Hướng dẫn 11/HDLN-LĐTB&XH-TC-GD&ĐT

Hướng dẫn 11/HDLN-LĐTB&XH-TC-GD&ĐT về thủ tục và kinh phí hỗ trợ thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - Sở Tài chính - Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng ban hành

Nội dung toàn văn Hướng dẫn 11/HDLN-LĐTB&XH-TC-GD&ĐT thủ tục kinh phí hỗ trợ phổ cập giáo dục


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
LIÊN NGÀNH LAO ĐỘNG-TB & XÃ HỘI TÀI CHÍNH – GIÁO DỤC & ĐT
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 11/HDLN-LĐTB&XH-TC-GD&ĐT

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 05 năm 2006

 

HƯỚNG DẪN LIÊN NGÀNH

VỀ THỦ TỤC VÀ KINH PHÍ HỖ TRỢ THỰC HIỆN PHỔ CẬP GIÁO DỤC TRUNG HỌC CƠ SỞ

Thực hiện Quyết định số 31/2006/QĐ-UBND ngày 10 tháng 4 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Về việc ban hành các chính sách hỗ trợ thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở, Liên ngành Lao động – Thương binh và Xã hội – Tài chính – Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về các thủ tục và kinh phí hỗ trợ thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở tại các trường công lập và ngoài công lập từ năm học 2005-2006 trở đi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG VÀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ:

1. Về đối tượng:

a) Học sinh là người tàn tật không phân biệt nguồn gốc gây ra tàn tật, bị khiếm khuyết một hay nhiều bộ phận cơ thể hoặc chức năng biểu hiện dưới những dạng tật khác nhau, làm suy giảm khả năng hoạt động, khiến cho lao động, sinh hoạt, học tập gặp nhiều khó khăn.

b) Học sinh mồ côi cả cha và mẹ; mồ côi cha hoặc mẹ (nhưng người còn lại là mẹ hoặc cha bị mất tích hoặc không đủ khả năng nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật hiện hành); bị bỏ rơi, bị mất nguồn nuôi dưỡng và không còn người thân thích để nương tựa.

c) Học sinh là người dân tộc thiểu số.

d) Học sinh thuộc diện hộ nghèo (theo Quyết định số 41/2005/QĐ-UB ngày 11 tháng 4 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng).

2. Chính sách hỗ trợ:

a) Học sinh là người tàn tật được giảm 50% học phí và các khoản đóng góp xây dựng trường.

b) Học sinh là người tàn tật thuộc diện hộ nghèo được miễn 100% học phí và tiền xây dựng trường; được cấp một lần 200.000 đồng/năm/học sinh để mua sách, vở và đồ dùng học tập.

c) Học sinh mồ côi được miễn 100% học phí và các khoản đóng góp, xây dựng trường; được cấp một lần 200.000 đồng/năm/học sinh để mua sách, vở và đồ dùng học tập.

d) Học sinh thuộc diện hộ nghèo được miễn 100% học phí và các khoản đóng góp xây dựng trường.

e) Học sinh là dân tộc thiểu số được miễn 100% học phí và các khoản đóng góp xây dựng trường; được cấp một lần 200.000 đồng/năm/học sinh để mua sách, vở và đồ dùng học tập.

Lưu ý:

- Học sinh thuộc những diện nêu trên đồng thời thuộc diện hưởng các chính sách theo Pháp lệnh người có công và các văn bản hiện hành của Nhà nước về chính sách ưu đãi người có công thì chỉ được áp dụng ở một mức hỗ trợ cao nhất;

- Học sinh trung học cơ sở đang học tại các trường phổ thông dân tộc nội trú được hưởng các chế độ, chính sách ưu đãi theo quy định hiện hành đối với học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú, chỉ được hưởng một mức trợ cấp học phẩm cao nhất;

- Học sinh thuộc diện hộ nghèo đã được hưởng chính sách miễn giảm học phí và các khoản đóng góp xây dựng trường theo Quyết định 41/2005/QĐ-UB ngày 11 tháng 4 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc Ban hành Đề án Giảm nghèo trên địa bàn thành phố Đã Nẵng giai đoạn 2005-2006 và Hướng dẫn liên ngành số 2152/HD-LN/TC-GD&ĐT-LĐTB&XH về việc Thực hiện chính sách miễn học phí và các khoản đóng góp ở nhà trường đối với học sinh hộ nghèo thì không thực hiện theo Hướng dẫn này.

II. CƠ SỞ ĐỂ THỰC HIỆN VIỆC MIỄN GIẢM HỌC PHÍ VÀ CÁC KHOẢN ĐÓNG GÓP XÂY DỰNG TRƯỜNG:

1. Học phí và các khoản đóng góp xây dựng trường để thực hiện miễn giảm được áp dụng cho 02 loại hình công lập và ngoài công lập trên cùng một địa bàn là như nhau.

2. Việc phân nhóm các trường theo địa bàn xã, phường và khung định hướng đã được quy định tại Điểm 1, 2- Điều 3 của Quyết định số 31/2006/QĐ-UBND là cơ sở để thực hiện việc xét miễn giảm học phí và các khoản đóng góp xây dựng trường.

III. THỦ TỤC, HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ HƯỞNG CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ:

1. Học sinh thuộc đối tượng được miễn, giảm học phí và các khoản đóng góp xây dựng trường thì phụ huynh hoặc người giám hộ phải làm đơn xin hưởng chính sách hỗ trợ (theo mẫu số 01 kèm theo của Hướng dẫn này), có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường.

Lưu ý:

- Học sinh là người tàn tật phải có thêm xác nhận về dạng tật của Trường trạm y tế xã, phường;

- Học sinh là trẻ bị bỏ rơi phải có Biên bản xác nhận của chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng về tình trạng bị bỏ rơi.

Đơn được lập thành 02 bản, 01 bản nộp nhà trường nơi đang theo học để làm cơ sở xét miễn, giảm đóng theo quy định và 01 bản gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội để theo dõi, quản lý.

2. Học sinh thuộc đối tượng được hưởng trợ cấp một lần để mua sách, vở, đồ dùng học tập ngoài 02 bản đơn theo mẫu số 01 nêu trên còn phải có thêm phiếu xác nhận (theo mẫu số 02 kèm theo Hướng dẫn này) do nhà trường cấp theo từng năm học. Các giấy tờ nêu trên nộp cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp quận, huyện nơi học sinh có hộ khẩu thường trú …….. trợ cấp (từ nguồn chi đảm bảo xã hội của địa phương)

IV. PHƯƠNG THỨC, THỜI GIAN, KINH PHÍ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ:

1. Căn cứ đơn đề nghị của phụ huynh học sinh,  nhà trường thực hiện miễn, giảm học phí và các khoản đóng góp xây dựng trường, đồng thời cấp phiếu xác nhận học sinh thuộc đối tượng trợ cấp một lần về sách, vở và đồ dùng học tập (theo mẫu số 02 kèm theo Hướng dẫn này).

2. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội căn cứ vào hồ sơ đề nghị trợ cấp của học sinh để lập danh sách học sinh hưởng trợ cấp (theo mẫu số 03 kèm theo Hướng dẫn này) gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để xét duyệt.

Căn cứ quyết định hỗ trợ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các quận, huyện tạm ứng kinh phí tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (nếu thực hiện theo phương thức cấp phát trực tiếp) hoặc thực hiện rút dự toán đối với hình thức giao dự toán và tiến hành chi trả cho đối tượng, đồng thời quyết toán kinh phí (theo mẫu số 04 kèm theo Hướng dẫn này) kèm theo chứng từ gốc gồm: Danh sách ký nhận (trợ cấp tiền mua sách vở và dụng cụ học tập), biên lai thu tiền của nhà trường (Miễn giảm học phí và các khoản đóng góp của trường thuộc hệ ngoài công lập). Định kỳ, hàng quý, năm tổng hợp báo cáo quyết toán cùng với quyết toán kinh phí tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các quận, huyện.

Lưu ý: Phụ huynh học sinh phải trực tiếp ký vào danh sách nhận tiền hỗ trợ, nếu nhận thay phải có giấy ủy quyền được UBND phường, xã xác nhận.

3. Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ phổ cập giáo dục trung học cơ sở theo Quyết định số 31/QĐ-UBND ngày 10 tháng 4 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng được bố trí từ nguồn đảm bảo xã hội hàng năm của ngân sách thành phố. Việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí trợ cấp cho các đối tượng theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Ngân sách Nhà nước.

4. Thời gian thực hiện chi trả:

- Khoản hỗ trợ để học sinh mua sách, vở, đồ dùng học tập và các khoản đóng góp xây dựng trường được chi trả vào học kỳ I của năm học (tháng 10 hàng năm).

- Khoản hỗ trợ học phí cho học sinh đang theo học tại các trường ngoài công lập được cấp theo từng năm học và được chi trả và 2 học kỳ (tháng 10 và tháng 4 hàng năm).

Trong trường hợp việc chi trả chính sách hỗ trợ cho học sinh không theo kịp thời gian như đã quy định thì phụ huynh học sinh được nhận truy lĩnh trong kỳ chi trả tiếp theo.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Ủy ban nhân dân các xã phường: Chịu trách nhiệm trong việc kiểm tra, xác nhận rõ đối tượng cụ thể do xã, phường đang quản lý (tránh trùng lắp) theo Điểm 1 – Mục I của Hướng dẫn này và xác nhận vào đơn đề nghị miễn, giảm học phí và các khoản đóng góp xây dựng trường.

2. Ủy ban nhân dân các quận, huyện có trách nhiệm chỉ đạo Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội lập dự toán phân bổ kinh phí, tổ chức chi trả cho đối tượng và quyết toán kinh phí theo quy định; chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường công lập, thực hiện chính sách miễn, giảm học phí và các khoản đóng góp xây dựng trường cho học sinh thuộc diện được bổ trợ theo quy định (Căn cứ theo Quyết định số 10/2006/QĐ-UBND ngày 15 tháng 02 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố về Ban hành Đề án Chuyển giao nhiệm vụ quản lý Nhà nước đối với các trường trung học cơ sở cho Ủy ban nhân dân các quận, huyện.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chỉ đạo trường trung học cơ sở Nguyễn Khuyến, các Trung tâm giáo dục trung tâm giáo dục thường xuyên – Hướng nghiệp, Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp – Hướng nghiệp các quận, huyện thực hiện chính sách miễn, giảm học phí và các khoản đóng góp xây dựng trường cho học sinh thuộc diện được hỗ trợ theo quy định.

Riêng năm học 2005-2006, Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chỉ đạo các trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Đà Nẵng hướng dẫn phụ huynh học sinh thuộc diện được hỗ trợ làm đơn, nhà trường xác nhận và hoàn tất hồ sơ trước ngày 19 tháng 5 năm 2006.

4. Hàng năm căn cứ vào số lượng, các đối tượng, mức hỗ trợ cho từng loại đối tượng, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các quận, (huyện) lập dự toán kinh phí gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp gửi Sở Tài chính cùng với dự toán hàng năm của ngành.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra và chỉ đạo trường Hermann Gmeiner thực hiện chính sách miễn, giảm học phí và các khoản đóng góp xây dựng trường cho học sinh thuộc diện được hỗ trợ theo quy định.

Hướng dẫn này được thực hiện từ năm học 2005-2006 trở đi. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có gì vướng mắc, các đơn vị, trường học phản ánh bằng văn bản về liên ngành (thông qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) để nghiên cứu giải quyết.

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
GIÁM ĐỐC

Huỳnh Văn Hoa

SỞ TÀI CHÍNH
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Phan Tấn Tuyền

SỞ LAO ĐỘNG - TBXH


Nguyễn Văn An

 

Nơi nhận:
- UBND thành phố (báo cáo);
- UBND các quận, huyện (chỉ đạo);
- UBND các xã, phường;
- Phòng LĐTBXH các quận, huyện;
- Các trường THCS;
- Các Trung tâm GDTX-HN, TTKTTHHN;
- Sở Lao động – TBXH, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo;
- Lưu VTLN, BTXH.

 

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 11/HDLN-LĐTB&XH-TC-GD&ĐT

Loại văn bảnHướng dẫn
Số hiệu11/HDLN-LĐTB&XH-TC-GD&ĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/05/2006
Ngày hiệu lực12/05/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 11/HDLN-LĐTB&XH-TC-GD&ĐT

Lược đồ Hướng dẫn 11/HDLN-LĐTB&XH-TC-GD&ĐT thủ tục kinh phí hỗ trợ phổ cập giáo dục


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Hướng dẫn 11/HDLN-LĐTB&XH-TC-GD&ĐT thủ tục kinh phí hỗ trợ phổ cập giáo dục
       Loại văn bảnHướng dẫn
       Số hiệu11/HDLN-LĐTB&XH-TC-GD&ĐT
       Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng, ***
       Người kýNguyễn Văn An, Huỳnh Văn Hoa, Phan Tấn Tuyền
       Ngày ban hành12/05/2006
       Ngày hiệu lực12/05/2006
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcGiáo dục
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật14 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Hướng dẫn 11/HDLN-LĐTB&XH-TC-GD&ĐT thủ tục kinh phí hỗ trợ phổ cập giáo dục

          Lịch sử hiệu lực Hướng dẫn 11/HDLN-LĐTB&XH-TC-GD&ĐT thủ tục kinh phí hỗ trợ phổ cập giáo dục

          • 12/05/2006

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 12/05/2006

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực