Hướng dẫn 16/HD-CĐ

Hướng dẫn 16/HD-CĐ về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2014 do Công đoàn Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Hướng dẫn 16/HD-CĐ tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn 2014 Công đoàn Bộ Tài chính


CÔNG ĐOÀN
VIÊN CHỨC VIỆT NAM
CÔNG ĐOÀN BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/HD-CĐ

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2014

 

HƯỚNG DẪN

TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM CÁC NGÀY LỄ LỚN TRONG NĂM 2014

Năm 2014 là năm đất nước có nhiều ngày lễ trọng đại: 84 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2014); Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch); 39 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2014); 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904 - 1/5/2014); 60 năm Ngày Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2014); 124 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2014); 69 năm Ngày thành lập ngành Tài chính Việt Nam (28/8/1945 - 28/8/2014) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2014); 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2014) và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2014); 85 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2014; 20 năm Ngày thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam (2/7/1994 - 2/7/2014).

Thực hiện hướng dẫn số 112/HD-TLĐ ngày 25/1/2014 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; hướng dẫn số 33/HD-CĐVC ngày 18/2/2014 của Công đoàn Viên chức Việt Nam; Ban Thường vụ Công đoàn Bộ Tài chính hướng dẫn công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2014 như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, lao động (CBCCVCLĐ) nhằm giáo dục lòng yêu nước và lý tưởng cách mạng, truyền thống lịch sử của dân tộc; bồi dưỡng và phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng; nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối lãnh đạo của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh sự nghiệp Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

2. Gắn việc tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn với tuyên truyền thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn; tuyên truyền triển khai Hiến pháp năm 2013, Luật Công đoàn, Bộ luật Lao động năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Tháng Công nhân năm 2014, kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và 20 năm ngày thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam… Nhằm cổ vũ tinh thần quyết tâm khắc phục khó khăn, tranh thủ thời cơ, thuận lợi đưa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống.

3. Các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, tổ chức với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, có trọng tâm, trọng điểm gắn với việc “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm, không phô trương, hình thức.

II- HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN CÁC NGÀY LỄ LỚN, SỰ KIỆN TỔ CHỨC KỶ NIỆM Ở QUY MÔ CẤP QUỐC GIA

Các hoạt động tuyên truyền các ngày lễ lớn, sự kiện tổ chức kỷ niệm ở quy mô cấp quốc gia như:

- Kỷ niệm 60 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2014)

- Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2014)

- Kỷ niệm 60 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2014)

- Kỷ niệm 60 năm Ngày ký hiệp định Giơnevơ về hòa bình ở Việt Nam, Đông Dương (20/7/1954 - 20/7/2014)

Công đoàn Bộ Tài chính sẽ căn cứ vào đề cương tuyên truyền của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn Viên chức Việt Nam và các cấp có thẩm quyền có văn bản hướng dẫn sau.

III- HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN CÁC SỰ KIỆN TỔ CHỨC KỶ NIỆM Ở QUY MÔ CẤP BỘ, BAN, NGÀNH, ĐOÀN THỂ TRUNG ƯƠNG

1. Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904 - 1/5/2014)

- Tuyên truyền về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Tổng Bí thư Trần Phú; những bài học sâu sắc rút ra từ cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Những đóng góp to lớn của Tổng Bí thư Trần Phú với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đặc biệt là trong công tác xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

2. Tuyên truyền kỷ niệm 55 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2014)

- Sự hình thành, ý nghĩa lịch sử và vai trò quan trọng của tuyến đường Hồ Chí Minh trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

- Truyền thống và những đóng góp to lớn của bộ đội Trường Sơn, Thanh niên xung phong, cán bộ và nhân dân các địa phương tham gia mở đường, xây dựng và chiến đấu tuyến đường Hồ Chí Minh lịch sử.

3. Tuyên truyền Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch)

- Tuyên truyền truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc Việt Nam, đặc biệt là truyền thống đoàn kết, nhân ái, ý chí tự lực tự cường, tinh thần cần cù, sáng tạo trong lao động, dũng cảm trong đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc; các giá trị lịch sử, văn hóa của khu di tích Đền Hùng; những phong tục tập quán tốt đẹp của cộng đồng dân tộc Việt Nam trên khắp mọi miền đất nước.

- Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết dân tộc; tôn vinh và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Cổ vũ các tầng lớp nhân dân trong nước và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hướng về cội nguồn dân tộc, chung sức, đồng lòng đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế.

4. Tuyên truyền kỷ niệm 39 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2014) kết hợp với kỷ niệm 128 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2014) và “Tháng Công nhân” năm 2014.

- Khẳng định tầm vóc vĩ đại, giá trị lịch sử to lớn của cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

- Truyền thống anh dũng, quật cường, mưu trí, sáng tạo và ý chí quyết tâm bảo vệ độc lập chủ quyền, thống nhất đất nước của dân tộc; tôn vinh và tri ân những đóng góp, cống hiến to lớn của các tầng lớp nhân dân Việt Nam và sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước.

- Nêu bật những thành tựu vĩ đại sau 39 năm ngày đất nước thống nhất, đặc biệt là trong công cuộc đổi mới đất nước thời kỳ hội nhập quốc tế; khẳng định sự kế thừa, phát huy tinh thần “quyết thắng” và nắm bắt thời cơ trong chiến dịch Hồ Chí Minh mùa xuân 1975 để đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chủ động, tích cực hội nhập quốc tế.

- Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trong tình hình mới, nhất là đối với việc đấu tranh, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của đất nước, chống các thông tin, quan điểm sai trái và các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch.

- Tuyên truyền về truyền thống vẻ vang ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2014) và ghi nhận những cống hiến to lớn của giai cấp công nhân Quốc tế trong phong trào đấu tranh của giai cấp vô sản thế giới vì hòa bình, tự do, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Khẳng định sức mạnh của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, quyết tâm xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; nhấn mạnh vị trí, vai trò của tổ chức Công đoàn Việt Nam đã tiếp tục được hiến định tại Điều 10 Hiến pháp năm 2013.

- Tổ chức các hoạt động sôi nổi, thiết thực trong “Tháng Công nhân” năm 2014 gắn với việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBCCVCLĐ, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; tích cực chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho CBCCVCLĐ. Đẩy mạnh các phong trào thi đua trong CBCCVCLĐ của các đơn vị trong hệ thống Công đoàn Bộ Tài chính thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội IV Công đoàn Viên chức Việt Nam và Nghị quyết Đại hội XXIV Công đoàn Bộ Tài chính.

5. Tuyên truyền kỷ niệm 124 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2014)

- Tiếp tục tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tôn vinh những cống hiến vĩ đại của người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, với phong trào Cộng sản và Công nhân quốc tế; nêu bật tình cảm yêu mến, kính trọng của nhân dân Việt Nam và thế giới đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Khẳng định ý nghĩa, giá trị lý luận và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; phê phán, đấu tranh với các thông tin, quan điểm xuyên tạc, bội nhọ thân thế, sự nghiệp cách mạng của Hồ Chí Minh và giá trị, nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Tuyên truyền các gương điển hình về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong cán bộ, đoàn viên người lao động.

6. Tuyên truyền kỷ niệm 69 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2014) và Quốc Khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2014).

- Tuyên truyền về bối cảnh lịch sử, diễn biến, kết quả, nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

- Những thành quả vĩ đại của Đảng và nhân dân ta trong 69 năm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; khẳng định sự kế thừa, vận dụng và phát huy những bài học kinh nghiệm của Cách mạng Tháng Tám và các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc để đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chủ động, tích cực hội nhập quốc tế.

- Tuyên truyền Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam; giáo dục ý thức tham gia xây dựng chính quyền, thực hiện tốt trách nhiệm và nghĩa vụ công dân và tinh thần phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước.

7. Tuyên truyền kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2014)

- Tuyên truyền về sự ra đời, vị trí, vai trò và sự trưởng thành của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam.

- Khẳng định những đóng góp to lớn của tổ chức Công đoàn Việt Nam và giai cấp công nhân Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc nhất là trong công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế.

- Tổ chức quán triệt tuyên truyền Kết luận số 79-KL/TW ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW góp phần nâng cao nhận thức trong Đảng, hệ thống chính trị và trong toàn xã hội về truyền thống lịch sử vẻ vang của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam, những quan điểm, chủ trương của Đảng về vị trí, vai trò, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

- Đẩy mạnh tuyên truyền triển khai Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam, Điều lệ Công đoàn Việt Nam và 04 Chương trình hành động được Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn thông qua. Triển khai tuyên truyền Hiến pháp năm 2013, Luật Công đoàn và Bộ luật Lao động năm 2012 trong CBCCVCLĐ.

- Tuyên truyền và nhân rộng các mô hình, điển hình nhân tố mới trong học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, tham gia các phong trào thi đua Lao động giỏi, Lao động sáng tạo, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển - kinh tế - xã hội của ngành, đơn vị và doanh nghiệp.

- Tuyên truyền triển khai thực hiện Kế hoạch 02/KH-TLĐ ngày 06/01/2014 của Tổng Liên đoàn về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

8. Tuyên truyền kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam (2/7/1994 - 2/7/2014)

- Tuyên truyền về sự ra đời, vị trí, vai trò, sự trưởng thành của hệ thống Công đoàn Viên chức Việt Nam.

- Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong CBCCVCLĐ sâu rộng có hiệu quả, thiết thực góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

- Đẩy mạnh tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội IV Công đoàn Viên chức Việt Nam

- Tổ chức các hoạt động giao lưu, nói chuyện, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao sôi nổi nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang của đội ngũ CBCCVCLĐ và tổ chức Công đoàn Viên chức Việt Nam 20 năm xây dựng và phát triển.

9. Tuyên truyền kỷ niệm 69 năm Ngày thành lập ngành Tài chính Việt Nam 28/8/1945 - 28/8/2014)

- Tuyên truyền về sự ra đời, vị trí, vai trò, sự trưởng thành của ngành Tài chính Việt Nam.

- Tổ chức các phong trào thi đua trong CBCCVCLĐ có hiệu quả, thiết thực góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của ngành Tài chính Việt Nam.

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao tạo không khí sôi nổi, vui tươi trong CBCCVCLĐ trong cơ quan nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập ngành Tài chính Việt Nam.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Công đoàn các đơn vị căn cứ Hướng dẫn của Công đoàn Bộ Tài chính tổ chức triển khai tuyên truyền trong đơn vị gắn với tổ chức các phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước; vận động CBCCVCLĐ vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

- Các hoạt động kỷ niệm được tổ chức thiết thực, phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị.

V. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

- Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 84 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh (3/2/1930 - 3/2/2014)!

- Nhiệt liệt chào mừng 39 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2014)!

- Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 128 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2014)!

- Kỷ niệm 124 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới!

- Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 55 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2014)!

- Nhiệt liệt chào mừng 60 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2014)!

- Nhiệt liệt chào mừng Kỷ niệm 69 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2014) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2014)!

- Nhiệt liệt chào mừng Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2014) và 25 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2014)!

- Nhiệt liệt chào mừng Kỷ niệm 60 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2014)!

- Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

- Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2014!

- Cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh!

- Nhiệt liệt chào mừng Kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2014); 20 năm Ngày thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam (2/7/1944 - 2/7/2014)!

- Nhiệt liệt chào mừng Kỷ niệm 69 năm Ngày thành lập ngành Tài chính Việt Nam (28/8/1945 - 28/8/2014)!

 

 

Nơi nhận:
- Đảng ủy BTC (để b/c);
-CĐVCVN (để b/c);
- CĐ các đơn vị trực thuộc CĐ Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, Ban VH-TT

TM. BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Bùi Xuân Ngọc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 16/HD-CĐ

Loại văn bảnHướng dẫn
Số hiệu16/HD-CĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/03/2014
Ngày hiệu lực19/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 16/HD-CĐ

Lược đồ Hướng dẫn 16/HD-CĐ tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn 2014 Công đoàn Bộ Tài chính


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Hướng dẫn 16/HD-CĐ tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn 2014 Công đoàn Bộ Tài chính
        Loại văn bảnHướng dẫn
        Số hiệu16/HD-CĐ
        Cơ quan ban hànhCông đoàn Bộ Tài chính
        Người kýBùi Xuân Ngọc
        Ngày ban hành19/03/2014
        Ngày hiệu lực19/03/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Hướng dẫn 16/HD-CĐ tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn 2014 Công đoàn Bộ Tài chính

           Lịch sử hiệu lực Hướng dẫn 16/HD-CĐ tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn 2014 Công đoàn Bộ Tài chính

           • 19/03/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/03/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực