Hướng dẫn 1305/HD-SNV

Hướng dẫn 1305/HD-SNV năm 2015 thực hiện Quyết định 12/2015/QĐ-UBND, 13/2015/QĐ-UBND và 14/2015/QĐ-UBND do Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng ban hành

Nội dung toàn văn Hướng dẫn 1305/HD-SNV thực hiện 12/2015/QĐ-UBND 13/2015/QĐ-UBND 14/2015/QĐ-UBND Đà Nẵng


UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
SỞ NỘI VỤ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1305/HD-SNV

Đà Nng, ngày 29 tháng 09 năm 2015

 

HƯỚNG DẪN

VỀ THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 12/2015/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH SỐ 13/2015/QĐ-UBND VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 14/2015/QĐ-UBND NGÀY 18 THÁNG 5 NĂM 2015 CỦA UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2015 của UBND thành phố ban hành Quy định phân cấp về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, vị trí việc làm, cán bộ, công chức trong cơ quan hành chính và doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu thuộc UBND thành phố Đà Nng quản lý;

Căn cứ Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2015 của UBND thành phố ban hành Quy định phân cấp về quản lý tổ chức bộ máy, số lượng người làm việc, vị trí việc làm, viên chức và người lao động trong các đơn vị s nghiệp thuộc UBND thành phố Đà Nng quản lý;

Căn cứ Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2015 của UBND thành phố sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tổ chức, quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng và chế độ trợ cấp đi với cán bộ, công chức, viên chức công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Đà Nng được cử đi đào tạo, bồi dưỡng ban hành kèm theo Quyết định số 33/2010/QĐ-UBND ngày 08 tháng 10 năm 2010;

Thực hiện Công văn số 1586/BNV-CCVC ngày 16 ngày 5 tháng 2014 của Bộ Nội vụ về tăng cường quản lý công tác tuyn dụng công chức, viên chức; Công văn số 2843/BNV-CCVC ngày 29 tháng 7 năm 2014 của Bộ Nội vụ về thực hiện đúng quy định của pháp luật về tuyn dụng, sử dụng và quản lý công chức; Công văn số 3782/BNV-CCVC ngày 15 tháng 9 năm 2014 của Bộ Nội vụ về việc tuyển dụng vào công chức không qua thi tuyển; Công văn số 5228/BNV-CQĐP ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Bộ Nội vụ về xử lý kỷ luật đối với cán bộ cấp xã;

Thực hiện Kế hoạch số 5149/KH-UBND ngày 06 tháng 7 năm 2015 của UBND thành phố Đà Nng về việc triển khai thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và Công văn số 5250/UBND-NCPC ngày 08 tháng 7 năm 2015 của Chủ tịch UBND thành phố;

Sau khi thống nhất với Ban Tổ chức Thành ủy tại Công văn số 4167-CV/BTCTU ngày 01 tháng 6 năm 2015, Sở Nội vụ hướng dẫn một số nội dung về tuyển dụng, quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức như sau:

I. VỀ QUẢN LÝ BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC, SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC, VỊ TRÍ VIỆC LÀM

1. Kế hoạch biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp

a) Lập kế hoạch biên chế công chức, số lượng người làm việc (sau đây viết tắt là kế hoạch biên chế) hàng năm

- Đối tượng thực hiện: Các sở, ban, ngành; đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố; UBND quận, huyện xây dựng kế hoạch biên chế năm tiếp theo (theo Ph lc I và Phụ lục II), đề án vị trí việc làm (nếu chưa xây dựng và chưa được phê duyệt) hoc đề án điều chỉnh vị trí việc làm (nếu có điều chỉnh so với đề án trước đây) gửi về Sở Nội vụ thẩm định trình UBND thành phố.

- Trình tự thực hiện: Theo quy định tại Khoản 1, Điều 1 Thông tư số 07/2010/TT-BNV ngày 26 tháng 7 năm 2010 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều quy định tại Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức.

- Tài liệu gửi kèm: Các tài liệu theo quy định tại Khoản 3, Điều 1 Thông tư số 07/2010/TT-BNV và đề án vị trí việc làm (sau đây viết tắt là VTVL) của cơ quan, đơn vị.

- Thời hạn báo cáo: Chậm nhất là ngày 01 tháng 6 hàng năm, riêng trong năm 2015, đề nghị các cơ quan, đơn vị gửi đề án VTVL về Sở Nội vụ chậm nhất trước ngày 30 tháng 10 năm 2015 để tổng hợp số lượng biên chế công chức, số lượng người làm việc trên địa bàn thành phố năm 2016 báo cáo UBND thành phố trình Thường trực Thành ủy cho ý kiến trước khi trình HĐND thành phố xem xét, quyết định.

b) Nội dung kế hoạch biên chế công chức, số lượng người làm việc hàng năm, bao gồm:

- Xác định số lượng biên chế công chức, số lượng người làm việc của năm kế hoạch và năm tiếp theo trên cơ sở đề án VTVL;

- Xây dựng đề án VTVL (nếu chưa xây dựng và chưa được phê duyệt) hoặc đề án điều chỉnh VTVL (nếu có điều chỉnh so với đề án trước đây);

- Thuyết minh, giải trình đối với các vị trí có đề nghị điều chỉnh chỉ tiêu biên chế công chức, số lượng người làm việc so với số biên chế công chức, số lượng người làm việc được giao của năm trước liền kề;

- Giải pháp thực hiện kế hoạch biên chế công chức, số lượng người làm việc sau khi được cấp có thẩm quyền giao, dự kiến nguồn công chức, viên chức, lao động bổ sung, thay thế thực hiện chính sách tinh giản biên chế.

c) Đối với kế hoạch người làm việc trong đơn vị sự nghiệp giáo dục - đào tạo

- Định kỳ tháng 01 hàng năm, Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND quận, huyện tổng hợp, xây dựng kế hoạch số lượng người làm việc và kế hoạch trường, lp đi với các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý (theo Phụ lục III). Chậm nht đến ngày 15 tháng 02 hàng năm, Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND quận, huyện gửi kế hoạch s lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp giáo dục - đào tạo về Sở Nội vụ để tổng hợp, trình UBND thành phố báo cáo Bộ Nội vụ thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

- Chậm nhất vào ngày 15 tháng 8 hàng năm, Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND quận, huyện tổng hợp báo cáo tình hình trường, lớp thực tế của các cơ sở giáo dc thuộc thẩm quyền quản lý (theo Phụ lục III), xác định số lượng người làm việc được giao đối với năm học mới, gửi về Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố quyết định trên cơ sở ý kiến thẩm định của Bộ Nội vụ. Số liệu trong báo cáo này sẽ được sử dụng để tổng hợp chung vào kế hoạch biên chế công chức, số lượng người làm việc trình tại kỳ họp HĐND thành phố.

- Nội dung xây dựng kế hoạch số lượng người làm việc trong cơ sở giáo dục thực hiện như Điểm b, Khoản 1, Mục I Hướng dẫn này.

2. Báo cáo tình hình sử dụng biên chế, lao động hành chính; số lượng người làm việc hàng năm

a) Báo cáo phân bổ biên chế, lao động hành chính; số lượng người làm việc hàng năm

Hàng năm, chậm nhất sau 15 ngày kể từ ngày có quyết định giao chỉ tiêu biên chế, lao động hành chính; số lượng người làm việc của cơ quan có thẩm quyền có hiu lực, các sở, ban, ngành; đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố; UBND quận, huyện thực hiện báo cáo tình hình phân bổ biên chế, lao động hành chính; số lượng người làm việc theo VTVL đối với các đơn vị thuộc và trực thuộc gửi về Sở Nội vụ (theo Phụ lục IV, Phụ lục V) để tổng hợp chung, theo dõi làm cơ sở để thẩm định VTVL trong quá trình sử dụng công chức, viên chức và thực hiện chế độ thông tin, báo cáo.

b) Báo cáo kết quả sử dụng biên chế, lao động hành chính; số lượng người làm việc của năm trước lin k

- Các đơn vị thuộc và trực thuộc: sở, ban, ngành; đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố; UBND quận, huyện có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản có trách nhiệm báo cáo kết quả sử dụng biên chế, lao động hành chính; số lượng người làm việc; báo cáo VTVL, cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu viên chức theo hạng chức danh nghề nghiệp tại đơn vị sự nghiệp công lập của năm trước liền kề, kèm biểu thống kê, tổng hợp số liệu biên chế, lao động hành chính; số lượng người làm việc hiện có gửi về cơ quan chủ quản để tổng hợp theo quy định.

- Các sở, ban, ngành; đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố; UBND quận, huyện có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo kết quả sử dụng biên chế, VTVL, số lượng người làm việc được giao của năm trước lin k (theo Phụ lục VI và Phụ lục VII), gửi về Sở Nội vụ trước ngày 10 tháng 12 hàng năm đ báo cáo Bộ Nội vụ.

Hình thức báo cáo: Để thuận tiện trong công tác tổng hp, thẩm định đề nghị các sở, ban, ngành; đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố; UBND quận, huyện báo cáo bằng văn bản đng thời thực hiện báo cáo trực tuyến tại mục Báo cáo kế hoạch và tình hình sử dụng biên chế, mục Báo cáo VTVL tại Phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức (sau đây viết tắt là Phần mềm quản lý CBCCVC) của thành phố.

3. Điều chỉnh chỉ tiêu biên chế, lao động hành chính; số lượng người làm việc hàng năm

a) Căn cứ điều chỉnh (tăng, giảm) biên chế, lao động hành chính; số lượng người làm việc

- Thành lập, tổ chức lại, điều chỉnh hạng, giải thể cơ quan, đơn vị theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

- Thành lập mới, sáp nhập, chia tách, điều chỉnh địa giới hành chính; điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính.

- Điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Riêng việc điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn thực hiện theo Nghquyết số 89/NQ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ, đề nghị các cơ quan, đơn vị tự cân đối trong tổng số chỉ tiêu biên chế, lao động hành chính; số lượng người làm việc được giao.

Đối với các cơ quan, đơn vị không thực hiện được tinh giản biên chế: Khi thành lập tổ chức mới hoặc triển khai nhiệm vụ mới được cấp có thẩm quyền giao, thì các cơ quan, đơn vị tự cân đối trong tổng biên chế, số lượng người làm việc được giao theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và Kế hoạch số 5149/KH-UBND ngày 06 tháng 7 năm 2015 của UBND thành phố triển khai thực hiện chính sách tinh giản biên chế.

b) Hồ sơ điều chỉnh biên chế, lao động hành chính; số lượng người làm việc

- Tờ trình đề nghị điều chỉnh biên chế, lao động hành chính; số lượng người làm việc, trong đó phải có những nội dung chủ yếu sau:

+ Sự cần thiết và căn cứ của việc điều chỉnh;

+ Nội dung chính của đề án;

+ Kiến nghị, đề xuất.

- Đề án điều chỉnh biên chế, lao động hành chính; số lượng người làm việc; đề án VTVL;

- Văn bản điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền;

- Các tài liệu liên quan.

c) Trước khi thành lập mới các đơn vị sự nghiệp thuộc thẩm quyền UBND qun, huyện quyết định (k cả thành lập mới các cơ sở giáo dục) đề nghị địa phương trao đi trước với Sở Nội vụ bng văn bản về dự kiến s lượng người làm việc theo VTVL để chủ động làm việc với cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh số lượng người làm việc.

4. Xây dựng đề án vị trí việc làm trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập

a) Nội dung xây dựng đề án VTVL trong cơ quan hành chính thực hiện theo quy định tại Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, Thông tư số 36/2013/NĐ-CP cơ cấu ngạch công chức">05/2013/TT-BNV ngày 25 tháng 6 năm 2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 36/2013/NĐ-CP và Công văn số 858/SNV-TCBC ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Sở Nội vụ thành phố về việc hướng dẫn xác định vị trí việc làm trong cơ quan hành chính.

b) Nội dung xây dựng đề án VTVL trong đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện theo quy định tại Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập, Thông tư số 41/2012/NĐ-CP quy định">14/2012/TT-BNV ngày 18 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn phương pháp trình tự xây dựng vị trí việc làm theo quy định tại Nghị định số 41/2012/NĐ-CP.

Các sở, ban, ngành; đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố; UBND qun, huyện xây dựng đề án VTVL, tổng hợp danh mục VTVL và s lượng người làm việc của tất cả các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc theo Phụ lục số 9B ban hành kèm theo Thông tư số 41/2012/NĐ-CP quy định">14/2012/TT-BNV gửi về Sở Nội vụ cùng với kế hoạch biên chế hàng năm để thẩm định báo cáo UBND thành phố trình Bộ Nội vụ phê duyệt.

II. VỀ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC

1. Xét chuyển viên chức thành công chức không qua thi tuyển

a) Về điều kiện, tiêu chuẩn

- Việc xét chuyển viên chức thành công chức không qua thi tuyển phải căn cứ vào VTVL, chỉ tiêu biên chế của cơ quan sử dụng công chức, trong đó phải xác định rõ số chỉ tiêu biên chế được giao mà chưa sử dụng;

- Người được đề nghị xét tuyển thành công chức không qua thi tuyển phải là viên chức và có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để xem xét tuyển dụng vào công chức không qua thi tuyển theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 10 Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Nội vụ về quy định một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định s 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010;

- Việc thực hiện xét tuyển viên chức thành công chức không qua thi tuyển phải đảm bảo công khai, dân chủ tại các sở, ban, ngành; UBND quận, huyện.

b) Về hồ sơ cá nhân được đề nghị xét chuyển

Thực hiện theo quy định tại Điểm c, Khoản 3, Điều 10 Thông tư số 13/2010/TT-BNV.

c) Về quy trình thực hiện xét chuyển

- Các sở, ban, ngành và UBND quận, huyện có trách nhiệm xác định VTVL, mô tả công việc của VTVL có nhu cầu tuyển dụng và hoàn chỉnh hồ sơ đề ngh Sở Nội vụ gm:

+ Công văn đề nghị của các sở, ban, ngành và UBND quận, huyện (theo Phụ lục IX); trong đó nêu số chỉ tiêu biên chế được giao mà chưa sử dụng của cơ quan, đơn vị; đồng thời cử nhân sự tham gia Hội đồng kiểm tra, sát hạch theo Quyết định số 8313/QĐ-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2014 của Chủ tịch UBND thành phố;

+ Văn bản đồng ý của cơ quan, đơn vị đối với viên chức đang công tác tại các sở, ban, ngành; đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố; UBND quận, huyện khi được đề nghị xét chuyển thành công chức của cơ quan, đơn vị khác;

+ Bản mô tả công việc của VTVL cần tuyển tương ứng với từng trường hợp đề nghị tiếp nhận không qua thi tuyển (theo Phụ lục X);

+ Hồ sơ cá nhân của người được đề nghị tiếp nhận theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Mục II Hướng dn này.

- Hội đồng kiểm tra, sát hạch thực hiện việc kiểm tra, sát hạch trong thời hn chậm nht là 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ và báo cáo Chủ tch UBND thành phố phê duyệt kết quả tuyển dụng trong thời hạn không quá 05 (năm) ngày làm việc k từ ngày kiểm tra, sát hạch.

d) Một số lưu ý về quy định xét chuyển viên chức thành công chức

- Không thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch đối với các trường hợp đã là cán bộ, công chức từ quận, huyện trở lên thuộc ngành, lĩnh vực cần tuyển, sau đó chuyển sang công tác tại các đơn vị sự nghiệp công lập hoặc viên chức đã được tuyển dng, b nhiệm vào ngạch trước ngày 01 tháng 7 năm 2003.

- Đề nghị các sở, ban, ngành; đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố; UBND quận, huyện không tiếp nhận viên chức sang công chức hoặc điều động công chức sang viên chức khi chưa có văn bản của Chủ tịch UBND thành phố hoặc Sở Nội vụ.

2. Xét chuyển cán bộ, công chức phường, xã thành công chức quận, huyện tr lên

a) Điều kiện, tiêu chuẩn

- Cơ quan sử dụng công chức có nhu cầu tuyển dụng theo cơ cấu ngạch công chức phù hợp với VTVL cn tuyển dụng; còn chỉ tiêu biên chế hành chính;

- Cán bộ phường, xã theo quy định tại Khoản 2, Điều 61 Luật Cán bộ, công chức khi thôi giữ chức vụ theo nhiệm kỳ và công chức phường, xã theo quy định tại Khoản 3, Điu 61 Luật Cán bộ, công chức được xem xét chuyển thành công chức từ qun, huyện trở lên khi có đủ các điều kiện, tiêu chun quy định tại Khoản 1, Điều 13 Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Nội vụ và Điểm g, Khoản 1 Công văn số 5250/UBND-NCPC ngày 08 tháng 7 năm 2015 của Chủ tịch UBND thành phố.

b) Về hồ sơ cá nhân được đề nghị xét chuyển

Thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Điều 13 Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Nội vụ.

c) Quy trình xét chuyển cán bộ, công chức phường, xã thành công chức từ quận, huyện trở lên

Thực hiện tương tự quy trình xét chuyển viên chức thành công chức không qua thi tuyển tại Điểm c, Khoản 1, Mục II Hướng dẫn này.

Cán bộ, công chức quận, huyện được luân chuyển, biệt phái đến giữ các chức danh cán bộ phường, xã, do nhu cầu công tác được điều động về công tác tại cơ quan hành chính từ cấp quận, huyện trở lên thì không phải thực hiện quy trình xét chuyn.

3. Xét chuyển cán bộ, công chức phường, xã thành viên chức quận, huyện trở lên

Việc xét chuyển cán bộ, công chức phường, xã thành viên chức quận, huyện trở lên thực hiện theo quy định tại Điểm đ, Khoản 2 Công văn số 5250/UBND-NCPC ngày 08 tháng 7 năm 2015 của Chủ tịch UBND thành phố.

III. TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

1. Về xét tuyển đặc cách viên chức

a) Điều kiện xét tuyển đặc cách viên chức

Đối tượng ưu tiên xét tuyển đặc cách thực hiện theo quy định tại Điểm đ, Khoản 2 Công văn số 5250/UBND-NCPC ngày 08 tháng 7 năm 2015 của Chủ tịch UBND thành phố.

b) Xây dựng, thẩm định và phê duyệt kế hoạch xét tuyển đặc cách

- Đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố: Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp căn cứ số lượng người làm việc được giao, nhu cầu công việc, VTVL cần xét tuyển đặc cách xây dựng kế hoạch đề nghị Sở Nội vụ phê duyệt trước khi tổ chức xét tuyển đặc cách.

- Đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở, ban, ngành (trừ đơn vị sự nghip tự đảm bảo toàn bộ chi phí): Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp căn cứ số lượng người làm việc được giao, nhu cầu công việc, VTVL cần xét tuyển đặc cách xây dựng kế hoạch trình thủ trưởng các sở, ban, ngành thm định đề nghị Sở Nội vụ phê duyệt trước khi tổ chức xét tuyển đặc cách.

- Đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND quận, huyện (trừ sự nghiệp tự đảm bảo toàn bộ chi phí): Trên cơ sở số lượng người làm việc được giao, nhu cầu công việc, VTVL cần xét tuyển đặc cách, UBND quận, huyện xây dựng kế hoạch xét tuyển đặc cách, đề nghị Sở Nội vụ phê duyệt trước khi tổ chức xét tuyển đặc cách.

Không thực hiện việc xét tuyển đặc cách đối với viên chức để thay thế hoàn toàn việc tuyển dụng viên chức trong năm. Cơ quan, đơn vị phải công khai trong nội bộ, lấy ý kiến viên chức và người lao động về nhu cu và VTVL cn xét tuyển đặc cách theo quy định tại Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trước khi trình phê duyệt kế hoạch xét tuyển đặc cách.

Kế hoạch xét tuyển đặc cách thực hiện theo mẫu tại Phụ lục XI và không lồng ghép trong kế hoạch thi tuyển viên chức sự nghiệp.

c) Thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch

- Đối với việc xét tuyển đặc cách viên chức các đơn vị sự nghiệp trc thuc UBND thành phố do thủ trưởng đơn vị sự nghiệp thành lập.

- Đối với việc xét tuyển đặc cách viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc sở, ban, ngành do thủ trưởng sở, ban, ngành thành lập.

- Đối với việc xét tuyển đặc cách viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND quận, huyện do chủ tịch UBND quận, huyện thành lập.

Thành phần, nhiệm vụ của Hội đồng kiểm tra, sát hạch thực hiện theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức.

d) Tổ chức xét tuyển đặc cách

Căn cứ kế hoạch xét tuyển đặc cách được Sở Nội vụ phê duyệt, các cơ quan đơn vị tổ chức xét tuyển đặc cách theo quy định. Chậm nhất 30 ngày kể từ ngày phê duyệt kế hoạch xét tuyển đặc cách, cơ quan, đơn vị phải tổ chức kiểm tra, sát hạch.

Chậm nhất 10 (mười) ngày trước ngày tổ chức kiểm tra, sát hạch đề nghị cơ quan, đơn vị thông báo bằng văn bản để Ban Giám sát kỳ xét tuyển, thi tuyển viên chức thành phố (thông qua Sở Nội vụ) biết và giám sát.

e) Phê duyệt kết quả xét tuyển đặc cách

Chậm nhất trong thời hạn 10 (mười) ngày, kể từ ngày kiểm tra, sát hch, Hội đồng kiểm tra, sát hạch phải báo cáo với người đứng đầu cơ quan, đơn vị làm thủ tc theo quy định tại Điều 9 Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ và đề nghị Sở Nội vụ thẩm định trình Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt.

Chậm nhất 05 (năm) ngày kể t ngày nhận được quyết định phê duyệt kết quả, thủ trưởng các sở, ban, ngành; đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố, chủ tch UBND quận, huyện ban hành quyết định tuyển dụng theo kết quả phê duyệt. Chm nhất 05 (năm) ngày k từ ngày nhận quyết định tuyển dụng viên chức, thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc ký kết hợp đồng làm việc đối với viên chức trúng tuyển; đồng thời lập, quản lý hồ sơ viên chức, cập nhật thông tin hồ sơ viên chức tại Phần mềm quản lý CBCCVC.

2. Thi tuyển viên chức

Thực hiện chủ trương của Chủ tịch UBND thành phố tại Công văn số 5250/UBND-NCPC việc tuyển dụng viên chức nói chung được tổ chức thông qua hình thức thi tuyển.

a) Xây dựng và phê duyệt kế hoạch thi tuyển viên chức

- Đối với các đơn vị sự nghiệp không đủ điều kiện tổ chức thi tuyển (do không đủ điều kiện thành lập Hội đồng tuyển dụng và các bộ phận giúp việc của Hội đồng tuyển dụng theo quy định tại Thông tư s 16/2012/TT-BNV; như các cơ sở giáo dục thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; các đơn vị sự nghiệp và các cơ sở giáo dục, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND quận, huyện):

Trên cơ sở đăng ký nhu cầu tuyển dụng của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc các sở, ban, ngành; đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố; UBND quận, huyện tổng hợp, thẩm định và xây dựng kế hoạch tuyển dụng chung cho toàn ngành, địa phương để đề nghị Sở Nội vụ phê duyệt theo quy định tại Điểm b, Khoản 3, Điều 23 Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND, sau đó, cơ quan, đơn vị tổ chức thi tuyển theo quy định.

- Đối với các đơn vị sự nghiệp có đủ điều kiện tổ chức thi tuyển (đủ điều kiện thành lập Hội đồng tuyển dụng và các bộ phận giúp việc của Hội đồng tuyển dụng theo quy định tại Thông tư s 16/2012/TT-BNV):

Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp xây dựng kế hoạch thi tuyển, báo cáo sở, ban, ngành chủ quản (nếu có) để thẩm định và đề nghị Sở Nội vụ phê duyệt theo quy định tại Điểm b, Khoản 3, Điều 23 Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND sau đó tổ chức thi tuyển theo quy định.

- Các sở, ban, ngành; đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố; UBND qun huyện thực hiện công khai việc thi tuyển viên chức trong nội bộ cơ quan, đơn v; lấy ý kiến viên chức và người lao động về nhu cầu và VTVL cần tuyển dụng theo quy định tại Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ trước khi trình cơ quan có thẩm quyền kế hoạch thi tuyển.

b) Hồ sơ đề nghị phê duyệt kế hoạch thi tuyển:

- Văn bản đề nghị của sở, ban, ngành; đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố; UBND quận, huyện.

- Kế hoạch thi tuyển viên chức của cơ quan, đơn vị (theo Phụ lục XII).

c) Tổ chức thi tuyển

Căn cứ kế hoạch thi tuyển được Sở Nội vụ phê duyệt, các sở, ban, ngành; đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố; UBND quận, huyện tổ chức thực hiện.

d) Phê duyệt kết quả thi tuyển

- Đối với các đơn vị sự nghiệp không đủ điều kiện tổ chức thi tuyển:

+ Các sở, ban, ngành; đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố; UBND quận, huyện lập thủ tục đề nghị Sở Nội vụ phê duyệt kết quả thi tuyển theo quy định tại Đim b, khoản 3, Điều 23 Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND.

+ Chậm nhất 05 (năm) ngày kể từ ngày nhận được quyết định phê duyệt kết quả thi tuyn, thủ trưởng các sở, ban, ngành; đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành ph, chủ tịch UBND quận, huyện ban hành quyết định tuyển dụng hoặc quyết định tuyển dụng và bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp (đối với trường hợp được miễn chế độ tập sự) theo kết quả phê duyệt của Sở Nội vụ.

+ Chậm nhất 05 (năm) ngày kể từ ngày nhận quyết định tuyển dụng viên chức hoặc quyết định tuyển dụng và bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp, thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc ký kết hợp đng làm việc đi với viên chức trúng tuyển; đng thời lập, quản lý h sơ viên chức, cập nhật thông tin h sơ viên chức tại Phần mềm quản lý CBCCVC.

+ Thủ trưởng các sở, ban, ngành; đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố; chủ tịch UBND quận, huyện ban hành quyết định b nhiệm vào chức danh nghề nghiệp đi với viên chức sau khi được công nhận hoàn thành chế độ tập sự. Đối với trường hợp viên chức không đạt yêu cầu sau khi tập sự hoặc bị xử lý kỷ luật trong thời gian tập sự, thủ trưởng các sở, ban, ngành; đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố; chủ tịch UBND quận, huyện đề nghị Sở Nội vụ có ý kiến thống nhất trước khi ban hành quyết định hủy bỏ quyết định tuyển dụng.

- Đối với các đơn vị sự nghiệp có đủ điều kiện tổ chức thi tuyển:

+ Sau khi hoàn thành việc tổ chức thi tuyển, thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trình sở, ban, ngành chủ quản (nếu có) đề nghị Sở Nội vụ phê duyệt kết quả tuyển dụng theo quy định tại Điểm b, Khoản 3, Điều 23 Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND.

+ Đối với các đơn vị sự nghiệp thuộc sở, ban, ngành: Chậm nhất 05 ngày kể t ngày nhận quyết định phê duyệt kết quả, thủ trưởng sở, ban, ngành có văn bản hướng dn và chỉ đạo thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp ban hành quyết định tuyển dụng hoặc quyết định tuyển dụng và bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp (đối với trường hp được miễn chế độ tập sự); tổ chức ký kết hợp đồng làm việc đối với viên chức trúng tuyển; đồng thời lập, quản lý hồ sơ viên chức, cập nhật thông tin hồ sơ viên chức ti Phần mềm quản lý CBCCVC.

+ Đối với các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố: Chậm nhất 05 ngày kể từ ngày nhận quyết định phê duyệt kết quả, thủ trưởng đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố ban hành quyết định tuyn dụng hoặc tuyển dụng và bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp; tổ chức ký kết hợp đồng làm việc đối với viên chức trúng tuyển; đồng thời lập, quản lý hồ sơ viên chức, cập nhật thông tin hồ sơ viên chức tại Phần mềm quản lý CBCCVC.

+ Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp ban hành quyết định bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp đối với viên chức sau khi được công nhận hoàn thành chế độ tp sự, báo cáo về cơ quan chủ quản (nếu có) và Sở Nội vụ để theo dõi. Đối với trường hợp viên chức không đạt yêu cầu sau khi tập sự hoặc bị xử lý kỷ luật trong thời gian tập sự thì thủ trưởng đơn vị sự nghiệp báo cáo cơ quan chủ quản (nếu có) đề nghị Sở Nội vụ có ý kiến thng nht trước khi thủ trưởng đơn vị sự nghiệp ban hành quyết định hủy bỏ quyết định tuyển dụng.

e) Hồ sơ trình thẩm định phê duyệt kết quả thi tuyển

- Văn bản của sở, ban, ngành; đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố; UBND quận, huyện đề nghị phê duyệt kết quả tuyển dụng;

- Thông báo tuyển dụng viên chức trên các phương tiện thông tin đại chúng (chứng từ hoặc bản sao thông báo tuyển dụng kèm theo);

- Quyết định thành lập Hội đồng thi tuyển viên chức, các ban giúp việc của Hội đồng thi tuyển viên chức;

- Bảng tổng hợp danh sách thí sinh đăng ký thi tuyển viên chức; bảng danh sách niêm yết người đủ điều kiện dự tuyển;

- Biên bản các cuộc họp của Hội đồng thi tuyển viên chức;

- Các biên bản liên quan đến quá trình tổ chức thi tuyển viên chức: Biên bản bàn giao đề thi, biên bản xác định tình trạng niêm phong đề thi, biên bản về các vi phạm quy chế, nội quy thi, biên bản bàn giao bài thi, đề thi gốc, biên bản chấm thi;

- Bảng tổng hợp kết quả thi tuyển viên chức;

- Danh sách dự kiến trúng tuyển viên chức;

- Hồ sơ đăng ký dự tuyển, hồ sơ của người dự kiến trúng tuyển (thành phần hồ sơ cá nhân được quy định tại kế hoạch thi tuyển).

3. Xét tuyển viên chức

Trường hợp các cơ quan, đơn vị không thể tổ chức thi tuyển viên chức thì các sở, ban, ngành; đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố, UBND quận huyện báo cáo Chủ tịch UBND thành phố xem xét, quyết định để tổ chức tuyển dụng viên chức bằng hình thức xét tuyn. Việc xét tuyển viên chức thực hiện theo quy định tại Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức và các thông tư hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

IV. ĐIỀU ĐỘNG, LUÂN CHUYỂN CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ VÀ VIÊN CHỨC QUẢN LÝ

1. Điều động, luân chuyển công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý

a) Điều động, luân chuyển đối với cấp trưởng các phòng chuyên môn và tương đương

Theo chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng UBND thành phố tại phiên họp ngày 02 tháng 3 năm 2015; căn cứ điều kiện thực tế, đề nghị các sở, ban ngành; UBND quận, huyện định kỳ rà soát, xây dựng kế hoạch và thực hiện điều động, luân chuyển công chức có thời gian giữ chức vụ cấp trưởng trên 05 (năm) năm tại một số phòng chuyên môn và tương đương. Trong trường hợp thực sự cần thiết, do nhu cầu đặc biệt của việc sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức giữ lãnh đạo, quản lý thì có th điu động, luân chuyển sớm hơn thời hạn trên nhưng phải đảm bảo thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại một vị trí ít nhất 03 (ba) năm.

Việc tổ chức thực hiện có thể chia thành nhiều đợt, đảm bảo công khai và không gây xáo trộn trong nội bộ cơ quan, đơn vị hoặc ảnh hưởng đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ. Định kỳ tháng 12 hàng năm, các cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả thực hiện và xây dựng kế hoạch (tương tự kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác) gửi về Sở Nội vụ để tổng hợp, theo dõi.

b) Luân chuyển công chức UBND quận, huyện đến đảm nhận các chức danh cán bộ, công chức tại phường, xã thực hiện theo Công văn số 3307-CV/BTCTU ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Ban Tổ chức Thành ủy về việc điều động, quản lý cán bộ, công chức quận, huyện về phường, xã.

2. Về việc quản lý người đứng đầu đơn vị sự nghiệp trực thuộc

Việc quản lý đối với người đứng đầu đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở, ban, ngành và UBND quận, huyện thực hiện theo quy định tại Điều 23 Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND trong đó:

a) Việc điều động người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập giữa các đơn vị sự nghiệp trực thuộc cùng sở, ban, ngành

- Đối với người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Chủ tịch UBND thành phố: đơn vị có văn bản trình Chủ tịch UBND thành phố (thông qua Sở Nội vụ) quyết định điều động;

- Đối với người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của thủ trưởng sở, ban, ngành: Tại Điểm a, Khoản 4, Điều 21 Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND quy định Chủ tịch UBND thành phố xem xét cho ý kiến để giám đc sở quyết định b nhiệm cấp trưởng các chi cục (ban), đơn vị sự nghiệp trực thuc sở thuộc thẩm quyền của giám đốc sở theo quy định của pháp luật chuyên ngành. Do đó, để chủ động cho nhân sự mới, đề nghị các sở, ban, ngành khi điều động người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền bổ nhiệm thì có văn bản trình Chủ tịch UBND thành ph (thông qua Sở Nội vụ) để cho ý kiến trước khi thực hiện.

b) Việc điều động người đứng đầu đơn vị sự nghiệp từ đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở, ban, ngành này sang đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở, ban, ngành khác

- Đối với người đứng đầu đơn vị sự nghiệp thuộc thẩm quyền bổ nhim của Chủ tịch UBND thành phố: Đề nghị sở, ban, ngành có văn bản trình Chủ tịch UBND thành phố (thông qua Sở Nội vụ) quyết định điều động;

- Đối với người đứng đầu đơn vị sự nghiệp thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của thủ trưởng sở, ban, ngành thì trên cơ sở đề nghị của các đơn vị (hoặc chủ trương của lãnh đạo thành phố), Giám đc Sở Nội vụ quyết định điu động và thủ trưởng các sở, ban, ngành nơi chuyển đến quyết định bổ nhiệm.

c) Việc điều động người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập giữa các đơn vị sự nghiệp trong cùng UBND quận, huyện thuộc thẩm quyền quyết định Chủ tch UBND quận, huyện. Đối với việc điều động người đứng đầu đơn vị sự nghiệp t UBND quận, huyện này sang UBND quận, huyện khác thuộc thẩm quyền quyết định của Giám đốc Sở Nội vụ.

V. CHUYỂN ĐỔI VỊ TRÍ CÔNG TÁC, BIỆT PHÁI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

1. Chuyển đổi vị trí công tác

Ngoài các văn bản của Trung ương quy định, việc chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức thực hiện theo Quyết định số 3217/QĐ-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2015 của Chủ tịch UBND thành phố quy định về định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đi với công chức, viên chức đang công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành phố Đà Nng quản lý. Các cơ quan, đơn vị hoàn thành và báo cáo UBND thành phố (thông qua Sở Nội vụ) việc xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác trong tháng 01 hàng năm và báo cáo kết quả thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác trước ngày 15 tháng 11 hàng năm. Không thực hiện chuyển đổi v trí công tác đi với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức quản lý.

Đối với những vị trí không thể thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác theo quy định thì đề nghị các sở, ban, ngành; đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố; UBND quận, huyện báo cáo, xin ý kiến của Chủ tịch UBND thành phố (thông qua Sở Nội vụ) xem xét, quyết định.

2. Biệt phái công chức, viên chức

a) Việc biệt phái công chức thực hiện theo quy định tại Khoản 12, Điều 7, Điều 53 Luật Cán bộ, công chức và Điều 37 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

b) Việc biệt phái viên chức thực hiện theo quy định tại Điều 36 Luật Viên chức và Điều 26 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP.

c) Không thực hiện việc biệt phái đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức quản lý. Đối với cơ quan, đơn vị đã thực hiện việc biệt phái công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức quản lý, đề nghị có lộ trình chấm dứt việc biệt phái trước ngày 31 tháng 12 năm 2015 theo đúng quy định. Đề nghị UBND quận, huyện thực hiện đúng quy định về biệt phái công chức, viên chức quận, huyện về đảm nhận chức vụ cán bộ phường, xã.

VI. QUẢN LÝ VIÊN CHỨC THEO HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP

1. Bổ nhiệm vào hạng chức danh nghề nghiệp và xếp lương

a) Trường hợp bộ quản lý chuyên ngành chưa có quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

Việc phân loại chức danh nghề nghiệp đối với viên chức thực hiện theo quy định của các bộ quản lý chuyên ngành với 04 (bốn) cấp độ từ cao xuống thấp. Trong khi chờ ban hành hệ thống danh mục, tiêu chuẩn và mã số chức danh nghề nghiệp để xác định hạng chức danh nghề nghiệp, để tạo điều kiện thuận lợi trong công tác quản lý viên chức theo phân cấp quy định tại Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND Sở Nội vụ tạm vận dụng quy định tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn theo hạng chức danh nghề nghiệp của một số bộ, ngành đã ban hành hướng dẫn như sau:

- Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng I (tương đương ngạch chuyên viên cao cấp);

- Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng II (tương đương ngạch chuyên viên chính);

- Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng III (tương đương ngạch chuyên viên);

- Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng IV (tương đương ngạch cán sự và còn lại).

b) Trường hợp bộ quản lý chuyên ngành đã có quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

- Các sở, ban, ngành; đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố; UBND quận, huyện rà soát các VTVL của cơ quan, đơn vị; lập phương án bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức trình UBND thành phố phê duyệt (thông qua Sở Nội vụ).

- Trên cơ sở phương án bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức được UBND thành phố phê duyệt, thủ trưởng các sở, ban, ngành; đơn vị sự nghip thuộc UBND thành phố; chủ tịch UBND quận, huyện thực hiện nội dung sau:

+ Trình Chủ tịch UBND thành phố (thông qua Sở Nội vụ) báo cáo Bộ Nội vụ bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức hạng I.

+ Đề nghị Sở Nội vụ bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức hạng II.

+ Có văn bản phê duyệt danh sách để thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp ban hành quyết định b nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức hạng III, hạng IV.

- Đề nghị sở, ban, ngành; đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố, UBND quận, huyện định kỳ báo cáo kết quả bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức (nếu có) gửi UBND thành phố (thông qua Sở Nội vụ) trước ngày 15 tháng 12 hàng năm để tng hp báo cáo Bộ Nội vụ và bộ quản lý chuyên ngành.

2. Thay đổi chức danh nghề nghiệp

Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập tổ chức xem xét các văn bng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng của viên chức; kiểm tra, sát hạch về hiểu biết, về chuyên môn, nghiệp vụ và các yêu cầu khác theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tương ứng với VTVL mới bng hình thức phỏng vấn và thực hành. Nếu viên chức đáp ứng đủ tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp tương ứng với VTVL mới thì thủ trưởng đơn vị sự nghiệp thực hiện quy trình như sau:

a) Đối với các đơn vị sự nghiệp thuộc các sở, ban, ngành; UBND quận, huyện

- Đề nghị sở, ban, ngành; UBND quận, huyện trình Chủ tịch UBND thành phố (thông qua Sở Nội vụ) báo cáo Bộ Nội vụ b nhiệm chức danh ngh nghiệp và xếp lương đi với viên chức hạng I.

- Trình sở, ban, ngành; UBND quận, huyện đề nghị Sở Nội vụ bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức hạng II.

- Ban hành quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức hạng III, IV sau khi có ý kiến bằng văn bản của sở, ban, ngành chủ quản; UBND quận, huyện.

b) Đối với các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố

- Trình Chủ tịch UBND thành phố (thông qua Sở Nội vụ) báo cáo Bộ Nội vụ b nhiệm chức danh ngh nghiệp và xếp lương đối với viên chức hạng I.

- Đề nghị Sở Nội vụ bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức hạng II.

- Ban hành quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức hạng III, IV.

VII. VỀ TIẾP NHẬN ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC, TIẾP NHẬN HOẶC CHUYỂN CÔNG TÁC ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC

1. Tiếp nhận hoặc chuyển công tác đối với viên chức giữa các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành phố quản lý

a) Việc tiếp nhận hoặc chuyển công tác đối với viên chức t hạng II trở xuống giữa các đơn vị sự nghiệp công lập trong cùng sở, ban, ngành; đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố; UBND quận, huyện:

Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập ban hành quyết định tiếp nhận hoặc chuyển công tác và thực hiện chm dứt hoặc ký kết hợp đồng làm việc đi với viên chức sau khi có ý kiến bằng văn bản của thủ trưởng sở, ban, ngành; đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố; chủ tịch UBND quận, huyện.

b) Việc tiếp nhận hoặc chuyển công tác đối với viên chức từ hạng II trở xuống giữa các đơn vị sự nghiệp công lập không cùng sở, ban, ngành; đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành ph; UBND qun, huyện:

Thủ trưởng các sở, ban, ngành; đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố; chủ tịch UBND quận, huyện ban hành quyết định tiếp nhận hoặc chuyển công tác đối với viên chức và gửi về Sở Nội vụ để theo dõi; đồng thời hướng dẫn, chỉ đạo thủ trưởng đơn vị sự nghiệp trực thuộc chấm dứt hoặc ký kết hợp đồng làm việc đối với viên chức.

2. Tiếp nhận công chức, viên chức không thuộc UBND thành phố Đà Nng quản lý

Tại Công văn số 5250/UBND-NCPC ngày 08 tháng 7 năm 2015 của Chủ tịch UBND thành phố quy định: “Không tiếp nhận công chức, viên chức không thuộc UBND thành phố quản lý đến công tác tại các cơ quan hành chính thuộc UBND thành phố quản lý (các trường hợp đặc biệt phải báo cáo Sở Nội vụ và có ý kiến đồng ý bằng văn bản của Ch tịch UBND thành phố)”. Việc tiếp nhận công chức, viên chức không thuộc biên chế công chức, số lượng người làm việc thuộc UBND thành phố quản lý đến công tác tại các sở, ban, ngành; đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố; UBND quận, huyện được thực hiện như sau:

a) Nguyên tắc tiếp nhận

- Đối với việc tiếp nhận công chức: Số lượng công chức và người lao động của cơ quan đơn vị đề nghị tiếp nhận phải thấp hơn so với chỉ tiêu biên chế, lao động hành chính được giao; còn chỉ tiêu biên chế và có nhu cầu tiếp nhận;

- Đối với việc tiếp nhận viên chức: Số lượng viên chức và hợp đồng lao động của đơn vị đề nghị tiếp nhận phải thấp hơn số lượng người làm việc được giao;

- Người được tiếp nhận phải có phẩm chất đạo đức tốt; có năng lực; trình độ chuyên môn đáp ứng điều kiện về tiêu chuẩn ngạch, chức danh nghề nghiệp, phù hp với cơ cấu công chức, viên chức, VTVL được tiếp nhận và đảm bảo các thủ tục hồ sơ theo quy định;

- Bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng, khách quan và đúng pháp luật.

b) Điều kiện tiếp nhận

Người được tiếp nhận phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Có thời gian công tác ít nhất từ 05 (năm) năm trở lên đối với nam, 03 (ba) năm trở lên đối với nữ (tính t thời điểm có quyết định tuyển dụng hoặc ký kết hợp đồng làm việc của cơ quan có thẩm quyền);

- Có văn bằng tốt nghiệp chuyên môn và chứng chỉ phù hợp với tiêu chuẩn của ngạch công chức hoặc tiêu chun chức danh ngh nghiệp của viên chức;

- Có đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ, có tuổi đi không quá 45 tuổi; các trường hợp đặc biệt phải có ý kiến của Chủ tịch UBND thành phố;

- Có phẩm chất đạo đức tốt, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong 02 (ba) năm liên tục gn nht (theo phiếu đánh giá phân loại công chức, viên chức hàng năm) và không trong thời gian bị kỷ luật, bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

c) Đối tượng ưu tiên tiếp nhận

Trong trường hợp nhiều người có nguyện vọng được tiếp nhận so với nhu cầu được tiếp nhận thì ưu tiên xem xét các đối tượng sau:

- Bản thân là thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; bệnh binh được xếp hạng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động;

- Con liệt sĩ; con thương binh; con của người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh;

- Con Bà mẹ Việt Nam Anh hùng;

- Đạt các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cấp tỉnh, bộ ngành trở lên;

- Các trường hợp có hộ khẩu gốc tại thành phố Đà Nng và trước đây đã có thời gian công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Quảng Nam - Đà Nng hoc thành phố Đà Nng quản lý từ năm 1997 đến nay có nguyện vọng về công tác ti thành phố Đà Nng;

- Có chồng hoặc vợ công tác dài hạn tại các đơn vị quân đội, công an nhân dân đóng quân trên địa bàn thành phố Đà Nng theo chính sách hậu phương quân đội;

- Các đối tượng đã được tuyển dụng vào công chức, viên chức có tiêu chuẩn, trình độ chuyên môn theo quy định tại Điểm a, Khoản 4.1 Quyết định số 13100-QĐ/TU ngày 23 tháng 4 năm 2015 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nng ban hành Đề án Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao khu vực công thành phố Đà Nng đến năm 2020 và theo quy định hiện hành của UBND thành phố về đối tượng được tiếp nhận theo chính sách thu hút nguồn nhân lực.

d) Thủ tục hồ sơ tiếp nhận công chức, viên chức

- Đơn đề nghị chuyển công tác;

- Văn bản đồng ý cho chuyển công tác của cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức, viên chức theo phân cấp quản lý;

- Sơ yếu lý lịch có dán ảnh và xác nhận của thủ trưởng cơ quan, đơn vị (theo Mu số 2c) trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày tính đến ngày nộp hồ sơ;

- Bản sao hợp lệ quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch công chức hoặc chức danh ngh nghiệp của viên chức;

- Bản sao hp lệ các loại văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận đã qua các lớp đào tạo, bi dưỡng theo tiêu chun của ngạch hoặc hạng chức danh nghề nghiệp;

- Bản sao hp lệ phiếu đánh giá, phân loại công chức, viên chức (02 năm liên tục gần thời điểm nộp hồ sơ nhất);

- Phiếu khám sức khỏe của bệnh viện cấp quận, huyện trở lên (có giá trị trong thời hạn 06 tháng);

- Bản sao hợp lệ các giấy tờ liên quan đến chính sách ưu tiên (nếu có);

- Sau khi có ý kiến đồng ý tiếp nhận bằng văn bản của Sở Nội vụ thì bổ sung:

+ Quyết định chấm dứt hợp đồng làm việc và giải quyết các chế độ chính sách tại đơn vị cũ đối với viên chức;

+ Bản sao sổ bảo hiểm xã hội được chốt đến thời điểm đề nghị chuyển công tác.

e) Quy trình tiếp nhận công chức

- Tờ trình đề nghị của sở, ban, ngành hoặc UBND quận, huyện (theo Phụ lục số XIII) gửi Sở Nội vụ (kèm theo hồ sơ của cá nhân nêu tại Điểm d, Khoản này) và bản mô tả công việc của VTVL tương ứng với từng trường hợp đề nghị tiếp nhận;

- Sau khi có văn bản đồng ý tiếp nhận của Chủ tịch UBND thành phố, cơ quan tiếp nhận đề nghị cơ quan có thẩm quyền về quản lý cán bộ, công chức chuyển hồ sơ công chức được niêm phong kèm theo quyết định điều động về Sở Nội vụ để kiểm tra, đối chiếu, ban hành quyết định tiếp nhận và bố trí công tác.

g) Quy trình tiếp nhận viên chức

- Tờ trình đề nghị của sở, ban, ngành; đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố hoặc UBND quận, huyện (theo Phụ lục số XIII) gửi Sở Nội vụ (kèm theo hồ sơ của cá nhân đề nghị tại Điểm d, Khoản này) và bản mô tả công việc của VTVL cần tiếp nhận tương ứng với từng trường hợp đề nghị tiếp nhận;

- Sau khi có văn bản đồng ý tiếp nhận của Sở Nội vụ, sở, ban, ngành; đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố hoặc UBND quận, huyện đề nghị cơ quan có thẩm quyền về quản lý viên chức chuyển hồ sơ viên chức được niêm phong kèm theo quyết định chuyển công tác để kiểm tra, đối chiếu, ban hành quyết định tiếp nhận và bố trí công tác đến các đơn vị sự nghiệp trực thuộc;

- Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp có trách nhiệm ký kết hợp đồng làm việc và phân công công việc theo VTVL đã đề nghị tiếp nhận; đồng thời lập, quản lý hồ sơ viên chức, cập nhật thông tin hồ sơ viên chức tại Phần mềm quản lý CBCCVC.

VIII. ĐIỀU ĐỘNG, TIẾP NHẬN CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC KHỐI ĐẢNG, ĐOÀN THỂ THUỘC THÀNH ỦY QUẢN LÝ ĐẾN CÔNG TÁC TẠI CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC UBND THÀNH PHỐ QUẢN LÝ

Đối với việc điều động, tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức từ khối Đảng, đoàn thể thuộc Thành ủy quản lý đến công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành phố quản lý phải căn cứ vào s lượng biên chế, lao động; s lượng người làm việc được giao, VTVL phù hợp, đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ, độ tuổi theo quy định.

IX. VỀ NÂNG BẬC LƯƠNG THƯỜNG XUYÊN, NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN

1. Việc nâng bậc lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên vượt khung

Việc nâng bậc lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên vượt khung thực hiện theo phân cấp quản lý công chức, viên chức tại Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND và Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND Đối với viên chức thuộc UBND quận, huyện, thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND quận, huyện quyết định nâng bậc lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên vượt khung đi với viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định sau khi được chủ tịch UBND quận, huyện phê duyệt danh sách theo quy định tại Điểm b, Khoản 5, Điều 26 Quy định ban hành kèm Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND.

2. Về nâng bậc lương trước thi hạn

Thủ trưởng sở, ban, ngành; đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố; chủ tịch UBND quận, huyện lập thủ tục theo Hướng dẫn số 697/HD-SNV ngày 17 tháng 6 năm 2015 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ công chức, viên chức và người lao động để đề nghị Giám đốc Sở Nội vụ quyết định hoặc trình Chủ tịch UBND thành phố quyết định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức theo quy định tại Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND và Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND Riêng năm 2015, đề nghị các cơ quan, đơn vị sửa đi, bổ sung hoặc ban hành Quy chế xét nâng bậc lương trước thời hạn theo Hướng dẫn số 697/HD-SNV ngày 17 tháng 6 năm 2015 của Sở Nội vụ.

X. ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Việc đào tạo bồi dưỡng công chức, viên chức thực hiện theo quy định tại Quyết định số 33/2010/QĐ-UBND ngày 08 tháng 10 năm 2010 và Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2015 và kế hoạch đào tạo bồi dưỡng hàng năm của UBND thành phố, trong đó lưu ý một s nội dung sau:

1. Về cử cán bộ, công chức, viên chức đi học

a) Cử cán bộ, công chức, viên chức đi học sau đại học; cán bộ, công chức phường, xã đi học đại học; nhân viên y tế đang công tác tại trạm y tế phường, xã theo Quyết định số 58/1994/QĐ-TTg ngày 03 tháng 02 năm 1994 của Thủ tướng Chính phủ đi đào tạo bác sĩ phải đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Khoản 3, Điều 1 Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND;

b) Cử cán bộ, công chức, viên chức đi học các lp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng theo tiêu chuẩn ngạch chuyên viên, chuyên viên chính đảm bảo đúng đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn và quy trình theo Hướng dẫn số 2886/HD-SNV ngày 08 tháng 12 năm 2014 của Sở Nội vụ về việc cử đi học lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, chuyên viên chính đi với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Đà Nng quản lý.

c) Cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia các lp đào tạo, bồi dưỡng khác theo quy định phân cấp về đào tạo, bi dưỡng của từng sở, ban, ngành; đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố; UBND quận, huyện.

2. Thẩm định chương trình, tài liệu bồi dưỡng

a) Hàng năm, căn cứ kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức đã được UBND thành phố phê duyệt và thực hiện quy định tại Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức, Thông tư số 19/2014/TT-BNV ngày 04 tháng 12 năm 2014 của Bộ Nội vụ về quy định, hướng dẫn công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức; các cơ quan, đơn vị tổ chức biên soạn tài liệu bồi dưỡng (trừ chương trình, tài liệu đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt), gửi Sở Nội vụ thẩm định trước 30 (ba mươi) ngày tính đến thời điểm khai giảng lớp bồi dưỡng để trình Chủ tịch UBND thành phố xem xét, phê duyệt theo Hướng dẫn số 731/HD-SNV ngày 02 tháng 7 năm 2015 của Sở Nội vụ về việc biên soạn và thm định chương trình, tài liệu bi dưỡng có thời gian bồi dưỡng từ ba ngày trở xuống.

b) Đối với tài liệu các lớp bồi dưỡng đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thì cơ quan, đơn vị thông báo cho Sở Nội vụ biết trước khi khai giảng.

3. Phân bổ kinh phí và giải quyết chế độ trợ cấp đi học

a) Tại Điểm b, Khoản 1, Mục VI Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2015 ban hành kèm theo Quyết định số 1344/QĐ-UBND ngày 09 tháng 3 năm 2015 của Chủ tịch UBND thành phố quy định: “Năm 2015, thành phố không thực hiện trợ cấp đi học đối với cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị được cử tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch công chức. Đối với viên chức đang công tác tại các đơn vị sự nghiệp công lập được cơ quan có thẩm quyền quyết định cử đi học thì thực hiện trợ cấp đi học theo quy định tại Thông tư số 19/2014/TT-BNV ngày 04 tháng 12 năm 2014 của Bộ Nội vụ”.

b) Tại Khoản 8, Điều 1 Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND UBND thành phố giao Sở Tài chính “trên cơ sở quyết định cử đi học các lớp đào tạo, bi dưỡng của các cơ quan có thẩm quyền cử đi học, tổ chức thẩm định và cấp kinh phí trợ cấp đi học cho các cơ quan, đơn vị đề nghị kịp thời, đúng quy định”. Do vậy, đề nghị các cơ quan, đơn vị căn cứ quyết định cử đi học của cơ quan có thẩm quyền để lập thủ tục gửi Sở Tài chính tổ chức xem xét, cấp kinh phí trợ cấp đi học cho công chức, viên chức.

c) Các cơ quan, đơn vị được cấp kinh phí tổ chức các lớp học theo kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức hàng năm được Thường trực Thành ủy và UBND thành phố phê duyệt thì lập dự toán phân bổ kinh phí và báo cáo Sở Tài chính thẩm định, trình UBND thành phố xem xét, quyết định cấp bổ sung dự toán ngân sách về việc trợ cấp đã nêu ở trên.

4. Cập nhật thông tin về đào tạo, bồi dưỡng

Cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng công chức, viên chức cập nhật, bổ sung các văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận các khóa, lớp đào tạo, bồi dưỡng kèm theo kết quả học tập vào hồ sơ công chức, viên chức đang lưu trữ tại cơ quan, đơn vị; đồng thời, cập nhật các thông tin nêu trên vào Phần mềm quản lý CBCCVC theo quy định tại Quyết định số 8060/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2012 của UBND thành phố về việc ban hành Quy định về việc quản lý và sử dụng phần mềm quản lý h sơ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nng.

XI. KỶ LUẬT CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

1. Việc xử lý kỷ luật đối với công chức khối sở, ban, ngành, phòng chuyên môn thuộc UBND quận, huyện

Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 34/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật đối với cán bộ công chức.

2. Việc xử lý kỷ luật đối với viên chức các đơn vị sự nghiệp

Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức.

3. Việc xử lý kỷ luật, bãi nhiệm đối vi cán bộ phường, xã

Việc kỷ luật, bãi nhiệm đối với cán bộ phường, xã thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, điều lệ của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; Công văn số 5228/BNV-CQĐP ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Bộ Nội vụ về việc xử lý kỷ luật đối với cán bộ phường, xã. Trường hợp cán bộ phường, xã là đảng viên thì cấp ủy quản lý đảng viên đó xem xét, xử lý kỷ luật về Đảng theo quy định của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và các văn bản của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. Sau đó, việc xử lý kỷ luật được thực hiện theo trình tự như sau:

a) Trường hợp cán bộ phường, xã giữ các chức vụ bí thư, phó bí thư đảng ủy, kết quả xử lý kỷ luật về Đảng được gửi đến chủ tịch UBND quận, huyện để theo dõi, quản lý theo quy định.

b) Trường hợp cán bộ phường, xã giữ các chức vụ chủ tịch, phó chủ tịch UBND; chủ tch, phó chủ tịch HĐND, kết qu x lý k luật v Đảng được gửi đến chủ tịch UBND quận, huyện để xem xét xử lý kỷ luật theo quy định.

c) Trường hợp cán bộ phường, xã giữ các chức vụ trong tổ chức chính tr - xã hội, kết quả xử lý kỷ luật về Đảng được gửi đến tổ chức chính trị - xã hội quận, huyện xem xét, xử lý kỷ luật theo quy định của Điều lệ và các văn bản hướng dẫn của các tổ chức chính trị - xã hội. Kết quả xử lý kỷ luật về Đảng và kết quả xử lý kỷ luật theo điu lệ tổ chức chính trị - xã hội được gửi đến chủ tịch UBND quận, huyện để theo dõi, quản lý theo quy định.

d) Đối với cán bộ phường, xã đã chuyển công tác mới phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật, mà còn trong thời hiệu xử lý kỷ luật thì chủ tịch UBND quận, huyn quản lý cán bộ trước đây tiến hành xử lý kỷ luật, quyết định hình thức kỷ luật và gửi hồ sơ, quyết định kỷ luật về cơ quan đang quản lý cán bộ này.

4. Việc xử lý kỷ luật đối với công chức phường, xã

Thực hiện theo quy định tại Điều 31 đến Điều 44 Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn.

5. Về việc báo cáo kết quả xử lý kỷ luật

Đề nghị trưởng phòng Tổ chức hoặc chánh Văn phòng các sở, ban, ngành; các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố; trưởng phòng Nội vụ quận, huyện định kỳ hàng quý, thực hiện báo cáo kết quả xử lý kỷ luật của cơ quan, địa phương về Sở Nội vụ bằng văn bản đồng thời đính kèm bản mềm tại Phần mềm quản lý CBCCVC để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố (theo Phụ lục XIV).

XII. NGHỈ HƯU, THÔI VIỆC

Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp thuộc sở, ban, ngành; thủ trưởng đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố; thủ trưởng đơn vị sự nghiệp thuộc UBND quận, huyện ban hành quyết định nghỉ hưu, thôi việc đối với viên chức trực tiếp quản lý theo quy định sau khi được các sở, ban, ngành; UBND quận, huyện phê duyệt danh sách nghỉ hưu hoặc cho ý kiến về các trường hợp thôi việc bằng văn bản để thống nhất trong công tác quản lý số lượng người làm việc. Các sở, ban, ngành; thủ trưởng đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố; UBND quận, huyện báo cáo Chủ tịch UBND thành ph (thông qua Sở Nội vụ) ban hành quyết định nghỉ hưu, thôi việc đối với viên chức giữ chức danh ngh nghiệp hạng I.

Các hội cấp thành phố, quận, huyện được UBND thành phố giao số lượng người làm việc thì thực hiện các nội dung quản lý theo Hướng dẫn này. Thời gian được quy định tại Hướng dẫn này được tính theo ngày làm việc. Riêng đối với các nội dung tuyn dụng viên chức đi với các đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo toàn b chi phí hoạt động; b nhiệm, b nhiệm lại, công chức lãnh đạo, quản lý và viên chức quản lý; quản lý hợp đồng lao động, Sở Nội vụ sẽ ban hành hướng dẫn riêng trong thời gian đến.

Hướng dẫn này thay thế các văn bản của Sở Nội vụ: Công văn số 2885/SNV-CBCC ngày 05 tháng 12 năm 2014 về xét chuyển viên chức thành công chức; Thông báo số 1073/TB-SNV ngày 18 tháng 5 năm 2015 về giải quyết trợ cấp đi học năm 2015; Công văn số 1227/SNV-CCVC ngày 04 tháng 6 năm 2015 về việc đề nghị thực hiện luân chuyển trưởng phòng chuyên môn và Công văn số 2147/SNV-CCVC ngày 04 tháng 9 năm 2015 về việc bổ nhiệm và đăng ký chỉ tiêu thăng hạng chức danh nghề nghiệp.

Trên đây là hướng dẫn của Sở Nội vụ về thực hiện Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND và Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2015 của UBND thành phố Đà Nng./.

 

 

Nơi nhận:
- UBND thành phố (để báo cáo);
- Ban Tổ chức Thành ủy (để phối hợp);
- Các sở, ban, ngành;
- Các quận, huyện ủy (để phối hợp);
- UBND quận, huyện;
- Các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND TP;
- Các hội được giao biên chế;
- Lưu: VT, CVCC, XDCQ, TCBC.

GIÁM ĐỐC
Võ Công Chánh

 


PHỤ LỤC I

TỔNG HỢP KẾ HOẠCH BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC TRONG CƠ QUAN, TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH
(Ban hành kèm theo Hướng dẫn số 1305/HD-SNV ngày 29 tháng 9 năm 2015 của Giám đốc Sở Nội vụ)

 

Biểu số 1B
(Ngày nhận báo cáo hàng năm: 01/6)

 

STT

Tên cơ quan, đơn vị

Tên cơ quan quyết định thành lập

Biên chế và lao động hành chính được giao năm ...

Biên chế, hợp đồng có mặt đến 30/6/….

Kế hoạch biên chế năm ...

Ghi chú

Tổng s

Chia theo đi tượng

Chia theo cơ cấu

Tng số

Chia theo đối tượng

Chia theo cơ cấu

Tng s

Chia theo đối tượng

Chia theo cơ cấu

Biên chế

Lao động hành chính

Công chức lãnh đạo

Công chức chuyên môn

Hợp đồng theo NĐ 68/2000/NĐ-CP

Biên chế

Hợp đồng trong ch tiêu biên chế, lao động giao

Hợp đồng ngoài ch tiêu biên chế, lao động giao

Học viên Đề án thu hút NNLCLC, Đề án PTNNLCLC chưa vào biên chế

Công chức lãnh đạo

Công chức chuyên môn

Hợp đồng chuyên môn

Hợp đồng theo NĐ 68/2000/NĐ-CP

Biên chế

Lao động hành chính

Công chức lãnh đạo

Công chức chuyên môn

Hợp đồng theo NĐ 68/2000/NĐ-CP

 

1

2

3

3a

3b

3.1

3.2

3.3

4

4a

4b

4c

4d

4.1

4.2

4.3

4.4

5

5a

5b

5.1

5.2

5.3

6

I

SA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Cơ quan Sở

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Lãnh đạo Sở

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Văn phòng Sở

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3

Thanh tra Sở

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4

Phòng...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Các chi cục trực thuộc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Chi cục A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

Lãnh đạo Chi cục

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

Phòng...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

Chi cục B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

Lãnh đo Chi cục

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

Phòng...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

Phòng...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

......

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

UBND quận (huyện)...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn phòng UBND

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phòng...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký tên)

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
(Ký tên, đóng dấu)

 

Ghi chú: Cách ghi biểu mẫu được thực hiện như sau:

* Cột 1: Tên cơ quan, đơn vị

Liệt kê đầy đủ và ghi chính xác về tên gọi của từng tổ chức từ cấp phòng và tương đương tr lên

* Cột 2: Tên cơ quan quyết định thành lập

Ghi tên cơ quan ra quyết định thành lập

* Cột 3: Ghi số biên chế và lao động hành chính phân bổ lại cho từng bộ phận trên cơ sở tổng số biên chế và lao động hành chính được cơ quan có thẩm quyền giao theo quyết định giao biên chế hàng năm. Cột 3 báo cáo theo hai tiêu chí: Chia theo đối tượng và chia theo cơ cấu nhưng phải đảm bảo tổng của mỗi cách chia đều bằng nhau và bằng tổng ở cột 3

Cột 3=3a+3b, trong đó:

+ Cột 3a: Ghi số biên chế được giao

+ Cột 3b: Ghi số lao động hành chính được giao (không ghi số hợp đồng Học viên Đề án thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, Đề án Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao được phân bổ)

Hoặc Cột 3=3.1+3.2+3.3, trong đó:

+ Cột 3.1: Ghi số công chức lãnh đạo từ cấp phòng và tương đương tr lên

+ Cột 3.2: Ghi số công chức theo chức danh chuyên môn, nghiệp vụ (bao gồm c biên chế và lao động hành chính được phân bổ tại vị trí chuyên môn, nghiệp vụ)

+ Cột 3.3: Ghi số hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp (sau đây viết tắt là Nghị định số 68/2000/NĐ-CP)

* Chú ý: Phải đảm bảo Cột 3 = 3a+3b=3.1+3.2+3.3

* Cột 4: Ghi số biên chế, hợp đồng có mặt ước tính đến ngày 30/6/...

Tương tự, cột 4 cũng báo cáo theo hai tiêu chí: chia theo đối tượng và chia theo cơ cấu nhưng phải đảm bảo tổng mỗi cách chia bằng nhau và đều bằng số tổng cột 4

Cột 4=4a+4b+4c+4d, trong đó:

+ Cột 4a: Ghi số biên chế có mặt ước tính đến ngày 30/6/...

+ Cột 4b: Ghi số hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế, lao động hành chính được giao có mặt ước tính đến ngày 30/6/...

+ Cột 4c: Ghi số hợp đồng ngoài ch tiêu biên chế, lao động hành chính được giao có mặt ước tính đến ngày 30/6 (không tính hợp đồng vụ việc)

+ Cột 4d: Ghi số hợp đồng học viên Đề án thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, Đề án Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao chưa vào biên chế có mặt ước tính đến ngày 30/6/...

Hoặc Cột 4=4.1+4.2+4.3+4.4, trong đó:

+ Cột 4.1: Ghi số công chức lãnh đạo từ cấp phòng và tương đương tr lên có mặt ước tính đến ngày 30/6/....

+ Cột 4.2: Ghi số công chức chuyên môn có mặt ước tính đến ngày 30/6/...

+ Cột 4.3: Ghi s hợp đồng chuyên môn, nghiệp vụ có mặt ước tính đến ngày 30/6/...

+ Cột 4.4: Ghi số hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP có mặt ước tính đến ngày 30/6/...

* Chú ý: Phải đảm bảo Cột 4=4a+4b+4c+4d=4.1+4.2+4.3+4.4

Cột 5: Ghi tổng số kế hoạch biên chế công chức năm sau liền kề. Cột 5 xây dựng theo hai tiêu chí: chia theo đối tượng và chia theo cơ cấu, nhưng phải đảm bo tổng mỗi cách chia bằng nhau và đều bằng số tổng ở cột 5

Cột 5 = 5a+5b, trong đó:

+ Cột 5a: Ghi số kế hoạch biên chế công chức của năm sau liền kề

+ Cột 5b: Ghi số kế hoạch lao động hành chính của năm sau liền kề (không tính số hợp đồng Đề án thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, Đề án Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao chưa vào biên chế)

Hoặc Cột 5=5.1+5.2+5.3, trong đó:

+ Cột 5.1: Ghi số kế hoạch biên chế công chức lãnh đạo từ cấp phòng và tương đương tr lên của năm sau liền kề

+ Cột 5.2: Ghi số kế hoạch biên chế công chức chuyên môn của năm sau liền kề

+ Cột 5.3: Ghi số kế hoạch hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của năm sau liền kề

* Chú ý: Phải đảm bảo Cột 5=5a+5b=5.1+5.2+5.3

Ví dụ: S A

Cơ quan Sở:

* Biên chế được UBND thành phố giao năm 2015 là 30 biên chế. Tại Cột 3=30

- Chia theo đối tượng, trong đó có 20 biên chế và 10 lao động hành chính

Tại Cột 3a=20, Cột 3b=10

- Thực tế định mức phân bổ của đơn vị là: 10 công chức lãnh đạo, 18 công chức chuyên môn và 2 hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP

Tại Cột 3.1=10, cột 3.2=18, cột 3.3=2

Tại Cột 3=cột 3a+3b=3.1+3.2+3.3=20+10=10+18+2=30

* Tương tự cách ghi số công chức ước tính đến ngày 30/6/2015 là 33. Tại Cột 4=33

- Trong đó, chia theo đối tượng có: 19 biên chế, 11 hợp đồng trong chỉ tiêu, 02 hợp đồng ngoài ch tiêu, 01 hợp đồng Đề án thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao

Tại Cột 4a=19, Cột 4b=11, Cột 4c=2, Cột 4d=1

- Chia theo cơ cấu có: 10 công chức theo chức vụ lãnh đạo, 09 công chức chuyên môn, nghiệp vụ, 12 hợp đồng chuyên môn, nghiệp vụ và 2 hợp đồng theo Nghị đnh s 68/2000/NĐ-CP

Tại Cột 4.1=10, cột 4.2=09, cột 4.3=12, cột 4.4=2

Tại Cột 4=4a+4b+4c+4d=4.1+4.2+4.3+4.4=19+11+2+1=10+9+12+2=33

* Tổng số kế hoạch biên chế của năm sau liền kề, năm 2016 là 30 người. Tại Cột 5=31

- Trong đó, chia theo đối tượng có: 21 biên chế và 10 hợp đồng

Tại Cột 5a=21, Cột 5b=10

- Kế hoạch theo cơ cấu có: 10 công chức lãnh đạo, 20 công chức chuyên môn và 1 hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP

Tại Cột 5.1=10, cột 5.2=20, cột 5.3=1

Tại Cột 5=5a+5b=5.1+5.2+5.3=21+10=10+20+1=31

Chú ý: Cách chia như trên thực hiện đến từng phòng chuyên môn (tương đương)

 

PHỤ LỤC II

TỔNG HỢP KẾ HOẠCH SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP
(Ban hành kèm theo Hướng dẫn số 1305/HD-SNV ngày 29 tháng 9 năm 2015 của Giám đốc Sở Nội vụ)

 

Biểu số 2B
(Ngày nhận báo cáo hàng năm: 01/6)

 

Số TT

Tên quan, đơn vị

Tên quan quyết định thành lập

quan quản lý trực tiếp

Kinh phí thực hiện

Số lượng người làm việc được giao năm...

Số lượng người làm việc có mặt đến 30/6/...

Kế hoạch người làm việc năm ...

Tổng s chỉ tiêu lao động

Tổng s lượng người làm việc giao

Trong đó

Tổng s

Chia theo đối tượng

Chia theo cơ cấu

Tổng số chỉ tiêu lao động

Tổng số người làm việc

Trong đó

Công chức

Viên chc

Hợp đồng theo NĐ 68/2000/NĐ-CP

Công chức

Viên chức

Hợp đng

Công chức

Viên chức

 

Viên chức quản lý (tr người đứng đầu)

Viên chức hoạt động nghề nghiệp

Viên chức hỗ trợ, phục vụ

Viên chức

Hợp đồng trong chỉ tiêu

Hợp đồng ngoài ch tiêu

Học viên Đề án thu hút NNLC LC, Đề án PTNN LCLC chưa tuyn dụng viên chức

Viên chức quản lý (trừ người đứng đầu)

Viên chức hoạt động nghề nghiệp

Viên chc hỗ trợ, phục vụ

Hợp đồng hoạt động ngh nghiệp

Hợp đng h trợ, phục vụ

Hợp đồng theo NĐ 68/2000/NĐ-CP

Viên chức quản lý (trừ ngưi đứng đầu)

Viên chức hoạt động nghề nghiệp

Viên chức hỗ trợ phục vụ

Hợp đồng theo NĐ 68/2000/NĐ-CP

 

1

2

3

4

5

6=6a+6b+ 6c+6d+6e

6a

6b

6c

6d

6e

7

7a

7b

7c

7d

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

8

9=9a+9b+ 9c+9d+9e

9a

9b

9c

9d

9e

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Giáo dục - Đào tạo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Trường A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Trường B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Nghiên cứu khoa học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Viện….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Phòng...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Phòng...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3

Đơn vị trực thuộc Viện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

TT nghiên cứu, ng dụng KHCN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phòng...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phòng...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

Sự nghiệp khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành ph

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Trung tâm….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Phòng a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Phòng b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đơn vị sự nghiệp thuộc sở

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Trung tâm A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Trung tâm ….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký tên)

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
(Ký tên, đóng dấu)

 

Ghi chú: Cách ghi biểu mẫu được thực hiện như sau:

* Cột 1: Tên cơ quan, đơn vị

* Cột 2: Tên cơ quan quyết định thành lập

Ghi tên cơ quan ra quyết định thành lập. Ví dụ (UBND thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở...)

* Cột 3: Tên cơ quan quản lý trực tiếp. Ví dụ (UBND thành phố, Sở..., UBND quận....)

* Cột 4: Kinh phí thực hiện

Ghi rõ nguồn kinh phí hoạt động của đơn vị sự nghiệp do ngân sách nhà nước cp 100%, một phần hay đơn vị tự đảm bảo 100%

(Ví dụ: ngân sách cấp, ngân sách cấp 1 phần, ngân sách cấp (khoán khối lượng), tự trang trải)

* Cột 5: Ghi số chỉ tiêu lao động được UBND thành phố giao của năm trước liền kề (đối với đơn vị giao chỉ tiêu lao động) hoặc số ch tiêu người làm việc được cơ quan có thẩm quyền xác định theo đề án VTVL (đối với đơn vị tự chủ toàn bộ)

* Cột 6: Ghi số lượng người làm việc được UBND thành phố giao của năm trước liền kề (đối với đơn vị giao số lượng người làm việc)

Thc tế theo phân bổ của đơn vị: Cột 6=6a+6b+6c+6d+6e, trong đó:

+ Cột 6a: Ghi số công chức trong đơn vị sự nghiệp công lập (theo quy định người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập là công chức)

+ Cột 6b: Ghi số viên chức quản lý (trừ người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập)

+ Cột 6c: Ghi số viên chức hoạt động nghề nghiệp (không tính số học viên Đề án thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, Đề án Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao được phân bổ)

+ Cột 6d: Ghi số viên chức hỗ trợ, phục vụ cho hoạt động nghề nghiệp

+ Cột 6e: Ghi số hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP

* Chú ý: Phải đảm bo Cột 6 phải =6a+6b+6c+6d+6e

* Cột 7: Ghi số công chức, viên chức, hợp đồng có mặt ước tính đến ngày 30/6/...

Cột 7 báo cáo theo hai tiêu chí: Chia theo đối tượng và chia theo cơ cấu nhưng phải đảm bảo tổng của mỗi cách chia đều bng nhau và bằng tổng tại cột 7

Cột 7=7a+7b+7c+7d, trong đó:

+ Cột 7a: Ghi số viên chức đã tuyển dụng có mặt ước tính đến ngày 30/6/...

+ Cột 7b: Ghi số hợp đồng trong chỉ tiêu có mặt ước tính đến ngày 30/6/... (không tính hợp đồng học viên Đề án thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, Đề án Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao)

+ Cột 7c: Ghi số hợp đồng ngoài chỉ tiêu có mặt ước tính đến ngày 30/6/...

+ Cột 7d: Ghi số hợp đồng học viên Đề án thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, Đề án Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao chưa tuyển dụng viên chức ước tính đến ngày 30/6/...

Hoặc Cột 7=7.1+7.2+7.3+7.4+7.5+7.6+7.7, trong đó:

+ Cột 7.1: Ghi số công chức có mặt ước tính đến ngày 30/6/....

+ Cột 7.2: Ghi số viên chức qun lý có mặt ước tính đến ngày 30/6/...

+ Cột 7.3: Ghi s viên chức hoạt động nghề nghiệp có mặt ước tính đến ngày 30/6/...

+ Cột 7.4: Ghi số viên chức hỗ trợ phục vụ cho hoạt động nghề nghiệp có mặt ước tính đến ngày 30/6/...

+ Cột 7.5: Ghi số hợp đồng hoạt động nghề nghiệp có mặt ước tính đến ngày 30/6/...

+ Cột 7.6: Ghi số hợp đồng hỗ trợ, phục vụ cho hoạt động nghề nghiệp có mặt ước tính đến ngày 30/6/...

+ Cột 7.7: Ghi số hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP có mặt ước tính đến ngày 30/6/…

* Chú ý: Phải đảm bo Cột 7=7a+7b+7c+7d=7.1+7.2+7.3+7.4+7.5+7.6+7.7

* Cột 8: Ghi số kế hoạch chỉ tiêu lao động của năm sau liền kề (đối với đơn vị giao lao động), hoặc số ch tiêu người làm việc trình cơ quan có thm quyền xác định theo đề án VTVL (đối với đơn vị tự chủ toàn bộ)

* Cột 9: Ghi tổng số kế hoạch người làm việc của năm sau liền kề (đối với đơn vị giao số lượng người làm việc)

Cột 9=9a+9b+9c+9d+9e, trong đó:

+ Cột 9a: Ghi s công chức trong đơn vị sự nghiệp của năm sau liền kề (theo quy định người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập là công chức)

+ Cột 9b: Ghi số viên chức quản lý (tr người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập) của năm sau liền kề

+ Cột 9c: Ghi số viên chức hoạt động nghề nghiệp của năm sau liền kề

+ Cột 9d: Ghi số viên chức hỗ trợ, phục vụ cho hoạt động nghề nghiệp của năm sau liền kề

+ Cột 9e: Ghi số hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của năm sau liền kề

* Chú ý: Phải đảm bo Cột 9=9a+9b+9c

Ví d: Trung tâm A thuộc S B

* Số lượng người làm việc được UBND thành phố giao năm 2015 là 30

Tại Cột 5 =0 và 6=30

- Thực tế phân bổ của đơn vị là: 1 công chức, 7 viên chức quản lý, 15 viên chức hoạt động nghề nghiệp, 05 viên chức hỗ trợ, phục vụ, 2 hợp đng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP

Tại Cột 6=30, 6a=1, cột 6b=07, cột 6c=15, cột 6d=05, cột 6e=02

Đảm bảo Cột 6=6a+6b+6c+6d+6e=1+7+15+05+02=30

* Tương tự như vậy, số người làm việc có mặt ước tính đến ngày 30/6/2015 là 29. Tại Cột 7=29

- Trong đó, chia theo đối tượng có: 18 viên chc, 10 hợp đồng trong chỉ tiêu, 01 Đề án thu hút NNL CLC

Tại Cột 7a=18, Cột 7b=10, Cột 7c=0, cột 7d=1

- Chia theo cơ cấu có: 1 công chức, 7 viên chức lãnh đạo, quản lý, 10 viên chức hoạt động nghề nghiệp, 06 hợp đồng hoạt động nghề nghiệp, 03 hợp đồng hỗ trợ, phục vụ và 2 hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP

Tại Cột 7.1=1, Cột 7.2=07, Cột 7.3=10, cột 7.4=0, cột 7.5=6, cột 7.6=3, cột 7.7=2

Tại Cột 7=7a+7b+7c+7d=7.1+7.2+7.3+7.4+7.5+7.6+7.7=18+10+0+1=1+7+10+0+6+3+2=29

* Tổng số kế hoạch người làm việc của năm sau liền kề, năm 2016 là 31 người. Tại cột 8=0 và Cột 9=31

- Trong đó: 1 công chức, 8 viên chức quản lý, 15 viên chức hoạt động nghề nghiệp, 06 viên chức hỗ trợ, phục vụ cho hoạt động nghề nghiệp và 1 hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP

Tại Cột 9a=1, cột 9b=8, cột 9c=15, cột 9d=6, cột 9e=1

Đảm bảo Cột 9=9a+9b+9c+9d+9e=1+8+15+6+1=31

Chú ý: Công chức trong đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Khoản 4, Điều 11 Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ quy định những người là công chức, là người đứng đầu đơn vị sự nghiệp

 

PHỤ LỤC III

KẾ HOẠCH TẠM GIAO NGƯỜI LÀM VIỆC TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
(Ban hành kèm theo Hướng dẫn số 1305/HD-SNV ngày 29 tháng 9 năm 2015 của Giám đốc Sở Nội vụ)

NĂM HỌC: ………

ĐƠN VỊ:

Biểu số 5A
(Ngày nhận báo cáo: chậm nhất 15/02 đối với kế hoạch tạm giao; ngày 15/8 đối với báo cáo thực tế)

 

STT

Tên trường, đơn vị

HẠNG TRƯỜNG

SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC GIAO
NĂM……

VIÊN CHỨC, HỢP ĐỒNG HIỆN CÓ

KẾ HOẠCH SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC NĂM HỌC….

Ghi chú

Hạng

Số học sinh hiện có

Số lớp năm học trước…

Tổng

Trong đó

Tổng

Viên chức

Hợp đồng

Hạng trường lớp kế hoạch

Số lượng vị trí việc làm năm học….

SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC NĂM HỌC……

Viên chức quản lý

Đoàn Đội

Giáo viên

Thư viện

Thiết bị, thí nghiệm

Văn thư, thủ quỹ

Kế toán

Y tế

Công nghệ thông tin*

Giáo vụ*

Bảo vệ phục vụ

Viên chức quản lý

Đoàn Đội

Giáo viên

Thư viện

Thiết bị, thí nghiệm

Văn thư, thủ quỹ

Kế toán

Y tế

Công nghệ thông tin*

Giáo vụ*

Bảo vệ phục vụ

Viên chức quản lý

Đoàn Đội

Giáo viên

Thư viện

Thiết bị, thí nghiệm

Văn thư, thủ quỹ

Kế toán

Y tế

Công nghệ thông tin*

Giáo vụ*

Bảo vệ phục vụ

Hạng

Số lớp

Số lớp tăng

Tổng

Vị trí lãnh đạo

Vị trí gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp

Vị trí hỗ trợ, phục vụ

Vị trí thực hiện Nghị định

Tổng

CB Quản lý

Đoàn Đội

Giáo viên

Thư viện

Thiết bị, thí nghiệm

Văn thư, thủ quỹ

Kế toán

Y tế

Công nghệ thông tin*

Giáo vụ*

Bảo vệ phục vụ

 

1

2

3

4

5

5a

5b

5c

5d

5e

5f

5g

5h

5i

5k

5l

6

6a

6b

6c

6d

6e

6f

6g

6h

6i

6k

6l

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

7

8

9

10

10a

10b

10c

10d

11

11a

11b

11c

11d

11e

11f

11g

11h

11i

11k

11l

12

 

TNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Trường Trung học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Trường a…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Trường b…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Trường Trung học cơ sở

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

Trường Chuyên biệt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Lê Quý Đôn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Nguyn Đình Chiểu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

CB Tương Lai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV

Trung tâm GDTX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UBND QUẬN, HUYỆN….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Khi Trung học cơ sở

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trường a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trường b...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Khối Tiểu học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trường a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trường b…