Hướng dẫn 1210/SNV-CTTN

Hướng dẫn 1210/SNV-CTTN năm 2013 triển khai rà soát nhu cầu sử dụng trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020 theo Quyết định 1758/QĐ-TTg do Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam ban hành

Nội dung toàn văn Hướng dẫn 1210/SNV-CTTN 2013 trí thức trẻ tình nguyện về xã theo 1758/QĐ-TTg Quảng Nam


UBND TỈNH QUẢNG NAM
SỞ NỘI VỤ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1210 /HD-SNV

Quảng Nam, ngày 05 tháng 11 năm 2013

 

HƯỚNG DẪN

TRIỂN KHAI RÀ SOÁT NHU CẦU SỬ DỤNG TRÍ THỨC TRẺ TÌNH NGUYỆN VỀ CÁC XÃ THAM GIA PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN, MIỀN NÚI GIAI ĐOẠN 2013 - 2020 THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1758/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Nam tại Công văn số 3889/UBND-NC ngày 08/10/2013 về triển khai Quyết định số 1758/QĐ-TTg ngày 30/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020 và Quyết định số 1152/QĐ-BNV ngày 22/10/2013 của Bộ Nội vụ phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020.

Nhằm thực hiện tốt việc tuyên truyền và rà soát nhu cầu sử dụng trí thức trẻ tình nguyện, tăng cường về các xã đặc biệt khó khăn theo đúng quy định, Sở Nội vụ hướng dẫn triển khai một số nội dung sau:

1. Phạm vi, nội dung và phương pháp tổ chức rà soát

a) Phạm vi rà soát

- Các xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ. Các xã đặc biệt khó khăn của các huyện được quy định tại Quyết định số 615/QĐ-TTg ngày 25 tháng 4 năm 2011 và Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 05 tháng 02 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ ( Các huyện Bắc Trà My, Đông Giang, Nam Giang).

- Các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2013 - 2015 được quy định tại Quyết định số 539/QĐ-TTg ngày 01/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

- Các xã thuộc khu vực III được quy định tại Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19/9/2013 của Ủy ban Dân tộc về công nhận thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012 - 2015.

b) Nội dung và phương pháp tổ chức rà soát

- Rà soát nhu cầu bố trí sử dụng trí thức trẻ tình nguyện, tăng cường về các xã đặc biệt khó khăn để bố trí thực hiện công việc của các chức danh công chức xã: Văn phòng - thống kê, Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường, Tài chính - kế toán, Tư pháp - hộ tịch, Văn hóa - xã hội ( Đội viên được tăng cường về các xã thuộc phạm vi điều chỉnh của Đề án này không nằm trong số lượng cán bộ, công chức cấp xã quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ).

- Phòng Nội vụ tham mưu UBND huyện hướng dẫn UBND các xã tổ chức rà soát quy hoạch, xác định nhu cầu bố trí sử dụng công chức của từng xã đến năm 2020; đảm bảo phù hợp với nhu cầu thực tế của địa phương và tính chuyên môn hóa của các chuyên ngành cần đào tạo với việc bố trí các chức danh công chức cấp xã.

- Căn cứ vào kết quả quy hoạch, UBND xã xác định nhu cầu bố trí sử dụng trí thức trẻ và báo cáo UBND huyện, thành phố (Theo mẫu 1).

- Phòng Nội vụ tổng hợp nhu cầu bố trí sử dụng trí thức trẻ của xã trình UBND các huyện, thành phố phê duyệt và báo cáo về Sở Nội vụ ( Theo mẫu 2)

2. Tổ chức thực hiện

- Đề nghị UBND các huyện, thành phố tổ chức quán triệt đến cấp ủy, UBND các xã về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đề án tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1758/QĐ-TTg ngày 30/9/2013 đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Phòng Nội vụ có trách nhiệm tham mưu cho UBND huyện, thành phố và hướng dẫn UBND các xã tổ chức rà soát nhu cầu bố trí sử dụng trí thức trẻ tăng cường về các xã đặc biệt khó khăn và báo cáo về Sở Nội vụ trước ngày 15/12/2013.

Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố quan tâm tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện đạt kết quả tốt (Nguồn nhận các văn bản đề nghị truy cập địa chỉ http://www.noivuqnam.gov.vn mục Công tác thanh niên)./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ ( Báo cáo);
- UBND tỉnh ( Báo cáo);
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy ( Báo cáo);
- UBND các huyện, thành phố;
- Phòng Nội vụ các huyện, thành phố;
- Lưu: PCTTN,VT.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Bùi Công Hai

 

Mẫu 1

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ...........................
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

..................., ngày ....... tháng ........ năm 2013

 

DANH SÁCH NHU CẦU BỐ TRÍ SỬ DỤNG

Trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013-2020

(Kèm theo Hướng dẫn số........ /HD-SNV ngày 2013 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam)

STT

Tên xã

Tổng số

Chức danh công chức cấp xã

Văn phòng thống kê

Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường (đối với xã)

Tài chính - kế toán

Tư pháp - hộ tịch

Văn hóa- xã hội

1

 

 

 

 

 

 

 

- Ghi chú: Đánh dấu (X) vào các ô chức danh công chức xã có nhu cầu bố trí sử dụng

 

 

CHỦ TỊCH

 

Mẫu 2

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN...........................
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

............., ngày ....... tháng ........ năm 2013

 

TỔNG HỢP DANH SÁCH NHU CẦU BỐ TRÍ SỬ DỤNG

Trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013-2020

(Kèm theo Hướng dẫn số........ /HD-SNV ngày......../11/ 2013 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam)

STT

Tên xã

Tổng số

Chức danh công chức cấp xã

Văn phòng thống kê

Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường (đối với xã)

Tài chính - kế toán

Tư pháp - hộ tịch

Văn hóa- xã hội

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

....

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

- Ghi chú: Đánh dấu (X) vào các ô chức danh công chức xã có nhu cầu bố trí sử dụng

 

 

CHỦ TỊCH

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1210/SNV-CTTN

Loại văn bảnHướng dẫn
Số hiệu1210/SNV-CTTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/11/2013
Ngày hiệu lực05/11/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1210/SNV-CTTN

Lược đồ Hướng dẫn 1210/SNV-CTTN 2013 trí thức trẻ tình nguyện về xã theo 1758/QĐ-TTg Quảng Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Hướng dẫn 1210/SNV-CTTN 2013 trí thức trẻ tình nguyện về xã theo 1758/QĐ-TTg Quảng Nam
        Loại văn bảnHướng dẫn
        Số hiệu1210/SNV-CTTN
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
        Người kýBùi Công Hai
        Ngày ban hành05/11/2013
        Ngày hiệu lực05/11/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Hướng dẫn 1210/SNV-CTTN 2013 trí thức trẻ tình nguyện về xã theo 1758/QĐ-TTg Quảng Nam

           Lịch sử hiệu lực Hướng dẫn 1210/SNV-CTTN 2013 trí thức trẻ tình nguyện về xã theo 1758/QĐ-TTg Quảng Nam

           • 05/11/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/11/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực