháp luật và được Lãnh đạo Viện kiểm sát phê duyệt. Tăng cường kim tra chất lượng nghiên cứu lập hồ sơ, chất lượng báo cáo đề xuất quan đim giải quyết vụ việc và phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa. Tchức các cuộc thi viết bài phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa xét xử vụ án dân sự, nhất là phiên tòa xét xử các vụ án tranh chấp về đất đai.

3. Nâng cao số lượng, chất lượng kháng nghị phúc thẩm, nhất là kháng nghị phúc thẩm ngang cấp

Tiếp tục thực hiện Chthị số 10/CT-VKSTC ngày 06/4/2016 của Viện trưng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Về tăng cường công tác kháng nghị phúc thm, giám đc thm, tái thm các vụ việc dân sự, vụ án hành chính”, Quy trình, kỹ năng kiểm sát bản án, quyết định giải quyết vụ án dân sự của Tòa án” (Ban hành kèm theo Quyết định số 399/QĐ-VKSTC ngày 06/9/2019), Hướng dẫn số 33/HD-VKSTC ngày 18/10/2019 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao “Hưng dẫn phát hiện vi phạm của bn án, quyết định dân sự, thực hiện thẩm quyn kháng nghị ngang cấp theo thủ tục phúc thm nhằm giảm t lệ bn án, quyết định của Tòa án bị Tòa án cp trên hủy có trách nhiệm của Viện kiểm sát ngang cấp, đồng thời nâng cao t lệ chất lượng kháng nghị phúc thm của Viện kiểm sát ngang cp”, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên đnâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác kiểm sát việc gii quyết các vụ việc dân sự. Tiến hành triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa về số lượng, chất lượng kháng nghị phúc thẩm của Viện kiểm sát so với năm 2019: Viện kiểm sát cấp sơ thm phải kiểm sát chặt chẽ các thủ tục tố tụng dân sự, việc áp dụng pháp luật của Tòa án, nâng cao chất lượng việc thực hiện quyền yêu cầu; kịp thời phát hiện những vi phạm của Tòa án để tăng cường kháng nghị phúc thẩm ngang cấp; Viện kiểm sát cấp trên có trách nhiệm bảo vệ kháng nghị; trường hợp kháng nghị của Viện kiểm sát có căn cứ nhưng không được Tòa án chấp nhận thì phải báo cáo đViện kiểm sát có thm quyền xem xét kháng nghị theo thủ tục giám đốc thm hoặc tái thm. Kháng nghị không được Hội đồng xét xử chấp nhận cần tổ chức rút kinh nghiệm kịp thời.

4. Tăng cường công tác hướng dẫn nghiệp vụ, thỉnh thị và trả lời thỉnh thị, thông báo và t chức rút kinh nghiệm

Thực hiện nghiêm túc quy định của Chthị số 03/CT-VKSTC ngày 28/12/2017 của Viện trưởng Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về tăng cường việc thnh thị, tr lời thnh thị, hướng dẫn, giải đáp vưng mắc, thông báo rút kinh nghiệm trong công tác thực hành quyền công t, kiểm sát hoạt động tư pháp và Quy định “Về công tác hướng dẫn, giải đáp vưng mắc về pháp luật, nghiệp vụ; báo cáo thnh thị trong ngành Kiểm sát nhân dân ban hành kèm theo Quyết định số 559/QĐ-VKSTC ngày 06/12/2019 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Viện kiểm sát cấp dưới chủ động đề nghị Viện kiểm sát cấp trên giải đáp những khó khăn vướng mắc trong áp dụng các quy định của pháp luật; báo cáo thnh thị những vụ việc phức tạp có nhiều quan điểm hoặc các vụ việc mới phát sinh chưa có cơ spháp lý để giải quyết phải xin ý kiến của Viện kiểm sát cấp trên trước khi tham gia phiên tòa, phiên họp. Viện kiểm sát cấp trên phải tích cực hướng dẫn và trả lời thnh thị theo đúng quy đnh, tng hợp vướng mắc về pháp luật về nghiệp vụ, định kỳ (6 tháng, 01 năm) ban hành văn bản hưng dẫn, giải đáp vướng mắc cho Viện kiểm sát cấp dưới. Viện kiểm sát các cấp tăng cường thông báo và t chc rút kinh nghiệm để nâng cao chất lượng hiệu quả của công tác kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự.

5. Tăng cường công tác kiểm tra

Thực hiện nghiêm Kế hoạch số 02/KH-VKSTC 20/12/2019 về “Kiểm tra của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2020 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao với các hình thức phù hợp, như: Tự kiểm tra; trực tiếp kim tra; kiểm tra đột xuất và theo chuyên đề; kim tra chéo giữa các đơn vị trong cùng cp kiểm sát; kim tra kết quả thực hiện các kết luận kim tra đã ban hành... nhm bảo đảm mục đích và yêu cầu của công tác kim tra.

Viện kiểm sát cấp trên tích cực, chđộng theo dõi hoạt động kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự của Viện kiểm sát cp dưới, trên cơ sở đó thực hiện việc kiểm tra đhướng dẫn các đơn vị làm chưa tốt đồng thời nhân rộng cách làm hay của những đơn vị làm tốt để các đơn vị trong toàn Ngành nghiên cứu áp dụng.

II. CÁC NHIỆM VỤ CỤ TH VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Công tác quản lý, ch đạo, điều hành

1.1. Thực hiện kết luận ca Viện trưởng VKSND tối cao tại Hội nghtriển khai công tác kiểm sát năm 2020, Viện trưng Viện kiểm sát cấp tnh, cấp huyện trực tiếp phụ trách công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự; tiếp tục triển khai các biện pháp để thực hiện có hiệu quả Chthị số 04/CT-VKSTC ngày 22/3/2018 của Viện trưởng VKSND tối cao nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự. Các VKS tnh được lựa chọn thí đim tích cực, chủ động triển khai thực hiện và báo cáo kết quả việc thực hiện Kế hoạch số 159/KH-VKSTC ngày 17/9/2019 của Viện trưởng VKSND tối cao về “Thí đim đào tạo, b trí cán bộ và tăng cường chất lượng công tác kiểm sát việc gii quyết các vụ, việc dân sự, các vụ án hành chính tại một số Viện kiểm sát nhân dân cp tỉnh”.

1.2. Phân công Kiểm sát viên tham gia 100% phiên tòa, phiên họp theo quy định tại Điều 21 Bộ luật Tố tụng dân sự. Đối vi những vụ, việc phức tạp phải phân công Kiểm sát viên có kinh nghiệm giải quyết và Kiểm sát viên dự khuyết tham gia.

1.3. Việc bố trí Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, công chức khâu công tác này bảo đảm đủ về số lượng và chất lượng, có tính kế thừa và ổn định (ở VKSND cấp huyện cần phân công ít nhất 01 Kiểm sát viên chuyên trách thực hiện công tác này).

1.4. Chú trọng công tác tự đào tạo tại đơn vị: Viện trưng Viện kiểm sát nhân dân các cấp cần phân công Kiểm sát viên có kinh nghiệm, chuyên sâu về công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự hướng dẫn trực tiếp các công chức mới được tuyển dụng. Lãnh đạo Viện thường xuyên tổ chức các buổi trao đổi, học tập t kinh nghiệm qua các vụ việc dân sự cụ th.

2. Kiểm sát 100% bản án, quyết định giải quyết vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình của Tòa án

Triển khai thực hiện Quy trình, kỹ năng kiểm sát bn án, quyết định gii quyết vụ án dân sự của Tòa án” (Ban hành kèm theo Quyết định số 399/QĐ-VKSTC ngày 06/9/2019 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao); Kiểm sát chặt chẽ 100% các bản án, quyết định của Tòa án, lập phiếu kiểm sát bn án, quyết định giải quyết của Tòa án (theo mẫu hướng dẫn của Ngành ban hành kèm theo Quyết định số 204/QĐ-VKTSC ngày 01/6/2017 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao). Nhận diện vi phạm pháp luật, thiếu sót tại các bản án, quyết định giải quyết vụ việc dân sự, tng hợp và báo cáo VKSND tối cao (Vụ 9) định kỳ hàng quý.

Viện kiểm sát cp dưới phải sao gửi ngay bản án, quyết định kèm theo Phiếu kiểm sát bản án, quyết định, thông báo việc kháng cáo (nếu có) cho Viện kiểm sát cấp trên để thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo thẩm quyền. Đối với bản án, quyết định sơ thm đã có hiệu lực pháp luật, Viện kiểm sát ở cấp sơ thẩm sao gửi bản án, quyết định kèm theo phiếu kiểm sát bản án, quyết định đó cho Viện kiểm sát cp cao có thẩm quyền theo lãnh thổ.

3. Thực hiện thẩm quyền kháng nghị ngang cấp theo thủ tục phúc thẩm, nhằm gim tỷ lệ bản án, quyết định ca Tòa án bị Tòa án cấp trên hủy, sa có trách nhiệm của Viện kiểm sát, đồng thời nâng tỷ lệ kháng ngh phúc thm của Viện kiểm sát ngang cấp

Triển khai thực hiện một số quy định và hướng dẫn về nghiệp vụ gm Quy định về hưng dn hot động ca Kiểm sát viên tham gia phiên tòa dân sự sơ thẩm (Ban hành kèm theo Quyết định s 458/QĐ-VKSTC ngày 04/10/2019 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao); Hưng dẫn số 33/HD-VKSTC ngày 18/10/2019 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao: ng dẫn phát hiện vi phạm của bn án, quyết định dân sự, thc hiện thẩm quyn kháng nghị ngang cấp theo th tục phúc thm nhằm giảm tỷ lệ bn án, quyết định của Tòa án bị Tòa án cấp trên hủy có trách nhiệm của Viện kiểm sát ngang cp, đồng thời nâng cao t lệ chất lượng kháng nghị phúc thm của Viện kiểm sát ngang cấp.

Tăng cường kháng nghị phúc thẩm, gắn trách nhiệm của Viện trưởng VKSND các cấp có thẩm quyền trong việc kháng nghị phúc thẩm các bản án, quyết định của Tòa án cung cấp; hạn chế đến mức thp nhất các trường hợp bản án, quyết định bị cấp phúc thm xét xử sửa, hủy có trách nhiệm của Viện kiểm sát nhưng không được phát hiện để thực hiện quyền kháng nghị.

Trường hợp không còn thời hạn để xem xét, kháng nghị phúc thẩm theo thẩm quyền của Viện kiểm sát cấp sơ thm thì phải kịp thời báo cáo Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp đtiếp tục xem xét, giải quyết theo thẩm quyền, kèm theo hồ sơ kiểm sát và hồ sơ chính (nếu có).

4. Tăng tỷ lệ giải quyết đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thm đạt và vưt mức chỉ tiêu Quốc hội yêu cầu

Đy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng công tác giải quyết đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thm, tái thẩm; chủ động, linh hoạt trong việc đề ra và tổ chức thực hiện các biện pháp nâng cao tỷ lệ, cht lượng giải quyết đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm; không đxảy ra trường hợp đơn đã thụ lý nhưng để hết thời hạn kháng nghị vẫn không được xem xét, giải quyết và đơn tồn đọng do lỗi chủ quan; bảo đảm việc trả lời đơn có căn cứ, đúng quy định của pháp luật.

Tăng cường phối hợp giữa các đơn vị có trách nhiệm để thực hiện thẩm quyền kháng nghị giám đốc thm, tái thm của Viện kiểm sát nhân dân ti cao và Viện kiểm sát nhân dân cấp cao theo đúng quy định tại Bộ luật ttụng dân sự năm 2015; Quy định số 02/QĐ-VKSTC ngày 26/10/2018 của Viện trưởng VKSND tối cao về việc Viện trưởng VKSND tối cao xem xét, giải quyết đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm hoặc tái thm đối với trường hợp Viện trưng VKSND cấp cao, Viện trưởng VKS Quân sự Trung ương đã có Thông báo không kháng nghị giám đốc thẩm hoặc tái thẩm và Quy định s 201/QĐ-VKSTC ngày 20/5/2019 của Viện trưởng VKSND tối cao về việc ban hành quy định về quy trình tiếp nhận, phân loại, thụ lý, xử lý và giải quyết đơn đề nghị xem xét lại bản án, quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật theo thủ tục giám đốc thẩm hoặc tái thm.

5. Công tác kiến nghị

Viện kiểm sát các cấp tập trung đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác kiến nghị đảm bảo đạt và vượt tlệ kiến nghị được chp nhận theo Nghquyết của Quốc hội. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Viện kiểm sát các cấp có trách nhiệm nghiên cu, phát hiện, tổng hp những vi phạm pháp luật của Tòa án để thực hiện quyền kiến nghị yêu cầu Tòa án khắc phục vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Cần chú trọng phát hiện những vi phạm của các cơ quan, tổ chức khác, nhất là các cơ quan qun lý nhà nước về đất đai, trong đó tập trung vào công tác lập hồ sơ và cấp giấy chng nhận quyền sử dụng đất; việc lưu trữ... để kiến nghị đối với các cơ quan tchức đó thực hiện các biện pháp khắc phục, phòng ngừa vi phạm nhằm bảo đảm sự tuân thủ pháp luật. Tiếp tục thực hiện tốt việc quản lý, báo cáo, đánh giá cht lượng kiến nghị để phục vụ hoạt động giám sát của Quốc hội tại các kỳ họp.

6. Phối hợp, tổ chức tốt các phiên tòa rút kinh nghiệm

Viện kiểm sát nhân dân các cp cần chủ động phối hợp với Tòa án cùng cp lựa chọn các vụ án điển hình, phức tạp ở địa phương để tiếp tục tchức phiên tòa rút kinh nghiệm theo đúng Hưng dẫn số 32/HD-VKSTC ngày 30/11/2018 của VKSND tối cao Về công tác tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm xét x các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật. Tăng cường tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm trực tuyến hai cấp.

Quá trình tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm cần tng hp những khó khăn, vướng mắc phát hiện qua hoạt động thực tiễn, kịp thời báo cáo VKSND tối cao hướng dẫn hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đi, bsung các quy định của pháp luật cho phù hợp.

7. Tăng cường thông báo và tổ chức rút kinh nghiệm, hướng dẫn nghiệp vụ, giải đáp vướng mắc, trả lời thỉnh thị

Viện kim sát cấp có thm quyền tiếp tục đẩy mạnh công tác hướng dẫn nghiệp vụ, giải đáp vướng mc, thông báo và tổ chức rút kinh nghiệm trong công tác thuộc phạm vi, trách nhiệm quản lý, chđạo điều hành của đơn vị, vi các trọng tâm: Hoạt động của Kiểm sát viên trước, trong và sau phiên tòa; kinh nghiệm, kỹ năng kiểm sát phát hiện vi phạm đối với bản án, quyết định của Tòa án. Thông qua các phiên tòa của từng cp Kiểm sát, thưng xuyên duy trì việc tng hợp kết quả xét xử phúc thm, giám đốc thẩm, tái thm, qua đó rút ra những kinh nghiệm chung cho Kiểm sát viên nhận diện được những vi phạm tương tự trong quá trình thực hiện công tác kiểm sát của đơn vị.

Nội dung hướng dẫn nghiệp vụ phải cụ thể rõ ràng, nêu rõ căn cứ pháp lý để áp dụng khi thực hiện. Thông báo rút kinh nghiệm cần chra được các vấn đề thiếu sót cần rút kinh nghiệm mà Kiểm sát viên được phân công kiểm sát không phát hiện được.

Căn cứ vào quy định của Pháp luật về chức năng, nhiệm vụ, thm quyền của mi cấp kiểm sát, Quy chế công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình và Quy chế về thông tin báo cáo, quản lý công tác trong ngành Kiểm sát nhân dân, Viện kiểm sát các cp thực hiện đúng, đầy đủ và nghiêm chỉnh thm quyền về hướng dẫn nghiệp vụ; về báo cáo thỉnh thị và trả lời thỉnh thị; trao đổi đường lối giải quyết vụ án; giải đáp vướng mắc pháp luật trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

8. Công tác phối hợp

Viện kiểm sát các cấp chủ động phối hợp với Tòa án cùng cấp trong công tác giải quyết các vụ việc dân sự.

Viện kiểm sát các cấp phối hợp chặt chẽ trong việc tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ; tọa đàm trao đổi kinh nghiệm; phối hợp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng cho Kiểm sát viên, công chức thực hiện công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình; Tăng cường công tác thông tin, báo cáo, trao đổi chuyên đề nghiệp vụ, góp phần hoàn thành tốt chương trình, kế hoạch công tác năm 2020.

Thực hiện nghiêm túc Quy chế về chế độ thông tin báo cáo và quản lý công tác trong ngành của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Quy chế công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình. Đối với các loại báo cáo thường kỳ hoặc đột xuất theo yêu cu của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, đề nghị các đơn vị thực hiện đúng về thời gian gửi báo cáo kèm theo số liệu, phụ lục (nếu có). Để tạo điu kiện cho việc tng hợp, báo cáo lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao đúng thời gian quy định, ngoài việc gửi bản cứng theo đường bưu chính, đề nghị các đơn vị gửi bản mềm qua hộp thư điện tử của Phòng Tham mưu tng hợp Vụ 9 VKSND tối cao (vp_[email protected]).

9. Xác định nội dung đột phá

Để triển khai thực hiện tốt Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác của Ngành năm 2020 đi vi công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, Viện kiểm sát nhân dân các cấp căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị mình có thể xác định nội dung đột phá năm 2020 cho phù hợp, đảm bảo đạt và vượt mức chỉ tiêu quy định tại Nghị quyết số 96/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế, yếu kém trong lĩnh vực công tác này.

III. T CHỨC THỰC HIỆN

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, trên cơ sở Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 17/12/2019 về Công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2020 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân ti cao và hướng dẫn này, Viện kiểm sát các cp nghiên cứu, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm 2020 và hướng dẫn công tác cho Viện kiểm sát cp dưới thuộc thm quyền để đảm bảo thc hiện thng nhất, hiệu quả.

Trong quá trình thực hiện, Viện kiểm sát các cấp thưng xuyên rà soát, phát hiện, tổng hp những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực tiễn công tác báo cáo Viện kiểm sát nhân dân ti cao (Vụ 9) đcó giải đáp, hướng dẫn kịp thời, áp dụng thống nhất trong toàn Ngành.

Chương trình, kế hoạch công tác năm 2020 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao và Viện kiểm sát nhân dân cấp tnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi về Viện kiểm sát nhân dân tối cao (qua Vụ 9) trước ngày 15/01/2020 đ theo dõi, tập hợp báo cáo Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao./.

 


Nơi nhận:
- Đ/c Viện trưng VKSND tối cao (đ b/c);
- Các
đ/c Phó Viện trưởng VKSND tối cao (để b/c)
- VKSND cấp cao 1, 2, 3 (để thực hiện);
- VKSND tnh, TP trc thuộc TW (để thực hiện);
- VP, Vụ 10, Vụ 11, Vụ 14 (để phi hợp);
- Các phòng thuộc Vụ 9 (
để thc hiện);
- Lưu: VP.

TL. VIỆN TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG
VỤ KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC
VỤ VIỆC DÂN SỰ, HÔN NHÂN
VÀ GIA ĐÌNH
Vương Văn Bép

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/HD-VKSTC

Loại văn bảnHướng dẫn
Số hiệu02/HD-VKSTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/01/2020
Ngày hiệu lực02/01/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/HD-VKSTC

Lược đồ Hướng dẫn 02/HD-VKSTC 2019 kiểm sát giải quyết vụ việc dân sự hôn nhân và gia đình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Hướng dẫn 02/HD-VKSTC 2019 kiểm sát giải quyết vụ việc dân sự hôn nhân và gia đình
        Loại văn bảnHướng dẫn
        Số hiệu02/HD-VKSTC
        Cơ quan ban hànhViện kiểm sát nhân dân tối cao
        Người kýVương Văn Bép
        Ngày ban hành02/01/2020
        Ngày hiệu lực02/01/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThủ tục Tố tụng
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Hướng dẫn 02/HD-VKSTC 2019 kiểm sát giải quyết vụ việc dân sự hôn nhân và gia đình

           Lịch sử hiệu lực Hướng dẫn 02/HD-VKSTC 2019 kiểm sát giải quyết vụ việc dân sự hôn nhân và gia đình

           • 02/01/2020

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 02/01/2020

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực